Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಕವಚಂ (ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ)


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಇಂದ್ರಾದಿದೇವವೃಂದೇಶ ಈಡ್ಯೇಶ್ವರ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಮಹಾವಿಷ್ಣೋರ್ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾದ್ವಿದ್ವಾಂಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶೃಣು ನಾರದ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪುತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪೋಧನ |
ಕವಚಂ ನರಸಿಂಹಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೨ ||

ಸ್ರಷ್ಟಾಽಹಂ ಜಗತಾಂ ವತ್ಸ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ಪಾತಿ ಸಂಹರ್ತಾ ಚ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೩ ||

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ದೇವಾ ಬಹವಶ್ಚ ದಿಗೀಶ್ವರಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರಮಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾದಿವಿನಿವಾರಕಮ್ || ೪ ||

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದ್ದುರ್ವಾಸಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತಾ ಚ ಕ್ರೋಧಭೈರವಃ || ೫ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಋಷಿಶ್ಛಂದಸ್ತು ಗಾಯತ್ರೀ ನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ ವಿಭುಃ || ೬ ||

ಚತುರ್ವರ್ಗೇ ಚ ಶಾಂತೌ ಚ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಕ್ಷ್ರೌಂ ಬೀಜಂ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಚಂದ್ರವರ್ಣೋ ಮಹಾಮನುಃ || ೭ ||

ಓಂ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ |
ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಸುರದ್ರುಮಃ |
ಕಂಠಂ ಪಾತು ಧ್ರುವಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹೃದ್ಭಗವತೇ ಚಕ್ಷುಷೀ ಮಮ || ೯ ||

ನರಸಿಂಹಾಯ ಚ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಪಾತು ಕರ್ಣಕಮ್ |
ದೀಪ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಚ ತಥಾ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಾಸಿಕಾಮ್ || ೧೦ ||

ಸರ್ವರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ತಥಾ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾಯ ಚ |
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ದಹ ದಹ ಪದದ್ವಯಮ್ || ೧೧ ||

ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ವರ್ಮಮಂತ್ರಃ ಸ್ವಾಹಾ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮಮ |
ತಾರಾದಿರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಪಾತು ಹೃದಂ ಮಮ || ೧೨ ||

ಕ್ಲೀಂ ಪಾಯಾತ್ ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮಂ ಚ ತಾರೋ ನಮಃ ಪದಂ ತತಃ |
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಾಭಿಂ ಚ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೋಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಚ ಹುಂ ಫಟ್ || ೧೩ ||

ಷಡಕ್ಷರಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪದಮ್ |
ವಾಸುದೇವಾಯ ಚ ಪೃಷ್ಠಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಉರುದ್ವಯಮ್ || ೧೪ ||

ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸದಾ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಚ ಮನೂತ್ತಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಪಾಯಾತ್ ಪದದ್ವಯಮ್ || ೧೫ ||

ಕ್ಷ್ರೌಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಚ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ || ೧೬ ||

ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಗುರುಪೂಜಾಂ ವಿಧಾಯಾಥ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಕವಚಂ ತತಃ || ೧೭ ||

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭವೇತ್ |
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೧೮ ||

ಹವನಾದೀನ್ ದಶಾಂಶೇನ ಕೃತ್ವಾ ಸತ್ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ |
ತತಸ್ತು ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ರೂಪೇಣ ಮದನೋಪಮಃ || ೧೯ ||

ಸ್ಪರ್ಧಾಮುದ್ಧೂಯ ಭವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ವಸೇನ್ಮುಖೇ |
ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಷ್ಟಕಂ ದತ್ತ್ವಾ ಮೂಲೇನೈವ ಪಠೇತ್ ಸಕೃತ್ || ೨೦ ||

ಅಪಿ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪೂಜಾನಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಭೂರ್ಜೇ ವಿಲಿಖ್ಯ ಗುಟಿಕಾಂ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥಾಂ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ || ೨೧ ||

ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ನರಸಿಂಹೋ ಭವೇತ್ ಸ್ವಯಮ್ |
ಯೋಷಿದ್ವಾಮಭುಜೇ ಚೈವ ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ || ೨೨ ||

ಬಿಭೃಯಾತ್ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭವೇತ್ |
ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ಚ ಯಾ ನಾರೀ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಯಾ ಭವೇತ್ || ೨೩ ||

ಜನ್ಮವಂಧ್ಯಾ ನಷ್ಟಪುತ್ರಾ ಬಹುಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ |
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ || ೨೪ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಕ್ಷೋಭಯತ್ಯೇವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾ ದಾನವಾಶ್ಚ ಯೇ || ೨೫ ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಪಲಾಯಂತೇ ದೇಶಾದ್ದೇಶಾಂತರಂ ಧ್ರುವಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಗೃಹೇ ಚ ಕವಚಂ ಗ್ರಾಮೇ ವಾ ಯದಿ ತಿಷ್ಠತಿ |
ತದ್ದೇಶಂ ತು ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಹ್ಯಾತಿದೂರತಃ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಸಪ್ತದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed