Sri Narasimha Avatara Churnika – శ్రీ నృసింహావతార చూర్ణికా


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఇత్థం దానవేంద్రః హిరణ్యకశిపుః పరిగృహ్యమాణవైరః, వైరానుబంధజాజ్వల్యమానరోషానలః, రోషానలజంఘన్యమానవిజ్ఞానవినయః, వినయగాంభీర్యజేగీయమానహృదయః, హృదయచాంచల్యమానతామసః, తామసగుణచంక్రమాణస్థైర్యో భూత్వా, విస్రంభేణ హుంకృత్య, బాలం ప్రహ్లాదం పరమభాగవతం ధిక్కృత్య భగవంతం శ్రియఃపతిం అస్మిన్ స్తంభే దర్శయేతి, కనత్కనకమయకంకణ క్రేంకారశబ్దపూర్వకం దిగ్దంతిదంతభేదనపాటవప్రశస్తేన హస్తేన సభామండపస్తంభే ప్రతాడితే, ప్రక్షుభిత పరివిదలితదశదిగంతాత్ తన్మహాస్తంభాత్ బంభజ్యమానాత్, ప్రోద్భూతైః జంజన్యమానైః, ప్రలయవేలాసంభూత సప్తస్కంధబంధురసమీరణసంఘటిత ఘోరరజోఘుష్యమాణ మహాబలాహకవర్గనిర్గత-నిబిడనిష్ఠుర దుస్సహనిర్ఘాతసంఘ నిఘోషనికాశచ్ఛటచ్ఛట స్ఫటస్ఫటద్ధ్వనిప్రముఖ భయంకరారవపుంజైః పరివ్యాప్తైః నిరవకాశం ఆకాశకుహరాంతరాలేషు పరిపూరితేషు, ప్రక్షుభితప్రకంపితస్వస్వస్థానతయా పరవశైః నితాంతదోధూయమానహృదయైః పితామహ మహేంద్ర వరుణ వాయుశిఖిముఖ చరాచరజంతుజాలైః సహ బ్రహ్మాండకటాహేషు పరిస్ఫోటితేషు, భగవాన్ శ్రియః పతిః శ్రీమన్నారాయణః, భక్తానామభయంకరః, దుష్టనిగ్రహ శిష్టపరిపాలనక్షమః, శరణాగతవత్సలః, ప్రఫుల్లపద్మయుగలసంకాశభాస్వర చక్రచాపహలకులిశజలచరరేఖాంకిత చారుచరణతలః, చరణచంక్రమణ ఘనవినమిత విశ్వవిశ్వంభరాభారధౌరేయ దిక్కుంభికుంభినసకుంభినీధరకూర్మకులశేఖరః, జలరాశిజాత శుండాల శుండాదండమండిత ప్రకాండప్రచండమహోరుస్తంభయుగలః, ఘణఘణాయమాన మణికింకిణీకణముఖరిత మేఖలావలయవలయిత పీతాంబరపరిశోభిత కటిప్రదేశః, నిర్జరనిమ్నగావర్తవర్తులకమలాకర గంభీరనాభివివరః, కులాచలసానుభాగసదృశ కర్కశవిశాలవక్షస్థలః, దుర్జనదనుజధైర్యలతికాలవిత్రాయమాణ
రక్షోరాజవక్షోభాగ విశంకటక్షేత్రవిలేఖనచంగలాంగలాయమాన-శరణాగతనయన చకోరచంద్రరేఖాయమాణ వజ్రాయుధప్రతిమానభాసమాన నిశాతనఖరతరముఖనఖరః, శంఖచక్ర గదాఖడ్గ కుంతతోమరప్రముఖ నానాయుధః, మహితమహోత్తుంగ మహీధరశృంగసన్నిభః, వీరసాగరవేలాయమాన మాలికావిరాజమానః, నిరర్గలానేకశతభుజార్గలః, మంజుమంజీర మణిపుంజరంజిత మంజులహారకేయూరకంకణకిరీట-మకరకుండలాదిభూషణభూషితః, త్రివలియుతశిఖరిశిఖరాభపరిణద్ధ బంధురకంధరః, ప్రకంపనకంపిత పారిజాతపాదప పల్లవప్రతీకాశకోపావేశసంచలితాధరః, శరత్కాల మేఘజాలమధ్య ధగద్ధగాయమాన తటిల్లతాసమాన దేదీప్యమాన దంష్ట్రాంకురః, కల్పాంతకాల సకలభువనగ్రసనవిలసన విజృంభమాణ సప్తజిహ్వజిహ్వాతులిత తరలతరాయమాణ విభ్రాజమానజిహ్వః, మేరుమందర మహాగుహాంతరాల విస్తారవిపుల వక్త్రనాసికారంధ్రః నాసికారంధ్ర నిస్సరన్నిబిడనిశ్వాసనికరసంఘట్టనసంక్షోభిత సంతప్యమాన సప్తసాగరః, పూర్వపర్వతవిద్యోతమాన ఖద్యోతమండలసదృక్ష సమంచితలోచనః, లోచనాంచలసముత్కీర్యమాణ విలోలకీలాభీల విస్ఫులింగవితానరోరుధ్యమాన తారకాగ్రహమండలః, శక్రచాపసురుచిరాదభ్ర మహాభ్రూలతాబంధబంధుర భయంకరవదనః, ఘనతరగండశైలతుల్య కమనీయ గండభాగః, సంధ్యారాగరక్తధారాధర మాలికాప్రతిమ మహాభ్రంకషతంతన్యమానపటుతర సటాజాలః, సటాజాలసంచాలసంజాత వాతాహతిడోలాయమాన వైమానికవిమానః, నిష్కంపితశంఖవర్ణమహోర్ధ్వకర్ణః, మంథదండాయమాన మందరవసుంధరాధర పరిభ్రమణవేగసముత్పద్యమాన వియన్మండలమండిత సుధారాశికల్లోల శీకరాకారభాసురకేసరః, పర్వాఖర్వశిశిరకిరణమయూఖ గౌరతనూరుహః, నిజగర్జానినదనిర్దలిత కుముదసుప్రతీకవామనై రావణసార్వభౌమప్రముఖ దిగిభరాజకర్ణకోటరః,
ధవలధరాధర దీర్ఘదురవలోకనీయ దివ్యదేహః, దేహప్రభా పటలనిర్మథ్యమాన పరిపంథియాతుధాన నికురుంబగర్వాంధకారః, ప్రహ్లాదహిరణ్యకశిపు రంజనభంజన నిమిత్తాంతరంగ బహిరంగ జేగీయమాన కరుణావీరరస సంయుతః, మహాప్రభావః, శ్రీనారాయణనరసింహః, నారాయణవీరసింహః, నారాయణక్రూరసింహః, నారాయణదివ్యసింహః, నారాయణవ్యాఘ్రసింహః, నారాయణపుచ్ఛసింహః, నారాయణపూర్ణసింహః, నారాయణరౌద్రసింహః, భీషణభద్రసింహః, విహ్వలనేత్రసింహః, బృంహితభూతసింహః, నిర్మలచిత్రసింహః, నిర్జితకాలసింహః, కల్పితకల్పసింహః, కామదకామసింహః, భువనైకపూర్ణసింహః, కాలాగ్నిరుద్రసింహః, అనంతసింహరాజసింహః, జయసింహరూపసింహః, నరసింహరూపసింహః, రణసింహరూపసింహః, మహాసింహరూపసింహః, అభయంకరరూపసింహః, హిరణ్యకశిపుహారిసింహః, ప్రహ్లాదవరదసింహః, భక్తాభీష్టదాయిసింహః, లక్ష్మీనృసింహరూపసింహః, అత్యద్భుతరూపసింహః, శ్రీనృసింహదేవః, ఆత్మనః సకలభువనవ్యాప్తిం నిజభృత్యభాషితం చ సత్యం విధాతుం, ప్రపన్నరక్షణాయ పరిస్ఫోటిత తన్మహాస్తంభే పర్యదృశ్యత, పర్యదృశ్యత |

ఇతి శ్రీ నృసింహావతార చూర్ణికా |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed