Sri Narasimha Stuti (Narayana Pandita Krutam) – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತ ಕೃತಂ)


ಉದಯರವಿಸಹಸ್ರದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಂ
ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿನಾದಂ ಕಲ್ಪಕೃದ್ವಹ್ನಿವಕ್ತ್ರಮ್ |
ಸುರಪತಿರಿಪುವಕ್ಷಶ್ಛೇದ ರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ
ಪ್ರಣತಭಯಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನಮಾಮಿ ||

ಪ್ರಳಯರವಿಕರಾಳಾಕಾರರುಕ್ಚಕ್ರವಾಲಂ
ವಿರಳಯದುರುರೋಚೀರೋಚಿತಾಶಾಂತರಾಲ |
ಪ್ರತಿಭಯತಮಕೋಪಾತ್ಯುತ್ಕಟೋಚ್ಚಾಟ್ಟಹಾಸಿನ್
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧ ||

ಸರಸರಭಸಪಾದಾಪಾತಭಾರಾಭಿರಾವ
ಪ್ರಚಕಿತಚಲಸಪ್ತದ್ವಂದ್ವಲೋಕಸ್ತುತಸ್ತ್ವಮ್ |
ರಿಪುರುಧಿರನಿಷೇಕೇಣೈವ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿಶಾಲಿನ್
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೨ ||

ತವ ಘನಘನಘೋಷೋ ಘೋರಮಾಘ್ರಾಯ ಜಂಘಾ-
-ಪರಿಘಮಲಘುಮೂರುವ್ಯಾಜತೇಜೋಗಿರಿಂ ಚ |
ಘನವಿಘಟಿತಮಾಗಾದ್ದೈತ್ಯಜಂಘಾಲಸಂಘೋ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೩ ||

ಕಟಕಿಕಟಕರಾಜದ್ಧಾಟಕಾಗ್ರ್ಯಸ್ಥಲಾಭಾ
ಪ್ರಕಟಪಟತಟಿತ್ತೇ ಸತ್ಕಟಿಸ್ಥಾಽತಿಪಟ್ವೀ |
ಕಟುಕಕಟುಕದುಷ್ಟಾಟೋಪದೃಷ್ಟಿಪ್ರಮುಷ್ಟೌ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೪ ||

ಪ್ರಖರನಖರವಜ್ರೋತ್ಖಾತರೂಕ್ಷಾದಿವಕ್ಷಃ
ಶಿಖರಿಶಿಖರರಕ್ತೈರಾಕ್ತಸಂದೋಹದೇಹ |
ಸುವಲಿಭಶುಭಕುಕ್ಷೇ ಭದ್ರಗಂಭೀರನಾಭೇ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೫ ||

ಸ್ಫುರಯತಿ ತವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸೈವ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ
ಕ್ಷಪಿತದಿತಿಜವಕ್ಷೋವ್ಯಾಪ್ತನಕ್ಷತ್ರಮಾರ್ಗಮ್ |
ಅರಿದರಧರಜಾನ್ವಾಸಕ್ತ ಹಸ್ತದ್ವಯಾಹೋ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೬ ||

ಕಟುವಿಕಟಸಟೌಘೋದ್ಘಟ್ಟನಾದ್ಭ್ರಷ್ಟಭೂಯೋ-
-ಘನಪಟಲವಿಶಾಲಾಕಾಶಲಬ್ಧಾವಕಾಶಮ್ |
ಕರಪರಿಘವಿಮರ್ದಪ್ರೋದ್ಯಮಂ ಧ್ಯಾಯತಸ್ತೇ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೭ ||

ಹಯಲುಠದಲಘಿಷ್ಠೋತ್ಕಂಠದಷ್ಟೋಷ್ಠವಿದ್ಯು-
-ತ್ಸಟಶಠಕಠಿನೋರಃ ಪೀಠಭಿತ್ಸುಷ್ಠುನಿಷ್ಠಾಮ್ |
ಪಠತಿ ನು ತವ ಕಂಠಾಧಿಷ್ಠಘೋರಾಂತ್ರಮಾಲಾ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೮ ||

ಹೃತಬಹುಮಿಹಿರಾಭಾಸಹ್ಯಸಂಹಾರರಂಹೋ
ಹುತವಹ ಬಹುಹೇತಿಹ್ರೇಷಿಕಾನಂತಹೇತಿ |
ಅಹಿತವಿಹಿತಮೋಹಂ ಸಂವಹನ್ ಸೈಂಹಮಾಸ್ಯಂ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೯ ||

ಗುರುಗುರುಗಿರಿರಾಜತ್ಕಂದರಾಂತರ್ಗತೇ ವಾ
ದಿನಮಣಿಮಣಿಶೃಂಗೇ ವಂತವಹ್ನಿಪ್ರದೀಪ್ತೇ |
ದಧದತಿಕಟುದಂಷ್ಟ್ರೇ ಭೀಷಣೋಜ್ಜಿಹ್ವವಕ್ತ್ರೇ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೦ ||

ಅಪರಿತವಿಬುಧಾಬ್ಧಿಧ್ಯಾನಧೈರ್ಯಂ ವಿದಧ್ಯ-
-ದ್ವಿವಿಧವಿಬುಧಧೀಶ್ರದ್ಧಾಪಿತೇಂದ್ರಾರಿನಾಶಮ್ |
ನಿದಧದತಿಕಟಾಹೋದ್ಧಟ್ಟನೇದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಂ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೧ ||

ತ್ರಿಭುವನತೃಣಮಾತ್ರತ್ರಾಣತೃಷ್ಣಂ ತು ನೇತ್ರ-
-ತ್ರಯಮತಿಲಘಿತಾರ್ಚಿರ್ವಿಷ್ಟಪಾವಿಷ್ಟಪಾದಮ್ |
ನವತರರವಿರತ್ನಂ ಧಾರಯನ್ ರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಂ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೨ ||

ಭ್ರಮದಭಿಭವಭೂಭೃದ್ಭೂರಿಭೂಭಾರಸದ್ಭಿ-
-ದ್ಭಿದಭಿನವ ವಿದಭ್ರೂವಿಭ್ರಮಾದಭ್ರಶುಭ್ರ |
ಋಭುಭವಭಯಭೇತ್ತರ್ಭಾಸಿ ಭೋಭೋವಿಭಾಭಿ-
-ರ್ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೩ ||

ಶ್ರವಣಖಚಿತಚಂಚತ್ಕುಂಡಲೋಚ್ಚಂಡಗಂಡ
ಭ್ರುಕುಟಿಕಟುಲಲಾಟಶ್ರೇಷ್ಠನಾಸಾರುಣೋಷ್ಠ |
ವರದ ಸುರದ ರಾಜತ್ಕೇಶರೋತ್ಸಾರಿತಾರೇ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೪ ||

ಪ್ರವಿಕಚಕಚರಾಜದ್ರತ್ನಕೋಟೀರಶಾಲಿನ್
ಗಲಗತಗಲದುಸ್ರೋದಾರರತ್ನಾಂಗದಾಢ್ಯ |
ಕನಕಕಟಕಕಾಂಚೀಶಿಂಜಿನೀಮುದ್ರಿಕಾವನ್
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೫ ||

ಅರಿದರಮಸಿಖೇಟೌ ಬಾಣಚಾಪೇ ಗದಾಂ ಸ-
-ನ್ಮುಸಲಮಪಿ ಕರಾಭ್ಯಾಮಂಕುಶಂ ಪಾಶವರ್ಯಮ್ |
ಕರಯುಗಲ ಧೃತಾಂತ್ರಸ್ರಗ್ವಿಭಿನ್ನಾರಿವಕ್ಷೋ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೬ ||

ಚಟ ಚಟ ಚಟ ದೂರಂ ಮೋಹಯ ಭ್ರಾಮಯಾರೀನ್
ಕಡಿ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕಾಮಂ ಜ್ವಾಲಯ ಸ್ಫೋಟಯಸ್ವ |
ಜಹಿ ಜಹಿ ಜಹಿ ವೇಗಂ ಶಾತ್ರವಂ ಸಾನುಬಂಧಂ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೭ ||

ವಿಧಿಭವವಿಬುಧೇಶಭ್ರಾಮಕಾಗ್ನಿಸ್ಫುಲಿಂಗ-
-ಪ್ರಸವಿವಿಕಟದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ಜಿಹ್ವವಕ್ತ್ರ ತ್ರಿನೇತ್ರ |
ಕಲ ಕಲ ಕಲ ಕಾಮಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ತೇ ಸುಭಕ್ತಂ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೮ ||

ಕುರು ಕುರು ಕರುಣಾಂ ತಾಂ ಸಾಂಕುರಾಂ ದೈತ್ಯಪೋತೇ
ದಿಶ ದಿಶ ವಿಶದಾಂ ಮೇ ಶಾಶ್ವತೀಂ ದೇವ ದೃಷ್ಟಿಮ್ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಮುರ್ತೇಽನಾರ್ತ ಜೇತವ್ಯಪಕ್ಷಂ
ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ || ೧೯ ||

ಸ್ತುತಿರಿಯಮಹಿತಘ್ನೀ ಸೇವಿತಾ ನಾರಸಿಂಹೀ
ತನುರಿವ ಪರಿಶಾಂತಾ ಮಾಲಿನೀ ಸಾಭಿತೋಲಮ್ |
ತದಖಿಲಗುರುಮಾಗ್ನ್ಯಶ್ರೀದರೂಪಾ ಲಸದ್ಭಿಃ
ಸುನಿಯಮನಯಕೃತ್ಯೈಃ ಸದ್ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ || ೨೦ ||

ಲಿಕುಚತಿಲಕಸೂನುಃ ಸದ್ಧಿತಾರ್ಥಾನುಸಾರೀ
ನರಹರಿನುತಿಮೇತಾಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಹೇತುಮ್ |
ಅಕೃತ ಸಕಲಪಾಪಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ತಾಂ
ವ್ರಜತಿ ನೃಹರಿಲೋಕಂ ಕಾಮಲೋಭಾದ್ಯಸಕ್ತಃ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed