Sri Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ದಿವ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾ ಋಷಯಃ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾಣಿ ಛಂದಾಂಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವತಾ ಓಂ ತದ್ಬೀಜಂ ಭರ್ಗಃ ಶಕ್ತಿಃ ಧಿಯಃ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಗಾಯತ್ರೀಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ |
ಸ್ಯಂದನೋಪರಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಧೀರಾ ಜೀಮೂತನಿಸ್ಸ್ವನಾ || ೧ ||

ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾ ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾ |
ಧೀಜನೋದ್ಧಾರನಿರತಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಧಾರಿಣೀ || ೨ ||

ನಟನಾಟ್ಯೈಕನಿರತಾ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ |
ಘೋರಾಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ || ೩ ||

ಯಾದವೇಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭೂತಾ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನೀ |
ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಮತೀ ಗಂಗಾ ಗೌತಮೀ ಗರುಡಾಸನಾ || ೪ ||

ಗೇಯಾ ಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಗೋವಿಂದಪರಿಪೂಜಿತಾ |
ಗಂಧರ್ವನಗರಾಕಾರಾ ಗೌರವರ್ಣಾ ಗಣೇಶ್ವರೀ || ೫ ||

ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣವತೀ ಗುಹ್ಯಕಾ ಗಣಪೂಜಿತಾ |
ಗುಣತ್ರಯಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ || ೬ ||

ಗುಹಾವಾಸಾ ಗುಹಾಚಾರಾ ಗುಹ್ಯಾ ಗಂಧರ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಗಾರ್ಗ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಗುರುಪಥಾ ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಕಧಾರಿಣೀ || ೭ ||

ಸಾವಿತ್ರೀ ಸೂರ್ಯತನಯಾ ಸುಷುಮ್ಣಾನಾಡಿಭೇದಿನೀ |
ಸುಪ್ರಕಾಶಾ ಸುಖಾಸೀನಾ ಸುವ್ರತಾ ಸುರಪೂಜಿತಾ || ೮ ||

ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾ ಸುದತೀ ಸುಂದರೀ ಸಾಗರಾಂಬರಾ |
ಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬವದನಾ ಸುಸ್ತನೀ ಸುವಿಲೋಚನಾ || ೯ ||

ಶುಭ್ರಾಂಶುನಾಸಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ |
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ || ೧೦ ||

ಸೀತಾ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಫಲಾ ಸುಖದಾಯಿನೀ |
ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಮಲಾಕಾರಾ ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮಾತೃರೂಪಿಣೀ || ೧೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಮೋಹಿನೀ ಮದನಾಕಾರಾ ಮಧುಸೂದನಸೋದರೀ || ೧೨ ||

ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಕ್ಷೇಮಸಂಯುಕ್ತಾ ನಗೇಂದ್ರತನಯಾ ರಮಾ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ತ್ರಿಸರ್ವಾ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಾ || ೧೩ ||

ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೧೪ ||

ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಕಾಲಚಕ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾ || ೧೫ ||

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪೇನಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಮಹಾಮಾರುತವೀಜಿತಾ |
ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಶ್ರಿತಾ ಧೇನುಃ ಪಾಪಘ್ನೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ || ೧೬ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾಢ್ಯಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ |
ಮಂದೇಹರಾಕ್ಷಸಘ್ನೀ ಚ ಷಟ್ಕುಕ್ಷಿಃ ತ್ರಿಪದಾ ಶಿವಾ || ೧೭ ||

ಜಪಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಫಲದಾಯಿನೀ |
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನಿ || ೧೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಮೂರ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಪೂಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ಶತೈರಷ್ಟೋತ್ತರೈಃ ಪೃಥಕ್ || ೧೯ ||

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೇ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಚ ರಘೂತ್ತಮ || ೨೦ ||

ಯೇ ಪಠಂತೀಹ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಪಠನಾದೇವ ಗಾಯತ್ರೀ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೨೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ದಿನೇ ದಿನೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಗಾಯತ್ರೀಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ || ೨೨ ||

ಸ ನರೋ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತಮ್ |
ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಧನಪ್ರದಮ್ || ೨೩ ||

ರೋಗಿಣಾಂ ರೋಗಶಮನಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed