Sri Narasimha Avatara Churnika – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಚೂರ್ಣಿಕಾ


ಇತ್ಥಂ ದಾನವೇಂದ್ರಃ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಃ ಪರಿಗೃಹ್ಯಮಾಣವೈರಃ, ವೈರಾನುಬಂಧಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನರೋಷಾನಲಃ, ರೋಷಾನಲಜಂಘನ್ಯಮಾನವಿಜ್ಞಾನವಿನಯಃ, ವಿನಯಗಾಂಭೀರ್ಯಜೇಗೀಯಮಾನಹೃದಯಃ, ಹೃದಯಚಾಂಚಲ್ಯಮಾನತಾಮಸಃ, ತಾಮಸಗುಣಚಂಕ್ರಮಾಣಸ್ಥೈರ್ಯೋ ಭೂತ್ವಾ, ವಿಸ್ರಂಭೇಣ ಹುಂಕೃತ್ಯ, ಬಾಲಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಪರಮಭಾಗವತಂ ಧಿಕ್ಕೃತ್ಯ ಭಗವಂತಂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತಂಭೇ ದರ್ಶಯೇತಿ, ಕನತ್ಕನಕಮಯಕಂಕಣ ಕ್ರೇಂಕಾರಶಬ್ದಪೂರ್ವಕಂ ದಿಗ್ದಂತಿದಂತಭೇದನಪಾಟವಪ್ರಶಸ್ತೇನ ಹಸ್ತೇನ ಸಭಾಮಂಡಪಸ್ತಂಭೇ ಪ್ರತಾಡಿತೇ, ಪ್ರಕ್ಷುಭಿತ ಪರಿವಿದಲಿತದಶದಿಗಂತಾತ್ ತನ್ಮಹಾಸ್ತಂಭಾತ್ ಬಂಭಜ್ಯಮಾನಾತ್, ಪ್ರೋದ್ಭೂತೈಃ ಜಂಜನ್ಯಮಾನೈಃ, ಪ್ರಲಯವೇಲಾಸಂಭೂತ ಸಪ್ತಸ್ಕಂಧಬಂಧುರಸಮೀರಣಸಂಘಟಿತ ಘೋರರಜೋಘುಷ್ಯಮಾಣ ಮಹಾಬಲಾಹಕವರ್ಗನಿರ್ಗತ-ನಿಬಿಡನಿಷ್ಠುರ ದುಸ್ಸಹನಿರ್ಘಾತಸಂಘ ನಿಘೋಷನಿಕಾಶಚ್ಛಟಚ್ಛಟ ಸ್ಫಟಸ್ಫಟದ್ಧ್ವನಿಪ್ರಮುಖ ಭಯಂಕರಾರವಪುಂಜೈಃ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತೈಃ ನಿರವಕಾಶಂ ಆಕಾಶಕುಹರಾಂತರಾಲೇಷು ಪರಿಪೂರಿತೇಷು, ಪ್ರಕ್ಷುಭಿತಪ್ರಕಂಪಿತಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾನತಯಾ ಪರವಶೈಃ ನಿತಾಂತದೋಧೂಯಮಾನಹೃದಯೈಃ ಪಿತಾಮಹ ಮಹೇಂದ್ರ ವರುಣ ವಾಯುಶಿಖಿಮುಖ ಚರಾಚರಜಂತುಜಾಲೈಃ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಟಾಹೇಷು ಪರಿಸ್ಫೋಟಿತೇಷು, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಃ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಃ, ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಂಕರಃ, ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನಕ್ಷಮಃ, ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ, ಪ್ರಫುಲ್ಲಪದ್ಮಯುಗಲಸಂಕಾಶಭಾಸ್ವರ ಚಕ್ರಚಾಪಹಲಕುಲಿಶಜಲಚರರೇಖಾಂಕಿತ ಚಾರುಚರಣತಲಃ, ಚರಣಚಂಕ್ರಮಣ ಘನವಿನಮಿತ ವಿಶ್ವವಿಶ್ವಂಭರಾಭಾರಧೌರೇಯ ದಿಕ್ಕುಂಭಿಕುಂಭಿನಸಕುಂಭಿನೀಧರಕೂರ್ಮಕುಲಶೇಖರಃ, ಜಲರಾಶಿಜಾತ ಶುಂಡಾಲ ಶುಂಡಾದಂಡಮಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಂಡಪ್ರಚಂಡಮಹೋರುಸ್ತಂಭಯುಗಲಃ, ಘಣಘಣಾಯಮಾನ ಮಣಿಕಿಂಕಿಣೀಕಣಮುಖರಿತ ಮೇಖಲಾವಲಯವಲಯಿತ ಪೀತಾಂಬರಪರಿಶೋಭಿತ ಕಟಿಪ್ರದೇಶಃ, ನಿರ್ಜರನಿಮ್ನಗಾವರ್ತವರ್ತುಲಕಮಲಾಕರ ಗಂಭೀರನಾಭಿವಿವರಃ, ಕುಲಾಚಲಸಾನುಭಾಗಸದೃಶ ಕರ್ಕಶವಿಶಾಲವಕ್ಷಸ್ಥಲಃ, ದುರ್ಜನದನುಜಧೈರ್ಯಲತಿಕಾಲವಿತ್ರಾಯಮಾಣ ರಕ್ಷೋರಾಜವಕ್ಷೋಭಾಗ ವಿಶಂಕಟಕ್ಷೇತ್ರವಿಲೇಖನಚಂಗಲಾಂಗಲಾಯಮಾನ-ಶರಣಾಗತನಯನ ಚಕೋರಚಂದ್ರರೇಖಾಯಮಾಣ ವಜ್ರಾಯುಧಪ್ರತಿಮಾನಭಾಸಮಾನ ನಿಶಾತನಖರತರಮುಖನಖರಃ, ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಖಡ್ಗ ಕುಂತತೋಮರಪ್ರಮುಖ ನಾನಾಯುಧಃ, ಮಹಿತಮಹೋತ್ತುಂಗ ಮಹೀಧರಶೃಂಗಸನ್ನಿಭಃ, ವೀರಸಾಗರವೇಲಾಯಮಾನ ಮಾಲಿಕಾವಿರಾಜಮಾನಃ, ನಿರರ್ಗಲಾನೇಕಶತಭುಜಾರ್ಗಲಃ, ಮಂಜುಮಂಜೀರ ಮಣಿಪುಂಜರಂಜಿತ ಮಂಜುಲಹಾರಕೇಯೂರಕಂಕಣಕಿರೀಟ- ಮಕರಕುಂಡಲಾದಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಃ, ತ್ರಿವಲಿಯುತಶಿಖರಿಶಿಖರಾಭಪರಿಣದ್ಧ ಬಂಧುರಕಂಧರಃ, ಪ್ರಕಂಪನಕಂಪಿತ ಪಾರಿಜಾತಪಾದಪ ಪಲ್ಲವಪ್ರತೀಕಾಶಕೋಪಾವೇಶಸಂಚಲಿತಾಧರಃ, ಶರತ್ಕಾಲ ಮೇಘಜಾಲಮಧ್ಯ ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನ ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮಾನ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ದಂಷ್ಟ್ರಾಂಕುರಃ, ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲ ಸಕಲಭುವನಗ್ರಸನವಿಲಸನ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಜಿಹ್ವಾತುಲಿತ ತರಲತರಾಯಮಾಣ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಜಿಹ್ವಃ, ಮೇರುಮಂದರ ಮಹಾಗುಹಾಂತರಾಲ ವಿಸ್ತಾರವಿಪುಲ ವಕ್ತ್ರನಾಸಿಕಾರಂಧ್ರಃ ನಾಸಿಕಾರಂಧ್ರ ನಿಸ್ಸರನ್ನಿಬಿಡನಿಶ್ವಾಸನಿಕರಸಂಘಟ್ಟನಸಂಕ್ಷೋಭಿತ ಸಂತಪ್ಯಮಾನ ಸಪ್ತಸಾಗರಃ, ಪೂರ್ವಪರ್ವತವಿದ್ಯೋತಮಾನ ಖದ್ಯೋತಮಂಡಲಸದೃಕ್ಷ ಸಮಂಚಿತಲೋಚನಃ, ಲೋಚನಾಂಚಲಸಮುತ್ಕೀರ್ಯಮಾಣ ವಿಲೋಲಕೀಲಾಭೀಲ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗವಿತಾನರೋರುಧ್ಯಮಾನ ತಾರಕಾಗ್ರಹಮಂಡಲಃ, ಶಕ್ರಚಾಪಸುರುಚಿರಾದಭ್ರ ಮಹಾಭ್ರೂಲತಾಬಂಧಬಂಧುರ ಭಯಂಕರವದನಃ, ಘನತರಗಂಡಶೈಲತುಲ್ಯ ಕಮನೀಯ ಗಂಡಭಾಗಃ, ಸಂಧ್ಯಾರಾಗರಕ್ತಧಾರಾಧರ ಮಾಲಿಕಾಪ್ರತಿಮ ಮಹಾಭ್ರಂಕಷತಂತನ್ಯಮಾನಪಟುತರ ಸಟಾಜಾಲಃ, ಸಟಾಜಾಲಸಂಚಾಲಸಂಜಾತ ವಾತಾಹತಿಡೋಲಾಯಮಾನ ವೈಮಾನಿಕವಿಮಾನಃ, ನಿಷ್ಕಂಪಿತಶಂಖವರ್ಣಮಹೋರ್ಧ್ವಕರ್ಣಃ, ಮಂಥದಂಡಾಯಮಾನ ಮಂದರವಸುಂಧರಾಧರ ಪರಿಭ್ರಮಣವೇಗಸಮುತ್ಪದ್ಯಮಾನ ವಿಯನ್ಮಂಡಲಮಂಡಿತ ಸುಧಾರಾಶಿಕಲ್ಲೋಲ ಶೀಕರಾಕಾರಭಾಸುರಕೇಸರಃ, ಪರ್ವಾಖರ್ವಶಿಶಿರಕಿರಣಮಯೂಖ ಗೌರತನೂರುಹಃ, ನಿಜಗರ್ಜಾನಿನದನಿರ್ದಲಿತ ಕುಮುದಸುಪ್ರತೀಕವಾಮನೈ ರಾವಣಸಾರ್ವಭೌಮಪ್ರಮುಖ ದಿಗಿಭರಾಜಕರ್ಣಕೋಟರಃ, ಧವಲಧರಾಧರ ದೀರ್ಘದುರವಲೋಕನೀಯ ದಿವ್ಯದೇಹಃ, ದೇಹಪ್ರಭಾ ಪಟಲನಿರ್ಮಥ್ಯಮಾನ ಪರಿಪಂಥಿಯಾತುಧಾನ ನಿಕುರುಂಬಗರ್ವಾಂಧಕಾರಃ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ರಂಜನಭಂಜನ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಜೇಗೀಯಮಾನ ಕರುಣಾವೀರರಸ ಸಂಯುತಃ, ಮಹಾಪ್ರಭಾವಃ, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನರಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣವೀರಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣಕ್ರೂರಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣದಿವ್ಯಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣವ್ಯಾಘ್ರಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣಪುಚ್ಛಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣಪೂರ್ಣಸಿಂಹಃ, ನಾರಾಯಣರೌದ್ರಸಿಂಹಃ, ಭೀಷಣಭದ್ರಸಿಂಹಃ, ವಿಹ್ವಲನೇತ್ರಸಿಂಹಃ, ಬೃಂಹಿತಭೂತಸಿಂಹಃ, ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ರಸಿಂಹಃ, ನಿರ್ಜಿತಕಾಲಸಿಂಹಃ, ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪಸಿಂಹಃ, ಕಾಮದಕಾಮಸಿಂಹಃ, ಭುವನೈಕಪೂರ್ಣಸಿಂಹಃ, ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಸಿಂಹಃ, ಅನಂತಸಿಂಹರಾಜಸಿಂಹಃ, ಜಯಸಿಂಹರೂಪಸಿಂಹಃ, ನರಸಿಂಹರೂಪಸಿಂಹಃ, ರಣಸಿಂಹರೂಪಸಿಂಹಃ, ಮಹಾಸಿಂಹರೂಪಸಿಂಹಃ, ಅಭಯಂಕರರೂಪಸಿಂಹಃ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಹಾರಿಸಿಂಹಃ, ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಸಿಂಹಃ, ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿಸಿಂಹಃ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹರೂಪಸಿಂಹಃ, ಅತ್ಯದ್ಭುತರೂಪಸಿಂಹಃ, ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹದೇವಃ, ಆತ್ಮನಃ ಸಕಲಭುವನವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ನಿಜಭೃತ್ಯಭಾಷಿತಂ ಚ ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ, ಪ್ರಪನ್ನರಕ್ಷಣಾಯ ಪರಿಸ್ಫೋಟಿತ ತನ್ಮಹಾಸ್ತಂಭೇ ಪರ್ಯದೃಶ್ಯತ, ಪರ್ಯದೃಶ್ಯತ | ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಚೂರ್ಣಿಕಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed