Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stava – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತವಃ


ಋತಂ ಕರ್ತುಮೇವಾಶು ನಮ್ರಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ
ಸಭಾಸ್ತಂಭಮಧ್ಯಾದ್ಯ ಆವಿರ್ಬಭೂವ |
ತಮಾನಮ್ರಲೋಕೇಷ್ಟದಾನಪ್ರಚಂಡಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧ ||

ಇನಾಂತರ್ದೃಗಂತಶ್ಚ ಗಾಂಗೇಯದೇಹಂ
ಸದೋಪಾಸತೇ ಯಂ ನರಾಃ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾಃ |
ತಮಸ್ತಾಘಮೇನೋನಿವೃತ್ತ್ಯೈ ನಿತಾಂತಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೨ ||

ಶಿವಂ ಶೈವವರ್ಯಾ ಹರಿಂ ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರ್ಯಾಃ
ಪರಾಶಕ್ತಿಮಾಹುಸ್ತಥಾ ಶಕ್ತಿಭಕ್ತಾಃ |
ಯಮೇವಾಭಿಧಾಭಿಃ ಪರಂ ತಂ ವಿಭಿನ್ನಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೩ ||

ಕೃಪಾಸಾಗರಂ ಕ್ಲಿಷ್ಟರಕ್ಷಾಧುರೀಣಂ
ಕೃಪಾಣಂ ಮಹಾಪಾಪವೃಕ್ಷೌಘಭೇದೇ |
ನತಾಲೀಷ್ಟವಾರಾಶಿರಾಕಾಶಶಾಂಕಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೪ ||

ಜಗನ್ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ವಾಕ್ಯೈರ್ನಿಷಿದ್ಧ್ಯಾ-
-ವಶಿಷ್ಟಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಮಹಾಂತಃ |
ಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿಜ್ಞಾಯ ಮುಕ್ತಾ ಹಿ ಯಂ ತಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೫ ||

ನತಾನ್ಭೋಗಸಕ್ತಾನಪೀಹಾಶು ಭಕ್ತಿಂ
ವಿರಕ್ತಿಂ ಚ ದತ್ವಾ ದೃಢಾಂ ಮುಕ್ತಿಕಾಮಾನ್ |
ವಿಧಾತುಂ ಕರೇ ಕಂಕಣಂ ಧಾರಯಂತಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೬ ||

ನರೋ ಯನ್ಮನೋರ್ಜಾಪತೋ ಭಕ್ತಿಭಾವಾ-
-ಚ್ಛರೀರೇಣ ತೇನೈವ ಪಶ್ಯತ್ಯಮೋಘಾಮ್ |
ತನುಂ ನಾರಸಿಂಹಸ್ಯ ವಕ್ತೀತಿ ವೇದೋ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೭ ||

ಯದಂಘ್ರ್ಯಬ್ಜಸೇವಾಪರಾಣಾಂ ನರಾಣಾಂ
ವಿರಕ್ತಿರ್ದೃಢಾ ಜಾಯತೇಽರ್ಥೇಷು ಶೀಘ್ರಮ್ |
ತಮಂಗಪ್ರಭಾಧೂತಪೂರ್ಣೇಂದುಕೋಟಿಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೮ ||

ರಥಾಂಗಂ ಪಿನಾಕಂ ವರಂ ಚಾಭಯಂ ಯೋ
ವಿಧತ್ತೇ ಕರಾಬ್ಜೈಃ ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿಃ |
ತಮಿಂದ್ವಚ್ಛದೇಹಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಪದ್ಮಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೯ ||

ಪಿನಾಕಂ ರಥಾಂಗಂ ವರಂ ಚಾಭಯಂ ಚ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾಂಬುಜಾಕಾರಹಸ್ತೈರ್ದಧಾನಮ್ |
ಫಣೀಂದ್ರಾತಪತ್ರಂ ಶುಚೀನೇಂದುನೇತ್ರಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೦ ||

ವಿವೇಕಂ ವಿರಕ್ತಿಂ ಶಮಾದೇಶ್ಚ ಷಟ್ಕಂ
ಮುಮುಕ್ಷಾಂ ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ವೇದಾಂತಜಾಲೈಃ |
ಯತಂತೇ ವಿಬೋಧಾಯ ಯಸ್ಯಾನಿಶಂ ತಂ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೧ ||

ಸದಾ ನಂದಿನೀತೀರವಾಸೈಕಲೋಲಂ
ಮುದಾ ಭಕ್ತಲೋಕಂ ದೃಶಾ ಪಾಲಯಂತಮ್ |
ವಿದಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾ ನತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಯದಂಘ್ರೌ
ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ ಶೈಲವಾಸಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೨ ||

ಯದೀಯಸ್ವರೂಪಂ ಶಿಖಾ ವೇದರಾಶೇ-
-ರಜಸ್ರಂ ಮುದಾ ಸಮ್ಯಗುದ್ಘೋಷಯಂತಿ |
ನಲಿನ್ಯಾಸ್ತಟೇ ಸ್ವೈರಸಂಚಾರಶೀಲಂ
ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ತಮೀಡೇ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೩ ||

ಯಮಾಹುರ್ಹಿ ದೇಹಂ ಹೃಷೀಕಾಣಿ ಕೇಚಿ-
-ತ್ಪರೇಽಸೂಂಸ್ತಥಾ ಬುದ್ಧಿಶೂನ್ಯೇ ತಥಾನ್ಯೇ |
ಯದಜ್ಞಾನಮುಗ್ಧಾ ಜನಾ ನಾಸ್ತಿಕಾಗ್ರ್ಯಾಃ
ಸದಾನಂದರೂಪಂ ತಮೀಡೇ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೪ ||

ಸದಾನಂದಚಿದ್ರೂಪಮಾಮ್ನಾಯಶೀರ್ಷೈ-
-ರ್ವಿಚಾರ್ಯಾರ್ಯವಕ್ತ್ರಾದ್ಯತೀಂದ್ರಾ ಯದೀಯಮ್ |
ಸುಖೇನಾಸತೇ ಚಿತ್ತಕಂಜೇ ದಧಾನಾಃ
ಸದಾನಂದಚಿದ್ರೂಪಮೀಡೇ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೫ ||

ಪುರಾ ಸ್ತಂಭಮಧ್ಯಾದ್ಯ ಆವಿರ್ಬಭೂವ
ಸ್ವಭಕ್ತಸ್ಯ ಕರ್ತುಂ ವಚಸ್ತಥ್ಯಮಾಶು |
ತಮಾನಂದಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣಾಂತರಂಗಂ
ಬುಧಾ ಭಾವಯುಕ್ತಾ ಭಜಧ್ವಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೬ ||

ಪುರಾ ಶಂಕರಾರ್ಯಾ ಧರಾಧೀಶಭೃತ್ಯೈ-
-ರ್ವಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತವಹ್ನಿಪ್ರತಪ್ತಸ್ವದೇಹಾಃ |
ಸ್ತುವಂತಿ ಸ್ಮ ಯಂ ದಾಹಶಾಂತ್ಯೈ ಜವಾತ್ತಂ
ಬುಧಾ ಭಾವಯುಕ್ತಾ ಭಜಧ್ವಂ ನೃಸಿಂಹಮ್ || ೧೭ ||

ಸದೇಮಾನಿ ಭಕ್ತ್ಯಾಖ್ಯಸೂತ್ರೇಣ ದೃಬ್ಧಾ-
-ನ್ಯಮೋಘಾನಿ ರತ್ನಾನಿ ಕಂಠೇ ಜನಾ ಯೇ |
ಧರಿಷ್ಯಂತಿ ತಾನ್ಮುಕ್ತಿಕಾಂತಾ ವೃಣೀತೇ
ಸಖೀಭಿರ್ವೃತಾ ಶಾಂತಿದಾಂತ್ಯದಿಮಾಭಿಃ ||

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed