Sri Narasimha Avatara Churnika – ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாவதார சூர்ணிகா


இத்த²ம் தா³நவேந்த்³ர꞉ ஹிரண்யகஶிபு꞉ பரிக்³ருஹ்யமாணவைர꞉, வைராநுப³ந்த⁴ஜாஜ்வல்யமாநரோஷாநல꞉, ரோஷாநலஜங்க⁴ந்யமாநவிஜ்ஞாநவிநய꞉, விநயகா³ம்பீ⁴ர்யஜேகீ³யமாநஹ்ருத³ய꞉, ஹ்ருத³யசாஞ்சல்யமாநதாமஸ꞉, தாமஸகு³ணசங்க்ரமாணஸ்தை²ர்யோ பூ⁴த்வா, விஸ்ரம்பே⁴ண ஹுங்க்ருத்ய, பா³லம் ப்ரஹ்லாத³ம் பரமபா⁴க³வதம் தி⁴க்க்ருத்ய ப⁴க³வந்தம் ஶ்ரிய꞉பதிம் அஸ்மிந் ஸ்தம்பே⁴ த³ர்ஶயேதி, கநத்கநகமயகங்கண க்ரேங்காரஶப்³த³பூர்வகம் தி³க்³த³ந்தித³ந்தபே⁴த³நபாடவப்ரஶஸ்தேந ஹஸ்தேந ஸபா⁴மண்ட³பஸ்தம்பே⁴ ப்ரதாடி³தே, ப்ரக்ஷுபி⁴த பரிவித³ளிதத³ஶதி³க³ந்தாத் தந்மஹாஸ்தம்பா⁴த் ப³ம்ப⁴ஜ்யமாநாத், ப்ரோத்³பூ⁴தை꞉ ஜஞ்ஜந்யமாநை꞉, ப்ரளயவேலாஸம்பூ⁴த ஸப்தஸ்கந்த⁴ப³ந்து⁴ரஸமீரணஸங்க⁴டித கோ⁴ரரஜோகு⁴ஷ்யமாண மஹாப³லாஹகவர்க³நிர்க³த-நிபி³ட³நிஷ்டு²ர து³ஸ்ஸஹநிர்கா⁴தஸங்க⁴ நிகோ⁴ஷநிகாஶச்ச²டச்ச²ட ஸ்ப²டஸ்ப²டத்³த்⁴வநிப்ரமுக² ப⁴யங்கராரவபுஞ்ஜை꞉ பரிவ்யாப்தை꞉ நிரவகாஶம் ஆகாஶகுஹராந்தராளேஷு பரிபூரிதேஷு, ப்ரக்ஷுபி⁴தப்ரகம்பிதஸ்வஸ்வஸ்தா²நதயா பரவஶை꞉ நிதாந்ததோ³தூ⁴யமாநஹ்ருத³யை꞉ பிதாமஹ மஹேந்த்³ர வருண வாயுஶிகி²முக² சராசரஜந்துஜாலை꞉ ஸஹ ப்³ரஹ்மாண்ட³கடாஹேஷு பரிஸ்போ²டிதேஷு, ப⁴க³வாந் ஶ்ரிய꞉ பதி꞉ ஶ்ரீமந்நாராயண꞉, ப⁴க்தாநாமப⁴யங்கர꞉, து³ஷ்டநிக்³ரஹ ஶிஷ்டபரிபாலநக்ஷம꞉, ஶரணாக³தவத்ஸல꞉, ப்ரபு²ல்லபத்³மயுக³ளஸங்காஶபா⁴ஸ்வர சக்ரசாபஹலகுலிஶஜலசரரேகா²ங்கித சாருசரணதல꞉, சரணசங்க்ரமண க⁴நவிநமித விஶ்வவிஶ்வம்ப⁴ராபா⁴ரதௌ⁴ரேய தி³க்கும்பி⁴கும்பி⁴நஸகும்பி⁴நீத⁴ரகூர்மகுலஶேக²ர꞉, ஜலராஶிஜாத ஶுண்டா³ல ஶுண்டா³த³ண்ட³மண்டி³த ப்ரகாண்ட³ப்ரசண்ட³மஹோருஸ்தம்ப⁴யுக³ள꞉, க⁴ணக⁴ணாயமாந மணிகிங்கிணீகணமுக²ரித மேக²லாவளயவலயித பீதாம்ப³ரபரிஶோபி⁴த கடிப்ரதே³ஶ꞉, நிர்ஜரநிம்நகா³வர்தவர்துலகமலாகர க³ம்பீ⁴ரநாபி⁴விவர꞉, குலாசலஸாநுபா⁴க³ஸத்³ருஶ கர்கஶவிஶாலவக்ஷஸ்த²ல꞉, து³ர்ஜநத³நுஜதை⁴ர்யலதிகாலவித்ராயமாண ரக்ஷோராஜவக்ஷோபா⁴க³ விஶங்கடக்ஷேத்ரவிளேக²நசங்க³ளாங்க³ளாயமாந-ஶரணாக³தநயந சகோரசந்த்³ரரேகா²யமாண வஜ்ராயுத⁴ப்ரதிமாநபா⁴ஸமாந நிஶாதநக²ரதரமுக²நக²ர꞉, ஶங்க²சக்ர க³தா³க²ட்³க³ குந்ததோமரப்ரமுக² நாநாயுத⁴꞉, மஹிதமஹோத்துங்க³ மஹீத⁴ரஶ்ருங்க³ஸந்நிப⁴꞉, வீரஸாக³ரவேலாயமாந மாலிகாவிராஜமாந꞉, நிரர்க³ளாநேகஶதபு⁴ஜார்க³ள꞉, மஞ்ஜுமஞ்ஜீர மணிபுஞ்ஜரஞ்ஜித மஞ்ஜுளஹாரகேயூரகங்கணகிரீட- மகரகுண்ட³லாதி³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷித꞉, த்ரிவலியுதஶிக²ரிஶிக²ராப⁴பரிணத்³த⁴ ப³ந்து⁴ரகந்த⁴ர꞉, ப்ரகம்பநகம்பித பாரிஜாதபாத³ப பல்லவப்ரதீகாஶகோபாவேஶஸஞ்சலிதாத⁴ர꞉, ஶரத்கால மேக⁴ஜாலமத்⁴ய த⁴க³த்³த⁴கா³யமாந தடில்லதாஸமாந தே³தீ³ப்யமாந த³ம்ஷ்ட்ராங்குர꞉, கல்பாந்தகால ஸகலபு⁴வநக்³ரஸநவிளஸந விஜ்ரும்ப⁴மாண ஸப்தஜிஹ்வஜிஹ்வாதுலித தரளதராயமாண விப்⁴ராஜமாநஜிஹ்வ꞉, மேருமந்த³ர மஹாகு³ஹாந்தராள விஸ்தாரவிபுல வக்த்ரநாஸிகாரந்த்⁴ர꞉ நாஸிகாரந்த்⁴ர நிஸ்ஸரந்நிபி³ட³நிஶ்வாஸநிகரஸங்க⁴ட்டநஸங்க்ஷோபி⁴த ஸந்தப்யமாந ஸப்தஸாக³ர꞉, பூர்வபர்வதவித்³யோதமாந க²த்³யோதமண்ட³லஸத்³ருக்ஷ ஸமஞ்சிதலோசந꞉, லோசநாஞ்சலஸமுத்கீர்யமாண விளோலகீலாபீ⁴ல விஸ்பு²லிங்க³விதாநரோருத்⁴யமாந தாரகாக்³ரஹமண்ட³ல꞉, ஶக்ரசாபஸுருசிராத³ப்⁴ர மஹாப்⁴ரூலதாப³ந்த⁴ப³ந்து⁴ர ப⁴யங்கரவத³ந꞉, க⁴நதரக³ண்ட³ஶைலதுல்ய கமநீய க³ண்ட³பா⁴க³꞉, ஸந்த்⁴யாராக³ரக்ததா⁴ராத⁴ர மாலிகாப்ரதிம மஹாப்⁴ரங்கஷதந்தந்யமாநபடுதர ஸடாஜால꞉, ஸடாஜாலஸஞ்சாலஸஞ்ஜாத வாதாஹதிடோ³லாயமாந வைமாநிகவிமாந꞉, நிஷ்கம்பிதஶங்க²வர்ணமஹோர்த்⁴வகர்ண꞉, மந்த²த³ண்டா³யமாந மந்த³ரவஸுந்த⁴ராத⁴ர பரிப்⁴ரமணவேக³ஸமுத்பத்³யமாந வியந்மண்ட³லமண்டி³த ஸுதா⁴ராஶிகல்லோல ஶீகராகாரபா⁴ஸுரகேஸர꞉, பர்வாக²ர்வஶிஶிரகிரணமயூக² கௌ³ரதநூருஹ꞉, நிஜக³ர்ஜாநிநத³நிர்த³ளித குமுத³ஸுப்ரதீகவாமநை ராவணஸார்வபௌ⁴மப்ரமுக² தி³கி³ப⁴ராஜகர்ணகோடர꞉, த⁴வளத⁴ராத⁴ர தீ³ர்க⁴து³ரவலோகநீய தி³வ்யதே³ஹ꞉, தே³ஹப்ரபா⁴ படலநிர்மத்²யமாந பரிபந்தி²யாதுதா⁴ந நிகுரும்ப³க³ர்வாந்த⁴கார꞉, ப்ரஹ்லாத³ஹிரண்யகஶிபு ரஞ்ஜநப⁴ஞ்ஜந நிமித்தாந்தரங்க³ ப³ஹிரங்க³ ஜேகீ³யமாந கருணாவீரரஸ ஸம்யுத꞉, மஹாப்ரபா⁴வ꞉, ஶ்ரீநாராயணநரஸிம்ஹ꞉, நாராயணவீரஸிம்ஹ꞉, நாராயணக்ரூரஸிம்ஹ꞉, நாராயணதி³வ்யஸிம்ஹ꞉, நாராயணவ்யாக்⁴ரஸிம்ஹ꞉, நாராயணபுச்ச²ஸிம்ஹ꞉, நாராயணபூர்ணஸிம்ஹ꞉, நாராயணரௌத்³ரஸிம்ஹ꞉, பீ⁴ஷணப⁴த்³ரஸிம்ஹ꞉, விஹ்வலநேத்ரஸிம்ஹ꞉, ப்³ரும்ஹிதபூ⁴தஸிம்ஹ꞉, நிர்மலசித்ரஸிம்ஹ꞉, நிர்ஜிதகாலஸிம்ஹ꞉, கல்பிதகல்பஸிம்ஹ꞉, காமத³காமஸிம்ஹ꞉, பு⁴வநைகபூர்ணஸிம்ஹ꞉, காலாக்³நிருத்³ரஸிம்ஹ꞉, அநந்தஸிம்ஹராஜஸிம்ஹ꞉, ஜயஸிம்ஹரூபஸிம்ஹ꞉, நரஸிம்ஹரூபஸிம்ஹ꞉, ரணஸிம்ஹரூபஸிம்ஹ꞉, மஹாஸிம்ஹரூபஸிம்ஹ꞉, அப⁴யங்கரரூபஸிம்ஹ꞉, ஹிரண்யகஶிபுஹாரிஸிம்ஹ꞉, ப்ரஹ்லாத³வரத³ஸிம்ஹ꞉, ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டதா³யிஸிம்ஹ꞉, லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹரூபஸிம்ஹ꞉, அத்யத்³பு⁴தரூபஸிம்ஹ꞉, ஶ்ரீந்ருஸிம்ஹதே³வ꞉, ஆத்மந꞉ ஸகலபு⁴வநவ்யாப்திம் நிஜப்⁴ருத்யபா⁴ஷிதம் ச ஸத்யம் விதா⁴தும், ப்ரபந்நரக்ஷணாய பரிஸ்போ²டித தந்மஹாஸ்தம்பே⁴ பர்யத்³ருஶ்யத, பர்யத்³ருஶ்யத ।

இதி ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹாவதார சூர்ணிகா ।


மேலும் ஶ்ரீ ந்ருஸிம்ஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed