Trailokya Vijaya Narasimha Kavacham – శ్రీ నృసింహ కవచం (త్రైలోక్యవిజయం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

నారద ఉవాచ |
ఇంద్రాదిదేవవృందేశ ఈడ్యేశ్వర జగత్పతే |
మహావిష్ణోర్నృసింహస్య కవచం బ్రూహి మే ప్రభో |
యస్య ప్రపఠనాద్విద్వాంస్త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు నారద వక్ష్యామి పుత్రశ్రేష్ఠ తపోధన |
కవచం నరసింహస్య త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ || ౨ ||

స్రష్టాఽహం జగతాం వత్స పఠనాద్ధారణాద్యతః |
లక్ష్మీర్జగత్త్రయం పాతి సంహర్తా చ మహేశ్వరః || ౩ ||

పఠనాద్ధారణాద్దేవా బహవశ్చ దిగీశ్వరాః |
బ్రహ్మమంత్రమయం వక్ష్యే భ్రాంత్యాదివినివారకమ్ || ౪ ||

యస్య ప్రసాదాద్దుర్వాసాస్త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
పఠనాద్ధారణాద్యస్య శాస్తా చ క్రోధభైరవః || ౫ ||

త్రైలోక్యవిజయస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః |
ఋషిశ్ఛందస్తు గాయత్రీ నృసింహో దేవతా విభుః || ౬ ||

చతుర్వర్గే చ శాంతౌ చ వినియోగః ప్రకీర్తితః |
క్ష్రౌం బీజం మే శిరః పాతు చంద్రవర్ణో మహామనుః || ౭ ||

ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖమ్ |
నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుమృత్యుం నమామ్యహమ్ || ౮ ||

ద్వాత్రింశదక్షరో మంత్రో మంత్రరాజః సురద్రుమః |
కంఠం పాతు ధ్రువం క్ష్రౌం హృద్భగవతే చక్షుషీ మమ || ౯ ||

నరసింహాయ చ జ్వాలామాలినే పాతు కర్ణకమ్ |
దీప్తదంష్ట్రాయ చ తథా అగ్నినేత్రాయ నాసికామ్ || ౧౦ ||

సర్వరక్షోఘ్నాయ తథా సర్వభూతహితాయ చ |
సర్వజ్వరవినాశాయ దహ దహ పదద్వయమ్ || ౧౧ ||

రక్ష రక్ష వర్మమంత్రః స్వాహా పాతు ముఖం మమ |
తారాదిరామచంద్రాయ నమః పాతు హృదం మమ || ౧౨ ||

క్లీం పాయాత్ పార్శ్వయుగ్మం చ తారో నమః పదం తతః |
నారాయణాయ నాభిం చ ఆం హ్రీం క్రోం క్ష్రౌం చ హుం ఫట్ || ౧౩ ||

షడక్షరః కటిం పాతు ఓం నమో భగవతే పదమ్ |
వాసుదేవాయ చ పృష్ఠం క్లీం కృష్ణాయ ఉరుద్వయమ్ || ౧౪ ||

క్లీం కృష్ణాయ సదా పాతు జానునీ చ మనూత్తమః |
క్లీం గ్లౌం క్లీం శ్యామలాంగాయ నమః పాయాత్ పదద్వయమ్ || ౧౫ ||

క్ష్రౌం నృసింహాయ క్ష్రౌం హ్రీం చ సర్వాంగం మే సదాఽవతు |
ఇతి తే కథితం వత్స సర్వమంత్రౌఘవిగ్రహమ్ || ౧౬ ||

తవ స్నేహాన్మయా ఖ్యాతం ప్రవక్తవ్యం న కస్యచిత్ |
గురుపూజాం విధాయాథ గృహ్ణీయాత్ కవచం తతః || ౧౭ ||

సర్వపుణ్యయుతో భూత్వా సర్వసిద్ధియుతో భవేత్ |
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః || ౧౮ ||

హవనాదీన్ దశాంశేన కృత్వా సత్సాధకోత్తమః |
తతస్తు సిద్ధకవచో రూపేణ మదనోపమః || ౧౯ ||

స్పర్ధాముద్ధూయ భవనే లక్ష్మీర్వాణీ వసేన్ముఖే |
పుష్పాంజల్యష్టకం దత్త్వా మూలేనైవ పఠేత్ సకృత్ || ౨౦ ||

అపి వర్షసహస్రాణాం పూజానాం ఫలమాప్నుయాత్ |
భూర్జే విలిఖ్య గుటికాం స్వర్ణస్థాం ధారయేద్యది || ౨౧ ||

కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ నరసింహో భవేత్ స్వయమ్ |
యోషిద్వామభుజే చైవ పురుషో దక్షిణే కరే || ౨౨ ||

బిభృయాత్ కవచం పుణ్యం సర్వసిద్ధియుతో భవేత్ |
కాకవంధ్యా చ యా నారీ మృతవత్సా చ యా భవేత్ || ౨౩ ||

జన్మవంధ్యా నష్టపుత్రా బహుపుత్రవతీ భవేత్ |
కవచస్య ప్రసాదేన జీవన్ముక్తో భవేన్నరః || ౨౪ ||

త్రైలోక్యం క్షోభయత్యేవం త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ |
భూతప్రేతపిశాచాశ్చ రాక్షసా దానవాశ్చ యే || ౨౫ ||

తం దృష్ట్వా ప్రపలాయంతే దేశాద్దేశాంతరం ధ్రువమ్ |
యస్మిన్ గృహే చ కవచం గ్రామే వా యది తిష్ఠతి |
తద్దేశం తు పరిత్యజ్య ప్రయాంతి హ్యాతిదూరతః || ౨౬ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మసంహితాయాం సప్తదశోఽధ్యాయే త్రైలోక్యవిజయం నామ శ్రీ నృసింహ కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed