Sri Narasimha Dvatrimshat Beejamala Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಬೀಜಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಉದ್ಗೀತಾಢ್ಯಂ ಮಹಾಭೀಮಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚೋಗ್ರವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಉಜ್ಜ್ವಲಂ ತಂ ಶ್ರಿಯಾಜುಷ್ಟಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಗ್ರಂಥಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ದೇವೇಶಂ ಗಗನಾಶ್ರಯ ವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಗರ್ಜನಾತ್ರಸ್ತ ವಿಶ್ವಾಂಡಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨ ||

ವೀಥಿಹೋತ್ರೇಕ್ಷಣಂ ವೀರಂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ವಿಶ್ವಂಬರಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ರಂಗನಾಥಂ ದಯಾನಾಥಂ ದೀನಬಂಧುಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ರಣಕೋಲಾಹಲಂ ಧೀರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೪ ||

ಮಂತ್ರರಾಜಾಸನಾರೂಢಂ ಮಾರ್ತಾಂಡೋಜ್ಜ್ವಲ ತೇಜಸಮ್ |
ಮಣಿರತ್ನಕಿರೀಟಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೫ ||

ಹಾಹಾಹೂಹ್ವಾದಿ ಗಂಧರ್ವೈಃ ಸ್ತೂಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಮ್ |
ಉಗ್ರರೂಪಧರಂ ದೇವಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೬ ||

ವಿಧಿವೇದಪ್ರದಂ ವೀರಂ ವಿಘ್ನನಾಶಂ ರಮಾಪತಿಮ್ |
ವಜ್ರಖಡ್ಗಧರಂ ಧೀರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೭ ||

ವಿಷ್ಣುಶಬ್ಧದಲಸ್ತಂಭಂ ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸನಾಶನಮ್ |
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ದುರಾಧರ್ಷಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಸಂಕಾಶಂ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಮುಖಾಂಬುಜಮ್ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ಶ್ರೀ ತಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೯ ||

ಲಂ ಬೀಜಂ ದೇವತಾನಾಥಂ ದೀರ್ಘವೃತ್ತ ಮಹಾಭುಜಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತ ವಕ್ಷಸ್ಕಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ತಂತ್ರೀಭೂಜ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಧರ್ಮವೈಕುಂಠನಾಯಕಮ್ |
ಮಂತ್ರಜಾಪಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೧ ||

ಸರ್ವಾಂಡಕೋಶಮಾಲಾಢ್ಯಂ ಸರ್ವಾಂಡಾಂತರವಾಸಿನಮ್ |
ಅಷ್ಟಾಸ್ಯಕಂಠಭೇರಂಡಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೨ ||

ತೋಮರಾಂಕುಶ ವಜ್ರಾಣಾಂ ಸಮದಂಷ್ಟ್ರೈರ್ಮುಖೈಃ ಸ್ಥಿತಮ್ |
ಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ವ್ಯಾಘ್ರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೩ ||

ಮುನಿಮಾನಸಸಂಚಾರಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಹಯಾಸ್ಯಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೪ ||

ಕಂ ಶಬ್ದ ಕಂಕಣೋಪೇತಂ ಕಮಲಾಯತಲೋಚನಮ್ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ಕ್ರೋಡಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೫ ||

ನೃಲೋಕರಕ್ಷಣಪರಂ ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ ತತ್ಪರಮ್ |
ಆಂಜನೇಯಮುಖಂ ವೀರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೬ ||

ಸಿತವರ್ಣಂ ದೀರ್ಘನಾಸಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಮ್ |
ಗರುಡಾಸ್ಯಂ ಮಹಾಧೀರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೭ ||

ಮ್ಹಂ ಮ್ಹಂ ಮ್ಹಂ ಶಬ್ದಸಹಿತಂ ಮಾನವಾರಾಧನೋತ್ಸುಕಮ್ |
ಭಲ್ಲೂಕವಕ್ತ್ರಂ ಭೀತಿಘ್ನಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೮ ||

ಭೀಮಾಕ್ಷನಾಸಿಕೋಪೇತಂ ವೇದಗ್ರಹಣತತ್ಪರಮ್ |
ಧರಣೀಧೃತಮುತ್ಸಂಗಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೧೯ ||

ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಂ ಧೃಷ್ಟಕೋದ್ಧೃತಮಂಡಲಮ್ |
ಕೋಮಲಾಂಗಂ ಮಹಾಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೦ ||

ಣಂಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಜಾಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ಧರಾಪತಿಮ್ |
ವರಾಹಾಂಗಂ ಮುದಾರಾಂಗಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೧ ||

ಭಯಘ್ನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನಮ್ |
ನೃಸಿಂಹಸ್ತಂಭಸಂಬೋಧ್ಯಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೨ ||

ದ್ರವ್ಯಯಾಂಚಾಪರಂ ವಿಪ್ರಂ ಬಲಿಮಾನಮುಷಂ ಹರಿಮ್ |
ವಾಮನಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಾಯ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೩ ||

ಮೃತ್ಯುರೂಪಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಮುಗ್ಧಸ್ನಿಗ್ಧಮುಖಾಂಬುಜಮ್ |
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಪರಂ ದೇವಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೪ ||

ದ್ಯುಂ ಶಬ್ದಯುಕ್ತಕೋದಂಡಂ ದುಷ್ಟರಾವಣಮರ್ದನಮ್ |
ರಾಮಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೫ ||

ಮೃದಂಗಗೀತಪ್ರಣವಶ್ರವಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಮ್ |
ಬಲರಾಮಂ ಹಲಧರಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೬ ||

ದ್ಯುಂ ದ್ಯುಂ ದ್ಯುಂ ದ್ಯುಂ ವೇಣುನಾದಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಸೇವಿತಮ್ |
ಯಶೋದಾತನಯಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೭ ||

ನಲಿನಾಕ್ಷಂ ಅಗ್ನಿರೂಪಂ ಮ್ಲೇಚ್ಛನಾಶನತತ್ಪರಮ್ |
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಪೂರಿತಾಂಗಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೮ ||

ಮಾನಾಯಕಂ ಮಹಾಸತ್ವಂ ಮಮಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಮದ್ರಕ್ಷಣಪರಂ ಶಾಂತಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೨೯ ||

ಮೃತ್ಯುಟಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವಾನಮೀಶ್ವರಮ್ |
ಸದ್ವಸ್ತ್ರಾಭರಣೋಪೇತಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೩೦ ||

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಸರ್ವಭೂತವೇತಾಲರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಶತ್ರವಃ ಪ್ರಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೩೧ ||

ಹಂ ಬೀಜನಾದಂ ಸರ್ವೇಶಂ ಶರಣಂ ವರಯಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಉಪಾಯಭೂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ನೃಹರಿಂ ಭಜೇ || ೩೨ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಭರದ್ವಾಜಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಜಾರ್ಣವಸಂಭವಮ್ |
ಸಕೃತ್ಪಠನಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶನಮ್ || ೧ ||

ರಾಜವಶ್ಯಂ ಜಗದ್ವಶ್ಯಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಂ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷತಸ್ಕರಾಃ || ೨ ||

ದೂರಾದೇವ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥೀ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಚಿತ್ತಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಯಮ್ || ೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭರದ್ವಾಜಮುನಿ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಬೀಜಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed