Trucha Kalpa Surya Namaskara Krama – ತೃಚಾಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ರಮಃ


ಆಚಮ್ಯ । ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ । ದೇಶಕಾಲೌ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ । ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ।

ಸಂಕಲ್ಪಃ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೋಕ್ತ ತೃಚಕಲ್ಪವಿಧಿನಾ ಏಕಾವೃತ್ತ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ।
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ॥

ಉರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ।
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಂ ಪ್ರಣಾಮೋಽಷ್ಟಾಂಗ ಉಚ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹಃ ಹ್ರಾಂ ಓಂ । ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ರವಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 2 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹ್ರೂಂ ಓಂ । ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 4 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಹ್ರೌಂ ಓಂ । ಖಗಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 5 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಃ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 6 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹ್ರಾಂ ಓಂ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 7 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿದ॑ಧ್ಮಸಿ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 8 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯಃ ಹ್ರೂಂ ಓಂ । ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 9 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೈಂ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ನ್॑ ಹ್ರೌಂ ಓಂ । ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಃ ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 12 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಮಿತ್ರರವಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 13 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹೈಂ ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಸೂರ್ಯಭಾನುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಖಗಪೂಷಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 15 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮರೀಚಿಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 16 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಆದಿತ್ಯಸವಿತೃಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 17 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಅರ್ಕಭಾಸ್ಕರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 18 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ । ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ । ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಓಂ । ಮಿತ್ರರವಿಸೂರ್ಯಭಾನುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 19 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ । ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ । ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ । ಖಗಪೂಷಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮರೀಚಿಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ । ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ । ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಆದಿತ್ಯಸವಿತ್ರರ್ಕಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 21 ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ
ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ।
ಹೃ॒ದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ಚ ನಾಶಯ ।
ಶುಕೇ᳚ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ᳚ಸು ದಧ್ಮಸಿ ।
ಅಥೋ᳚ ಹಾರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿ ದ॑ಧ್ಮಸಿ ।
ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ᳚ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ᳚ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ᳚ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ।
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಓಂ । ಮಿತ್ರ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾನು ಖಗ ಪೂಷ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮರೀಚ್ಯಾದಿತ್ಯಸವಿತ್ರರ್ಕ ಭಾಸ್ಕರೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥ 22, 23, 24 ॥ (ಇತಿ ತ್ರಿಃ)

ಅನೇನ ಮಯಾ ಕೃತ ತೃಚಾಕಲ್ಪನಮಸ್ಕಾರೇಣ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಶ್ರೀಪದ್ಮಿನೀ ಉಷಾ ಛಾಯಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸವಿತೃಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸುಪ್ರೀತೋ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವಂತು ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed