Sri Srinivasa Taravali – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾರಾವಳೀ (ಶ್ರೀದೇವಶರ್ಮ ಕೃತಂ)


ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಮನಿಷ್ಟಘ್ನಮಭೀಷ್ಟದಮ್ |
ಚತುರ್ಮುಖಾಖ್ಯತನಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧ ||

ಯದಪಾಂಗಲವೇನೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಃ ಸ್ವಪದಂ ಯಯುಃ |
ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜಂ ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨ ||

ಅನಂತವೇದಸಂವೇದ್ಯಂ ನಿರ್ದೋಷಂ ಗುಣಸಾಗರಮ್ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಮರಣಾತ್ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಸ್ತವನಾದಿಷ್ಟವರ್ಷಿಣಮ್ |
ದರ್ಶನಾತ್ ಮುಕ್ತಿದಂ ಚೇಶಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೪ ||

ಅಶೇಷಶಯನಂ ಶೇಷಶಯನಂ ಶೇಷಶಾಯಿನಮ್ |
ಶೇಷಾದ್ರೀಶಮಶೇಷಂ ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೫ ||

ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಾಹಕಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸುಶಾಂತಂ ಗರುಡಧ್ವಜಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವಕ್ತ್ರನಯನಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೬ ||

ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಸುಪಾಶೇನಬದ್ಧಸತ್ಪಾದಪಂಕಜಮ್ |
ಸನಕಾದಿಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೭ ||

ಗಂಗಾದಿತೀರ್ಥಜನಕಪಾದಪದ್ಮಂ ಸುತಾರಕಮ್ |
ಶಂಖಚಕ್ರಾಽಭಯವರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೮ ||

ಸುವರ್ಣಮುಖಿತೀರಸ್ಥಂ ಸುವರ್ಣೇಡ್ಯಂ ಸುವರ್ಣದಮ್ |
ಸುವರ್ಣಾಭಂ ಸುವರ್ಣಾಂಗಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೯ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀಶಂ ಶ್ರೀಲೋಲಂ ಶ್ರೀಕರಗ್ರಹಮ್ |
ಶ್ರೀಮಂತಂ ಶ್ರೀನಿಧಿಂ ಶ್ರೀಡ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೦ ||

ವೈಕುಂಠವಾಸಂ ವೈಕುಂಠತ್ಯಾಗಂ ವೈಕುಂಠಸೋದರಮ್ |
ವೈಕುಂಠದಂ ವಿಕುಂಠಾಜಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೧ ||

(ದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿಃ)

ವೇದೋದ್ಧಾರಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಕಾರಂ ಯದೃಚ್ಛಯಾ |
ಸತ್ಯವ್ರತೋದ್ಧಾರಂ ಸತ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೨ ||

ಮಹಾಗಾಧ ಜಲಾಧಾರಂ ಕಚ್ಛಪಂ ಮಂದರೋದ್ಧರಮ್ |
ಸುಂದರಾಂಗಂ ಚ ಗೋವಿಂದಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೩ ||

ವರಂ ಶ್ವೇತವರಾಹಾಖ್ಯಂ ಸಂಹಾರಂ ಧರಣೀಧರಮ್ |
ಸ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾಭ್ಯಾಂ ಧರೋದ್ಧಾರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೪ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಹ್ಲಾದಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ |
ದೈತ್ಯಮತ್ತೇಭದಮನಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೫ ||

( ನಮಸ್ತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ಚ |
ವಾಮನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ || )

ವಾಮನಂ ವಾಮನಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಂ ಭಾನವಮಾಣವಮ್ |
ಮಾಯಿನಂ ಬಲಿಸಂಮೋಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೬ ||

ಚಂದ್ರಾನನಂ ಕುಂದದಂತಂ ಕುರಾಜಘ್ನಂ ಕುಠಾರಿಣಮ್ |
ಸುಕುಮಾರಂ ಭೃಗುಋಷೇಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀರಾಮಂ ದಶದಿಗ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಮ್ |
ದಶಾಸ್ಯಘ್ನಂ ದಾಶರಥಿಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೮ ||

ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಂ ಬಾಲಂ ವಾಸುದೇವಂ ಯದೂತ್ತಮಮ್ |
ದೇವಕೀತನಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೧೯ ||

ನಂದನಂದನಮಾನಂದಂ ಇಂದ್ರನೀಲಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ಶ್ರೀಯಶೋದಾಯಶೋದಂ ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೦ ||

ಗೋಬೃಂದಾವನಗಂ ಬೃಂದಾವನಗಂ ಗೋಕುಲಾಧಿಪಮ್ |
ಉರುಗಾಯಂ ಜಗನ್ಮೋಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೧ ||

ಪಾರಿಜಾತಹರಂ ಪಾಪಹರಂ ಗೋಪೀಮನೋಹರಮ್ |
ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಹರಂ ಗೋಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೨ ||

ಕಂಸಾಂತಕಂ ಶಂಸನೀಯಂ ಸಶಾಂತಂ ಸಂಸೃತಿಚ್ಛಿದಮ್ |
ಸಂಶಯಚ್ಛೇದಿಸಂವೇದ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೩ ||

ಕೃಷ್ಣಾಪತಿಂ ಕೃಷ್ಣಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಮಿತ್ರಮಭೀಷ್ಟದಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಸಖಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೪ ||

ಕೃಷ್ಣಾಽಹಿಮರ್ದನಂ ಗೋಪೈಃ ಕೃಷ್ಣೋಪವನಲೋಲುಪಮ್ |
ಕೃಷ್ಣಾತಾತಂ ಮಹೋತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೫ ||

ಬುದ್ಧಂ ಸುಬೋಧಂ ದುರ್ಬೋಧಂ ಬೋಧಾತ್ಮಾನಂ ಬುಧಪ್ರಿಯಮ್ |
ವಿಬುಧೇಶಂ ಬುಧೈರ್ಬೋಧ್ಯಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೬ ||

ಕಲ್ಕಿನಂ ತುರಗಾರೂಢಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಮ್ |
ಕಳ್ಯಾಣದಂ ಕಲಿಘ್ನಂ ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಮ್ || ೨೭ ||

ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಂ ಮತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ದಯಾನಿಧೇ |
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭೋ ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿನ್ನಧುನಾಽವ ಮಾಮ್ || ೨೮ ||

ಅನಂತ ವೇದಸಂವೇದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಂಡಕಾರಣ |
ಜ್ಞಾನಾನಂದೈಶ್ವರ್ಯಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಕರ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದೇವಶರ್ಮ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾರಾವಳೀ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: