Sri Venkateshwara Panchaka Stotram – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀಧರಾಧಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಾಪವರ್ಗದಾಯಕಂ
ಶ್ರೀಗಿರೀಶಮಿತ್ರಮಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ |
ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಾದಿದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಾತ್ಪರಂ
ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ||

ಉಪೇಂದ್ರಮಿಂದುಶೇಖರಾರವಿಂದಜಾಮರೇಂದ್ರಬೃ-
-ನ್ದಾರಕಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನಪಾದಪಂಕಜದ್ವಯಮ್ |
ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಲೋಚನಂ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲಸನ್ನಿಭಮ್
ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೨ ||

ನಂದಗೋಪನಂದನಂ ಸನಂದನಾದಿವಂದಿತಂ
ಕುಂದಕುಟ್ಮಲಾಗ್ರದಂತಮಿಂದಿರಾಮನೋಹರಮ್ |
ನಂದಕಾರವಿಂದಶಂಖಚಕ್ರಶಾರ್ಙ್ಗಸಾಧನಂ
ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೩ ||

ನಾಗರಾಜಪಾಲನಂ ಭೋಗಿನಾಥಶಾಯಿನಂ
ನಾಗವೈರಿಗಾಮಿನಂ ನಗಾರಿಶತ್ರುಸೂದನಮ್ |
ನಾಗಭೂಷಣಾರ್ಚಿತಂ ಸುದರ್ಶನಾದ್ಯುದಾಯುಧಂ
ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೪ ||

ತಾರಹೀರಶಾರದಾಭ್ರತಾರಕೇಶಕೀರ್ತಿ ಸಂ-
-ವಿಹಾರಹಾರಮಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಶೂನ್ಯಮವ್ಯಯಮ್ |
ತಾರಕಾಸುರಾಟವೀಕುಠಾರಮದ್ವಿತೀಯಕಂ
ನಾಗರಾಡ್ಗಿರೀಶ್ವರಂ ನಮಾಮಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: