Sri Gayatri Tattva Mala Mantram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಮಂತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀತತ್ತ್ವಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ಹಲೋ ಬೀಜಾನಿ ಸ್ವರಾಃ ಶಕ್ತಯಃ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸಮಸ್ತಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಮಾಲಾಮಂತ್ರ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಯದೇಕಂ ತತ್ತ್ವಮುತ್ತಮಮ್ |
ಅನುಪಾಧಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೋಮಿತಿ || ೧ ||

ಯೋ ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |
ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ತತ್ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೋಮಿತಿ || ೨ ||

ತದಿತ್ಯಾದಿಪದೈರ್ವಾಚ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪದಮವ್ಯಯಮ್ |
ಅಭೇದತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ತತ್ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೋಮಿತಿ || ೩ ||

ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾಂಶಭಾಗೇನ ಜಗದುತ್ಪದ್ಯತೇಽಖಿಲಮ್ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ರೂಪಮರೂಪಸ್ಯಾಭಿಧೀಮಹಿ || ೪ ||

ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪರಮಂ ಪಶ್ಯಂತೋಽಪಿ ದಿವೌಕಸಃ |
ತಂ ಭೂತಾಖಿಲದೇವಂ ತು ಸುಪರ್ಣಮುಪಧಾವತಾಮ್ || ೫ ||

ಯದಂಶಃ ಪ್ರೇರಿತೋ ಜಂತುಃ ಕರ್ಮಪಾಶನಿಯಂತ್ರಿತಃ |
ಆಜನ್ಮಕೃತಪಾಪಾನಾಮಪಹಂತಾ ದ್ವಿಜನ್ಮನಾಮ್ || ೬ ||

ಇದಂ ಮಹಾಮುನಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಗಾಯತ್ರೀತತ್ತ್ವಮುತ್ತಮಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೭ ||

ಸರ್ವವೇದಪುರಾಣೇಷು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ |
ಸಕೃದಸ್ಯ ಜಪಾದೇವ ತತ್ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾನ್ನರಃ || ೮ ||

ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅಗಮ್ಯಾಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ | ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ | ಮಧ್ಯಂ ದಿನಮುಪಯುಂಜಾನೋಽಸತ್ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾದಿಭ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ | ಅನುಪಪ್ಲವಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಮಭಿವದಂತಿ | ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯತಿ ತತ್ತದೇವಾಪ್ನೋತಿ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾನ್ ಕೀರ್ತಿಸೌಭಾಗ್ಯಾಂಶ್ಚೋಪಲಭತೇ | ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಮಿತ್ರೋ ದೇಹಾಂತೇ ತದ್ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಪರಮಂ ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದಸಾರೇ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಮಂತ್ರಮ್ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed