Sri Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – ౨


అస్య శ్రీగాయత్ర్యష్టోత్తరశత దివ్యనామస్తోత్ర మంత్రస్య బ్రహ్మావిష్ణుమహేశ్వరా ఋషయః ఋగ్యజుస్సామాథర్వాణి ఛందాంసి పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ గాయత్రీ దేవతా ఓం తద్బీజం భర్గః శక్తిః ధియః కీలకం మమ గాయత్రీప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా |
స్యందనోపరిసంస్థానా ధీరా జీమూతనిస్స్వనా || ౧ ||

మత్తమాతంగగమనా హిరణ్యకమలాసనా |
ధీజనోద్ధారనిరతా యోగినీ యోగధారిణీ || ౨ ||

నటనాట్యైకనిరతా ప్రణవాద్యక్షరాత్మికా |
ఘోరాచారక్రియాసక్తా దారిద్ర్యచ్ఛేదకారిణీ || ౩ ||

యాదవేంద్రకులోద్భూతా తురీయపదగామినీ |
గాయత్రీ గోమతీ గంగా గౌతమీ గరుడాసనా || ౪ ||

గేయా గానప్రియా గౌరీ గోవిందపరిపూజితా |
గంధర్వనగరాకారా గౌరవర్ణా గణేశ్వరీ || ౫ ||

గుణాశ్రయా గుణవతీ గుహ్యకా గణపూజితా |
గుణత్రయసమాయుక్తా గుణత్రయవివర్జితా || ౬ ||

గుహావాసా గుహాచారా గుహ్యా గంధర్వరూపిణీ |
గార్గ్యప్రియా గురుపథా గుహ్యలింగాంకధారిణీ || ౭ ||

సావిత్రీ సూర్యతనయా సుషుమ్ణానాడిభేదినీ |
సుప్రకాశా సుఖాసీనా సువ్రతా సురపూజితా || ౮ ||

సుషుప్త్యవస్థా సుదతీ సుందరీ సాగరాంబరా |
సుధాంశుబింబవదనా సుస్తనీ సువిలోచనా || ౯ ||

శుభ్రాంశునాసా సుశ్రోణీ సంసారార్ణవతారిణీ |
సామగానప్రియా సాధ్వీ సర్వాభరణభూషితా || ౧౦ ||

సీతా సర్వాశ్రయా సంధ్యా సఫలా సుఖదాయినీ |
వైష్ణవీ విమలాకారా మాహేంద్రీ మాతృరూపిణీ || ౧౧ ||

మహాలక్ష్మీర్మహాసిద్ధిర్మహామాయా మహేశ్వరీ |
మోహినీ మదనాకారా మధుసూదనసోదరీ || ౧౨ ||

మీనాక్షీ క్షేమసంయుక్తా నగేంద్రతనయా రమా |
త్రివిక్రమపదాక్రాంతా త్రిసర్వా త్రివిలోచనా || ౧౩ ||

సూర్యమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలసంస్థితా |
వహ్నిమండలమధ్యస్థా వాయుమండలసంస్థితా || ౧౪ ||

వ్యోమమండలమధ్యస్థా చక్రస్థా చక్రరూపిణీ |
కాలచక్రవిధానజ్ఞా చంద్రమండలదర్పణా || ౧౫ ||

జ్యోత్స్నాతపేనలిప్తాంగీ మహామారుతవీజితా |
సర్వమంత్రాశ్రితా ధేనుః పాపఘ్నీ పరమేశ్వరీ || ౧౬ ||

చతుర్వింశతివర్ణాఢ్యా చతుర్వర్గఫలప్రదా |
మందేహరాక్షసఘ్నీ చ షట్కుక్షిః త్రిపదా శివా || ౧౭ ||

జపపారాయణప్రీతా బ్రాహ్మణ్యఫలదాయినీ |
నమస్తేఽస్తు మహాలక్ష్మీ మహాసంపత్తిదాయిని || ౧౮ ||

నమస్తే కరుణామూర్తే నమస్తే భక్తవత్సలే |
గాయత్రీం పూజయేద్యస్తు శతైరష్టోత్తరైః పృథక్ || ౧౯ ||

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం బ్రహ్మణాపి న శక్యతే |
ప్రాతఃకాలే చ మధ్యాహ్నే సాయాహ్నే చ రఘూత్తమ || ౨౦ ||

యే పఠంతీహ లోకేఽస్మిన్ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ |
పఠనాదేవ గాయత్రీ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨౧ ||

బ్రహ్మహత్యాది పాపేభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః |
దినే దినే పఠేద్యస్తు గాయత్రీస్తవముత్తమమ్ || ౨౨ ||

స నరో ముక్తిమాప్నోతి పునరావృత్తివర్జితమ్ |
పుత్రప్రదమపుత్రాణాం దరిద్రాణాం ధనప్రదమ్ || ౨౩ ||

రోగిణాం రోగశమనం సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ |
బహునా కిమిహోక్తేన స్తోత్రం సర్వఫలప్రదమ్ || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీవిశ్వామిత్ర ప్రోక్తం శ్రీ గాయత్ర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed