Sri Lalitha Arya Dwisathi – ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தவரத்நம் (ஆர்யா த்³விஶதீ)


வந்தே³ க³ஜேந்த்³ரவத³நம்
வாமாங்காரூட⁴வல்லபா⁴ஶ்லிஷ்டம் ।
குங்குமபராக³ஶோணம்
குவலயிநீஜாரகோரகாபீட³ம் ॥ 1 ॥

ஸ ஜயதி ஸுவர்ணஶைல꞉
ஸகலஜக³ச்சக்ரஸங்க⁴டிதமூர்தி꞉ ।
காஞ்சநநிகுஞ்ஜவாடீ-
-கந்த³ளத³மரீப்ரபஞ்சஸங்கீ³த꞉ ॥ 2 ॥

ஹரிஹயநைர்ருதமாருத-
-ஹரிதாமந்தேஷ்வவஸ்தி²தம் தஸ்ய ।
விநும꞉ ஸாநுத்ரிதயம்
விதி⁴ஹரிகௌ³ரீஶவிஷ்டபாதா⁴ரம் ॥ 3 ॥

மத்⁴யே புநர்மநோஹர-
-ரத்நருசிஸ்தப³கரஞ்ஜிததி³க³ந்தம் ।
உபரி சது꞉ஶதயோஜந-
-முத்துங்க³ம் ஶ்ருங்க³புங்க³வமுபாஸே ॥ 4 ॥

தத்ர சது꞉ஶதயோஜந-
-பரிணாஹம் தே³வஶில்பிநா ரசிதம் ।
நாநாஸாலமநோஜ்ஞம்
நமாம்யஹம் நக³ரமாதி³வித்³யாயா꞉ ॥ 5 ॥

ப்ரத²மம் ஸஹஸ்ரபூர்வக-
-ஷட்ஶதஸங்க்²யாகயோஜநம் பரித꞉ ।
வலயீக்ருதஸ்வகா³த்ரம்
வரணம் ஶரணம் வ்ரஜாம்யயோரூபம் ॥ 6 ॥

தஸ்யோத்தரே ஸமீரண-
-யோஜநதூ³ரே தரங்கி³தச்சா²ய꞉ ।
க⁴டயது முத³ம் த்³விதீயோ
க⁴ண்டாஸ்தநஸாரநிர்மித꞉ ஸால꞉ ॥ 7 ॥

உப⁴யோரந்தரஸீம-
-ந்யுத்³தா³மப்⁴ரமரரஞ்ஜிதோதா³ரம் ।
உபவநமுபாஸ்மஹே வய-
-மூரீக்ருதமந்த³மாருதஸ்யந்த³ம் ॥ 8 ॥

ஆலிங்க்³ய ப⁴த்³ரகாளீ-
-மாஸீநஸ்தத்ர ஹரிஶிலாஶ்யாமாம் ।
மநஸி மஹாகாலோ மே
விஹரது மது⁴பாநவிப்⁴ரமந்நேத்ர꞉ ॥ 9 ॥

தார்தீயீகோ வரண-
-ஸ்தஸ்யோத்தரஸீம்நி வாதயோஜநத꞉ ।
தாம்ரேண ரசிதமூர்தி-
-ஸ்தநுதாமாசந்த்³ரதாரகம் ப⁴த்³ரம் ॥ 10 ॥

மத்⁴யே தயோஶ்ச மணிமய-
-பல்லவஶாகா²ப்ரஸூநபக்ஷ்மலிதாம் ।
கல்பாநோகஹவாடீம்
கலயே மகரந்த³பங்கிலாவாலாம் ॥ 11 ॥

தத்ர மது⁴மாத⁴வஶ்ரீ-
-தருணீப்⁴யாம் தரளத்³ருக்சகோராப்⁴யாம் ।
ஆலிங்கி³தோ(அ)வதாந்மா-
-மநிஶம் ப்ரத²மர்துராத்தபுஷ்பாஸ்த்ர꞉ ॥ 12 ॥

நமத தது³த்தரபா⁴கே³
நாகிபதோ²ல்லங்கி⁴ஶ்ருங்க³ஸங்கா⁴தம் ।
ஸீஸாக்ருதிம் துரீயம்
ஸிதகிரணாலோகநிர்மலம் ஸாலம் ॥ 13 ॥

ஸாலத்³வயாந்தராளே
ஸரளாலிகபோதசாடுஸுப⁴கா³யாம் ।
ஸந்தாநவாடிகாயாம்
ஸக்தம் சேதோ(அ)ஸ்து ஸததமஸ்மாகம் ॥ 14 ॥

தத்ர தபநாதிரூக்ஷ꞉
ஸாம்ராஜ்ஞீசரணஸாந்த்³ரிதஸ்வாந்த꞉ ।
ஶுக்ரஶுசிஶ்ரீஸஹிதோ
க்³ரீஷ்மர்துர்தி³ஶது கீர்திமாகல்பம் ॥ 15 ॥

உத்தரஸீமநி தஸ்யோ-
-ந்நதஶிக²ரோத்கம்பிஹாடகபதாக꞉ ।
ப்ரகடயது பஞ்சமோ ந꞉
ப்ராகார꞉ குஶலமாரகூடமய꞉ ॥ 16 ॥

ப்ராகாரயோஶ்ச மத்⁴யே
பல்லவிதாந்யப்⁴ருதபஞ்சமோந்மேஷா ।
ஹரிசந்த³நத்³ருவாடீ-
-ஹரதாதா³மூலமஸ்மத³நுதாபம் ॥ 17 ॥

தத்ர நப⁴꞉ ஶ்ரீமுக்²யை-
-ஸ்தருணீவர்கை³꞉ ஸமந்வித꞉ பரித꞉ ।
வஜ்ராட்டஹாஸமுக²ரோ
வாஞ்சா²பூர்திம் தநோது வர்ஷர்து꞉ ॥ 18 ॥

மாருதயோஜநதூ³ரே
மஹநீயஸ்தஸ்ய சோத்தரே பா⁴கே³ ।
ப⁴த்³ரம் க்ருஷீஷ்ட ஷஷ்ட²꞉
ப்ராகார꞉ பஞ்சலோஹதா⁴துமய꞉ ॥ 19 ॥

அநயோர்மத்⁴யே ஸந்தத-
-மங்கூரத்³தி³வ்யகுஸுமக³ந்தா⁴யாம் ।
மந்தா³ரவாடிகாயாம்
மாநஸமங்கீ³கரோது மே விஹ்ருதிம் ॥ 20 ॥

தஸ்யாமிஷோர்ஜலக்ஷ்மீ-
-தருணீப்⁴யாம் ஶரத்³ருது꞉ ஸதா³ ஸஹித꞉ ।
அப்⁴யர்சயன் ஸ ஜீயா-
-த³ம்பா³மாமோத³மேது³ரை꞉ குஸுமை꞉ ॥ 21 ॥

தஸ்யர்ஷிஸங்க்²யயோஜந-
-தூ³ரே தே³தீ³ப்யமாநஶ்ருங்கௌ³க⁴꞉ ।
கலதௌ⁴தகலிதமூர்தி꞉
கல்யாணம் தி³ஶது ஸப்தம꞉ ஸால꞉ ॥ 22 ॥

மத்⁴யே தயோர்மருத்பத²
லங்கி⁴தவிடபாக்³ரவிருதகலகண்டா² ।
ஶ்ரீபாரிஜாதவாடீ
ஶ்ரியமநிஶம் தி³ஶது ஶீதளோத்³தே³ஶா ॥ 23 ॥

தஸ்யாமதிப்ரியாப்⁴யாம்
ஸஹ கே²லன் ஸஹஸஹஸ்யலக்ஷ்மீப்⁴யாம் ।
ஸாமந்தோ ஜ²ஷகேதோ-
-ர்ஹேமந்தோ ப⁴வது ஹேமவ்ருத்³த்⁴யை ந꞉ ॥ 24 ॥

உத்தரதஸ்தஸ்ய மஹா-
-நுத்³ப⁴டஹுதபு⁴க்ஷிகா²ருணமயூக²꞉ ।
தபநீயக²ண்ட³ரசித-
-ஸ்தநுதாதா³யுஷ்யமஷ்டமோ வரண꞉ ॥ 25 ॥

காத³ம்ப³விபிநவாடீ-
-மநயோர்மத்⁴யபு⁴வி கல்பிதாவாஸாம் ।
கலயாமி ஸூநகோரக-
-கந்த³ளிதாமோத³துந்தி³ளஸமீராம் ॥ 26 ॥

தஸ்யாமதிஶிஶிராக்ருதி-
-ராஸீநஸ்தபதபஸ்யலக்ஷ்மீப்⁴யாம் ।
ஶிவமநிஶம் குருதாந்மே
ஶிஶிரர்து꞉ ஸததஶீதளதி³க³ந்த꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்யாம் கத³ம்ப³வாட்யாம்
தத்ப்ரஸவாமோத³மிலிதமது⁴க³ந்த⁴ம் ।
ஸப்தாவரணமநோஜ்ஞம்
ஶரணம் ஸமுபைமி மந்த்ரிணீஶரணம் ॥ 28 ॥

தத்ராளயே விஶாலே
தபநீயாரசிததரளஸோபாநே ।
மாணிக்யமண்ட³பாந்த-
-ர்மஹிதே ஸிம்ஹாஸநே ஸுமணிக²சிதே ॥ 29 ॥

பி³ந்து³த்ரிபஞ்சகோண-
-த்³விபந்ருபவஸுவேத³த³ளகுரேகா²ட்⁴யே ।
சக்ரே ஸதா³ நிவிஷ்டாம்
ஷஷ்ட்²யஷ்டத்ரிம்ஶத³க்ஷரேஶாநீம் ॥ 30 ॥

தாபிஞ்ச²மேசகாபா⁴ம்
தாலீத³ளக⁴டிதகர்ணதாடங்காம் ।
தாம்பூ³லபூரிதமுகீ²ம்
தாம்ராத⁴ரபி³ம்ப³த்³ருஷ்டத³ரஹாஸாம் ॥ 31 ॥

குங்குமபங்கிலதே³ஹாம்
குவலயஜீவாதுஶாவகவதம்ஸாம் ।
கோகநத³ஶோணசரணாம்
கோகிலநிக்வாணகோமளாலாபாம் ॥ 32 ॥

வாமாங்க³க³ளிதசூலீம்
வநமால்யகத³ம்ப³மாலிகாப⁴ரணாம் ।
முக்தாலலந்திகாஞ்சித
முக்³தா⁴ளிகமிலிதசித்ரகோதா³ராம் ॥ 33 ॥

கரவித்⁴ருதகீரஶாவக-
-கலநிநத³வ்யக்தநிகி²லநிக³மார்தா²ம் ।
வாமகுசஸங்கி³வீணாவாத³ந-
-ஸௌக்²யார்த⁴மீலிதாக்ஷியுகா³ம் ॥ 34 ॥

ஆபாடலாம்ஶுகத⁴ரா-
-மாதி³ரஸோந்மேஷவாஸிதகடாக்ஷாம் ।
ஆம்நாயஸாரகு³ளிகா-
-மாத்³யாம் ஸங்கீ³தமாத்ருகாம் வந்தே³ ॥ 35 ॥

தஸ்ய ச ஸுவர்ணஸால-
-ஸ்யோத்தரதஸ்தருணகுங்குமச்சா²ய꞉ ।
ஶமயது மம ஸந்தாபம்
ஸாலோ நவம꞉ ஸ புஷ்பராக³மய꞉ ॥ 36 ॥

அநயோரந்தரவஸுதா⁴꞉
ப்ரணும꞉ ப்ரத்யக்³ரபுஷ்பராக³மயீ꞉ ।
ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீமநு-
-சிந்தநநிஸ்தந்த்³ரஸித்³த⁴நீரந்த்⁴ரா꞉ ॥ 37 ॥

தத்ஸாலோத்தரதே³ஶே
தருணஜபாகிரணதோ⁴ரணீஶோண꞉ ।
ப்ரஶமயது பத்³மராக³-
-ப்ராகாரோ மம பராப⁴வம் த³ஶம꞉ ॥ 38 ॥

அந்தரபூ⁴க்ருதவாஸா-
-நநயோரபநீதசித்தவைமத்யான் ।
சக்ரேஶீபத³ப⁴க்தாம்-
-ஶ்சாரணவர்கா³நஹர்நிஶம் கலயே ॥ 39 ॥

ஸாரங்க³வாஹயோஜநதூ³ரே-
-(அ)ஸங்க⁴டிதகேதநஸ்தஸ்ய ।
கோ³மேத³கேந ரசிதோ
கோ³பாயது மாம் ஸமுந்நத꞉ ஸால꞉ ॥ 40 ॥

வப்ரத்³வயாந்தரோர்வ்யாம்
வடுகைர்விவிதை⁴ஶ்ச யோகி³நீப்³ருந்தை³꞉ ।
ஸததம் ஸமர்சிதாயா꞉
ஸங்கர்ஷண்யா꞉ ப்ரணௌமி சரணாப்³ஜம் ॥ 41 ॥

தாபஸயோஜநதூ³ரே
தஸ்ய ஸமுத்துங்க³ கோ³புரோபேத꞉ ।
வாஞ்சா²பூர்த்யை ப⁴வதா-
-த்³வஜ்ரமணீநிகரநிர்மிதோ வப்ர꞉ ॥ 42 ॥

வரணத்³விதயாந்தரதோ
வாஸஜுஷோ விஹிதமது⁴ரஸாஸ்வாதா³꞉ ।
ரம்பா⁴தி³விபு³த⁴வேஶ்யா
ரசயந்து மஹாந்தமஸ்மதா³நந்த³ம் ॥ 43 ॥

தத்ர ஸதா³ ப்ரவஹந்தீ
தடிநீ வஜ்ராபி⁴தா⁴ சிரம் ஜீயாத் ।
சடுலோர்மிஜாலந்ருத்ய-
-த்கலஹம்ஸீகுலகலக்வணிதபுஷ்டா ॥ 44 ॥

ரோத⁴ஸி தஸ்யா ருசிரே
வஜ்ரேஶீ ஜயதி வஜ்ரபூ⁴ஷாட்⁴யா ।
வஜ்ரப்ரதா³நதோஷித-
-வஜ்ரிமுக²த்ரித³ஶவிநுதசாரித்ரா ॥ 45 ॥

தஸ்யோதீ³ச்யாம் ஹரிதி
ஸ்தவகிதஸுஷமாவளீட⁴வியத³ந்த꞉ ।
வைடூ³ர்யரத்நரசிதோ
வைமல்யம் தி³ஶது சேதஸோ வரண꞉ ॥ 46 ॥

அதி⁴மத்⁴யமேதயோ꞉ புந-
-ரம்பா³சரணாவளம்பி³தஸ்வாந்தான் ।
கார்கோடகாதி³நாகா³ன்
கலயாம꞉ கிம் ச ப³லிமுகா²ன் த³நுஜான் ॥ 47 ॥

க³ந்த⁴வஹஸங்க்²யயோஜந-
-தூ³ரே க³க³நோர்த்⁴வஜாங்கி⁴கஸ்தஸ்ய ।
வாஸவமணிப்ரணீதோ
வரணோ ப³ஹலயது வைது³ஷீம் விஶதா³ம் ॥ 48 ॥

மத்⁴யக்ஷோண்யாமநயோ-
-ர்மஹேந்த்³ரநீலாத்மகாநி ச ஸராம்ஸி ।
ஶாதோத³ரீஸஹாயா-
-ந்பூ⁴பாலாநபி புந꞉ புந꞉ ப்ரணும꞉ ॥ 49 ॥

ஆஶுக³யோஜநதூ³ரே
தஸ்யோர்த்⁴வம் காந்தித⁴வளிததி³க³ந்த꞉ ।
முக்தாவிரசிதகா³த்ரோ
முஹுரஸ்மாகம் முதே³ ப⁴வது ஸால꞉ ॥ 50 ॥

ஆவ்ருத்த்யோரதி⁴மத்⁴யம்
பூர்வஸ்யாம் தி³ஶி புரந்த³ர꞉ ஶ்ரீமான் ।
அப்⁴ரமுவிடாதி⁴ரூடோ⁴
விப்⁴ரமமஸ்மாகமநிஶமாதநுதாத் ॥ 51 ॥

தத்கோணே வ்யஜநஸ்ரு-
-க்தோமரபாத்ரஸ்ருவாந்நஶக்தித⁴ர꞉ ।
ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴ஸமேத꞉
ஸுக²யது மாம் ஹவ்யவாஹந꞉ ஸுசிரம் ॥ 52 ॥

த³க்ஷிணதி³க³ந்தராளே
த³ண்ட³த⁴ரோ நீலநீரத³ச்சா²ய꞉ ।
த்ரிபுராபதா³ப்³ஜப⁴க்தஸ்திரயது
மம நிகி²லமம்ஹஸாம் நிகரம் ॥ 53 ॥

தஸ்யைவ பஶ்சிமாயாம்
தி³ஶி த³ளிதேந்தீ³வரப்ரபா⁴ஶ்யாம꞉ ।
கே²டாஸியஷ்டிதா⁴ரீ
கே²தா³நபநயது யாதுதா⁴நோ மே ॥ 54 ॥

தஸ்யா உத்தரதே³ஶே
த⁴வளாங்கோ³ விபுலஜ²ஷவராரூட⁴꞉ ।
பாஶாயுதா⁴த்தபாணி꞉
பாஶீ வித³ளயது பாஶஜாலாநி ॥ 55 ॥

வந்தே³ தது³த்தரஹரி-
-த்கோணே வாயும் சமூருவரவாஹம் ।
கோரகிததத்த்வபோ³தா⁴-
-ந்கோ³ரக்ஷப்ரமுக²யோகி³நோ(அ)பி முஹு꞉ ॥ 56 ॥

தருணீரிடா³ப்ரதா⁴நா-
-ஸ்திஸ்ரோ வாதஸ்ய தஸ்ய க்ருதவாஸா꞉ ।
ப்ரத்யக்³ரகாபிஶாயந-
-பாநபரிப்⁴ராந்தலோசநா꞉ கலயே ॥ 57 ॥

தல்லோகபூர்வபா⁴கே³
த⁴நத³ம் த்⁴யாயாமி ஶேவதி⁴குலேஶம் ।
அபி மாணிப⁴த்³ரமுக்²யா-
-நம்பா³சரணாவளம்பி³நோ யக்ஷான் ॥ 58 ॥

தஸ்யைவ பூர்வஸீமநி
தபநீயாரசிதகோ³புரே நக³ரே ।
காத்யாயநீஸஹாயம்
கலயே ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³லம் ॥ 59 ॥

தத்புரஷோட³ஶவரண-
-ஸ்த²லபா⁴ஜஸ்தருணசந்த்³ரசூடா³லான் ।
ருத்³ராத்⁴யாயே படி²தா-
-ந்ருத்³ராணீஸஹசராந்ப⁴ஜே ருத்³ரான் ॥ 60 ॥

பவமாநஸங்க்²யயோஜந-
-தூ³ரே பா³லத்ருண்மேசகஸ்தஸ்ய ।
ஸாலோ மரகதரசித꞉
ஸம்பத³மசலாம் ஶ்ரியம் ச புஷ்ணாது ॥ 61 ॥

ஆவ்ருதியுக்³மாந்தரதோ
ஹரிதமணீநிவஹமேசகே தே³ஶே ।
ஹாடகதாலீவிபிநம்
ஹாலாக⁴டக⁴டிதவிடபமாகலயே ॥ 62 ॥

தத்ரைவ மந்த்ரிணீக்³ருஹ-
-பரிணாஹம் தரளகேதநம் ஸத³நம் ।
மரகதஸௌத⁴மநோஜ்ஞம்
த³த்³யாதா³யூம்ஷி த³ண்ட³நாதா²யா꞉ ॥ 63 ॥

ஸத³நே தத்ர ஹரிந்மணி-
-ஸங்க⁴டிதே மண்ட³பே ஶதஸ்தம்பே⁴ ।
கார்தஸ்வரமயபீடே²
கநகமயாம்பு³ருஹகர்ணிகாமத்⁴யே ॥ 64 ॥

பி³ந்து³த்ரிகோணவர்துல-
-ஷட³ஸ்ரவ்ருத்தத்³வயாந்விதே சக்ரே ।
ஸஞ்சாரிணீ த³ஶோத்தர-
ஶதார்ணமநுராஜகமலகலஹம்ஸீ ॥ 65 ॥

கோலவத³நா குஶேஶய-
-நயநா கோகாரிமண்டி³தஶிக²ண்டா³ ।
ஸந்தப்தகாஞ்சநாபா⁴
ஸந்த்⁴யாருணசேலஸம்வ்ருதநிதம்பா³ ॥ 66 ॥

ஹலமுஸலஶங்க²சக்ரா-
-(அ)ங்குஶபாஶாப⁴யவரஸ்பு²ரிதஹஸ்தா ।
கூலங்கஷாநுகம்பா
குங்குமஜம்பா³லிதஸ்தநாபோ⁴கா³ ॥ 67 ॥

தூ⁴ர்தாநாமதிதூ³ரா-
-வார்தாஶேஷாவளக்³நகமநீயா ।
ஆர்தாலீஶுப⁴தா³த்ரீ
வார்தாலீ ப⁴வது வாஞ்சி²தார்தா²ய ॥ 68 ॥

தஸ்யா꞉ பரிதோ தே³வீ꞉
ஸ்வப்நேஶ்யுந்மத்தபை⁴ரவீமுக்²யா꞉ ।
ப்ரணமத ஜம்பி⁴ந்யாத்³யா꞉
பை⁴ரவவர்கா³ம்ஶ்ச ஹேதுகப்ரமுகா²ன் ॥ 69 ॥

பூர்வோக்தஸங்க்²யயோஜந-
-தூ³ரே பூயாம்ஶுபாடலஸ்தஸ்ய ।
வித்³ராவயது மதா³ர்திம்
வித்³ருமஸாலோ விஶங்கடத்³வார꞉ ॥ 70 ॥

ஆவரணயோரஹர்நிஶ-
-மந்தரபூ⁴மௌப்ரகாஶஶாலிந்யாம் ।
ஆஸீநமம்பு³ஜாஸந-
-மபி⁴நவஸிந்தூ³ரகௌ³ரமஹமீடே³ ॥ 71 ॥

வரணஸ்ய தஸ்ய மாருத-
-யோஜநதோ விபுலகோ³புரத்³வார꞉ ।
ஸாலோ நாநாரத்நை꞉
ஸங்க⁴டிதாங்க³꞉ க்ருஷீஷ்ட மத³பீ⁴ஷ்டம் ॥ 72 ॥

அந்தரகக்ஷ்யாமநயோ-
-ரவிரளஶோபா⁴பிசண்டி³லோத்³தே³ஶாம் ।
மாணிக்யமண்ட³பாக்²யாம்
மஹதீமதி⁴ஹ்ருத³யமநிஶமாகலயே ॥ 73 ॥

தத்ர ஸ்தி²தம் ப்ரஸந்நம்
தருணதமாலப்ரவாளகிரணாப⁴ம் ।
கர்ணாவளம்பி³குண்ட³ல-
-கந்த³ளிதாபீ⁴ஶுகவசிதகபோலம் ॥ 74 ॥

ஶோணாத⁴ரம் ஶுசிஸ்மித-
-மேணாங்கவத³நமேத⁴மாநக்ருபம் ।
முக்³தை⁴ணமத³விஶேஷக-
-முத்³ரிதநிடிலேந்து³ரேகி²காருசிரம் ॥ 75 ॥

நாலீகத³ளஸஹோத³ர-
-நயநாஞ்சலக⁴டிதமநஸிஜாகூதம் ।
கமலாகடி²நபயோத⁴ர-
-கஸ்தூரீகு⁴ஸ்ருணபங்கிலோரஸ்கம் ॥ 76 ॥

சாம்பேயக³ந்தி⁴கைஶ்யம்
ஶம்பாஸப்³ரஹ்மசாரிகௌஶேயம் ।
ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴த⁴ரம்
ஶ்ரிதஜநரக்ஷாது⁴ரீணசரணாப்³ஜம் ॥ 77 ॥

கம்பு³ஸுத³ர்ஶநவிளஸ-
-த்கரபத்³மம் கண்ட²லோலவநமாலம் ।
முசுகுந்த³மோக்ஷப²லத³ம்
முகுந்த³மாநந்த³கந்த³மவலம்பே³ ॥ 78 ॥

தத்³வரணோத்தரபா⁴கே³
தாராபதிபி³ம்ப³சும்பி³நிஜஶ்ருங்க³꞉ ।
விவித⁴மணீக³ணக⁴டிதோ
விதரது ஸாலோ விநிர்மலாம் தி⁴ஷணாம் ॥ 79 ॥

ப்ராகாரத்³விதயாந்தர-
-கக்ஷ்யாம் ப்ருது²ரத்நநிகரஸங்கீர்ணாம் ।
நமத ஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴க-
-மண்ட³பநாம்நாதிவிஶ்ருதாம் பு⁴வநே ॥ 80 ॥

ப்ரணுமஸ்தத்ர ப⁴வாநீ-
-ஸஹசரமீஶாநமிந்து³க²ண்ட³த⁴ரம் ।
ஶ்ருங்கா³ரநாயிகாமநு-
-ஶீலநபா⁴ஜோ(அ)பி ப்⁴ருங்கி³நந்தி³முகா²ன் ॥ 81 ॥

தஸ்யைணவாஹயோஜந-
-தூ³ரே வந்தே³ மநோமயம் வப்ரம் ।
அங்கூரந்மணிகிரணா-
-மந்தரகக்ஷ்யாம் ச நிர்மலாமநயோ꞉ ॥ 82 ॥

தத்ரைவாம்ருதவாபீம்
தரளதரங்கா³வலீட⁴தடயுக்³மாம் ।
முக்தாமயகலஹம்ஸீ-
-முத்³ரிதகநகாரவிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் ॥ 83 ॥

ஶக்ரோபலமயப்⁴ருங்கீ³-
-ஸங்கீ³தோந்மேஷகோ⁴ஷிததி³க³ந்தாம் ।
காஞ்சநமயாங்க³விளஸ-
-த்காரண்ட³வஷண்ட³தாண்ட³வமநோஜ்ஞாம் ॥ 84 ॥

குருவிந்தா³த்மகஹல்லக-
-கோரகஸுஷமாஸமூஹபாடலிதாம் ।
கலயே ஸுதா⁴ஸ்வரூபாம்
கந்த³ளிதாமந்த³கைரவாமோதா³ம் ॥ 85 ॥

தத்³வாபிகாந்தராளே தரளே
மணிபோதஸீம்நி விஹரந்தீம் ।
ஸிந்தூ³ரபாடலாங்கீ³ம்
ஸிதகிரணாங்கூரகல்பிதவதம்ஸாம் ॥ 86 ॥

பர்வேந்து³பி³ம்ப³வத³நாம்
பல்லவஶோணாத⁴ரஸ்பு²ரிதஹாஸாம் ।
குடிலகப³ரீம் குரங்கீ³-
-ஶிஶுநயநாம் குண்ட³லஸ்பு²ரிதக³ண்டா³ம் ॥ 87 ॥

நிகடஸ்த²போதநிலயா꞉
ஶக்தீ꞉ ஶயவித்⁴ருதஹேமஶ்ருங்க³ஜலை꞉ ।
பரிஷிஞ்சந்தீம் பரித-
-ஸ்தாராம் தாருண்யக³ர்விதாம் வந்தே³ ॥ 88 ॥

ப்ராகு³க்தஸங்க்²யயோஜநதூ³ரே
ப்ரணமாமி பு³த்³தி⁴மயஸாலம் ।
அநயோரந்தரகக்ஷ்யா-
-மஷ்டாபத³புஷ்டமேதி³நீம் ருசிராம் ॥ 89 ॥

காத³ம்ப³ரீநிதா⁴நாம்
கலயாம்யாநந்த³வாபிகாம் தஸ்யாம் ।
ஶோணாஶ்மநிவஹநிர்மித-
-ஸோபாநஶ்ரேணிஶோப⁴மாநதடீம் ॥ 90 ॥

மாணிக்யதரணிநிலயாம்
மத்⁴யே தஸ்யா மதா³ருணகபோலாம் ।
அம்ருதேஶீத்யபி⁴தா⁴நா-
-மந்த꞉ கலயாமி வாருணீம் தே³வீம் ॥ 91 ॥

ஸௌவர்ணகேநிபாதந-
-ஹஸ்தா꞉ ஸௌந்த³ர்யக³ர்விதா தே³வ்ய꞉ ।
தத்புரத꞉ ஸ்தி²திபா⁴ஜோ
விதரந்த்வஸ்மாகமாயுஷோ வ்ருத்³தி⁴ம் ॥ 92 ॥

தஸ்ய ப்ருஷத³ஶ்வயோஜந-
-தூ³ரே(அ)ஹங்காரஸாலமதிதுங்க³ம் ।
வந்தே³ தயோஶ்ச மத்⁴யே
கக்ஷ்யாம் வலமாநமலயபவமாநாம் ॥ 93 ॥

விநுமோ விமர்ஶவாபீம்
ஸௌஷும்நஸுதா⁴ஸ்வரூபிணீம் தத்ர ।
வேலாதிலங்க்⁴யவீசீ-
-கோலாஹலப⁴ரிதகூலவநவாடீம் ॥ 94 ॥

தத்ரைவ ஸலிலமத்⁴யே
தாபிஞ்ச²த³ளப்ரபஞ்சஸுஷமாபா⁴ம் ।
ஶ்யாமளகஞ்சுகலஸிதாம்
ஶ்யாமாவிடபி³ம்ப³ட³ம்ப³ரஹராஸ்யாம் ॥ 95 ॥

ஆபு⁴க்³நமஸ்ருணசில்லீ-
-ஹஸிதாயுக்³மஶரகார்முகவிளாஸாம் ।
மந்த³ஸ்மிதாஞ்சிதமுகீ²ம்
மணிமயதாடங்கமண்டி³தகபோலாம் ॥ 96 ॥

குருவிந்த³தரணிநிலயாம்
குலாசலஸ்பர்தி⁴குசநமந்மத்⁴யாம் ।
குங்குமவிளிப்தகா³த்ரீம்
குருகுல்லாம் மநஸி குர்மஹே ஸததம் ॥ 97 ॥

தத்ஸாலோத்தரபா⁴கே³
பா⁴நுமயம் வப்ரமாஶ்ரயே தீ³ப்தம் ।
மத்⁴யம் ச விபுலமநயோ-
-ர்மந்யே விஶ்ராந்தமாதபோத்³கா³ரம் ॥ 98 ॥

தத்ர குருவிந்த³பீடே²
தாமரஸே கநககர்ணிகாக⁴டிதே ।
ஆஸீநமருணவாஸஸ-
-மம்லாநப்ரஸவமாலிகாப⁴ரணம் ॥ 99 ॥

சக்ஷுஷ்மதீப்ரகாஶந-
-ஶக்திச்சா²யாஸமாரசிதகேலிம் ।
மாணிக்யமுகுடரம்யம்
மந்யே மார்தாண்ட³பை⁴ரவம் ஹ்ருத³யே ॥ 100 ॥

இந்து³மயஸாலமீடே³
தஸ்யோத்தரதஸ்துஷாரகி³ரிகௌ³ரம் ।
அத்யந்தஶிஶிரமாருத-
-மநயோர்மத்⁴யம் ச சந்த்³ரிகோத்³கா³ரம் ॥ 101 ॥

தத்ர ப்ரகாஶமாநம்
தாராநிகரை꞉ பரிஷ்க்ருதோத்³தே³ஶம் ।
அம்ருதமயகாந்திகந்த³ள-
-மந்த꞉ கலயாமி குந்த³ஸிதமிந்து³ம் ॥ 102 ॥

ஶ்ருங்கா³ரஸாலமீடே³
ஶ்ருங்கோ³ள்லஸிதம் தது³த்தரே பா⁴கே³ ।
மத்⁴யஸ்த²லே தயோரபி
மஹிதாம் ஶ்ருங்கா³ரபூர்விகாம் பரிகா²ம் ॥ 103 ॥

தத்ர மணிநௌஸ்தி²தாபி⁴-
-ஸ்தபநீயாவிரசிதாக்³ரஹஸ்தாபி⁴꞉ ।
ஶ்ருங்கா³ரதே³வதாபி⁴꞉
ஸஹிதம் பரிகா²தி⁴பம் ப⁴ஜே மத³நம் ॥ 104 ॥

ஶ்ருங்கா³ரவரணவர்யஸ்யோத்தரத꞉
ஸகலவிபு³த⁴ஸம்ஸேவ்யம் ।
சிந்தாமணிக³ணரசிதம்
சிந்தாம் தூ³ரீகரோது மே ஸத³நம் ॥ 105 ॥

மணிஸத³நஸாலயோரதி⁴-
-மத்⁴யம் த³ஶதாலபூ⁴மிருஹதீ³ர்கை⁴꞉ ।
பர்ணை꞉ ஸுவர்ணவர்ணை-
-ர்யுக்தாம் காண்டை³ஶ்ச யோஜநோத்துங்கை³꞉ ॥ 106 ॥

ம்ருது³ளைஸ்தாலீபஞ்சக-
-மாநைர்மிலிதாம் ச கேஸரகத³ம்பை³꞉ ।
ஸந்ததக³ளிதமரந்த³-
-ஸ்ரோதோநிர்யந்மிலிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் ॥ 107 ॥

பாடீரபவநபா³லக-
-தா⁴டீநிர்யத்பராக³பிஞ்ஜரிதாம் ।
கலஹம்ஸீகுலகலகல-
-கூலங்கஷநிநத³நிசயகமநீயாம் ॥ 108 ॥

பத்³மாடவீம் ப⁴ஜாம꞉
பரிமளகல்லோலபக்ஷ்மலோபாந்தாம் ।
[* தே³வ்யர்க்⁴யபாத்ரதா⁴ரீ
தஸ்யா꞉ பூர்வதி³ஶி த³ஶகலாயுக்த꞉ । *]
வலயிதமூர்திர்ப⁴க³வா-
-ந்வஹ்நி꞉ க்ரோஶோந்நதஶ்சிரம் பாயாத் ॥ 109 ॥

தத்ராதா⁴ரே தே³வ்யா꞉
பாத்ரீரூப꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ஶ்ரீமான் ।
த்³வாத³ஶகலாஸமேதோ
த்⁴வாந்தம் மம ப³ஹுளமாந்தரம் பி⁴ந்த்³யாத் ॥ 110 ॥

தஸ்மின் தி³நேஶபாத்ரே
தரங்கி³தாமோத³மம்ருதமயமர்க்⁴யம் ।
சந்த்³ரகலாத்மகமம்ருதம்
ஸாந்த்³ரீகுர்யாத³மந்த³மாநந்த³ம் ॥ 111 ॥

அம்ருதே தஸ்மிந்நபி⁴தோ
விஹரந்த்யோ விவித⁴மணிதரணிபா⁴ஜ꞉ ।
ஷோட³ஶ கலா꞉ ஸுதா⁴ம்ஶோ꞉
ஶோகாது³த்தாரயந்து மாமநிஶம் ॥ 112 ॥

தத்ரைவ விஹ்ருதிபா⁴ஜோ
தா⁴த்ருமுகா²நாம் ச காரணேஶாநாம் ।
ஸ்ருஷ்ட்யாதி³ரூபிகாஸ்தா꞉
ஶமயந்த்வகி²லா꞉ கலாஶ்ச ஸந்தாபம் ॥ 113 ॥

கீநாஶவருணகிந்நர-
-ராஜதி³க³ந்தேஷு ரத்நகே³ஹஸ்ய ।
கலயாமி தாந்யஜஸ்ரம்
கலயந்த்வாயுஷ்யமர்க்⁴யபாத்ராணி ॥ 114 ॥

பாத்ரஸ்த²லஸ்ய புரத꞉
பத்³மாரமணவிதி⁴பார்வதீஶாநாம் ।
ப⁴வநாநி ஶர்மணே நோ
ப⁴வந்து பா⁴ஸா ப்ரதீ³பிதஜக³ந்தி ॥ 115 ॥

ஸத³நஸ்யாநலகோணே
ஸததம் ப்ரணமாமி குண்ட³மாக்³நேயம் ।
தத்ர ஸ்தி²தம் ச வஹ்நிம்
தரளஶிகா²ஜடிலமம்பி³காஜநகம் ॥ 116 ॥

தஸ்யாஸுரதி³ஶி தாத்³ருஶ-
-ரத்நபரிஸ்பு²ரிதபர்வநவகாட்⁴யம் ।
சக்ராத்மகம் ஶதாங்க³ம்
ஶதயோஜநமுந்நதம் ப⁴ஜே தி³வ்யம் ॥ 117 ॥

தத்ரைவ தி³ஶி நிஷண்ணம்
தபநீயத்⁴வஜபரம்பராஶ்லிஷ்டம் ।
ரத²மபரம் ச ப⁴வாந்யா
ரசயாமோ மநஸி ரத்நமயசூட³ம் ॥ 118 ॥

ப⁴வநஸ்ய வாயுபா⁴கே³
பரிஷ்க்ருதோ விவித⁴வைஜயந்தீபி⁴꞉ ।
ரசயது முத³ம் ரதே²ந்த்³ர꞉
ஸசிவேஶாந்யா꞉ ஸமஸ்தவந்த்³யாயா꞉ ॥ 119 ॥

குர்மோ(அ)தி⁴ஹ்ருத³யமநிஶம்
க்ரோடா³ஸ்யாயா꞉ ஶதாங்க³மூர்த⁴ந்யம் ।
ருத்³ரதி³ஶி ரத்நதா⁴ம்நோ
ருசிரஶலாகாப்ரபஞ்சகஞ்சுகிதம் ॥ 120 ॥

பரிதோ தே³வீதா⁴ம்ந꞉
ப்ரணீதவாஸா மநுஸ்வரூபிண்ய꞉ ।
குர்வந்து ரஶ்மிமாலா-
-க்ருதய꞉ குஶலாநி தே³வதா நிகி²லா꞉ ॥ 121 ॥

ப்ராக்³த்³வாரஸ்ய ப⁴வாநீ-
-தா⁴ம்ந꞉ பார்ஶ்வத்³வயாரசிதவாஸே ।
மாதங்கீ³கிடிமுக்²யௌ
மணிஸத³நே மநஸி பா⁴வயாமி சிரம் ॥ 122 ॥

யோஜநயுக³ளாபோ⁴கா³
தத்க்ரோஶபரிணாஹயைவ பி⁴த்த்யா ச ।
சிந்தாமணிக்³ருஹபூ⁴மி-
-ர்ஜீயாதா³ம்நாயமயசதுர்த்³வாரா ॥ 123 ॥

த்³வாரே த்³வாரே தா⁴ம்ந꞉
பிண்டீ³பூ⁴தா நவீநபி³ம்பா³பா⁴꞉ ।
வித³த⁴து விபுலாம் கீர்திம்
தி³வ்யா லௌஹித்யஸித்³த்⁴யோ தே³வ்ய꞉ ॥ 124 ॥

மணிஸத³நஸ்யாந்தரதோ
மஹநீயே ரத்நவேதி³காமத்⁴யே ।
பி³ந்து³மயசக்ரமீடே³
பீடா²நாமுபரி விரசிதாவாஸம் ॥ 125 ॥

சக்ராணாம் ஸகலாநாம்
ப்ரத²மமத⁴꞉ ஸீமப²லகவாஸ்தவ்யா꞉ ।
அணிமாதி³ஸித்³த⁴யோ மா-
-மவந்து தே³வீ ப்ரபா⁴ஸ்வரூபிண்ய꞉ ॥ 126 ॥

அணிமாதி³ஸித்³தி⁴ப²லக-
-ஸ்யோபரிஹரிணாங்கக²ண்ட³க்ருதசூடா³꞉ ।
ப⁴த்³ரம் பக்ஷ்மலயந்து
ப்³ராஹ்மீப்ரமுகா²ஶ்ச மாதரோ(அ)ஸ்மாகம் ॥ 127 ॥

தஸ்யோபரி மணிப²லகே
தாருண்யோத்துங்க³பீநகுசபா⁴ரா꞉ ।
ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴நா꞉
ப்⁴ராந்தி வித்³ராவயந்து த³ஶ முத்³ரா꞉ ॥ 128 ॥

ப²லகத்ரயஸ்வரூபே
ப்ருது²லே த்ரைலோக்யமோஹநே சக்ரே ।
தீ³வ்யந்து ப்ரகடாக்²யா-
-ஸ்தாஸாம் கர்த்ரீம் ச ப⁴க³வதீ த்ரிபுரா ॥ 129 ॥

தது³பரி விபுலே தி⁴ஷ்ண்யே
தரளத்³ருஶஸ்தருணகோகநத³பா⁴ஸ꞉ ।
காமாகர்ஷிண்யாத்³யா꞉
கலயே தே³வீ꞉ கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³꞉ ॥ 130 ॥

ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரே-
-(அ)ஸ்மின் கு³ப்தயோகி³நீஸேவ்யா꞉ ।
த்ரிபுரேஶீ மம து³ரிதம்
துத்³யாத் கண்டா²வலம்பி³மணிஹாரா ॥ 131 ॥

தஸ்யோபரி மணிபீடே²
தாம்ராம்போ⁴ருஹத³ளப்ரபா⁴ஶோணா꞉ ।
த்⁴யாயாம்யநங்க³குஸுமா-
-ப்ரமுகா² தே³வீஶ்ச வித்⁴ருதகூர்பாஸா꞉ ॥ 132 ॥

ஸங்க்ஷோப⁴காரகே(அ)ஸ்மிம்-
-ஶ்சக்ரே ஶ்ரீத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸாக்ஷாத் ।
கோ³ப்த்ரீ கு³ப்ததராக்²யா꞉
கோ³பாயது மாம் க்ருபார்த்³ரயா த்³ருஷ்ட்யா ॥ 133 ॥

ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴நா꞉
ஶக்தீஸ்தஸ்யோர்த்⁴வவலயக்ருதவாஸா꞉ ।
ஆலோலநீலவேணீ-
-ரந்த꞉ கலயாமி யௌவநோந்மத்தா꞉ ॥ 134 ॥

ஸௌபா⁴க்³யதா³யகே(அ)ஸ்மிம்-
-ஶ்சக்ரேஶீ த்ரிபுரவாஸிநீ ஜீயாத் ।
ஶக்தீஶ்ச ஸம்ப்ரதா³யாபி⁴தா⁴꞉
ஸமஸ்தா꞉ ப்ரமோத³யந்த்வநிஶம் ॥ 135 ॥

மணிபீடோ²பரி தாஸாம்
மஹதி சதுர்ஹஸ்தவிஸ்த்ருதே வலயே ।
ஸந்ததவிரசிதவாஸா꞉
ஶக்தீ꞉ கலயாமி ஸர்வஸித்³தி⁴முகா²꞉ ॥ 136 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴காக்²யே
சக்ரே(அ)முஷ்மின் ஸமஸ்தப²லதா³த்ரீ ।
த்ரிபுரா ஶ்ரீர்மம குஶலம்
தி³ஶதாது³த்தீர்ணயோகி³நீஸேவ்யா ॥ 137 ॥

தாஸாம் நிலயஸ்யோபரி
தி⁴ஷ்ண்யே கௌஸும்ப⁴கஞ்சுகமநோஜ்ஞா꞉ ।
ஸர்வாஜ்ஞாத்³யா꞉ தே³வ்ய꞉
ஸகலா꞉ ஸம்பாத³யந்து மம கீர்திம் ॥ 138 ॥

சக்ரே ஸமஸ்தரக்ஷா-
-கரநாம்ந்யஸ்மின் ஸமஸ்தஜநஸேவ்யாம் ।
மநஸி நிக³ர்பா⁴ஸஹிதாம்
மந்யே ஶ்ரீத்ரிபுரமாலிநீம் தே³வீம் ॥ 139 ॥

ஸர்வஜ்ஞாஸத³நஸ்யோபரி
சக்ரே விபுலே ஸமாகலிதகே³ஹா꞉ ।
வந்தே³ வஶிநீமுக்²யா꞉
ஶக்தீ꞉ ஸிந்தூ³ரரேணுருச꞉ ॥ 140 ॥

ஶ்ரீஸர்வரோக³ஹராக்²ய-
-சக்ரே(அ)ஸ்மிம்ஸ்த்ரிபுரபூர்விகாம் ஸித்³தா⁴ம் ।
வந்தே³ ரஹஸ்யநாம்நா
வேத்³யாபி⁴꞉ ஶக்திபி⁴꞉ ஸதா³ ஸேவ்யாம் ॥ 141 ॥

வஶிநீக்³ருஹோபரிஷ்டா-
-த்³விம்ஶதிஹஸ்தோந்நதே மஹாபீடே² ।
ஶமயந்து ஶத்ருப்³ருந்த³ம்
ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சாதி³த³ம்பத்யோ꞉ ॥ 142 ॥

ஶஸ்த்ரஸத³நோபரிஷ்டா-
-த்³வலயே வலவைரிரத்நஸங்க⁴டிதே ।
காமேஶ்வரீப்ரதா⁴நா꞉
கலயே தே³வீ꞉ ஸமஸ்தஜநவந்த்³யா꞉ ॥ 143 ॥

சக்ரே(அ)த்ர ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³-
-நாமநி ஸர்வப²லதா³த்ரீ ।
த்ரிபுராம்பா³வது ஸததம்
பராபரரஹஸ்யயோகி³நீஸேவ்யா ॥ 144 ॥

காமேஶ்வரீக்³ருஹோபரிவலயே
விவித⁴மநுஸம்ப்ரதா³யஜ்ஞா꞉ ।
சத்வாரோ யுக³நாதா²
ஜயந்து மித்ரேஶபூர்வகா꞉ கு³ரவ꞉ ॥ 145 ॥

நாத²ப⁴வநோபரிஷ்டா-
-ந்நாநாரத்நசயமேது³ரே பீடே² ।
காமேஶ்யாத்³யா நித்யா꞉
கலயந்து முத³ம் திதி²ஸ்வரூபிண்ய꞉ ॥ 146 ॥

நித்யாஸத³நஸ்யோபரி
நிர்மலமணிநிவஹவிரசிதே தி⁴ஷ்ண்யே ।
குஶலம் ஷட³ங்க³தே³வ்ய꞉
கலயந்த்வஸ்மாகமுத்தரளநேத்ரா꞉ ॥ 147 ॥

ஸத³நஸ்யோபரி தாஸாம்
ஸர்வாநந்த³மயநாமகே பி³ந்தௌ³ ।
பஞ்சப்³ரஹ்மாகாராம்
மஞ்சம் ப்ரணமாமி மணிக³ணாகீர்ணம் ॥ 148 ॥

பரிதோ மணிமஞ்சஸ்ய
ப்ரளம்ப³மாநா நியந்த்ரிதா பாஶை꞉ ।
மாயாமயீ ஜவநிகா
மம து³ரிதம் ஹரது மேசகச்சா²யா ॥ 149 ॥

மஞ்சஸ்யோபரி லம்ப³-
-ந்மத³நீபுந்நாக³மாலிகாப⁴ரிதம் ।
ஹரிகோ³பமயவிதாநம்
ஹரதாதா³ளஸ்யமநிஶமஸ்மாகம் ॥ 150 ॥

பர்யங்கஸ்ய ப⁴ஜாம꞉
பாதா³ந்பி³ம்பா³ம்பு³தே³ந்து³ஹேமருச꞉ ।
அஜஹரிருத்³ரேஶமயா-
-நநலாஸுரமாருதேஶகோணஸ்தா²ன் ॥ 151 ॥

ப²லகம் ஸதா³ஶிவமயம்
ப்ரணௌமி ஸிந்தூ³ரரேணுகிரணாப⁴ம் ।
ஆரப்⁴யாங்கே³ஶீநாம்
ஸத³நாத்கலிதம் ச ரத்நஸோபாநம் ॥ 152 ॥

பட்டோபதா⁴நக³ண்ட³க-
-சதுஷ்டயஸ்பு²ரிதபாடலாஸ்தரணம் ।
பர்யங்கோபரி க⁴டிதம்
பாது சிரம் ஹம்ஸதூலஶயநம் ந꞉ ॥ 153 ॥

தஸ்யோபரி நிவஸந்தம்
தாருண்யஶ்ரீநிஷேவிதம் ஸததம் ।
ஆவ்ருந்தபுல்லஹல்லக-
-மரீசிகாபுஞ்ஜமஞ்ஜுளச்சா²யம் ॥ 154 ॥

ஸிந்தூ³ரஶோணவஸநம்
ஶீதாம்ஶுஸ்தப³கசும்பி³தகிரீடம் ।
குங்குமதிலகமநோஹர-
-குடிலாலிகஹஸிதகுமுத³ப³ந்து⁴ஶிஶும் ॥ 155 ॥

பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³நம்
பு²ல்லஸரோஜாதலோசநத்ரிதயம் ।
தரளாபாங்க³தரங்கி³த-
-ஶப²ராங்கநஶாஸ்த்ரஸம்ப்ரதா³யார்த²ம் ॥ 156 ॥

மணிமயகுண்ட³லபுஷ்ய-
-ந்மரீசிகல்லோலமாம்ஸலகபோலம் ।
வித்³ருமஸஹோத³ராத⁴ர-
-விஸ்ருமரஸுஸ்மிதகிஶோரஸஞ்சாரம் ॥ 157 ॥

ஆமோதி³குஸுமஶேக²ர-
-மாநீலப்⁴ரூலதாயுக³மநோஜ்ஞம் ।
வீடீஸௌரப⁴வீசீ-
-த்³விகு³ணிதவக்த்ராரவிந்த³ஸௌரப்⁴யம் ॥ 158 ॥

பாஶாங்குஶேக்ஷுசாப-
-ப்ரஸவஶரஸ்பு²ரிதகோமளகராப்³ஜம் ।
காஶ்மீரபங்கிலாங்க³ம்
காமேஶம் மநஸி குர்மஹே ஸததம் ॥ 159 ॥

தஸ்யாங்கபு⁴வி நிஷண்ணாம்
தருணகத³ம்ப³ப்ரஸூநகிரணாபா⁴ம் ।
ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³ம்
ஸீமந்தந்யஸ்தஸாந்த்³ரஸிந்தூ³ராம் ॥ 160 ॥

குங்குமலலாமபா⁴ஸ்வ-
-ந்நிடிலாம் குடிலதரசில்லிகாயுக³ளாம் ।
நாலீகதுல்யநயநாம்
நாஸாஞ்சலநடிதமௌக்திகாப⁴ரணாம் ॥ 161 ॥

அங்குரிதமந்த³ஹாஸ-
-மருணாத⁴ரகாந்திவிஜிதபி³ம்பா³பா⁴ம் ।
கஸ்தூரீமகரீயுத-
-கபோலஸங்க்ராந்தகநகதாடங்காம் ॥ 162 ॥

கர்பூரஸாந்த்³ரவீடீ-
-கப³லிதவத³நாரவிந்த³கமநீயாம் ।
கம்பு³ஸஹோத³ரகண்ட²-
-ப்ரளம்ப³மாநாச்ச²மௌக்திககலாபாம் ॥ 163 ॥

கஹ்லாரதா³மகோமள-
-பு⁴ஜயுக³ளஸ்பு²ரிதரத்நகேயூராம் ।
கரபத்³மமூலவிளஸ-
-த்காஞ்சநமயகடகவலயஸந்தோ³ஹாம் ॥ 164 ॥

பாணிசதுஷ்டயவிளஸ-
-த்பாஶாங்குஶபுண்ட்³ரசாபபுஷ்பாஸ்த்ராம் ।
கூலங்கஷகுசஶிக²ராம்
குங்குமகர்த³மிதரத்நகூர்பாஸாம் ॥ 165 ॥

அணுதா³யாத³வலக்³நா-
-மம்பு³த³ஶோபா⁴ஸநாபி⁴ரோமலதாம் ।
மாணிக்யக²சிதகாஞ்சீ-
-மரீசிகாக்ராந்தமாம்ஸலநிதம்பா³ம் ॥ 166 ॥

கரபோ⁴ருகாண்ட³யுக³ளாம்
ஜங்கா⁴ஜிதகாமஜைத்ரதூணீராம் ।
ப்ரபத³பரிபூ⁴தகூர்மாம்
பல்லவஸச்சா²யபத³யுக³மநோஜ்ஞாம் ॥ 167 ॥

கமலப⁴வகஞ்ஜலோசந-
-கிரீடரத்நாம்ஶுரஞ்ஜிதபதா³ப்³ஜாம் ।
உந்மஸ்தகாநுகம்பா-
-முத்தரளாபாங்க³போஷிதாநங்கா³ம் ॥ 168 ॥

ஆதி³மரஸாவளம்பா³-
-மநித³ம் ப்ரத²மோக்திவல்லரீகலிகாம் ।
ஆப்³ரஹ்மகீடஜநநீ-
-மந்த꞉ கலயாமி ஸுந்த³ரீமநிஶம் ॥ 169 ॥

கஸ்து க்ஷிதௌ படீயா-
-ந்வஸ்து ஸ்தோதும் ஶிவாங்கவாஸ்தவ்யம் ।
அஸ்து சிரந்தநஸுக்ருதை꞉
ப்ரஸ்துதகாம்யாய தந்மம புரஸ்தாத் ॥ 170 ॥

ப்ரபு⁴ஸம்மிதோக்திக³ம்யம்
பரமஶிவோத்ஸங்க³துங்க³பர்யங்கம் ।
தேஜ꞉ கிஞ்சந தி³வ்யம்
புரதோ மே ப⁴வது புண்ட்³ரகோத³ண்ட³ம் ॥ 171 ॥

மது⁴ரிமப⁴ரிதஶராஸம்
மகரந்த³ஸ்யந்தி³மார்க³ணோதா³ரம் ।
கைரவிணீவிடசூட³ம்
கைவல்யாயாஸ்து கிஞ்சந மஹோ ந꞉ ॥ 172 ॥

அக்ஷுத்³ரமிக்ஷுசாபம்
பரோக்ஷமவலக்³நஸீம்நி த்ர்யக்ஷம் ।
க்ஷபயது மே க்ஷேமேதர-
-முக்ஷரத²ப்ரேமபக்ஷ்மலம் தேஜ꞉ ॥ 173 ॥

ப்⁴ருங்க³ருசிஸங்க³ரகராபாங்க³ம்
ஶ்ருங்கா³ரதுங்க³மருணாங்க³ம் ।
மங்க³ளமப⁴ங்கு³ரம் மே
க⁴டயது க³ங்கா³த⁴ராங்க³ஸங்கி³ மஹ꞉ ॥ 174 ॥

ப்ரபதா³ஜிதகூர்மமூர்ஜித-
-கருணம் ப⁴ர்மருசிநிர்மத²நதே³ஹம் ।
ஶ்ரிதவர்ம மர்ம ஶம்போ⁴꞉
கிஞ்சந மம நர்ம ஶர்ம நிர்மாது ॥ 175 ॥

காலகுரளாலிகாளிம-
-கந்த³ளவிஜிதாலி வித்⁴ருதமணிவாலி ।
மிலது ஹ்ருதி³ புலிநஜக⁴நம்
ப³ஹுளிதக³ளக³ரளகேலி கிமபி மஹ꞉ ॥ 176 ॥

குங்குமதிலகிதபா²லா
குருவிந்த³ச்சா²யபாடலது³கூலா ।
கருணாபயோதி⁴வேலா
காசந சித்தே சகாஸ்து மே லீலா ॥ 177 ॥

புஷ்பந்த⁴யருசிவேண்ய꞉
புலிநாபோ⁴க³த்ரபாகரஶ்ரேண்ய꞉ ।
ஜீயாஸுரிக்ஷுபாண்ய꞉
காஶ்சந காமாரிகேலிஸாக்ஷிண்ய꞉ ॥ 178 ॥

தபநீயாம்ஶுகபா⁴ம்ஸி
த்³ராக்ஷாமாது⁴ர்யநாஸ்திகவசாம்ஸி ।
கதிசந ஶுசம் மஹாம்ஸி
க்ஷபயது கபாலிதோஷிதமநாம்ஸி ॥ 179 ॥

அஸிதகசமாயதாக்ஷம்
குஸுமஶரம் கூலமுத்³வஹக்ருபார்த்³ரம் ।
ஆதி³மரஸாதி⁴தை³வத-
-மந்த꞉ கலயே ஹராங்கவாஸி மஹ꞉ ॥ 180 ॥

கர்ணோபாந்ததரங்கி³த-
-கடாக்ஷவிஸ்பந்தி³கண்ட²த³க்⁴நக்ருபாம் ।
காமேஶ்வராங்கநிலயாம்
காமபி வித்³யாம் புராதநீம் கலயே ॥ 181 ॥

அரவிந்த³காந்த்யருந்துத³-
-விளோசநத்³வந்த்³வஸுந்த³ரமுகே²ந்து³ ।
ச²ந்த³꞉ கந்த³ளமந்தி³ர-
-மந்த꞉புரமைந்து³ஶேக²ரம் வந்தே³ ॥ 182 ॥

பி³ம்பி³நிகுரம்ப³ட³ம்ப³ர-
-விட³ம்ப³கச்சா²யமம்ப³ரவலக்³நம் ।
கம்பு³க³ளமம்பு³த³குசம்
பி³ம்போ³கம் கமபி சும்ப³து மநோ மே ॥ 183 ॥

கமபி கமநீயரூபம்
கலயாம்யந்த꞉ கத³ம்ப³குஸுமாட்⁴யம் ।
சம்பகருசிரஸுவேஷை꞉
ஸம்பாதி³தகாந்த்யலங்க்ருததி³க³ந்தம் ॥ 184 ॥

ஶம்பாருசிப⁴ர-
-க³ர்ஹாஸம்பாத³ககாந்திகவசிததி³க³ந்தம் ।
ஸித்³தா⁴ந்தம் நிக³மாநாம்
ஶுத்³தா⁴ந்தம் கிமபி ஶூலிந꞉ கலயே ॥ 185 ॥

உத்³யத்³தி³நகரஶோணா-
-நுத்பலப³ந்து⁴ஸ்தநந்த⁴யாபீடா³ன் ।
கரகலிதபுண்ட்³ரசாபா-
-ந்கலயே காநபி கபர்தி³ந꞉ ப்ராணான் ॥ 186 ॥

ரஶநாலஸஜ்ஜக⁴நயா
ரஸநாஜீவாதுசாபபா⁴ஸுரயா ।
க்⁴ராணாயுஷ்கரஶரயா
க்⁴ராதம் சித்தம் கயாபி வாஸநயா ॥ 187 ॥

ஸரஸிஜஸஹயுத்⁴வத்³ருஶா
ஶம்பாலதிகாஸநாபி⁴விக்³ரஹயா ।
பா⁴ஸா கயாபி சேதோ
நாஸாமணிஶோபி⁴வத³நயா ப⁴ரிதம் ॥ 188 ॥

நவயாவகாப⁴ஸிசயாந்விதயா
க³ஜயாநயா த³யாபரயா ।
த்⁴ருதயாமிநீஶகலயா
தி⁴யா கயாபி க்ஷதாமயா ஹி வயம் ॥ 189 ॥

அலமலமகுஸுமபா³ணை-
-ரபி³ம்ப³ஶோணைரபுண்ட்³ரகோத³ண்டை³꞉ ।
அகுமுத³பா³ந்த⁴வசூடை³-
-ரந்யைரிஹ ஜக³தி தை³வதம் மந்யை꞉ ॥ 190 ॥

குவலயஸத்³ருக்ஷநயநை꞉
குலகி³ரிகூடஸ்த²ப³ந்து⁴குசபா⁴ரை꞉ ।
கருணாஸ்பந்தி³கடாக்ஷை꞉
கவசிதசித்தோ(அ)ஸ்மி கதிபயை꞉ குதுகை꞉ ॥ 191 ॥

நதஜநஸுலபா⁴ய நமோ
நாலீகஸநாபி⁴லோசநாய நம꞉ ।
நந்தி³தகி³ரிஶாய நமோ
மஹஸே நவநீபபாடலாய நம꞉ ॥ 192 ॥

காத³ம்ப³குஸுமதா³ம்நே
காயச்சா²யாகணாயிதார்யம்ணே ।
ஸீம்நே சிரந்தநகி³ராம்
பூ⁴ம்நே கஸ்மைசிதா³த³தே³ ப்ரணதிம் ॥ 193 ॥

குடிலகப³ரீப⁴ரேப்⁴ய꞉
குங்குமஸப்³ரஹ்மசாரிகிரணேப்⁴ய꞉ ।
கூலங்கஷஸ்தநேப்⁴ய꞉
குர்ம꞉ ப்ரணதிம் குலாத்³ரிகுதுகேப்⁴ய꞉ ॥ 194 ॥

கோகநத³ஶோணசரணா-
-த்கோமளகுரளாலிவிஜிதஶைவாலாத் ।
உத்பலஸக³ந்தி⁴நயநா-
-து³ரரீகுர்மோ ந தே³வதமாந்யாம் ॥ 195 ॥

ஆபாடலாத⁴ராணா-
-மாநீலஸ்நிக்³த⁴ப³ர்ப³ரகசாநாம் ।
ஆம்நாயஜீவநாநா-
-மாகூதாநாம் ஹரஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஹம் ॥ 196 ॥

புங்கி²தவிளாஸஹாஸ-
-ஸ்பு²ரிதாஸு புராஹிதாங்கநிலயாஸு ।
மக்³நம் மநோ மதீ³யம்
காஸ்வபி காமாரிஜீவநாடீ³ஷு ॥ 197 ॥

லலிதா பாது ஶிரோ மே
லலாடமம்பா³ ச மது⁴மதீரூபா ।
ப்⁴ரூயுக்³மம் ச ப⁴வாநீ
புஷ்பஶரா பாது லோசநத்³வந்த்³வம் ॥ 198 ॥

பாயாந்நாஸாம் பா³லா
ஸுப⁴கா³ த³ந்தாம்ஶ்ச ஸுந்த³ரீ ஜிஹ்வாம் ।
அத⁴ரோஷ்ட²மாதி³ஶக்தி-
-ஶ்சக்ரேஶீ பாது மே சிரம் சிபு³கம் ॥ 199 ॥

காமேஶ்வரீ ச கர்ணௌ
காமாக்ஷீ பாது க³ண்ட³யோர்யுக³ளம் ।
ஶ்ருங்கா³ரநாயிகாவ்யா-
-த்³வத³நம் ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ ச க³ளம் ॥ 200 ॥

ஸ்கந்த³ப்ரஸூஶ்ச பாது
ஸ்கந்தௌ⁴ பா³ஹூ ச பாடலாங்கீ³ மே ।
பாணீ ச பத்³மநிலயா
பாயாத³நிஶம் நகா²வலீர்விஜயா ॥ 201 ॥

கோத³ண்டி³நீ ச வக்ஷ꞉
குக்ஷிம் சாவ்யாத் குலாசலதநூஜா ।
கல்யாணீ ச வலக்³நம்
கடிம் ச பாயாத்கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³ ॥ 202 ॥

ஊருத்³வயம் ச பாயா-
-து³மா ம்ருடா³நீ ச ஜாநுநீ ரக்ஷேத் ।
ஜங்கே⁴ ச ஷோட³ஶீ மே
பாயாத் பாதௌ³ ச பாஶஸ்ருணிஹஸ்தா ॥ 203 ॥

ப்ராத꞉ பாது பரா மாம்
மத்⁴யாஹ்நே பாது மணிக்³ருஹாதீ⁴ஶா ।
ஶர்வாண்யவது ச ஸாயம்
பாயாத்³ராத்ரௌ ச பை⁴ரவீ ஸாக்ஷாத் ॥ 204 ॥

பா⁴ர்யாம் ரக்ஷது கௌ³ரீம்
பாயாத் புத்ராம்ஶ்ச பி³ந்து³க்³ருஹபீடா² ।
ஶ்ரீவித்³யா ச யஶோ மே
ஶீலம் சாவ்யாச்சிரம் மஹாராஜ்ஞீ ॥ 205 ॥

பவநமயி பாவகமயி
க்ஷோணீமயி க³க³நமயி க்ருபீடமயி ।
ரவிமயி ஶஶிமயி தி³ங்மயி
ஸமயமயி ப்ராணமயி ஶிவே பாஹி ॥ 206 ॥

காளி கபாலிநி ஶூலிநி
பை⁴ரவி மாதங்கி³ பஞ்சமி த்ரிபுரே ।
வாக்³தே³வி விந்த்⁴யவாஸிநி
பா³லே பு⁴வநேஶி பாலய சிரம் மாம் ॥ 207 ॥

அபி⁴நவஸிந்தூ³ராபா⁴-
-மம்ப³ த்வாம் சிந்தயந்தி யே ஹ்ருத³யே ।
உபரி நிபதந்தி தேஷா-
-முத்பலநயநாகடாக்ஷகல்லோலா꞉ ॥ 208 ॥

வர்கா³ஷ்டகமிலிதாபி⁴-
-ர்வஶிநீமுக்²யாபி⁴ராவ்ருதாம் ப⁴வதீம் ।
சிந்தயதாம் ஸிதவர்ணாம்
வாசோ நிர்யாந்த்யயத்நதோ வத³நாத் ॥ 209 ॥

கநகஶலாகாகௌ³ரீம்
கர்ணவ்யாளோலகுண்ட³லத்³விதயாம் ।
ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் ச ப⁴வதீம்
த்⁴யாயந்தோ யே த ஏவ பூ⁴த⁴நதா³꞉ ॥ 210 ॥

ஶீர்ஷாம்போ⁴ருஹமத்⁴யே
ஶீதளபீயூஷவர்ஷிணீம் ப⁴வதீம் ।
அநுதி³நமநுசிந்தயதா-
-மாயுஷ்யம் ப⁴வதி புஷ்களமவந்யாம் ॥ 211 ॥

மது⁴ரஸ்மிதாம் மதா³ருணநயநாம்
மாதங்க³கும்ப⁴வக்ஷோஜாம் ।
சந்த்³ரவதம்ஸிநீம் த்வாம்
ஸவிதே⁴ பஶ்யந்தி ஸுக்ருதிந꞉ கேசித் ॥ 212 ॥

லலிதாயா꞉ ஸ்தவரத்நம்
லலிதபதா³பி⁴꞉ ப்ரணீதமார்யாபி⁴꞉ ।
ப்ரதிதி³நமவநௌ பட²தாம்
ப²லாநி வக்தும் ப்ரக³ள்ப⁴தே ஸைவ ॥ 213 ॥

ஸத³ஸத³நுக்³ரஹநிக்³ரஹ-
-க்³ருஹீதமுநிவிக்³ரஹோ ப⁴க³வான் ।
ஸர்வாஸாமுபநிஷதா³ம்
து³ர்வாஸா ஜயதி தே³ஶிக꞉ ப்ரத²ம꞉ ॥ 214 ॥

இதி மஹர்ஷிது³ர்வாஸ꞉ விரசிதம் ஶ்ரீலலிதாஸ்தவரத்நம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed