Sri Lalitha Arya Dwisathi – శ్రీ లలితా స్తవరత్నం (ఆర్యా ద్విశతీ)


వందే గజేంద్రవదనం
వామాంకారూఢవల్లభాశ్లిష్టమ్ |
కుంకుమపరాగశోణం
కువలయినీజారకోరకాపీడమ్ || ౧ ||

స జయతి సువర్ణశైలః
సకలజగచ్చక్రసంఘటితమూర్తిః |
కాంచననికుంజవాటీ-
-కందలదమరీప్రపంచసంగీతః || ౨ ||

హరిహయనైరృతమారుత-
-హరితామంతేష్వవస్థితం తస్య |
వినుమః సానుత్రితయం
విధిహరిగౌరీశవిష్టపాధారమ్ || ౩ ||

మధ్యే పునర్మనోహర-
-రత్నరుచిస్తబకరంజితదిగంతమ్ |
ఉపరి చతుఃశతయోజన-
-ముత్తుంగం శృంగపుంగవముపాసే || ౪ ||

తత్ర చతుఃశతయోజన-
-పరిణాహం దేవశిల్పినా రచితమ్ |
నానాసాలమనోజ్ఞం
నమామ్యహం నగరమాదివిద్యాయాః || ౫ ||

ప్రథమం సహస్రపూర్వక-
-షట్శతసంఖ్యాకయోజనం పరితః |
వలయీకృతస్వగాత్రం
వరణం శరణం వ్రజామ్యయోరూపమ్ || ౬ ||

తస్యోత్తరే సమీరణ-
-యోజనదూరే తరంగితచ్ఛాయః |
ఘటయతు ముదం ద్వితీయో
ఘంటాస్తనసారనిర్మితః సాలః || ౭ ||

ఉభయోరంతరసీమ-
-న్యుద్దామభ్రమరరంజితోదారమ్ |
ఉపవనముపాస్మహే వయ-
-మూరీకృతమందమారుతస్యందమ్ || ౮ ||

ఆలింగ్య భద్రకాలీ-
-మాసీనస్తత్ర హరిశిలాశ్యామామ్ |
మనసి మహాకాలో మే
విహరతు మధుపానవిభ్రమన్నేత్రః || ౯ ||

తార్తీయీకో వరణ-
-స్తస్యోత్తరసీమ్ని వాతయోజనతః |
తామ్రేణ రచితమూర్తి-
-స్తనుతామాచంద్రతారకం భద్రమ్ || ౧౦ ||

మధ్యే తయోశ్చ మణిమయ-
-పల్లవశాఖాప్రసూనపక్ష్మలితామ్ |
కల్పానోకహవాటీం
కలయే మకరందపంకిలావాలామ్ || ౧౧ ||

తత్ర మధుమాధవశ్రీ-
-తరుణీభ్యాం తరలదృక్చకోరాభ్యామ్ |
ఆలింగితోఽవతాన్మా-
-మనిశం ప్రథమర్తురాత్తపుష్పాస్త్రః || ౧౨ ||

నమత తదుత్తరభాగే
నాకిపథోల్లంఘిశృంగసంఘాతమ్ |
సీసాకృతిం తురీయం
సితకిరణాలోకనిర్మలం సాలమ్ || ౧౩ ||

సాలద్వయాంతరాలే
సరలాలికపోతచాటుసుభగాయామ్ |
సంతానవాటికాయాం
సక్తం చేతోఽస్తు సతతమస్మాకమ్ || ౧౪ ||

తత్ర తపనాతిరూక్షః
సామ్రాజ్ఞీచరణసాంద్రితస్వాంతః |
శుక్రశుచిశ్రీసహితో
గ్రీష్మర్తుర్దిశతు కీర్తిమాకల్పమ్ || ౧౫ ||

ఉత్తరసీమని తస్యో-
-న్నతశిఖరోత్కంపిహాటకపతాకః |
ప్రకటయతు పంచమో నః
ప్రాకారః కుశలమారకూటమయః || ౧౬ ||

ప్రాకారయోశ్చ మధ్యే
పల్లవితాన్యభృతపంచమోన్మేషా |
హరిచందనద్రువాటీ-
-హరతాదామూలమస్మదనుతాపమ్ || ౧౭ ||

తత్ర నభః శ్రీముఖ్యై-
-స్తరుణీవర్గైః సమన్వితః పరితః |
వజ్రాట్టహాసముఖరో
వాంఛాపూర్తిం తనోతు వర్షర్తుః || ౧౮ ||

మారుతయోజనదూరే
మహనీయస్తస్య చోత్తరే భాగే |
భద్రం కృషీష్ట షష్ఠః
ప్రాకారః పంచలోహధాతుమయః || ౧౯ ||

అనయోర్మధ్యే సంతత-
-మంకూరద్దివ్యకుసుమగంధాయామ్ |
మందారవాటికాయాం
మానసమంగీకరోతు మే విహృతిమ్ || ౨౦ ||

తస్యామిషోర్జలక్ష్మీ-
-తరుణీభ్యాం శరదృతుః సదా సహితః |
అభ్యర్చయన్ స జీయా-
-దంబామామోదమేదురైః కుసుమైః || ౨౧ ||

తస్యర్షిసంఖ్యయోజన-
-దూరే దేదీప్యమానశృంగౌఘః |
కలధౌతకలితమూర్తిః
కల్యాణం దిశతు సప్తమః సాలః || ౨౨ ||

మధ్యే తయోర్మరుత్పథ
లంఘితవిటపాగ్రవిరుతకలకంఠా |
శ్రీపారిజాతవాటీ
శ్రియమనిశం దిశతు శీతలోద్దేశా || ౨౩ ||

తస్యామతిప్రియాభ్యాం
సహ ఖేలన్ సహసహస్యలక్ష్మీభ్యామ్ |
సామంతో ఝషకేతో-
-ర్హేమంతో భవతు హేమవృద్ధ్యై నః || ౨౪ ||

ఉత్తరతస్తస్య మహా-
-నుద్భటహుతభుక్శిఖారుణమయూఖః |
తపనీయఖండరచిత-
-స్తనుతాదాయుష్యమష్టమో వరణః || ౨౫ ||

కాదంబవిపినవాటీ-
-మనయోర్మధ్యభువి కల్పితావాసామ్ |
కలయామి సూనకోరక-
-కందలితామోదతుందిలసమీరామ్ || ౨౬ ||

తస్యామతిశిశిరాకృతి-
-రాసీనస్తపతపస్యలక్ష్మీభ్యామ్ |
శివమనిశం కురుతాన్మే
శిశిరర్తుః సతతశీతలదిగంతః || ౨౭ ||

తస్యాం కదంబవాట్యాం
తత్ప్రసవామోదమిలితమధుగంధమ్ |
సప్తావరణమనోజ్ఞం
శరణం సముపైమి మంత్రిణీశరణమ్ || ౨౮ ||

తత్రాలయే విశాలే
తపనీయారచితతరలసోపానే |
మాణిక్యమండపాంత-
-ర్మహితే సింహాసనే సుమణిఖచితే || ౨౯ ||

బిందుత్రిపంచకోణ-
-ద్విపనృపవసువేదదలకురేఖాఢ్యే |
చక్రే సదా నివిష్టాం
షష్ఠ్యష్టత్రింశదక్షరేశానీమ్ || ౩౦ ||

తాపింఛమేచకాభాం
తాలీదలఘటితకర్ణతాటంకామ్ |
తాంబూలపూరితముఖీం
తామ్రాధరబింబదృష్టదరహాసామ్ || ౩౧ ||

కుంకుమపంకిలదేహాం
కువలయజీవాతుశావకవతంసామ్ |
కోకనదశోణచరణాం
కోకిలనిక్వాణకోమలాలాపామ్ || ౩౨ ||

వామాంగగలితచూలీం
వనమాల్యకదంబమాలికాభరణామ్ |
ముక్తాలలంతికాంచిత
ముగ్ధాలికమిలితచిత్రకోదారామ్ || ౩౩ ||

కరవిధృతకీరశావక-
-కలనినదవ్యక్తనిఖిలనిగమార్థామ్ |
వామకుచసంగివీణావాదన-
-సౌఖ్యార్ధమీలితాక్షియుగామ్ || ౩౪ ||

ఆపాటలాంశుకధరా-
-మాదిరసోన్మేషవాసితకటాక్షామ్ |
ఆమ్నాయసారగులికా-
-మాద్యాం సంగీతమాతృకాం వందే || ౩౫ ||

తస్య చ సువర్ణసాల-
-స్యోత్తరతస్తరుణకుంకుమచ్ఛాయః |
శమయతు మమ సంతాపం
సాలో నవమః స పుష్పరాగమయః || ౩౬ ||

అనయోరంతరవసుధాః
ప్రణుమః ప్రత్యగ్రపుష్పరాగమయీః |
సింహాసనేశ్వరీమను-
-చింతననిస్తంద్రసిద్ధనీరంధ్రాః || ౩౭ ||

తత్సాలోత్తరదేశే
తరుణజపాకిరణధోరణీశోణః |
ప్రశమయతు పద్మరాగ-
-ప్రాకారో మమ పరాభవం దశమః || ౩౮ ||

అంతరభూకృతవాసా-
-ననయోరపనీతచిత్తవైమత్యాన్ |
చక్రేశీపదభక్తాం-
-శ్చారణవర్గానహర్నిశం కలయే || ౩౯ ||

సారంగవాహయోజనదూరే-
-ఽసంఘటితకేతనస్తస్య |
గోమేదకేన రచితో
గోపాయతు మాం సమున్నతః సాలః || ౪౦ ||

వప్రద్వయాంతరోర్వ్యాం
వటుకైర్వివిధైశ్చ యోగినీబృందైః |
సతతం సమర్చితాయాః
సంకర్షణ్యాః ప్రణౌమి చరణాబ్జమ్ || ౪౧ ||

తాపసయోజనదూరే
తస్య సముత్తుంగ గోపురోపేతః |
వాంఛాపూర్త్యై భవతా-
-ద్వజ్రమణీనికరనిర్మితో వప్రః || ౪౨ ||

వరణద్వితయాంతరతో
వాసజుషో విహితమధురసాస్వాదాః |
రంభాదివిబుధవేశ్యా
రచయంతు మహాంతమస్మదానందమ్ || ౪౩ ||

తత్ర సదా ప్రవహంతీ
తటినీ వజ్రాభిధా చిరం జీయాత్ |
చటులోర్మిజాలనృత్య-
-త్కలహంసీకులకలక్వణితపుష్టా || ౪౪ ||

రోధసి తస్యా రుచిరే
వజ్రేశీ జయతి వజ్రభూషాఢ్యా |
వజ్రప్రదానతోషిత-
-వజ్రిముఖత్రిదశవినుతచారిత్రా || ౪౫ ||

తస్యోదీచ్యాం హరితి
స్తవకితసుషమావలీఢవియదంతః |
వైడూర్యరత్నరచితో
వైమల్యం దిశతు చేతసో వరణః || ౪౬ ||

అధిమధ్యమేతయోః పున-
-రంబాచరణావలంబితస్వాంతాన్ |
కార్కోటకాదినాగాన్
కలయామః కిం చ బలిముఖాన్ దనుజాన్ || ౪౭ ||

గంధవహసంఖ్యయోజన-
-దూరే గగనోర్ధ్వజాంఘికస్తస్య |
వాసవమణిప్రణీతో
వరణో బహలయతు వైదుషీం విశదామ్ || ౪౮ ||

మధ్యక్షోణ్యామనయో-
-ర్మహేంద్రనీలాత్మకాని చ సరాంసి |
శాతోదరీసహాయా-
-న్భూపాలానపి పునః పునః ప్రణుమః || ౪౯ ||

ఆశుగయోజనదూరే
తస్యోర్ధ్వం కాంతిధవలితదిగంతః |
ముక్తావిరచితగాత్రో
ముహురస్మాకం ముదే భవతు సాలః || ౫౦ ||

ఆవృత్త్యోరధిమధ్యం
పూర్వస్యాం దిశి పురందరః శ్రీమాన్ |
అభ్రమువిటాధిరూఢో
విభ్రమమస్మాకమనిశమాతనుతాత్ || ౫౧ ||

తత్కోణే వ్యజనస్రు-
-క్తోమరపాత్రస్రువాన్నశక్తిధరః |
స్వాహాస్వధాసమేతః
సుఖయతు మాం హవ్యవాహనః సుచిరమ్ || ౫౨ ||

దక్షిణదిగంతరాలే
దండధరో నీలనీరదచ్ఛాయః |
త్రిపురాపదాబ్జభక్తస్తిరయతు
మమ నిఖిలమంహసాం నికరమ్ || ౫౩ ||

తస్యైవ పశ్చిమాయాం
దిశి దలితేందీవరప్రభాశ్యామః |
ఖేటాసియష్టిధారీ
ఖేదానపనయతు యాతుధానో మే || ౫౪ ||

తస్యా ఉత్తరదేశే
ధవలాంగో విపులఝషవరారూఢః |
పాశాయుధాత్తపాణిః
పాశీ విదలయతు పాశజాలాని || ౫౫ ||

వందే తదుత్తరహరి-
-త్కోణే వాయుం చమూరువరవాహమ్ |
కోరకితతత్త్వబోధా-
-న్గోరక్షప్రముఖయోగినోఽపి ముహుః || ౫౬ ||

తరుణీరిడాప్రధానా-
-స్తిస్రో వాతస్య తస్య కృతవాసాః |
ప్రత్యగ్రకాపిశాయన-
-పానపరిభ్రాంతలోచనాః కలయే || ౫౭ ||

తల్లోకపూర్వభాగే
ధనదం ధ్యాయామి శేవధికులేశమ్ |
అపి మాణిభద్రముఖ్యా-
-నంబాచరణావలంబినో యక్షాన్ || ౫౮ ||

తస్యైవ పూర్వసీమని
తపనీయారచితగోపురే నగరే |
కాత్యాయనీసహాయం
కలయే శీతాంశుఖండచూడాలమ్ || ౫౯ ||

తత్పురషోడశవరణ-
-స్థలభాజస్తరుణచంద్రచూడాలాన్ |
రుద్రాధ్యాయే పఠితా-
-న్రుద్రాణీసహచరాన్భజే రుద్రాన్ || ౬౦ ||

పవమానసంఖ్యయోజన-
-దూరే బాలతృణ్మేచకస్తస్య |
సాలో మరకతరచితః
సంపదమచలాం శ్రియం చ పుష్ణాతు || ౬౧ ||

ఆవృతియుగ్మాంతరతో
హరితమణీనివహమేచకే దేశే |
హాటకతాలీవిపినం
హాలాఘటఘటితవిటపమాకలయే || ౬౨ ||

తత్రైవ మంత్రిణీగృహ-
-పరిణాహం తరలకేతనం సదనమ్ |
మరకతసౌధమనోజ్ఞం
దద్యాదాయూంషి దండనాథాయాః || ౬౩ ||

సదనే తత్ర హరిన్మణి-
-సంఘటితే మండపే శతస్తంభే |
కార్తస్వరమయపీఠే
కనకమయాంబురుహకర్ణికామధ్యే || ౬౪ ||

బిందుత్రికోణవర్తుల-
-షడస్రవృత్తద్వయాన్వితే చక్రే |
సంచారిణీ దశోత్తర-
శతార్ణమనురాజకమలకలహంసీ || ౬౫ ||

కోలవదనా కుశేశయ-
-నయనా కోకారిమండితశిఖండా |
సంతప్తకాంచనాభా
సంధ్యారుణచేలసంవృతనితంబా || ౬౬ ||

హలముసలశంఖచక్రా-
-ఽంకుశపాశాభయవరస్ఫురితహస్తా |
కూలంకషానుకంపా
కుంకుమజంబాలితస్తనాభోగా || ౬౭ ||

ధూర్తానామతిదూరా-
-వార్తాశేషావలగ్నకమనీయా |
ఆర్తాలీశుభదాత్రీ
వార్తాలీ భవతు వాంఛితార్థాయ || ౬౮ ||

తస్యాః పరితో దేవీః
స్వప్నేశ్యున్మత్తభైరవీముఖ్యాః |
ప్రణమత జంభిన్యాద్యాః
భైరవవర్గాంశ్చ హేతుకప్రముఖాన్ || ౬౯ ||

పూర్వోక్తసంఖ్యయోజన-
-దూరే పూయాంశుపాటలస్తస్య |
విద్రావయతు మదార్తిం
విద్రుమసాలో విశంకటద్వారః || ౭౦ ||

ఆవరణయోరహర్నిశ-
-మంతరభూమౌప్రకాశశాలిన్యామ్ |
ఆసీనమంబుజాసన-
-మభినవసిందూరగౌరమహమీడే || ౭౧ ||

వరణస్య తస్య మారుత-
-యోజనతో విపులగోపురద్వారః |
సాలో నానారత్నైః
సంఘటితాంగః కృషీష్ట మదభీష్టమ్ || ౭౨ ||

అంతరకక్ష్యామనయో-
-రవిరలశోభాపిచండిలోద్దేశామ్ |
మాణిక్యమండపాఖ్యాం
మహతీమధిహృదయమనిశమాకలయే || ౭౩ ||

తత్ర స్థితం ప్రసన్నం
తరుణతమాలప్రవాలకిరణాభమ్ |
కర్ణావలంబికుండల-
-కందలితాభీశుకవచితకపోలమ్ || ౭౪ ||

శోణాధరం శుచిస్మిత-
-మేణాంకవదనమేధమానకృపమ్ |
ముగ్ధైణమదవిశేషక-
-ముద్రితనిటిలేందురేఖికారుచిరమ్ || ౭౫ ||

నాలీకదలసహోదర-
-నయనాంచలఘటితమనసిజాకూతమ్ |
కమలాకఠినపయోధర-
-కస్తూరీఘుసృణపంకిలోరస్కమ్ || ౭౬ ||

చాంపేయగంధికైశ్యం
శంపాసబ్రహ్మచారికౌశేయమ్ |
శ్రీవత్సకౌస్తుభధరం
శ్రితజనరక్షాధురీణచరణాబ్జమ్ || ౭౭ ||

కంబుసుదర్శనవిలస-
-త్కరపద్మం కంఠలోలవనమాలమ్ |
ముచుకుందమోక్షఫలదం
ముకుందమానందకందమవలంబే || ౭౮ ||

తద్వరణోత్తరభాగే
తారాపతిబింబచుంబినిజశృంగః |
వివిధమణీగణఘటితో
వితరతు సాలో వినిర్మలాం ధిషణామ్ || ౭౯ ||

ప్రాకారద్వితయాంతర-
-కక్ష్యాం పృథురత్ననికరసంకీర్ణామ్ |
నమత సహస్రస్తంభక-
-మండపనామ్నాతివిశ్రుతాం భువనే || ౮౦ ||

ప్రణుమస్తత్ర భవానీ-
-సహచరమీశానమిందుఖండధరమ్ |
శృంగారనాయికామను-
-శీలనభాజోఽపి భృంగినందిముఖాన్ || ౮౧ ||

తస్యైణవాహయోజన-
-దూరే వందే మనోమయం వప్రమ్ |
అంకూరన్మణికిరణా-
-మంతరకక్ష్యాం చ నిర్మలామనయోః || ౮౨ ||

తత్రైవామృతవాపీం
తరలతరంగావలీఢతటయుగ్మామ్ |
ముక్తామయకలహంసీ-
-ముద్రితకనకారవిందసందోహామ్ || ౮౩ ||

శక్రోపలమయభృంగీ-
-సంగీతోన్మేషఘోషితదిగంతామ్ |
కాంచనమయాంగవిలస-
-త్కారండవషండతాండవమనోజ్ఞామ్ || ౮౪ ||

కురువిందాత్మకహల్లక-
-కోరకసుషమాసమూహపాటలితామ్ |
కలయే సుధాస్వరూపాం
కందలితామందకైరవామోదామ్ || ౮౫ ||

తద్వాపికాంతరాలే తరలే
మణిపోతసీమ్ని విహరంతీమ్ |
సిందూరపాటలాంగీం
సితకిరణాంకూరకల్పితవతంసామ్ || ౮౬ ||

పర్వేందుబింబవదనాం
పల్లవశోణాధరస్ఫురితహాసామ్ |
కుటిలకబరీం కురంగీ-
-శిశునయనాం కుండలస్ఫురితగండామ్ || ౮౭ ||

నికటస్థపోతనిలయాః
శక్తీః శయవిధృతహేమశృంగజలైః |
పరిషించంతీం పరిత-
-స్తారాం తారుణ్యగర్వితాం వందే || ౮౮ ||

ప్రాగుక్తసంఖ్యయోజనదూరే
ప్రణమామి బుద్ధిమయసాలమ్ |
అనయోరంతరకక్ష్యా-
-మష్టాపదపుష్టమేదినీం రుచిరామ్ || ౮౯ ||

కాదంబరీనిధానాం
కలయామ్యానందవాపికాం తస్యామ్ |
శోణాశ్మనివహనిర్మిత-
-సోపానశ్రేణిశోభమానతటీమ్ || ౯౦ ||

మాణిక్యతరణినిలయాం
మధ్యే తస్యా మదారుణకపోలామ్ |
అమృతేశీత్యభిధానా-
-మంతః కలయామి వారుణీం దేవీమ్ || ౯౧ ||

సౌవర్ణకేనిపాతన-
-హస్తాః సౌందర్యగర్వితా దేవ్యః |
తత్పురతః స్థితిభాజో
వితరంత్వస్మాకమాయుషో వృద్ధిమ్ || ౯౨ ||

తస్య పృషదశ్వయోజన-
-దూరేఽహంకారసాలమతితుంగమ్ |
వందే తయోశ్చ మధ్యే
కక్ష్యాం వలమానమలయపవమానామ్ || ౯౩ ||

వినుమో విమర్శవాపీం
సౌషుమ్నసుధాస్వరూపిణీం తత్ర |
వేలాతిలంఘ్యవీచీ-
-కోలాహలభరితకూలవనవాటీమ్ || ౯౪ ||

తత్రైవ సలిలమధ్యే
తాపింఛదలప్రపంచసుషమాభామ్ |
శ్యామలకంచుకలసితాం
శ్యామావిటబింబడంబరహరాస్యామ్ || ౯౫ ||

ఆభుగ్నమసృణచిల్లీ-
-హసితాయుగ్మశరకార్ముకవిలాసామ్ |
మందస్మితాంచితముఖీం
మణిమయతాటంకమండితకపోలామ్ || ౯౬ ||

కురువిందతరణినిలయాం
కులాచలస్పర్ధికుచనమన్మధ్యామ్ |
కుంకుమవిలిప్తగాత్రీం
కురుకుల్లాం మనసి కుర్మహే సతతమ్ || ౯౭ ||

తత్సాలోత్తరభాగే
భానుమయం వప్రమాశ్రయే దీప్తమ్ |
మధ్యం చ విపులమనయో-
-ర్మన్యే విశ్రాంతమాతపోద్గారమ్ || ౯౮ ||

తత్ర కురువిందపీఠే
తామరసే కనకకర్ణికాఘటితే |
ఆసీనమరుణవాసస-
-మమ్లానప్రసవమాలికాభరణమ్ || ౯౯ ||

చక్షుష్మతీప్రకాశన-
-శక్తిచ్ఛాయాసమారచితకేలిమ్ |
మాణిక్యముకుటరమ్యం
మన్యే మార్తాండభైరవం హృదయే || ౧౦౦ ||

ఇందుమయసాలమీడే
తస్యోత్తరతస్తుషారగిరిగౌరమ్ |
అత్యంతశిశిరమారుత-
-మనయోర్మధ్యం చ చంద్రికోద్గారమ్ || ౧౦౧ ||

తత్ర ప్రకాశమానం
తారానికరైః పరిష్కృతోద్దేశమ్ |
అమృతమయకాంతికందల-
-మంతః కలయామి కుందసితమిందుమ్ || ౧౦౨ ||

శృంగారసాలమీడే
శృంగోల్లసితం తదుత్తరే భాగే |
మధ్యస్థలే తయోరపి
మహితాం శృంగారపూర్వికాం పరిఖామ్ || ౧౦౩ ||

తత్ర మణినౌస్థితాభి-
-స్తపనీయావిరచితాగ్రహస్తాభిః |
శృంగారదేవతాభిః
సహితం పరిఖాధిపం భజే మదనమ్ || ౧౦౪ ||

శృంగారవరణవర్యస్యోత్తరతః
సకలవిబుధసంసేవ్యమ్ |
చింతామణిగణరచితం
చింతాం దూరీకరోతు మే సదనమ్ || ౧౦౫ ||

మణిసదనసాలయోరధి-
-మధ్యం దశతాలభూమిరుహదీర్ఘైః |
పర్ణైః సువర్ణవర్ణై-
-ర్యుక్తాం కాండైశ్చ యోజనోత్తుంగైః || ౧౦౬ ||

మృదులైస్తాలీపంచక-
-మానైర్మిలితాం చ కేసరకదంబైః |
సంతతగలితమరంద-
-స్రోతోనిర్యన్మిలిందసందోహామ్ || ౧౦౭ ||

పాటీరపవనబాలక-
-ధాటీనిర్యత్పరాగపింజరితామ్ |
కలహంసీకులకలకల-
-కూలంకషనినదనిచయకమనీయామ్ || ౧౦౮ ||

పద్మాటవీం భజామః
పరిమలకల్లోలపక్ష్మలోపాంతామ్ |
[* దేవ్యర్ఘ్యపాత్రధారీ
తస్యాః పూర్వదిశి దశకలాయుక్తః | *]
వలయితమూర్తిర్భగవా-
-న్వహ్నిః క్రోశోన్నతశ్చిరం పాయాత్ || ౧౦౯ ||

తత్రాధారే దేవ్యాః
పాత్రీరూపః ప్రభాకరః శ్రీమాన్ |
ద్వాదశకలాసమేతో
ధ్వాంతం మమ బహులమాంతరం భింద్యాత్ || ౧౧౦ ||

తస్మిన్ దినేశపాత్రే
తరంగితామోదమమృతమయమర్ఘ్యమ్ |
చంద్రకలాత్మకమమృతం
సాంద్రీకుర్యాదమందమానందమ్ || ౧౧౧ ||

అమృతే తస్మిన్నభితో
విహరంత్యో వివిధమణితరణిభాజః |
షోడశ కలాః సుధాంశోః
శోకాదుత్తారయంతు మామనిశమ్ || ౧౧౨ ||

తత్రైవ విహృతిభాజో
ధాతృముఖానాం చ కారణేశానామ్ |
సృష్ట్యాదిరూపికాస్తాః
శమయంత్వఖిలాః కలాశ్చ సంతాపమ్ || ౧౧౩ ||

కీనాశవరుణకిన్నర-
-రాజదిగంతేషు రత్నగేహస్య |
కలయామి తాన్యజస్రం
కలయంత్వాయుష్యమర్ఘ్యపాత్రాణి || ౧౧౪ ||

పాత్రస్థలస్య పురతః
పద్మారమణవిధిపార్వతీశానామ్ |
భవనాని శర్మణే నో
భవంతు భాసా ప్రదీపితజగంతి || ౧౧౫ ||

సదనస్యానలకోణే
సతతం ప్రణమామి కుండమాగ్నేయమ్ |
తత్ర స్థితం చ వహ్నిం
తరలశిఖాజటిలమంబికాజనకమ్ || ౧౧౬ ||

తస్యాసురదిశి తాదృశ-
-రత్నపరిస్ఫురితపర్వనవకాఢ్యమ్ |
చక్రాత్మకం శతాంగం
శతయోజనమున్నతం భజే దివ్యమ్ || ౧౧౭ ||

తత్రైవ దిశి నిషణ్ణం
తపనీయధ్వజపరంపరాశ్లిష్టమ్ |
రథమపరం చ భవాన్యా
రచయామో మనసి రత్నమయచూడమ్ || ౧౧౮ ||

భవనస్య వాయుభాగే
పరిష్కృతో వివిధవైజయంతీభిః |
రచయతు ముదం రథేంద్రః
సచివేశాన్యాః సమస్తవంద్యాయాః || ౧౧౯ ||

కుర్మోఽధిహృదయమనిశం
క్రోడాస్యాయాః శతాంగమూర్ధన్యమ్ |
రుద్రదిశి రత్నధామ్నో
రుచిరశలాకాప్రపంచకంచుకితమ్ || ౧౨౦ ||

పరితో దేవీధామ్నః
ప్రణీతవాసా మనుస్వరూపిణ్యః |
కుర్వంతు రశ్మిమాలా-
-కృతయః కుశలాని దేవతా నిఖిలాః || ౧౨౧ ||

ప్రాగ్ద్వారస్య భవానీ-
-ధామ్నః పార్శ్వద్వయారచితవాసే |
మాతంగీకిటిముఖ్యౌ
మణిసదనే మనసి భావయామి చిరమ్ || ౧౨౨ ||

యోజనయుగలాభోగా
తత్క్రోశపరిణాహయైవ భిత్త్యా చ |
చింతామణిగృహభూమి-
-ర్జీయాదామ్నాయమయచతుర్ద్వారా || ౧౨౩ ||

ద్వారే ద్వారే ధామ్నః
పిండీభూతా నవీనబింబాభాః |
విదధతు విపులాం కీర్తిం
దివ్యా లౌహిత్యసిద్ధ్యో దేవ్యః || ౧౨౪ ||

మణిసదనస్యాంతరతో
మహనీయే రత్నవేదికామధ్యే |
బిందుమయచక్రమీడే
పీఠానాముపరి విరచితావాసమ్ || ౧౨౫ ||

చక్రాణాం సకలానాం
ప్రథమమధః సీమఫలకవాస్తవ్యాః |
అణిమాదిసిద్ధయో మా-
-మవంతు దేవీ ప్రభాస్వరూపిణ్యః || ౧౨౬ ||

అణిమాదిసిద్ధిఫలక-
-స్యోపరిహరిణాంకఖండకృతచూడాః |
భద్రం పక్ష్మలయంతు
బ్రాహ్మీప్రముఖాశ్చ మాతరోఽస్మాకమ్ || ౧౨౭ ||

తస్యోపరి మణిఫలకే
తారుణ్యోత్తుంగపీనకుచభారాః |
సంక్షోభిణీప్రధానాః
భ్రాంతి విద్రావయంతు దశ ముద్రాః || ౧౨౮ ||

ఫలకత్రయస్వరూపే
పృథులే త్రైలోక్యమోహనే చక్రే |
దీవ్యంతు ప్రకటాఖ్యా-
-స్తాసాం కర్త్రీం చ భగవతీ త్రిపురా || ౧౨౯ ||

తదుపరి విపులే ధిష్ణ్యే
తరలదృశస్తరుణకోకనదభాసః |
కామాకర్షిణ్యాద్యాః
కలయే దేవీః కలాధరశిఖండాః || ౧౩౦ ||

సర్వాశాపరిపూరకచక్రే-
-ఽస్మిన్ గుప్తయోగినీసేవ్యాః |
త్రిపురేశీ మమ దురితం
తుద్యాత్ కంఠావలంబిమణిహారా || ౧౩౧ ||

తస్యోపరి మణిపీఠే
తామ్రాంభోరుహదలప్రభాశోణాః |
ధ్యాయామ్యనంగకుసుమా-
-ప్రముఖా దేవీశ్చ విధృతకూర్పాసాః || ౧౩౨ ||

సంక్షోభకారకేఽస్మిం-
-శ్చక్రే శ్రీత్రిపురసుందరీ సాక్షాత్ |
గోప్త్రీ గుప్తతరాఖ్యాః
గోపాయతు మాం కృపార్ద్రయా దృష్ట్యా || ౧౩౩ ||

సంక్షోభిణీప్రధానాః
శక్తీస్తస్యోర్ధ్వవలయకృతవాసాః |
ఆలోలనీలవేణీ-
-రంతః కలయామి యౌవనోన్మత్తాః || ౧౩౪ ||

సౌభాగ్యదాయకేఽస్మిం-
-శ్చక్రేశీ త్రిపురవాసినీ జీయాత్ |
శక్తీశ్చ సంప్రదాయాభిధాః
సమస్తాః ప్రమోదయంత్వనిశమ్ || ౧౩౫ ||

మణిపీఠోపరి తాసాం
మహతి చతుర్హస్తవిస్తృతే వలయే |
సంతతవిరచితవాసాః
శక్తీః కలయామి సర్వసిద్ధిముఖాః || ౧౩౬ ||

సర్వార్థసాధకాఖ్యే
చక్రేఽముష్మిన్ సమస్తఫలదాత్రీ |
త్రిపురా శ్రీర్మమ కుశలం
దిశతాదుత్తీర్ణయోగినీసేవ్యా || ౧౩౭ ||

తాసాం నిలయస్యోపరి
ధిష్ణ్యే కౌసుంభకంచుకమనోజ్ఞాః |
సర్వాజ్ఞాద్యాః దేవ్యః
సకలాః సంపాదయంతు మమ కీర్తిమ్ || ౧౩౮ ||

చక్రే సమస్తరక్షా-
-కరనామ్న్యస్మిన్ సమస్తజనసేవ్యామ్ |
మనసి నిగర్భాసహితాం
మన్యే శ్రీత్రిపురమాలినీం దేవీమ్ || ౧౩౯ ||

సర్వజ్ఞాసదనస్యోపరి
చక్రే విపులే సమాకలితగేహాః |
వందే వశినీముఖ్యాః
శక్తీః సిందూరరేణురుచః || ౧౪౦ ||

శ్రీసర్వరోగహరాఖ్య-
-చక్రేఽస్మింస్త్రిపురపూర్వికాం సిద్ధామ్ |
వందే రహస్యనామ్నా
వేద్యాభిః శక్తిభిః సదా సేవ్యామ్ || ౧౪౧ ||

వశినీగృహోపరిష్టా-
-ద్వింశతిహస్తోన్నతే మహాపీఠే |
శమయంతు శత్రుబృందం
శస్త్రాణ్యస్త్రాణి చాదిదంపత్యోః || ౧౪౨ ||

శస్త్రసదనోపరిష్టా-
-ద్వలయే వలవైరిరత్నసంఘటితే |
కామేశ్వరీప్రధానాః
కలయే దేవీః సమస్తజనవంద్యాః || ౧౪౩ ||

చక్రేఽత్ర సర్వసిద్ధిప్రద-
-నామని సర్వఫలదాత్రీ |
త్రిపురాంబావతు సతతం
పరాపరరహస్యయోగినీసేవ్యా || ౧౪౪ ||

కామేశ్వరీగృహోపరివలయే
వివిధమనుసంప్రదాయజ్ఞాః |
చత్వారో యుగనాథా
జయంతు మిత్రేశపూర్వకాః గురవః || ౧౪౫ ||

నాథభవనోపరిష్టా-
-న్నానారత్నచయమేదురే పీఠే |
కామేశ్యాద్యా నిత్యాః
కలయంతు ముదం తిథిస్వరూపిణ్యః || ౧౪౬ ||

నిత్యాసదనస్యోపరి
నిర్మలమణినివహవిరచితే ధిష్ణ్యే |
కుశలం షడంగదేవ్యః
కలయంత్వస్మాకముత్తరలనేత్రాః || ౧౪౭ ||

సదనస్యోపరి తాసాం
సర్వానందమయనామకే బిందౌ |
పంచబ్రహ్మాకారాం
మంచం ప్రణమామి మణిగణాకీర్ణమ్ || ౧౪౮ ||

పరితో మణిమంచస్య
ప్రలంబమానా నియంత్రితా పాశైః |
మాయామయీ జవనికా
మమ దురితం హరతు మేచకచ్ఛాయా || ౧౪౯ ||

మంచస్యోపరి లంబ-
-న్మదనీపున్నాగమాలికాభరితమ్ |
హరిగోపమయవితానం
హరతాదాలస్యమనిశమస్మాకమ్ || ౧౫౦ ||

పర్యంకస్య భజామః
పాదాన్బింబాంబుదేందుహేమరుచః |
అజహరిరుద్రేశమయా-
-ననలాసురమారుతేశకోణస్థాన్ || ౧౫౧ ||

ఫలకం సదాశివమయం
ప్రణౌమి సిందూరరేణుకిరణాభమ్ |
ఆరభ్యాంగేశీనాం
సదనాత్కలితం చ రత్నసోపానమ్ || ౧౫౨ ||

పట్టోపధానగండక-
-చతుష్టయస్ఫురితపాటలాస్తరణమ్ |
పర్యంకోపరి ఘటితం
పాతు చిరం హంసతూలశయనం నః || ౧౫౩ ||

తస్యోపరి నివసంతం
తారుణ్యశ్రీనిషేవితం సతతమ్ |
ఆవృంతపుల్లహల్లక-
-మరీచికాపుంజమంజులచ్ఛాయమ్ || ౧౫౪ ||

సిందూరశోణవసనం
శీతాంశుస్తబకచుంబితకిరీటమ్ |
కుంకుమతిలకమనోహర-
-కుటిలాలికహసితకుముదబంధుశిశుమ్ || ౧౫౫ ||

పూర్ణేందుబింబవదనం
ఫుల్లసరోజాతలోచనత్రితయమ్ |
తరలాపాంగతరంగిత-
-శఫరాంకనశాస్త్రసంప్రదాయార్థమ్ || ౧౫౬ ||

మణిమయకుండలపుష్య-
-న్మరీచికల్లోలమాంసలకపోలమ్ |
విద్రుమసహోదరాధర-
-విసృమరసుస్మితకిశోరసంచారమ్ || ౧౫౭ ||

ఆమోదికుసుమశేఖర-
-మానీలభ్రూలతాయుగమనోజ్ఞమ్ |
వీటీసౌరభవీచీ-
-ద్విగుణితవక్త్రారవిందసౌరభ్యమ్ || ౧౫౮ ||

పాశాంకుశేక్షుచాప-
-ప్రసవశరస్ఫురితకోమలకరాబ్జమ్ |
కాశ్మీరపంకిలాంగం
కామేశం మనసి కుర్మహే సతతమ్ || ౧౫౯ ||

తస్యాంకభువి నిషణ్ణాం
తరుణకదంబప్రసూనకిరణాభామ్ |
శీతాంశుఖండచూడాం
సీమంతన్యస్తసాంద్రసిందూరామ్ || ౧౬౦ ||

కుంకుమలలామభాస్వ-
-న్నిటిలాం కుటిలతరచిల్లికాయుగలామ్ |
నాలీకతుల్యనయనాం
నాసాంచలనటితమౌక్తికాభరణామ్ || ౧౬౧ ||

అంకురితమందహాస-
-మరుణాధరకాంతివిజితబింబాభామ్ |
కస్తూరీమకరీయుత-
-కపోలసంక్రాంతకనకతాటంకామ్ || ౧౬౨ ||

కర్పూరసాంద్రవీటీ-
-కబలితవదనారవిందకమనీయామ్ |
కంబుసహోదరకంఠ-
-ప్రలంబమానాచ్ఛమౌక్తికకలాపామ్ || ౧౬౩ ||

కహ్లారదామకోమల-
-భుజయుగలస్ఫురితరత్నకేయూరామ్ |
కరపద్మమూలవిలస-
-త్కాంచనమయకటకవలయసందోహామ్ || ౧౬౪ ||

పాణిచతుష్టయవిలస-
-త్పాశాంకుశపుండ్రచాపపుష్పాస్త్రామ్ |
కూలంకషకుచశిఖరాం
కుంకుమకర్దమితరత్నకూర్పాసామ్ || ౧౬౫ ||

అణుదాయాదవలగ్నా-
-మంబుదశోభాసనాభిరోమలతామ్ |
మాణిక్యఖచితకాంచీ-
-మరీచికాక్రాంతమాంసలనితంబామ్ || ౧౬౬ ||

కరభోరుకాండయుగలాం
జంఘాజితకామజైత్రతూణీరామ్ |
ప్రపదపరిభూతకూర్మాం
పల్లవసచ్ఛాయపదయుగమనోజ్ఞామ్ || ౧౬౭ ||

కమలభవకంజలోచన-
-కిరీటరత్నాంశురంజితపదాబ్జామ్ |
ఉన్మస్తకానుకంపా-
-ముత్తరలాపాంగపోషితానంగామ్ || ౧౬౮ ||

ఆదిమరసావలంబా-
-మనిదం ప్రథమోక్తివల్లరీకలికామ్ |
ఆబ్రహ్మకీటజననీ-
-మంతః కలయామి సుందరీమనిశమ్ || ౧౬౯ ||

కస్తు క్షితౌ పటీయా-
-న్వస్తు స్తోతుం శివాంకవాస్తవ్యమ్ |
అస్తు చిరంతనసుకృతైః
ప్రస్తుతకామ్యాయ తన్మమ పురస్తాత్ || ౧౭౦ ||

ప్రభుసమ్మితోక్తిగమ్యం
పరమశివోత్సంగతుంగపర్యంకమ్ |
తేజః కించన దివ్యం
పురతో మే భవతు పుండ్రకోదండమ్ || ౧౭౧ ||

మధురిమభరితశరాసం
మకరందస్యందిమార్గణోదారమ్ |
కైరవిణీవిటచూడం
కైవల్యాయాస్తు కించన మహో నః || ౧౭౨ ||

అక్షుద్రమిక్షుచాపం
పరోక్షమవలగ్నసీమ్ని త్ర్యక్షమ్ |
క్షపయతు మే క్షేమేతర-
-ముక్షరథప్రేమపక్ష్మలం తేజః || ౧౭౩ ||

భృంగరుచిసంగరకరాపాంగం
శృంగారతుంగమరుణాంగమ్ |
మంగలమభంగురం మే
ఘటయతు గంగాధరాంగసంగి మహః || ౧౭౪ ||

ప్రపదాజితకూర్మమూర్జిత-
-కరుణం భర్మరుచినిర్మథనదేహమ్ |
శ్రితవర్మ మర్మ శంభోః
కించన మమ నర్మ శర్మ నిర్మాతు || ౧౭౫ ||

కాలకురలాలికాలిమ-
-కందలవిజితాలి విధృతమణివాలి |
మిలతు హృది పులినజఘనం
బహులితగలగరలకేలి కిమపి మహః || ౧౭౬ ||

కుంకుమతిలకితఫాలా
కురువిందచ్ఛాయపాటలదుకూలా |
కరుణాపయోధివేలా
కాచన చిత్తే చకాస్తు మే లీలా || ౧౭౭ ||

పుష్పంధయరుచివేణ్యః
పులినాభోగత్రపాకరశ్రేణ్యః |
జీయాసురిక్షుపాణ్యః
కాశ్చన కామారికేలిసాక్షిణ్యః || ౧౭౮ ||

తపనీయాంశుకభాంసి
ద్రాక్షామాధుర్యనాస్తికవచాంసి |
కతిచన శుచం మహాంసి
క్షపయతు కపాలితోషితమనాంసి || ౧౭౯ ||

అసితకచమాయతాక్షం
కుసుమశరం కూలముద్వహకృపార్ద్రమ్ |
ఆదిమరసాధిదైవత-
-మంతః కలయే హరాంకవాసి మహః || ౧౮౦ ||

కర్ణోపాంతతరంగిత-
-కటాక్షవిస్పందికంఠదఘ్నకృపామ్ |
కామేశ్వరాంకనిలయాం
కామపి విద్యాం పురాతనీం కలయే || ౧౮౧ ||

అరవిందకాంత్యరుంతుద-
-విలోచనద్వంద్వసుందరముఖేందు |
ఛందః కందలమందిర-
-మంతఃపురమైందుశేఖరం వందే || ౧౮౨ ||

బింబినికురంబడంబర-
-విడంబకచ్ఛాయమంబరవలగ్నమ్ |
కంబుగలమంబుదకుచం
బింబోకం కమపి చుంబతు మనో మే || ౧౮౩ ||

కమపి కమనీయరూపం
కలయామ్యంతః కదంబకుసుమాఢ్యమ్ |
చంపకరుచిరసువేషైః
సంపాదితకాంత్యలంకృతదిగంతమ్ || ౧౮౪ ||

శంపారుచిభర-
-గర్హాసంపాదకకాంతికవచితదిగంతమ్ |
సిద్ధాంతం నిగమానాం
శుద్ధాంతం కిమపి శూలినః కలయే || ౧౮౫ ||

ఉద్యద్దినకరశోణా-
-నుత్పలబంధుస్తనంధయాపీడాన్ |
కరకలితపుండ్రచాపా-
-న్కలయే కానపి కపర్దినః ప్రాణాన్ || ౧౮౬ ||

రశనాలసజ్జఘనయా
రసనాజీవాతుచాపభాసురయా |
ఘ్రాణాయుష్కరశరయా
ఘ్రాతం చిత్తం కయాపి వాసనయా || ౧౮౭ ||

సరసిజసహయుధ్వదృశా
శంపాలతికాసనాభివిగ్రహయా |
భాసా కయాపి చేతో
నాసామణిశోభివదనయా భరితమ్ || ౧౮౮ ||

నవయావకాభసిచయాన్వితయా
గజయానయా దయాపరయా |
ధృతయామినీశకలయా
ధియా కయాపి క్షతామయా హి వయమ్ || ౧౮౯ ||

అలమలమకుసుమబాణై-
-రబింబశోణైరపుండ్రకోదండైః |
అకుముదబాంధవచూడై-
-రన్యైరిహ జగతి దైవతం మన్యైః || ౧౯౦ ||

కువలయసదృక్షనయనైః
కులగిరికూటస్థబంధుకుచభారైః |
కరుణాస్పందికటాక్షైః
కవచితచిత్తోఽస్మి కతిపయైః కుతుకైః || ౧౯౧ ||

నతజనసులభాయ నమో
నాలీకసనాభిలోచనాయ నమః |
నందితగిరిశాయ నమో
మహసే నవనీపపాటలాయ నమః || ౧౯౨ ||

కాదంబకుసుమదామ్నే
కాయచ్ఛాయాకణాయితార్యమ్ణే |
సీమ్నే చిరంతనగిరాం
భూమ్నే కస్మైచిదాదదే ప్రణతిమ్ || ౧౯౩ ||

కుటిలకబరీభరేభ్యః
కుంకుమసబ్రహ్మచారికిరణేభ్యః |
కూలంకషస్తనేభ్యః
కుర్మః ప్రణతిం కులాద్రికుతుకేభ్యః || ౧౯౪ ||

కోకనదశోణచరణా-
-త్కోమలకురలాలివిజితశైవాలాత్ |
ఉత్పలసగంధినయనా-
-దురరీకుర్మో న దేవతమాన్యామ్ || ౧౯౫ ||

ఆపాటలాధరాణా-
-మానీలస్నిగ్ధబర్బరకచానామ్ |
ఆమ్నాయజీవనానా-
-మాకూతానాం హరస్య దాసోఽహమ్ || ౧౯౬ ||

పుంఖితవిలాసహాస-
-స్ఫురితాసు పురాహితాంకనిలయాసు |
మగ్నం మనో మదీయం
కాస్వపి కామారిజీవనాడీషు || ౧౯౭ ||

లలితా పాతు శిరో మే
లలాటమంబా చ మధుమతీరూపా |
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ
పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వమ్ || ౧౯౮ ||

పాయాన్నాసాం బాలా
సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీ జిహ్వామ్ |
అధరోష్ఠమాదిశక్తి-
-శ్చక్రేశీ పాతు మే చిరం చిబుకమ్ || ౧౯౯ ||

కామేశ్వరీ చ కర్ణౌ
కామాక్షీ పాతు గండయోర్యుగలమ్ |
శృంగారనాయికావ్యా-
-ద్వదనం సింహాసనేశ్వరీ చ గలమ్ || ౨౦౦ ||

స్కందప్రసూశ్చ పాతు
స్కంధౌ బాహూ చ పాటలాంగీ మే |
పాణీ చ పద్మనిలయా
పాయాదనిశం నఖావలీర్విజయా || ౨౦౧ ||

కోదండినీ చ వక్షః
కుక్షిం చావ్యాత్ కులాచలతనూజా |
కల్యాణీ చ వలగ్నం
కటిం చ పాయాత్కలాధరశిఖండా || ౨౦౨ ||

ఊరుద్వయం చ పాయా-
-దుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్ |
జంఘే చ షోడశీ మే
పాయాత్ పాదౌ చ పాశసృణిహస్తా || ౨౦౩ ||

ప్రాతః పాతు పరా మాం
మధ్యాహ్నే పాతు మణిగృహాధీశా |
శర్వాణ్యవతు చ సాయం
పాయాద్రాత్రౌ చ భైరవీ సాక్షాత్ || ౨౦౪ ||

భార్యాం రక్షతు గౌరీం
పాయాత్ పుత్రాంశ్చ బిందుగృహపీఠా |
శ్రీవిద్యా చ యశో మే
శీలం చావ్యాచ్చిరం మహారాజ్ఞీ || ౨౦౫ ||

పవనమయి పావకమయి
క్షోణీమయి గగనమయి కృపీటమయి |
రవిమయి శశిమయి దిఙ్మయి
సమయమయి ప్రాణమయి శివే పాహి || ౨౦౬ ||

కాలి కపాలిని శూలిని
భైరవి మాతంగి పంచమి త్రిపురే |
వాగ్దేవి వింధ్యవాసిని
బాలే భువనేశి పాలయ చిరం మామ్ || ౨౦౭ ||

అభినవసిందూరాభా-
-మంబ త్వాం చింతయంతి యే హృదయే |
ఉపరి నిపతంతి తేషా-
-ముత్పలనయనాకటాక్షకల్లోలాః || ౨౦౮ ||

వర్గాష్టకమిలితాభి-
-ర్వశినీముఖ్యాభిరావృతాం భవతీమ్ |
చింతయతాం సితవర్ణాం
వాచో నిర్యాంత్యయత్నతో వదనాత్ || ౨౦౯ ||

కనకశలాకాగౌరీం
కర్ణవ్యాలోలకుండలద్వితయామ్ |
ప్రహసితముఖీం చ భవతీం
ధ్యాయంతో యే త ఏవ భూధనదాః || ౨౧౦ ||

శీర్షాంభోరుహమధ్యే
శీతలపీయూషవర్షిణీం భవతీమ్ |
అనుదినమనుచింతయతా-
-మాయుష్యం భవతి పుష్కలమవన్యామ్ || ౨౧౧ ||

మధురస్మితాం మదారుణనయనాం
మాతంగకుంభవక్షోజామ్ |
చంద్రవతంసినీం త్వాం
సవిధే పశ్యంతి సుకృతినః కేచిత్ || ౨౧౨ ||

లలితాయాః స్తవరత్నం
లలితపదాభిః ప్రణీతమార్యాభిః |
ప్రతిదినమవనౌ పఠతాం
ఫలాని వక్తుం ప్రగల్భతే సైవ || ౨౧౩ ||

సదసదనుగ్రహనిగ్రహ-
-గృహీతమునివిగ్రహో భగవాన్ |
సర్వాసాముపనిషదాం
దుర్వాసా జయతి దేశికః ప్రథమః || ౨౧౪ ||

ఇతి మహర్షిదుర్వాసః విరచితం శ్రీలలితాస్తవరత్నమ్ |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Lalitha Arya Dwisathi – శ్రీ లలితా స్తవరత్నం (ఆర్యా ద్విశతీ)

స్పందించండి

error: Not allowed