Sri Narasimha Stuti (Narayana Pandita Krutam) – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (నారాయణపండిత కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఉదయరవిసహస్రద్యోతితం రూక్షవీక్షం
ప్రళయ జలధినాదం కల్పకృద్వహ్నివక్త్రమ్ |
సురపతిరిపువక్షశ్ఛేద రక్తోక్షితాంగం
ప్రణతభయహరం తం నారసింహం నమామి ||

ప్రళయరవికరాళాకారరుక్చక్రవాలం
విరళయదురురోచీరోచితాశాంతరాల |
ప్రతిభయతమకోపాత్యుత్కటోచ్చాట్టహాసిన్
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧ ||

సరసరభసపాదాపాతభారాభిరావ
ప్రచకితచలసప్తద్వంద్వలోకస్తుతస్త్వమ్ |
రిపురుధిరనిషేకేణైవ శోణాంఘ్రిశాలిన్
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౨ ||

తవ ఘనఘనఘోషో ఘోరమాఘ్రాయ జంఘా-
-పరిఘమలఘుమూరువ్యాజతేజోగిరిం చ |
ఘనవిఘటితమాగాద్దైత్యజంఘాలసంఘో
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౩ ||

కటకికటకరాజద్ధాటకాగ్ర్యస్థలాభా
ప్రకటపటతటిత్తే సత్కటిస్థాఽతిపట్వీ |
కటుకకటుకదుష్టాటోపదృష్టిప్రముష్టౌ
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౪ ||

ప్రఖరనఖరవజ్రోత్ఖాతరూక్షాదివక్షః
శిఖరిశిఖరరక్తైరాక్తసందోహదేహ |
సువలిభశుభకుక్షే భద్రగంభీరనాభే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౫ ||

స్ఫురయతి తవ సాక్షాత్సైవ నక్షత్రమాలా
క్షపితదితిజవక్షోవ్యాప్తనక్షత్రమార్గమ్ |
అరిదరధరజాన్వాసక్త హస్తద్వయాహో
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౬ ||

కటువికటసటౌఘోద్ఘట్టనాద్భ్రష్టభూయో-
-ఘనపటలవిశాలాకాశలబ్ధావకాశమ్ |
కరపరిఘవిమర్దప్రోద్యమం ధ్యాయతస్తే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౭ ||

హయలుఠదలఘిష్ఠోత్కంఠదష్టోష్ఠవిద్యు-
-త్సటశఠకఠినోరః పీఠభిత్సుష్ఠునిష్ఠామ్ |
పఠతి ను తవ కంఠాధిష్ఠఘోరాంత్రమాలా
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౮ ||

హృతబహుమిహిరాభాసహ్యసంహారరంహో
హుతవహ బహుహేతిహ్రేషికానంతహేతి |
అహితవిహితమోహం సంవహన్ సైంహమాస్యం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౯ ||

గురుగురుగిరిరాజత్కందరాంతర్గతే వా
దినమణిమణిశృంగే వంతవహ్నిప్రదీప్తే |
దధదతికటుదంష్ట్రే భీషణోజ్జిహ్వవక్త్రే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౦ ||

అపరితవిబుధాబ్ధిధ్యానధైర్యం విదధ్య-
-ద్వివిధవిబుధధీశ్రద్ధాపితేంద్రారినాశమ్ |
నిదధదతికటాహోద్ధట్టనేద్ధాట్టహాసం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౧ ||

త్రిభువనతృణమాత్రత్రాణతృష్ణం తు నేత్ర-
-త్రయమతిలఘితార్చిర్విష్టపావిష్టపాదమ్ |
నవతరరవిరత్నం ధారయన్ రూక్షవీక్షం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౨ ||

భ్రమదభిభవభూభృద్భూరిభూభారసద్భి-
-ద్భిదభినవ విదభ్రూవిభ్రమాదభ్రశుభ్ర |
ఋభుభవభయభేత్తర్భాసి భోభోవిభాభి-
-ర్దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౩ ||

శ్రవణఖచితచంచత్కుండలోచ్చండగండ
భ్రుకుటికటులలాటశ్రేష్ఠనాసారుణోష్ఠ |
వరద సురద రాజత్కేశరోత్సారితారే
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౪ ||

ప్రవికచకచరాజద్రత్నకోటీరశాలిన్
గలగతగలదుస్రోదారరత్నాంగదాఢ్య |
కనకకటకకాంచీశింజినీముద్రికావన్
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౫ ||

అరిదరమసిఖేటౌ బాణచాపే గదాం స-
-న్ముసలమపి కరాభ్యామంకుశం పాశవర్యమ్ |
కరయుగల ధృతాంత్రస్రగ్విభిన్నారివక్షో
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౬ ||

చట చట చట దూరం మోహయ భ్రామయారీన్
కడి కడి కడి కామం జ్వాలయ స్ఫోటయస్వ |
జహి జహి జహి వేగం శాత్రవం సానుబంధం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౭ ||

విధిభవవిబుధేశభ్రామకాగ్నిస్ఫులింగ-
-ప్రసవివికటదంష్ట్రోజ్జిహ్వవక్త్ర త్రినేత్ర |
కల కల కల కామం పాహి మాం తే సుభక్తం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౮ ||

కురు కురు కరుణాం తాం సాంకురాం దైత్యపోతే
దిశ దిశ విశదాం మే శాశ్వతీం దేవ దృష్టిమ్ |
జయ జయ జయ ముర్తేఽనార్త జేతవ్యపక్షం
దహ దహ నరసింహాసహ్యవీర్యాహితం మే || ౧౯ ||

స్తుతిరియమహితఘ్నీ సేవితా నారసింహీ
తనురివ పరిశాంతా మాలినీ సాభితోలమ్ |
తదఖిలగురుమాగ్న్యశ్రీదరూపా లసద్భిః
సునియమనయకృత్యైః సద్గుణైర్నిత్యయుక్తా || ౨౦ ||

లికుచతిలకసూనుః సద్ధితార్థానుసారీ
నరహరినుతిమేతాం శత్రుసంహారహేతుమ్ |
అకృత సకలపాపధ్వంసినీం యః పఠేత్తాం
వ్రజతి నృహరిలోకం కామలోభాద్యసక్తః || ౨౧ ||

ఇతి శ్రీమన్నారాయణపండితాచార్య విరచితా శ్రీ నరసింహ స్తుతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed