Sri Gayatri Sahasranama Stotram 1 – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం 1


నారద ఉవాచ |
భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద |
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ || ౧ ||

సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే |
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ || ౨ ||

బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యునాశనమ్ |
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన || ౩ ||

వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః |
శ్రీనారాయణ ఉవాచ |
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ || ౪ ||

శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకమ్ |
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనమ్ || ౫ ||

సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే |
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః || ౬ ||

ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా |
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః || ౭ ||

అంగన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః |
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై || ౮ ||

ధ్యానమ్ |
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవళైర్యుక్తాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమామ్ |
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుండాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే || ౯ ||

స్తోత్రమ్ |
అచింత్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ |
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా || ౧౦ ||

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమండలసంస్థితా |
అజరాఽజాఽపరాఽధర్మా అక్షసూత్రధరాఽధరా || ౧౧ ||

అకారాదిక్షకారాంతాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ |
అంజనాద్రిప్రతీకాశాప్యంజనాద్రినివాసినీ || ౧౨ ||

అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిందనిభేక్షణా |
అంతర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాంతరాత్మికా || ౧౩ ||

అజా చాజముఖావాసాప్యరవిందనిభాననా |
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమండలమర్దినీ || ౧౪ ||

అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యంత్యజార్చితా |
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా || ౧౫ ||

ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా |
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ || ౧౬ ||

ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా |
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాంతనివాసినీ || ౧౭ ||

ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాంతరాకాశరూపిణీ |
ఆదిత్యమండలగతా చాంతరధ్వాంతనాశినీ || ౧౮ ||

ఇందిరా చేష్టదా చేష్టా చేందీవరనిభేక్షణా |
ఇరావతీ చేంద్రపదా చేంద్రాణీ చేందురూపిణీ || ౧౯ ||

ఇక్షుకోదండసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ |
ఇంద్రనీలసమాకారా చేడాపింగళరూపిణీ || ౨౦ ||

ఇంద్రాక్షీ చేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా |
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా || ౨౧ ||

ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా |
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ || ౨౨ ||

ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రంథదాయినీ |
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా || ౨౩ ||

ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమండలచారిణీ |
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋతుప్రదా || ౨౪ ||

ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ |
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ || ౨౫ ||

ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా |
ఐంద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా || ౨౬ ||

ఓంకార హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ |
ఔర్వా హ్యౌషధసంపన్నా ఔపాసనఫలప్రదా || ౨౭ ||

అండమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ |
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసుందరీ || ౨౮ ||

కమలా కామినీ కాంతా కామదా కాలకంఠినీ |
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ || ౨౯ ||

కల్యాణీ కుండలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ |
కురువిందదలాకారా కుండలీ కుముదాలయా || ౩౦ ||

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ |
కమనీయగుణా కాంతిః కలాధారా కుముద్వతీ || ౩౧ ||

కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభంజినీ |
కౌమారీ కరుణాపాంగీ కకుబంతా కరిప్రియా || ౩౨ ||

కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా |
కాలిందీ కాలికా కాంచీ కలశోద్భవసంస్తుతా || ౩౩ ||

కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ |
కుమారీ కుండనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా || ౩౪ ||

కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా |
కమండలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ || ౩౫ ||

కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమంగళా |
కస్తూరీతిలకా కమ్రా కరీంద్రగమనా కుహూః || ౩౬ ||

కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా |
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా || ౩౭ ||

ఖడ్గఖేటకరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా |
ఖట్వాంగధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా || ౩౮ ||

ఖలఘ్నీ ఖండితజరా ఖండాఖ్యానప్రదాయినీ |
ఖండేందుతిలకా గంగా గణేశగుహపూజితా || ౩౯ ||

గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాంధారీ గానలోలుపా |
గౌతమీ గామినీ గాధా గంధర్వాప్సరసేవితా || ౪౦ ||

గోవిందచరణాక్రాంతా గుణత్రయవిభావితా |
గంధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ || ౪౧ ||

గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ |
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ || ౪౨ ||

గిరిజా గుహ్యమాతంగీ గరుడధ్వజవల్లభా |
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా || ౪౩ ||

గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమండలవర్తినీ |
ఘర్మదా ఘనదా ఘంటా ఘోరదానవమర్దినీ || ౪౪ ||

ఘృణిమంత్రమయీ ఘోషా ఘనసంపాతదాయినీ |
ఘంటారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ || ౪౫ ||

ఘనారిమండలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ |
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ || ౪౬ ||

చటులా చండికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా |
చతుర్భుజా చారుదంతా చాతురీ చరితప్రదా || ౪౭ ||

చూలికా చిత్రవస్త్రాంతా చంద్రమఃకర్ణకుండలా |
చంద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చంద్రహాసినీ || ౪౮ ||

చంద్రికా చంద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చండికా |
చంచద్వాగ్వాదినీ చంద్రచూడా చోరవినాశినీ || ౪౯ ||

చారుచందనలిప్తాంగీ చంచచ్చామరవీజితా |
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చందిలా చంద్రరూపిణీ || ౫౦ ||

చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా |
చంద్రమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలదర్పణా || ౫౧ ||

చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ |
చిత్స్వరూపా చంద్రవతీ చంద్రమాశ్చందనప్రియా || ౫౨ ||

చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ |
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛందఃపరిచ్ఛదా || ౫౩ ||

ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేంద్రియవిసర్పిణీ |
ఛందోఽనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాంతా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ || ౫౪ ||

ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా |
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ || ౫౫ ||

జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా |
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయంతీ జలశాలినీ || ౫౬ ||

జితేంద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా |
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా || ౫౭ ||

జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ |
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా || ౫౮ ||

జితాక్రాంతమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా |
జ్వలంతీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ || ౫౯ ||

జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుండలా |
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ || ౬౦ ||

ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా |
టంకబాణసమాయుక్తా టంకినీ టంకభేదినీ || ౬౧ ||

టంకీగణకృతాఘోషా టంకనీయమహోరసా |
టంకారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ || ౬౨ ||

డామరీ డాకినీ డింభా డుండుమారైకనిర్జితా |
డామరీతంత్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ || ౬౩ ||

డిండీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా |
ఢుంఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా || ౬౪ ||

నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ |
త్రిగుణా త్రిపదా తంత్రీ తులసీ తరుణా తరుః || ౬౫ ||

త్రివిక్రమపదాక్రాంతా తురీయపదగామినీ |
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా || ౬౬ ||

త్రికాలజ్ఞానసంపన్నా త్రివలీ చ త్రిలోచనా | [త్రివేణీ]
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుంగా తురంగవదనా తథా || ౬౭ ||

తిమింగిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ |
తంత్రమంత్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా || ౬౮ ||

త్రిసంధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ |
తాటంకినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ || ౬౯ ||

తంతుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా |
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః || ౭౦ ||

తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశంకుపరివారితా |
తలోదరీ తిలాభూషా తాటంకప్రియవాహినీ || ౭౧ ||

త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః |
తప్తకాంచనసంకాశా తప్తకాంచనభూషణా || ౭౨ ||

త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞానదాయినీ |
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా || ౭౩ ||

తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభంగీ తనువల్లరిః |
థాత్కారీ థారవా థాంతా దోహినీ దీనవత్సలా || ౭౪ ||

దానవాంతకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ |
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దుందుభిస్వనా || ౭౫ ||

దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా |
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ || ౭౬ ||

దండకారణ్యనిలయా దండినీ దేవపూజితా |
దేవవంద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః || ౭౭ ||

దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ |
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ || ౭౮ ||

ధరంధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ |
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా || ౭౯ ||

ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా |
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ || ౮౦ ||

నందా నందప్రియా నిద్రా నృనుతా నందనాత్మికా |
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకంఠసమాశ్రయా || ౮౧ ||

నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః |
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరంజనా || ౮౨ ||

నాదబిందుకలాతీతా నాదబిందుకలాత్మికా |
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా || ౮౩ ||

నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా |
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ || ౮౪ ||

నానాజ్యోతిఃసమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా |
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ || ౮౫ ||

నందజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ |
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా || ౮౬ ||

నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ |
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ || ౮౭ ||

నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా |
నూపురాక్రాంతచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ || ౮౮ ||

నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా |
నందనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ || ౮౯ ||

పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా |
పంచకోశవినిర్ముక్తా పంచపాతకనాశినీ || ౯౦ ||

పరచిత్తవిధానజ్ఞా పంచికా పంచరూపిణీ |
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ || ౯౧ ||

పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుండరీకనిభేక్షణా |
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ || ౯౨ ||

పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ |
ప్రజాపతిః పరిశ్రాంతా పర్వతస్తనమండలా || ౯౩ ||

పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా |
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ || ౯౪ ||

పశుపాశవినిర్ముక్తా పురంధ్రీ పురవాసినీ |
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా || ౯౫ ||

పతివ్రతా పవిత్రాంగీ పుష్పహాసపరాయణా |
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ || ౯౬ ||

పట్టిపాశధరా పంక్తిః పితృలోకప్రదాయినీ |
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ || ౯౭ ||

ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా |
పుండరీకపురావాసా పుండరీకసమాననా || ౯౮ ||

పృథుజంఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ |
ప్రవాలశోభా పింగాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా || ౯౯ ||

ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః |
పంచవర్ణా పంచవాణీ పంచికా పంజరస్థితా || ౧౦౦ ||

పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః |
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావినీ పావకద్యుతిః || ౧౦౧ ||

పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ |
పీతాంగీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ || ౧౦౨ ||

పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా |
పంచభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ || ౧౦౩ ||

పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా |
పంచాంగీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ || ౧౦౪ ||

పుష్పకాండస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా |
పానప్రియా పంచశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ || ౧౦౫ ||

పంచమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ |
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగంధినీ || ౧౦౬ ||

పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా |
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ || ౧౦౭ ||

ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః |
ఫణీంద్రభోగశయనా ఫణిమండలమండితా || ౧౦౮ ||

బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా |
బలభద్రప్రియా వంద్యా వడవా బుద్ధిసంస్తుతా || ౧౦౯ ||

బందీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా |
బాంధవీ బోధితా బుద్ధిర్బంధూకకుసుమప్రియా || ౧౧౦ ||

బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా |
బృహస్పతిస్తుతా బృందా బృందావనవిహారిణీ || ౧౧౧ ||

బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా |
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా || ౧౧౨ ||

బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ |
బిందునాదకలాతీతా బిందునాదస్వరూపిణీ || ౧౧౩ ||

బద్ధగోధాంగులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ |
బృందారకా బృహత్స్కంధా బృహతీ బాణపాతినీ || ౧౧౪ ||

బృందాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా |
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా || ౧౧౫ ||

బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిందుదర్పణా |
బాలా బాణాసనవతీ వడవానలవేగినీ || ౧౧౬ ||

బ్రహ్మాండబహిరంతఃస్థా బ్రహ్మకంకణసూత్రిణీ |
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ || ౧౧౭ ||

భద్రకాలీ భుజంగాక్షీ భారతీ భారతాశయా |
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ || ౧౧౮ ||

భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా |
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా || ౧౧౯ ||

భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా |
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా || ౧౨౦ ||

భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబంధవిమోచినీ |
భజనీయా భూతధాత్రీరంజితా భువనేశ్వరీ || ౧౨౧ ||

భుజంగవలయా భీమా భేరుండా భాగధేయినీ |
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా || ౧౨౨ ||

మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా |
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా || ౧౨౩ ||

మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ |
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ || ౧౨౪ ||

మందోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా |
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ || ౧౨౫ ||

మాహేంద్రీ మేరుతనయా మందారకుసుమార్చితా |
మంజుమంజీరచరణా మోక్షదా మంజుభాషిణీ || ౧౨౬ ||

మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా |
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా || ౧౨౭ ||

మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా |
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకుందపదవిక్రమా || ౧౨౮ ||

మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ |
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ || ౧౨౯ ||

యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా |
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ || ౧౩౦ ||

యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ |
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా || ౧౩౧ ||

యకారాదిహకారాంతా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ |
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయంకరీ || ౧౩౨ ||

రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః |
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా || ౧౩౩ ||

రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా |
రాకేశీ రూపసంపన్నా రత్నసింహాసనస్థితా || ౧౩౪ ||

రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగంధానులేపనా |
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా || ౧౩౫ ||

రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా |
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా || ౧౩౬ ||

రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ |
రామచంద్రపదాక్రాంతా రావణచ్ఛేదకారిణీ || ౧౩౭ ||

రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా |
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లింగధారిణీ || ౧౩౮ ||

లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా |
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ || ౧౩౯ ||

వరదా వందితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః |
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ || ౧౪౦ ||

వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా |
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ || ౧౪౧ ||

వాయుమండలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా |
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసుంధరా || ౧౪౨ ||

వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ |
వేదాక్షరపరీతాంగీ వాజపేయఫలప్రదా || ౧౪౩ ||

వాసవీ వామజననీ వైకుంఠనిలయా వరా |
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా || ౧౪౪ ||

శాకంభరీ శివా శాంతా శారదా శరణాగతిః |
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ || ౧౪౫ ||

శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ |
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసంధానకారిణీ || ౧౪౬ ||

శరావతీ శరానందా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా |
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా || ౧౪౭ ||

శ్రీమతీ శ్రీధరానందా శ్రవణానందదాయినీ |
శర్వాణీ శర్వరీవంద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా || ౧౪౮ ||

షడాధారస్థితా దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ |
షడంగరూపసుమతిసురాసురనమస్కృతా || ౧౪౯ ||

సరస్వతీ సదాధారా సర్వమంగళకారిణీ |
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా || ౧౫౦ ||

సర్వావాసా సదానందా సుస్తనీ సాగరాంబరా |
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబంధుపరాక్రమా || ౧౫౧ ||

సప్తర్షిమండలగతా సోమమండలవాసినీ |
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా || ౧౫౨ ||

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా |
సరఘా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః || ౧౫౩ ||

హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ |
క్షౌమవస్త్రపరీతాంగీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా || ౧౫౪ ||

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ |
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా || ౧౫౫ ||

ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద |
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసంపత్తిదాయకమ్ || ౧౫౬ ||

ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి |
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ || ౧౫౭ ||

జపం కృత్వా హోమపూజాధ్యానం కృత్వా విశేషతః |
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః || ౧౫౮ ||

సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసురాయ వై |
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాంధవేభ్యో న దర్శయేత్ || ౧౫౯ ||

యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ |
చంచలాపి స్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి || ౧౬౦ ||

ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ |
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాం నిధిప్రదమ్ || ౧౬౧ ||

మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదమ్ |
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౧౬౨ ||

బ్రహ్మహత్యాసురాపానసువర్ణస్తేయినో నరాః |
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాన్ముచ్యతే సకృత్ || ౧౬౩ ||

అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవాఽభక్ష్యభక్షాద్విశేషతః |
పాఖండానృత్యముఖ్యేభ్యః పఠనాదేవ ముచ్యతే || ౧౬౪ ||

ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ |
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄణాం సత్యం సత్యం న సంశయః || ౧౬౫ ||

ఇతి శ్రీమద్దేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే
గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్రకథనం నామ షష్ఠోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Gayatri Sahasranama Stotram 1 – శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం 1

స్పందించండి

error: Not allowed