Sri Narasimha Stotram 4 (Brahma Krutam) – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 4 (ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತಂ)


<< ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 3 (ರಾಮಸತ್ಕವಿ ಕೃತಂ)

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಭವಾನಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಮಚಿಂತ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ |
ಕೂಟಸ್ಥಮಕೃತಂ ಕರ್ತೃ ಸನಾತನಮನಾಮಯಮ್ || ೧ ||

ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೇ ಚ ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾ |
ತಾಂ ಭವಾನ್ ವೇದವಿದ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಧ್ರುವಃ || ೨ ||

ತ್ವಂ ವ್ಯಕ್ತಶ್ಚ ತಥಾಽವ್ಯಕ್ತಸ್ತ್ವತ್ತಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ |
ಭವನ್ಮಯಾ ವಯಂ ದೇವ ಭವಾನಾತ್ಮಾ ಭವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ || ೩ ||

ಚತುರ್ವಿಭಕ್ತಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕವಿಭುರ್ಗುರುಃ |
ಚತುರ್ಯುಗಸಹಸ್ರೇಣ ಸರ್ವಲೋಕಾಂತಕಾಂತಕಃ || ೪ ||

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮನಂತಬಲಪೌರುಷಃ |
ಕಪಿಲಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಚ ಯತೀನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ || ೫ ||

ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ಸ್ರಷ್ಟಾ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಚ ಸಂಹರ್ತಾ ತ್ವಮೇಕೋ ಲೋಕಭಾವನಃ || ೬ ||

ಭವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಮಹೇಂದ್ರೋ ವರುಣೋ ಯಮಃ |
ಭವಾನ್ ಕರ್ತಾ ವಿಕರ್ತಾ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ || ೭ ||

ಪರಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಂ ಚ ದೇವಂ
ಪರಂ ಚ ಮಂತ್ರಂ ಪರಮಂ ಮನಶ್ಚ |
ಪರಂ ಚ ಧರ್ಮಂ ಪರಮಂ ಯಶಶ್ಚ
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೮ ||

ಪರಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ಪರಮಂ ಹವಿಶ್ಚ
ಪರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಚ ಮಾರ್ಗಮ್ |
ಪರಂ ಚ ಹೋತ್ರಂ ಪರಮಂ ಚ ಯಜ್ಞಂ
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೯ ||

ಪರಂ ಶರೀರಂ ಪರಮಂ ಚ ಧಾಮ
ಪರಂ ಚ ಯೋಗಂ ಪರಮಾಂ ಚ ವಾಣೀಮ್ |
ಪರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ ಚ
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೧೦ ||

ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಚ ಯತ್ಪರಂ
ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಚ ದೇವಮ್ |
ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಪ್ರಭುಂ ಚ
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೧೧ ||

ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಪ್ರಧಾನಂ
ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಚ ತತ್ತ್ವಮ್ |
ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಚ ಧಾತಾ
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೧೨ ||

ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ರಹಸ್ಯಂ
ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಪರಂ ಯತ್ |
ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ತಪೋ ಯತ್
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೧೩ ||

ಪರಂ ಪರಸ್ಯಾಪಿ ಪರಂ ಪರಾಯಣಂ
ಪರಂ ಚ ಗುಹ್ಯಂ ಚ ಪರಂ ಚ ಧಾಮ |
ಪರಂ ಚ ಯೋಗಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುತ್ವಂ
ತ್ವಾಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿವಂಶೇ ಭವಿಷ್ಯಪರ್ವಣಿ ಸಪ್ತಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ 5 (ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೃತಂ) >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed