Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stava – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తవః


ఋతం కర్తుమేవాశు నమ్రస్య వాక్యం
సభాస్తంభమధ్యాద్య ఆవిర్బభూవ |
తమానమ్రలోకేష్టదానప్రచండం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౧ ||

ఇనాంతర్దృగంతశ్చ గాంగేయదేహం
సదోపాసతే యం నరాః శుద్ధచిత్తాః |
తమస్తాఘమేనోనివృత్త్యై నితాంతం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౨ ||

శివం శైవవర్యా హరిం వైష్ణవాగ్ర్యాః
పరాశక్తిమాహుస్తథా శక్తిభక్తాః |
యమేవాభిధాభిః పరం తం విభిన్నం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౩ ||

కృపాసాగరం క్లిష్టరక్షాధురీణం
కృపాణం మహాపాపవృక్షౌఘభేదే |
నతాలీష్టవారాశిరాకాశశాంకం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౪ ||

జగన్నేతి నేతీతి వాక్యైర్నిషిద్ధ్యా-
-వశిష్టం పరబ్రహ్మరూపం మహాంతః |
స్వరూపేణ విజ్ఞాయ ముక్తా హి యం తం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౫ ||

నతాన్భోగసక్తానపీహాశు భక్తిం
విరక్తిం చ దత్వా దృఢాం ముక్తికామాన్ |
విధాతుం కరే కంకణం ధారయంతం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౬ ||

నరో యన్మనోర్జాపతో భక్తిభావా-
-చ్ఛరీరేణ తేనైవ పశ్యత్యమోఘామ్ |
తనుం నారసింహస్య వక్తీతి వేదో
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౭ ||

యదంఘ్ర్యబ్జసేవాపరాణాం నరాణాం
విరక్తిర్దృఢా జాయతేఽర్థేషు శీఘ్రమ్ |
తమంగప్రభాధూతపూర్ణేందుకోటిం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౮ ||

రథాంగం పినాకం వరం చాభయం యో
విధత్తే కరాబ్జైః కృపావారిరాశిః |
తమింద్వచ్ఛదేహం ప్రసన్నాస్యపద్మం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౯ ||

పినాకం రథాంగం వరం చాభయం చ
ప్రఫుల్లాంబుజాకారహస్తైర్దధానమ్ |
ఫణీంద్రాతపత్రం శుచీనేందునేత్రం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౧౦ ||

వివేకం విరక్తిం శమాదేశ్చ షట్కం
ముముక్షాం చ సంప్రాప్య వేదాంతజాలైః |
యతంతే విబోధాయ యస్యానిశం తం
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౧౧ ||

సదా నందినీతీరవాసైకలోలం
ముదా భక్తలోకం దృశా పాలయంతమ్ |
విదామగ్రగణ్యా నతాః స్యుర్యదంఘ్రౌ
నమస్కుర్మహే శైలవాసం నృసింహమ్ || ౧౨ ||

యదీయస్వరూపం శిఖా వేదరాశే-
-రజస్రం ముదా సమ్యగుద్ఘోషయంతి |
నలిన్యాస్తటే స్వైరసంచారశీలం
చిదానందరూపం తమీడే నృసింహమ్ || ౧౩ ||

యమాహుర్హి దేహం హృషీకాణి కేచి-
-త్పరేఽసూంస్తథా బుద్ధిశూన్యే తథాన్యే |
యదజ్ఞానముగ్ధా జనా నాస్తికాగ్ర్యాః
సదానందరూపం తమీడే నృసింహమ్ || ౧౪ ||

సదానందచిద్రూపమామ్నాయశీర్షై-
-ర్విచార్యార్యవక్త్రాద్యతీంద్రా యదీయమ్ |
సుఖేనాసతే చిత్తకంజే దధానాః
సదానందచిద్రూపమీడే నృసింహమ్ || ౧౫ ||

పురా స్తంభమధ్యాద్య ఆవిర్బభూవ
స్వభక్తస్య కర్తుం వచస్తథ్యమాశు |
తమానందకారుణ్యపూర్ణాంతరంగం
బుధా భావయుక్తా భజధ్వం నృసింహమ్ || ౧౬ ||

పురా శంకరార్యా ధరాధీశభృత్యై-
-ర్వినిక్షిప్తవహ్నిప్రతప్తస్వదేహాః |
స్తువంతి స్మ యం దాహశాంత్యై జవాత్తం
బుధా భావయుక్తా భజధ్వం నృసింహమ్ || ౧౭ ||

సదేమాని భక్త్యాఖ్యసూత్రేణ దృబ్ధా-
-న్యమోఘాని రత్నాని కంఠే జనా యే |
ధరిష్యంతి తాన్ముక్తికాంతా వృణీతే
సఖీభిర్వృతా శాంతిదాంత్యదిమాభిః ||

ఇతి శృంగేరి జగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవనృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తవః |


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed