Sri Lalitha Arya Dwisathi – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತವರತ್ನಂ (ಆರ್ಯಾ ದ್ವಿಶತೀ)


ವಂದೇ ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ
ವಾಮಾಂಕಾರೂಢವಲ್ಲಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟಮ್ |
ಕುಂಕುಮಪರಾಗಶೋಣಂ
ಕುವಲಯಿನೀಜಾರಕೋರಕಾಪೀಡಮ್ || ೧ ||

ಸ ಜಯತಿ ಸುವರ್ಣಶೈಲಃ
ಸಕಲಜಗಚ್ಚಕ್ರಸಂಘಟಿತಮೂರ್ತಿಃ |
ಕಾಂಚನನಿಕುಂಜವಾಟೀ-
-ಕಂದಲದಮರೀಪ್ರಪಂಚಸಂಗೀತಃ || ೨ ||

ಹರಿಹಯನೈರೃತಮಾರುತ-
-ಹರಿತಾಮಂತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಂ ತಸ್ಯ |
ವಿನುಮಃ ಸಾನುತ್ರಿತಯಂ
ವಿಧಿಹರಿಗೌರೀಶವಿಷ್ಟಪಾಧಾರಮ್ || ೩ ||

ಮಧ್ಯೇ ಪುನರ್ಮನೋಹರ-
-ರತ್ನರುಚಿಸ್ತಬಕರಂಜಿತದಿಗಂತಮ್ |
ಉಪರಿ ಚತುಃಶತಯೋಜನ-
-ಮುತ್ತುಂಗಂ ಶೃಂಗಪುಂಗವಮುಪಾಸೇ || ೪ ||

ತತ್ರ ಚತುಃಶತಯೋಜನ-
-ಪರಿಣಾಹಂ ದೇವಶಿಲ್ಪಿನಾ ರಚಿತಮ್ |
ನಾನಾಸಾಲಮನೋಜ್ಞಂ
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಗರಮಾದಿವಿದ್ಯಾಯಾಃ || ೫ ||

ಪ್ರಥಮಂ ಸಹಸ್ರಪೂರ್ವಕ-
-ಷಟ್ಶತಸಂಖ್ಯಾಕಯೋಜನಂ ಪರಿತಃ |
ವಲಯೀಕೃತಸ್ವಗಾತ್ರಂ
ವರಣಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮ್ಯಯೋರೂಪಮ್ || ೬ ||

ತಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಸಮೀರಣ-
-ಯೋಜನದೂರೇ ತರಂಗಿತಚ್ಛಾಯಃ |
ಘಟಯತು ಮುದಂ ದ್ವಿತೀಯೋ
ಘಂಟಾಸ್ತನಸಾರನಿರ್ಮಿತಃ ಸಾಲಃ || ೭ ||

ಉಭಯೋರಂತರಸೀಮ-
-ನ್ಯುದ್ದಾಮಭ್ರಮರರಂಜಿತೋದಾರಮ್ |
ಉಪವನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ವಯ-
-ಮೂರೀಕೃತಮಂದಮಾರುತಸ್ಯಂದಮ್ || ೮ ||

ಆಲಿಂಗ್ಯ ಭದ್ರಕಾಲೀ-
-ಮಾಸೀನಸ್ತತ್ರ ಹರಿಶಿಲಾಶ್ಯಾಮಾಮ್ |
ಮನಸಿ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮೇ
ವಿಹರತು ಮಧುಪಾನವಿಭ್ರಮನ್ನೇತ್ರಃ || ೯ ||

ತಾರ್ತೀಯೀಕೋ ವರಣ-
-ಸ್ತಸ್ಯೋತ್ತರಸೀಮ್ನಿ ವಾತಯೋಜನತಃ |
ತಾಮ್ರೇಣ ರಚಿತಮೂರ್ತಿ-
-ಸ್ತನುತಾಮಾಚಂದ್ರತಾರಕಂ ಭದ್ರಮ್ || ೧೦ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಯೋಶ್ಚ ಮಣಿಮಯ-
-ಪಲ್ಲವಶಾಖಾಪ್ರಸೂನಪಕ್ಷ್ಮಲಿತಾಮ್ |
ಕಲ್ಪಾನೋಕಹವಾಟೀಂ
ಕಲಯೇ ಮಕರಂದಪಂಕಿಲಾವಾಲಾಮ್ || ೧೧ ||

ತತ್ರ ಮಧುಮಾಧವಶ್ರೀ-
-ತರುಣೀಭ್ಯಾಂ ತರಲದೃಕ್ಚಕೋರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಆಲಿಂಗಿತೋಽವತಾನ್ಮಾ-
-ಮನಿಶಂ ಪ್ರಥಮರ್ತುರಾತ್ತಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಃ || ೧೨ ||

ನಮತ ತದುತ್ತರಭಾಗೇ
ನಾಕಿಪಥೋಲ್ಲಂಘಿಶೃಂಗಸಂಘಾತಮ್ |
ಸೀಸಾಕೃತಿಂ ತುರೀಯಂ
ಸಿತಕಿರಣಾಲೋಕನಿರ್ಮಲಂ ಸಾಲಮ್ || ೧೩ ||

ಸಾಲದ್ವಯಾಂತರಾಲೇ
ಸರಲಾಲಿಕಪೋತಚಾಟುಸುಭಗಾಯಾಮ್ |
ಸಂತಾನವಾಟಿಕಾಯಾಂ
ಸಕ್ತಂ ಚೇತೋಽಸ್ತು ಸತತಮಸ್ಮಾಕಮ್ || ೧೪ ||

ತತ್ರ ತಪನಾತಿರೂಕ್ಷಃ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀಚರಣಸಾಂದ್ರಿತಸ್ವಾಂತಃ |
ಶುಕ್ರಶುಚಿಶ್ರೀಸಹಿತೋ
ಗ್ರೀಷ್ಮರ್ತುರ್ದಿಶತು ಕೀರ್ತಿಮಾಕಲ್ಪಮ್ || ೧೫ ||

ಉತ್ತರಸೀಮನಿ ತಸ್ಯೋ-
-ನ್ನತಶಿಖರೋತ್ಕಂಪಿಹಾಟಕಪತಾಕಃ |
ಪ್ರಕಟಯತು ಪಂಚಮೋ ನಃ
ಪ್ರಾಕಾರಃ ಕುಶಲಮಾರಕೂಟಮಯಃ || ೧೬ ||

ಪ್ರಾಕಾರಯೋಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ
ಪಲ್ಲವಿತಾನ್ಯಭೃತಪಂಚಮೋನ್ಮೇಷಾ |
ಹರಿಚಂದನದ್ರುವಾಟೀ-
-ಹರತಾದಾಮೂಲಮಸ್ಮದನುತಾಪಮ್ || ೧೭ ||

ತತ್ರ ನಭಃ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯೈ-
-ಸ್ತರುಣೀವರ್ಗೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ ಪರಿತಃ |
ವಜ್ರಾಟ್ಟಹಾಸಮುಖರೋ
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತಿಂ ತನೋತು ವರ್ಷರ್ತುಃ || ೧೮ ||

ಮಾರುತಯೋಜನದೂರೇ
ಮಹನೀಯಸ್ತಸ್ಯ ಚೋತ್ತರೇ ಭಾಗೇ |
ಭದ್ರಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಷಷ್ಠಃ
ಪ್ರಾಕಾರಃ ಪಂಚಲೋಹಧಾತುಮಯಃ || ೧೯ ||

ಅನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸಂತತ-
-ಮಂಕೂರದ್ದಿವ್ಯಕುಸುಮಗಂಧಾಯಾಮ್ |
ಮಂದಾರವಾಟಿಕಾಯಾಂ
ಮಾನಸಮಂಗೀಕರೋತು ಮೇ ವಿಹೃತಿಮ್ || ೨೦ ||

ತಸ್ಯಾಮಿಷೋರ್ಜಲಕ್ಷ್ಮೀ-
-ತರುಣೀಭ್ಯಾಂ ಶರದೃತುಃ ಸದಾ ಸಹಿತಃ |
ಅಭ್ಯರ್ಚಯನ್ ಸ ಜೀಯಾ-
-ದಂಬಾಮಾಮೋದಮೇದುರೈಃ ಕುಸುಮೈಃ || ೨೧ ||

ತಸ್ಯರ್ಷಿಸಂಖ್ಯಯೋಜನ-
-ದೂರೇ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಶೃಂಗೌಘಃ |
ಕಲಧೌತಕಲಿತಮೂರ್ತಿಃ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ದಿಶತು ಸಪ್ತಮಃ ಸಾಲಃ || ೨೨ ||

ಮಧ್ಯೇ ತಯೋರ್ಮರುತ್ಪಥ
ಲಂಘಿತವಿಟಪಾಗ್ರವಿರುತಕಲಕಂಠಾ |
ಶ್ರೀಪಾರಿಜಾತವಾಟೀ
ಶ್ರಿಯಮನಿಶಂ ದಿಶತು ಶೀತಲೋದ್ದೇಶಾ || ೨೩ ||

ತಸ್ಯಾಮತಿಪ್ರಿಯಾಭ್ಯಾಂ
ಸಹ ಖೇಲನ್ ಸಹಸಹಸ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯಾಮ್ |
ಸಾಮಂತೋ ಝಷಕೇತೋ-
-ರ್ಹೇಮಂತೋ ಭವತು ಹೇಮವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಃ || ೨೪ ||

ಉತ್ತರತಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾ-
-ನುದ್ಭಟಹುತಭುಕ್ಶಿಖಾರುಣಮಯೂಖಃ |
ತಪನೀಯಖಂಡರಚಿತ-
-ಸ್ತನುತಾದಾಯುಷ್ಯಮಷ್ಟಮೋ ವರಣಃ || ೨೫ ||

ಕಾದಂಬವಿಪಿನವಾಟೀ-
-ಮನಯೋರ್ಮಧ್ಯಭುವಿ ಕಲ್ಪಿತಾವಾಸಾಮ್ |
ಕಲಯಾಮಿ ಸೂನಕೋರಕ-
-ಕಂದಲಿತಾಮೋದತುಂದಿಲಸಮೀರಾಮ್ || ೨೬ ||

ತಸ್ಯಾಮತಿಶಿಶಿರಾಕೃತಿ-
-ರಾಸೀನಸ್ತಪತಪಸ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯಾಮ್ |
ಶಿವಮನಿಶಂ ಕುರುತಾನ್ಮೇ
ಶಿಶಿರರ್ತುಃ ಸತತಶೀತಲದಿಗಂತಃ || ೨೭ ||

ತಸ್ಯಾಂ ಕದಂಬವಾಟ್ಯಾಂ
ತತ್ಪ್ರಸವಾಮೋದಮಿಲಿತಮಧುಗಂಧಮ್ |
ಸಪ್ತಾವರಣಮನೋಜ್ಞಂ
ಶರಣಂ ಸಮುಪೈಮಿ ಮಂತ್ರಿಣೀಶರಣಮ್ || ೨೮ ||

ತತ್ರಾಲಯೇ ವಿಶಾಲೇ
ತಪನೀಯಾರಚಿತತರಲಸೋಪಾನೇ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಡಪಾಂತ-
-ರ್ಮಹಿತೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸುಮಣಿಖಚಿತೇ || ೨೯ ||

ಬಿಂದುತ್ರಿಪಂಚಕೋಣ-
-ದ್ವಿಪನೃಪವಸುವೇದದಲಕುರೇಖಾಢ್ಯೇ |
ಚಕ್ರೇ ಸದಾ ನಿವಿಷ್ಟಾಂ
ಷಷ್ಠ್ಯಷ್ಟತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೇಶಾನೀಮ್ || ೩೦ ||

ತಾಪಿಂಛಮೇಚಕಾಭಾಂ
ತಾಲೀದಲಘಟಿತಕರ್ಣತಾಟಂಕಾಮ್ |
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀಂ
ತಾಮ್ರಾಧರಬಿಂಬದೃಷ್ಟದರಹಾಸಾಮ್ || ೩೧ ||

ಕುಂಕುಮಪಂಕಿಲದೇಹಾಂ
ಕುವಲಯಜೀವಾತುಶಾವಕವತಂಸಾಮ್ |
ಕೋಕನದಶೋಣಚರಣಾಂ
ಕೋಕಿಲನಿಕ್ವಾಣಕೋಮಲಾಲಾಪಾಮ್ || ೩೨ ||

ವಾಮಾಂಗಗಲಿತಚೂಲೀಂ
ವನಮಾಲ್ಯಕದಂಬಮಾಲಿಕಾಭರಣಾಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಲಲಂತಿಕಾಂಚಿತ
ಮುಗ್ಧಾಲಿಕಮಿಲಿತಚಿತ್ರಕೋದಾರಾಮ್ || ೩೩ ||

ಕರವಿಧೃತಕೀರಶಾವಕ-
-ಕಲನಿನದವ್ಯಕ್ತನಿಖಿಲನಿಗಮಾರ್ಥಾಮ್ |
ವಾಮಕುಚಸಂಗಿವೀಣಾವಾದನ-
-ಸೌಖ್ಯಾರ್ಧಮೀಲಿತಾಕ್ಷಿಯುಗಾಮ್ || ೩೪ ||

ಆಪಾಟಲಾಂಶುಕಧರಾ-
-ಮಾದಿರಸೋನ್ಮೇಷವಾಸಿತಕಟಾಕ್ಷಾಮ್ |
ಆಮ್ನಾಯಸಾರಗುಲಿಕಾ-
-ಮಾದ್ಯಾಂ ಸಂಗೀತಮಾತೃಕಾಂ ವಂದೇ || ೩೫ ||

ತಸ್ಯ ಚ ಸುವರ್ಣಸಾಲ-
-ಸ್ಯೋತ್ತರತಸ್ತರುಣಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಃ |
ಶಮಯತು ಮಮ ಸಂತಾಪಂ
ಸಾಲೋ ನವಮಃ ಸ ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಃ || ೩೬ ||

ಅನಯೋರಂತರವಸುಧಾಃ
ಪ್ರಣುಮಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಪುಷ್ಪರಾಗಮಯೀಃ |
ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀಮನು-
-ಚಿಂತನನಿಸ್ತಂದ್ರಸಿದ್ಧನೀರಂಧ್ರಾಃ || ೩೭ ||

ತತ್ಸಾಲೋತ್ತರದೇಶೇ
ತರುಣಜಪಾಕಿರಣಧೋರಣೀಶೋಣಃ |
ಪ್ರಶಮಯತು ಪದ್ಮರಾಗ-
-ಪ್ರಾಕಾರೋ ಮಮ ಪರಾಭವಂ ದಶಮಃ || ೩೮ ||

ಅಂತರಭೂಕೃತವಾಸಾ-
-ನನಯೋರಪನೀತಚಿತ್ತವೈಮತ್ಯಾನ್ |
ಚಕ್ರೇಶೀಪದಭಕ್ತಾಂ-
-ಶ್ಚಾರಣವರ್ಗಾನಹರ್ನಿಶಂ ಕಲಯೇ || ೩೯ ||

ಸಾರಂಗವಾಹಯೋಜನದೂರೇ-
-ಽಸಂಘಟಿತಕೇತನಸ್ತಸ್ಯ |
ಗೋಮೇದಕೇನ ರಚಿತೋ
ಗೋಪಾಯತು ಮಾಂ ಸಮುನ್ನತಃ ಸಾಲಃ || ೪೦ ||

ವಪ್ರದ್ವಯಾಂತರೋರ್ವ್ಯಾಂ
ವಟುಕೈರ್ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಯೋಗಿನೀಬೃಂದೈಃ |
ಸತತಂ ಸಮರ್ಚಿತಾಯಾಃ
ಸಂಕರ್ಷಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಣೌಮಿ ಚರಣಾಬ್ಜಮ್ || ೪೧ ||

ತಾಪಸಯೋಜನದೂರೇ
ತಸ್ಯ ಸಮುತ್ತುಂಗ ಗೋಪುರೋಪೇತಃ |
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತ್ಯೈ ಭವತಾ-
-ದ್ವಜ್ರಮಣೀನಿಕರನಿರ್ಮಿತೋ ವಪ್ರಃ || ೪೨ ||

ವರಣದ್ವಿತಯಾಂತರತೋ
ವಾಸಜುಷೋ ವಿಹಿತಮಧುರಸಾಸ್ವಾದಾಃ |
ರಂಭಾದಿವಿಬುಧವೇಶ್ಯಾ
ರಚಯಂತು ಮಹಾಂತಮಸ್ಮದಾನಂದಮ್ || ೪೩ ||

ತತ್ರ ಸದಾ ಪ್ರವಹಂತೀ
ತಟಿನೀ ವಜ್ರಾಭಿಧಾ ಚಿರಂ ಜೀಯಾತ್ |
ಚಟುಲೋರ್ಮಿಜಾಲನೃತ್ಯ-
-ತ್ಕಲಹಂಸೀಕುಲಕಲಕ್ವಣಿತಪುಷ್ಟಾ || ೪೪ ||

ರೋಧಸಿ ತಸ್ಯಾ ರುಚಿರೇ
ವಜ್ರೇಶೀ ಜಯತಿ ವಜ್ರಭೂಷಾಢ್ಯಾ |
ವಜ್ರಪ್ರದಾನತೋಷಿತ-
-ವಜ್ರಿಮುಖತ್ರಿದಶವಿನುತಚಾರಿತ್ರಾ || ೪೫ ||

ತಸ್ಯೋದೀಚ್ಯಾಂ ಹರಿತಿ
ಸ್ತವಕಿತಸುಷಮಾವಲೀಢವಿಯದಂತಃ |
ವೈಡೂರ್ಯರತ್ನರಚಿತೋ
ವೈಮಲ್ಯಂ ದಿಶತು ಚೇತಸೋ ವರಣಃ || ೪೬ ||

ಅಧಿಮಧ್ಯಮೇತಯೋಃ ಪುನ-
-ರಂಬಾಚರಣಾವಲಂಬಿತಸ್ವಾಂತಾನ್ |
ಕಾರ್ಕೋಟಕಾದಿನಾಗಾನ್
ಕಲಯಾಮಃ ಕಿಂ ಚ ಬಲಿಮುಖಾನ್ ದನುಜಾನ್ || ೪೭ ||

ಗಂಧವಹಸಂಖ್ಯಯೋಜನ-
-ದೂರೇ ಗಗನೋರ್ಧ್ವಜಾಂಘಿಕಸ್ತಸ್ಯ |
ವಾಸವಮಣಿಪ್ರಣೀತೋ
ವರಣೋ ಬಹಲಯತು ವೈದುಷೀಂ ವಿಶದಾಮ್ || ೪೮ ||

ಮಧ್ಯಕ್ಷೋಣ್ಯಾಮನಯೋ-
-ರ್ಮಹೇಂದ್ರನೀಲಾತ್ಮಕಾನಿ ಚ ಸರಾಂಸಿ |
ಶಾತೋದರೀಸಹಾಯಾ-
-ನ್ಭೂಪಾಲಾನಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣುಮಃ || ೪೯ ||

ಆಶುಗಯೋಜನದೂರೇ
ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಕಾಂತಿಧವಲಿತದಿಗಂತಃ |
ಮುಕ್ತಾವಿರಚಿತಗಾತ್ರೋ
ಮುಹುರಸ್ಮಾಕಂ ಮುದೇ ಭವತು ಸಾಲಃ || ೫೦ ||

ಆವೃತ್ತ್ಯೋರಧಿಮಧ್ಯಂ
ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಪುರಂದರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ |
ಅಭ್ರಮುವಿಟಾಧಿರೂಢೋ
ವಿಭ್ರಮಮಸ್ಮಾಕಮನಿಶಮಾತನುತಾತ್ || ೫೧ ||

ತತ್ಕೋಣೇ ವ್ಯಜನಸ್ರು-
-ಕ್ತೋಮರಪಾತ್ರಸ್ರುವಾನ್ನಶಕ್ತಿಧರಃ |
ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾಸಮೇತಃ
ಸುಖಯತು ಮಾಂ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ಸುಚಿರಮ್ || ೫೨ ||

ದಕ್ಷಿಣದಿಗಂತರಾಲೇ
ದಂಡಧರೋ ನೀಲನೀರದಚ್ಛಾಯಃ |
ತ್ರಿಪುರಾಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಸ್ತಿರಯತು
ಮಮ ನಿಖಿಲಮಂಹಸಾಂ ನಿಕರಮ್ || ೫೩ ||

ತಸ್ಯೈವ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ
ದಿಶಿ ದಲಿತೇಂದೀವರಪ್ರಭಾಶ್ಯಾಮಃ |
ಖೇಟಾಸಿಯಷ್ಟಿಧಾರೀ
ಖೇದಾನಪನಯತು ಯಾತುಧಾನೋ ಮೇ || ೫೪ ||

ತಸ್ಯಾ ಉತ್ತರದೇಶೇ
ಧವಲಾಂಗೋ ವಿಪುಲಝಷವರಾರೂಢಃ |
ಪಾಶಾಯುಧಾತ್ತಪಾಣಿಃ
ಪಾಶೀ ವಿದಲಯತು ಪಾಶಜಾಲಾನಿ || ೫೫ ||

ವಂದೇ ತದುತ್ತರಹರಿ-
-ತ್ಕೋಣೇ ವಾಯುಂ ಚಮೂರುವರವಾಹಮ್ |
ಕೋರಕಿತತತ್ತ್ವಬೋಧಾ-
-ನ್ಗೋರಕ್ಷಪ್ರಮುಖಯೋಗಿನೋಽಪಿ ಮುಹುಃ || ೫೬ ||

ತರುಣೀರಿಡಾಪ್ರಧಾನಾ-
-ಸ್ತಿಸ್ರೋ ವಾತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಕೃತವಾಸಾಃ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಕಾಪಿಶಾಯನ-
-ಪಾನಪರಿಭ್ರಾಂತಲೋಚನಾಃ ಕಲಯೇ || ೫೭ ||

ತಲ್ಲೋಕಪೂರ್ವಭಾಗೇ
ಧನದಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶೇವಧಿಕುಲೇಶಮ್ |
ಅಪಿ ಮಾಣಿಭದ್ರಮುಖ್ಯಾ-
-ನಂಬಾಚರಣಾವಲಂಬಿನೋ ಯಕ್ಷಾನ್ || ೫೮ ||

ತಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವಸೀಮನಿ
ತಪನೀಯಾರಚಿತಗೋಪುರೇ ನಗರೇ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸಹಾಯಂ
ಕಲಯೇ ಶೀತಾಂಶುಖಂಡಚೂಡಾಲಮ್ || ೫೯ ||

ತತ್ಪುರಷೋಡಶವರಣ-
-ಸ್ಥಲಭಾಜಸ್ತರುಣಚಂದ್ರಚೂಡಾಲಾನ್ |
ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯೇ ಪಠಿತಾ-
-ನ್ರುದ್ರಾಣೀಸಹಚರಾನ್ಭಜೇ ರುದ್ರಾನ್ || ೬೦ ||

ಪವಮಾನಸಂಖ್ಯಯೋಜನ-
-ದೂರೇ ಬಾಲತೃಣ್ಮೇಚಕಸ್ತಸ್ಯ |
ಸಾಲೋ ಮರಕತರಚಿತಃ
ಸಂಪದಮಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಪುಷ್ಣಾತು || ೬೧ ||

ಆವೃತಿಯುಗ್ಮಾಂತರತೋ
ಹರಿತಮಣೀನಿವಹಮೇಚಕೇ ದೇಶೇ |
ಹಾಟಕತಾಲೀವಿಪಿನಂ
ಹಾಲಾಘಟಘಟಿತವಿಟಪಮಾಕಲಯೇ || ೬೨ ||

ತತ್ರೈವ ಮಂತ್ರಿಣೀಗೃಹ-
-ಪರಿಣಾಹಂ ತರಲಕೇತನಂ ಸದನಮ್ |
ಮರಕತಸೌಧಮನೋಜ್ಞಂ
ದದ್ಯಾದಾಯೂಂಷಿ ದಂಡನಾಥಾಯಾಃ || ೬೩ ||

ಸದನೇ ತತ್ರ ಹರಿನ್ಮಣಿ-
-ಸಂಘಟಿತೇ ಮಂಡಪೇ ಶತಸ್ತಂಭೇ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರಮಯಪೀಠೇ
ಕನಕಮಯಾಂಬುರುಹಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯೇ || ೬೪ ||

ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣವರ್ತುಲ-
-ಷಡಸ್ರವೃತ್ತದ್ವಯಾನ್ವಿತೇ ಚಕ್ರೇ |
ಸಂಚಾರಿಣೀ ದಶೋತ್ತರ-
ಶತಾರ್ಣಮನುರಾಜಕಮಲಕಲಹಂಸೀ || ೬೫ ||

ಕೋಲವದನಾ ಕುಶೇಶಯ-
-ನಯನಾ ಕೋಕಾರಿಮಂಡಿತಶಿಖಂಡಾ |
ಸಂತಪ್ತಕಾಂಚನಾಭಾ
ಸಂಧ್ಯಾರುಣಚೇಲಸಂವೃತನಿತಂಬಾ || ೬೬ ||

ಹಲಮುಸಲಶಂಖಚಕ್ರಾ-
-ಽಂಕುಶಪಾಶಾಭಯವರಸ್ಫುರಿತಹಸ್ತಾ |
ಕೂಲಂಕಷಾನುಕಂಪಾ
ಕುಂಕುಮಜಂಬಾಲಿತಸ್ತನಾಭೋಗಾ || ೬೭ ||

ಧೂರ್ತಾನಾಮತಿದೂರಾ-
-ವಾರ್ತಾಶೇಷಾವಲಗ್ನಕಮನೀಯಾ |
ಆರ್ತಾಲೀಶುಭದಾತ್ರೀ
ವಾರ್ತಾಲೀ ಭವತು ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾಯ || ೬೮ ||

ತಸ್ಯಾಃ ಪರಿತೋ ದೇವೀಃ
ಸ್ವಪ್ನೇಶ್ಯುನ್ಮತ್ತಭೈರವೀಮುಖ್ಯಾಃ |
ಪ್ರಣಮತ ಜಂಭಿನ್ಯಾದ್ಯಾಃ
ಭೈರವವರ್ಗಾಂಶ್ಚ ಹೇತುಕಪ್ರಮುಖಾನ್ || ೬೯ ||

ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸಂಖ್ಯಯೋಜನ-
-ದೂರೇ ಪೂಯಾಂಶುಪಾಟಲಸ್ತಸ್ಯ |
ವಿದ್ರಾವಯತು ಮದಾರ್ತಿಂ
ವಿದ್ರುಮಸಾಲೋ ವಿಶಂಕಟದ್ವಾರಃ || ೭೦ ||

ಆವರಣಯೋರಹರ್ನಿಶ-
-ಮಂತರಭೂಮೌಪ್ರಕಾಶಶಾಲಿನ್ಯಾಮ್ |
ಆಸೀನಮಂಬುಜಾಸನ-
-ಮಭಿನವಸಿಂದೂರಗೌರಮಹಮೀಡೇ || ೭೧ ||

ವರಣಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಮಾರುತ-
-ಯೋಜನತೋ ವಿಪುಲಗೋಪುರದ್ವಾರಃ |
ಸಾಲೋ ನಾನಾರತ್ನೈಃ
ಸಂಘಟಿತಾಂಗಃ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮದಭೀಷ್ಟಮ್ || ೭೨ ||

ಅಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಮನಯೋ-
-ರವಿರಲಶೋಭಾಪಿಚಂಡಿಲೋದ್ದೇಶಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಡಪಾಖ್ಯಾಂ
ಮಹತೀಮಧಿಹೃದಯಮನಿಶಮಾಕಲಯೇ || ೭೩ ||

ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ತರುಣತಮಾಲಪ್ರವಾಲಕಿರಣಾಭಮ್ |
ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಕುಂಡಲ-
-ಕಂದಲಿತಾಭೀಶುಕವಚಿತಕಪೋಲಮ್ || ೭೪ ||

ಶೋಣಾಧರಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತ-
-ಮೇಣಾಂಕವದನಮೇಧಮಾನಕೃಪಮ್ |
ಮುಗ್ಧೈಣಮದವಿಶೇಷಕ-
-ಮುದ್ರಿತನಿಟಿಲೇಂದುರೇಖಿಕಾರುಚಿರಮ್ || ೭೫ ||

ನಾಲೀಕದಲಸಹೋದರ-
-ನಯನಾಂಚಲಘಟಿತಮನಸಿಜಾಕೂತಮ್ |
ಕಮಲಾಕಠಿನಪಯೋಧರ-
-ಕಸ್ತೂರೀಘುಸೃಣಪಂಕಿಲೋರಸ್ಕಮ್ || ೭೬ ||

ಚಾಂಪೇಯಗಂಧಿಕೈಶ್ಯಂ
ಶಂಪಾಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕೌಶೇಯಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರಂ
ಶ್ರಿತಜನರಕ್ಷಾಧುರೀಣಚರಣಾಬ್ಜಮ್ || ೭೭ ||

ಕಂಬುಸುದರ್ಶನವಿಲಸ-
-ತ್ಕರಪದ್ಮಂ ಕಂಠಲೋಲವನಮಾಲಮ್ |
ಮುಚುಕುಂದಮೋಕ್ಷಫಲದಂ
ಮುಕುಂದಮಾನಂದಕಂದಮವಲಂಬೇ || ೭೮ ||

ತದ್ವರಣೋತ್ತರಭಾಗೇ
ತಾರಾಪತಿಬಿಂಬಚುಂಬಿನಿಜಶೃಂಗಃ |
ವಿವಿಧಮಣೀಗಣಘಟಿತೋ
ವಿತರತು ಸಾಲೋ ವಿನಿರ್ಮಲಾಂ ಧಿಷಣಾಮ್ || ೭೯ ||

ಪ್ರಾಕಾರದ್ವಿತಯಾಂತರ-
-ಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಪೃಥುರತ್ನನಿಕರಸಂಕೀರ್ಣಾಮ್ |
ನಮತ ಸಹಸ್ರಸ್ತಂಭಕ-
-ಮಂಡಪನಾಮ್ನಾತಿವಿಶ್ರುತಾಂ ಭುವನೇ || ೮೦ ||

ಪ್ರಣುಮಸ್ತತ್ರ ಭವಾನೀ-
-ಸಹಚರಮೀಶಾನಮಿಂದುಖಂಡಧರಮ್ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾಮನು-
-ಶೀಲನಭಾಜೋಽಪಿ ಭೃಂಗಿನಂದಿಮುಖಾನ್ || ೮೧ ||

ತಸ್ಯೈಣವಾಹಯೋಜನ-
-ದೂರೇ ವಂದೇ ಮನೋಮಯಂ ವಪ್ರಮ್ |
ಅಂಕೂರನ್ಮಣಿಕಿರಣಾ-
-ಮಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಚ ನಿರ್ಮಲಾಮನಯೋಃ || ೮೨ ||

ತತ್ರೈವಾಮೃತವಾಪೀಂ
ತರಲತರಂಗಾವಲೀಢತಟಯುಗ್ಮಾಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಮಯಕಲಹಂಸೀ-
-ಮುದ್ರಿತಕನಕಾರವಿಂದಸಂದೋಹಾಮ್ || ೮೩ ||

ಶಕ್ರೋಪಲಮಯಭೃಂಗೀ-
-ಸಂಗೀತೋನ್ಮೇಷಘೋಷಿತದಿಗಂತಾಮ್ |
ಕಾಂಚನಮಯಾಂಗವಿಲಸ-
-ತ್ಕಾರಂಡವಷಂಡತಾಂಡವಮನೋಜ್ಞಾಮ್ || ೮೪ ||

ಕುರುವಿಂದಾತ್ಮಕಹಲ್ಲಕ-
-ಕೋರಕಸುಷಮಾಸಮೂಹಪಾಟಲಿತಾಮ್ |
ಕಲಯೇ ಸುಧಾಸ್ವರೂಪಾಂ
ಕಂದಲಿತಾಮಂದಕೈರವಾಮೋದಾಮ್ || ೮೫ ||

ತದ್ವಾಪಿಕಾಂತರಾಲೇ ತರಲೇ
ಮಣಿಪೋತಸೀಮ್ನಿ ವಿಹರಂತೀಮ್ |
ಸಿಂದೂರಪಾಟಲಾಂಗೀಂ
ಸಿತಕಿರಣಾಂಕೂರಕಲ್ಪಿತವತಂಸಾಮ್ || ೮೬ ||

ಪರ್ವೇಂದುಬಿಂಬವದನಾಂ
ಪಲ್ಲವಶೋಣಾಧರಸ್ಫುರಿತಹಾಸಾಮ್ |
ಕುಟಿಲಕಬರೀಂ ಕುರಂಗೀ-
-ಶಿಶುನಯನಾಂ ಕುಂಡಲಸ್ಫುರಿತಗಂಡಾಮ್ || ೮೭ ||

ನಿಕಟಸ್ಥಪೋತನಿಲಯಾಃ
ಶಕ್ತೀಃ ಶಯವಿಧೃತಹೇಮಶೃಂಗಜಲೈಃ |
ಪರಿಷಿಂಚಂತೀಂ ಪರಿತ-
-ಸ್ತಾರಾಂ ತಾರುಣ್ಯಗರ್ವಿತಾಂ ವಂದೇ || ೮೮ ||

ಪ್ರಾಗುಕ್ತಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಮಯಸಾಲಮ್ |
ಅನಯೋರಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾ-
-ಮಷ್ಟಾಪದಪುಷ್ಟಮೇದಿನೀಂ ರುಚಿರಾಮ್ || ೮೯ ||

ಕಾದಂಬರೀನಿಧಾನಾಂ
ಕಲಯಾಮ್ಯಾನಂದವಾಪಿಕಾಂ ತಸ್ಯಾಮ್ |
ಶೋಣಾಶ್ಮನಿವಹನಿರ್ಮಿತ-
-ಸೋಪಾನಶ್ರೇಣಿಶೋಭಮಾನತಟೀಮ್ || ೯೦ ||

ಮಾಣಿಕ್ಯತರಣಿನಿಲಯಾಂ
ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯಾ ಮದಾರುಣಕಪೋಲಾಮ್ |
ಅಮೃತೇಶೀತ್ಯಭಿಧಾನಾ-
-ಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ವಾರುಣೀಂ ದೇವೀಮ್ || ೯೧ ||

ಸೌವರ್ಣಕೇನಿಪಾತನ-
-ಹಸ್ತಾಃ ಸೌಂದರ್ಯಗರ್ವಿತಾ ದೇವ್ಯಃ |
ತತ್ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಿಭಾಜೋ
ವಿತರಂತ್ವಸ್ಮಾಕಮಾಯುಷೋ ವೃದ್ಧಿಮ್ || ೯೨ ||

ತಸ್ಯ ಪೃಷದಶ್ವಯೋಜನ-
-ದೂರೇಽಹಂಕಾರಸಾಲಮತಿತುಂಗಮ್ |
ವಂದೇ ತಯೋಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ
ಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ವಲಮಾನಮಲಯಪವಮಾನಾಮ್ || ೯೩ ||

ವಿನುಮೋ ವಿಮರ್ಶವಾಪೀಂ
ಸೌಷುಮ್ನಸುಧಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ತತ್ರ |
ವೇಲಾತಿಲಂಘ್ಯವೀಚೀ-
-ಕೋಲಾಹಲಭರಿತಕೂಲವನವಾಟೀಮ್ || ೯೪ ||

ತತ್ರೈವ ಸಲಿಲಮಧ್ಯೇ
ತಾಪಿಂಛದಲಪ್ರಪಂಚಸುಷಮಾಭಾಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಲಕಂಚುಕಲಸಿತಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾವಿಟಬಿಂಬಡಂಬರಹರಾಸ್ಯಾಮ್ || ೯೫ ||

ಆಭುಗ್ನಮಸೃಣಚಿಲ್ಲೀ-
-ಹಸಿತಾಯುಗ್ಮಶರಕಾರ್ಮುಕವಿಲಾಸಾಮ್ |
ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಚಿತಮುಖೀಂ
ಮಣಿಮಯತಾಟಂಕಮಂಡಿತಕಪೋಲಾಮ್ || ೯೬ ||

ಕುರುವಿಂದತರಣಿನಿಲಯಾಂ
ಕುಲಾಚಲಸ್ಪರ್ಧಿಕುಚನಮನ್ಮಧ್ಯಾಮ್ |
ಕುಂಕುಮವಿಲಿಪ್ತಗಾತ್ರೀಂ
ಕುರುಕುಲ್ಲಾಂ ಮನಸಿ ಕುರ್ಮಹೇ ಸತತಮ್ || ೯೭ ||

ತತ್ಸಾಲೋತ್ತರಭಾಗೇ
ಭಾನುಮಯಂ ವಪ್ರಮಾಶ್ರಯೇ ದೀಪ್ತಮ್ |
ಮಧ್ಯಂ ಚ ವಿಪುಲಮನಯೋ-
-ರ್ಮನ್ಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಮಾತಪೋದ್ಗಾರಮ್ || ೯೮ ||

ತತ್ರ ಕುರುವಿಂದಪೀಠೇ
ತಾಮರಸೇ ಕನಕಕರ್ಣಿಕಾಘಟಿತೇ |
ಆಸೀನಮರುಣವಾಸಸ-
-ಮಮ್ಲಾನಪ್ರಸವಮಾಲಿಕಾಭರಣಮ್ || ೯೯ ||

ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಪ್ರಕಾಶನ-
-ಶಕ್ತಿಚ್ಛಾಯಾಸಮಾರಚಿತಕೇಲಿಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟರಮ್ಯಂ
ಮನ್ಯೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಂ ಹೃದಯೇ || ೧೦೦ ||

ಇಂದುಮಯಸಾಲಮೀಡೇ
ತಸ್ಯೋತ್ತರತಸ್ತುಷಾರಗಿರಿಗೌರಮ್ |
ಅತ್ಯಂತಶಿಶಿರಮಾರುತ-
-ಮನಯೋರ್ಮಧ್ಯಂ ಚ ಚಂದ್ರಿಕೋದ್ಗಾರಮ್ || ೧೦೧ ||

ತತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಂ
ತಾರಾನಿಕರೈಃ ಪರಿಷ್ಕೃತೋದ್ದೇಶಮ್ |
ಅಮೃತಮಯಕಾಂತಿಕಂದಲ-
-ಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಕುಂದಸಿತಮಿಂದುಮ್ || ೧೦೨ ||

ಶೃಂಗಾರಸಾಲಮೀಡೇ
ಶೃಂಗೋಲ್ಲಸಿತಂ ತದುತ್ತರೇ ಭಾಗೇ |
ಮಧ್ಯಸ್ಥಲೇ ತಯೋರಪಿ
ಮಹಿತಾಂ ಶೃಂಗಾರಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಪರಿಖಾಮ್ || ೧೦೩ ||

ತತ್ರ ಮಣಿನೌಸ್ಥಿತಾಭಿ-
-ಸ್ತಪನೀಯಾವಿರಚಿತಾಗ್ರಹಸ್ತಾಭಿಃ |
ಶೃಂಗಾರದೇವತಾಭಿಃ
ಸಹಿತಂ ಪರಿಖಾಧಿಪಂ ಭಜೇ ಮದನಮ್ || ೧೦೪ ||

ಶೃಂಗಾರವರಣವರ್ಯಸ್ಯೋತ್ತರತಃ
ಸಕಲವಿಬುಧಸಂಸೇವ್ಯಮ್ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಗಣರಚಿತಂ
ಚಿಂತಾಂ ದೂರೀಕರೋತು ಮೇ ಸದನಮ್ || ೧೦೫ ||

ಮಣಿಸದನಸಾಲಯೋರಧಿ-
-ಮಧ್ಯಂ ದಶತಾಲಭೂಮಿರುಹದೀರ್ಘೈಃ |
ಪರ್ಣೈಃ ಸುವರ್ಣವರ್ಣೈ-
-ರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕಾಂಡೈಶ್ಚ ಯೋಜನೋತ್ತುಂಗೈಃ || ೧೦೬ ||

ಮೃದುಲೈಸ್ತಾಲೀಪಂಚಕ-
-ಮಾನೈರ್ಮಿಲಿತಾಂ ಚ ಕೇಸರಕದಂಬೈಃ |
ಸಂತತಗಲಿತಮರಂದ-
-ಸ್ರೋತೋನಿರ್ಯನ್ಮಿಲಿಂದಸಂದೋಹಾಮ್ || ೧೦೭ ||

ಪಾಟೀರಪವನಬಾಲಕ-
-ಧಾಟೀನಿರ್ಯತ್ಪರಾಗಪಿಂಜರಿತಾಮ್ |
ಕಲಹಂಸೀಕುಲಕಲಕಲ-
-ಕೂಲಂಕಷನಿನದನಿಚಯಕಮನೀಯಾಮ್ || ೧೦೮ ||

ಪದ್ಮಾಟವೀಂ ಭಜಾಮಃ
ಪರಿಮಲಕಲ್ಲೋಲಪಕ್ಷ್ಮಲೋಪಾಂತಾಮ್ |
[* ದೇವ್ಯರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಧಾರೀ
ತಸ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವದಿಶಿ ದಶಕಲಾಯುಕ್ತಃ | *]
ವಲಯಿತಮೂರ್ತಿರ್ಭಗವಾ-
-ನ್ವಹ್ನಿಃ ಕ್ರೋಶೋನ್ನತಶ್ಚಿರಂ ಪಾಯಾತ್ || ೧೦೯ ||

ತತ್ರಾಧಾರೇ ದೇವ್ಯಾಃ
ಪಾತ್ರೀರೂಪಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ |
ದ್ವಾದಶಕಲಾಸಮೇತೋ
ಧ್ವಾಂತಂ ಮಮ ಬಹುಲಮಾಂತರಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್ || ೧೧೦ ||

ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇಶಪಾತ್ರೇ
ತರಂಗಿತಾಮೋದಮಮೃತಮಯಮರ್ಘ್ಯಮ್ |
ಚಂದ್ರಕಲಾತ್ಮಕಮಮೃತಂ
ಸಾಂದ್ರೀಕುರ್ಯಾದಮಂದಮಾನಂದಮ್ || ೧೧೧ ||

ಅಮೃತೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಭಿತೋ
ವಿಹರಂತ್ಯೋ ವಿವಿಧಮಣಿತರಣಿಭಾಜಃ |
ಷೋಡಶ ಕಲಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ
ಶೋಕಾದುತ್ತಾರಯಂತು ಮಾಮನಿಶಮ್ || ೧೧೨ ||

ತತ್ರೈವ ವಿಹೃತಿಭಾಜೋ
ಧಾತೃಮುಖಾನಾಂ ಚ ಕಾರಣೇಶಾನಾಮ್ |
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿರೂಪಿಕಾಸ್ತಾಃ
ಶಮಯಂತ್ವಖಿಲಾಃ ಕಲಾಶ್ಚ ಸಂತಾಪಮ್ || ೧೧೩ ||

ಕೀನಾಶವರುಣಕಿನ್ನರ-
-ರಾಜದಿಗಂತೇಷು ರತ್ನಗೇಹಸ್ಯ |
ಕಲಯಾಮಿ ತಾನ್ಯಜಸ್ರಂ
ಕಲಯಂತ್ವಾಯುಷ್ಯಮರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಾಣಿ || ೧೧೪ ||

ಪಾತ್ರಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಪದ್ಮಾರಮಣವಿಧಿಪಾರ್ವತೀಶಾನಾಮ್ |
ಭವನಾನಿ ಶರ್ಮಣೇ ನೋ
ಭವಂತು ಭಾಸಾ ಪ್ರದೀಪಿತಜಗಂತಿ || ೧೧೫ ||

ಸದನಸ್ಯಾನಲಕೋಣೇ
ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಕುಂಡಮಾಗ್ನೇಯಮ್ |
ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಚ ವಹ್ನಿಂ
ತರಲಶಿಖಾಜಟಿಲಮಂಬಿಕಾಜನಕಮ್ || ೧೧೬ ||

ತಸ್ಯಾಸುರದಿಶಿ ತಾದೃಶ-
-ರತ್ನಪರಿಸ್ಫುರಿತಪರ್ವನವಕಾಢ್ಯಮ್ |
ಚಕ್ರಾತ್ಮಕಂ ಶತಾಂಗಂ
ಶತಯೋಜನಮುನ್ನತಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಮ್ || ೧೧೭ ||

ತತ್ರೈವ ದಿಶಿ ನಿಷಣ್ಣಂ
ತಪನೀಯಧ್ವಜಪರಂಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟಮ್ |
ರಥಮಪರಂ ಚ ಭವಾನ್ಯಾ
ರಚಯಾಮೋ ಮನಸಿ ರತ್ನಮಯಚೂಡಮ್ || ೧೧೮ ||

ಭವನಸ್ಯ ವಾಯುಭಾಗೇ
ಪರಿಷ್ಕೃತೋ ವಿವಿಧವೈಜಯಂತೀಭಿಃ |
ರಚಯತು ಮುದಂ ರಥೇಂದ್ರಃ
ಸಚಿವೇಶಾನ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತವಂದ್ಯಾಯಾಃ || ೧೧೯ ||

ಕುರ್ಮೋಽಧಿಹೃದಯಮನಿಶಂ
ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಾಯಾಃ ಶತಾಂಗಮೂರ್ಧನ್ಯಮ್ |
ರುದ್ರದಿಶಿ ರತ್ನಧಾಮ್ನೋ
ರುಚಿರಶಲಾಕಾಪ್ರಪಂಚಕಂಚುಕಿತಮ್ || ೧೨೦ ||

ಪರಿತೋ ದೇವೀಧಾಮ್ನಃ
ಪ್ರಣೀತವಾಸಾ ಮನುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ |
ಕುರ್ವಂತು ರಶ್ಮಿಮಾಲಾ-
-ಕೃತಯಃ ಕುಶಲಾನಿ ದೇವತಾ ನಿಖಿಲಾಃ || ೧೨೧ ||

ಪ್ರಾಗ್ದ್ವಾರಸ್ಯ ಭವಾನೀ-
-ಧಾಮ್ನಃ ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಾರಚಿತವಾಸೇ |
ಮಾತಂಗೀಕಿಟಿಮುಖ್ಯೌ
ಮಣಿಸದನೇ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಚಿರಮ್ || ೧೨೨ ||

ಯೋಜನಯುಗಲಾಭೋಗಾ
ತತ್ಕ್ರೋಶಪರಿಣಾಹಯೈವ ಭಿತ್ತ್ಯಾ ಚ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹಭೂಮಿ-
-ರ್ಜೀಯಾದಾಮ್ನಾಯಮಯಚತುರ್ದ್ವಾರಾ || ೧೨೩ ||

ದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರೇ ಧಾಮ್ನಃ
ಪಿಂಡೀಭೂತಾ ನವೀನಬಿಂಬಾಭಾಃ |
ವಿದಧತು ವಿಪುಲಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ
ದಿವ್ಯಾ ಲೌಹಿತ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋ ದೇವ್ಯಃ || ೧೨೪ ||

ಮಣಿಸದನಸ್ಯಾಂತರತೋ
ಮಹನೀಯೇ ರತ್ನವೇದಿಕಾಮಧ್ಯೇ |
ಬಿಂದುಮಯಚಕ್ರಮೀಡೇ
ಪೀಠಾನಾಮುಪರಿ ವಿರಚಿತಾವಾಸಮ್ || ೧೨೫ ||

ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಸಕಲಾನಾಂ
ಪ್ರಥಮಮಧಃ ಸೀಮಫಲಕವಾಸ್ತವ್ಯಾಃ |
ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಯೋ ಮಾ-
-ಮವಂತು ದೇವೀ ಪ್ರಭಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ || ೧೨೬ ||

ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಫಲಕ-
-ಸ್ಯೋಪರಿಹರಿಣಾಂಕಖಂಡಕೃತಚೂಡಾಃ |
ಭದ್ರಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಮಾತರೋಽಸ್ಮಾಕಮ್ || ೧೨೭ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಣಿಫಲಕೇ
ತಾರುಣ್ಯೋತ್ತುಂಗಪೀನಕುಚಭಾರಾಃ |
ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪ್ರಧಾನಾಃ
ಭ್ರಾಂತಿ ವಿದ್ರಾವಯಂತು ದಶ ಮುದ್ರಾಃ || ೧೨೮ ||

ಫಲಕತ್ರಯಸ್ವರೂಪೇ
ಪೃಥುಲೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೇ ಚಕ್ರೇ |
ದೀವ್ಯಂತು ಪ್ರಕಟಾಖ್ಯಾ-
-ಸ್ತಾಸಾಂ ಕರ್ತ್ರೀಂ ಚ ಭಗವತೀ ತ್ರಿಪುರಾ || ೧೨೯ ||

ತದುಪರಿ ವಿಪುಲೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ
ತರಲದೃಶಸ್ತರುಣಕೋಕನದಭಾಸಃ |
ಕಾಮಾಕರ್ಷಿಣ್ಯಾದ್ಯಾಃ
ಕಲಯೇ ದೇವೀಃ ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾಃ || ೧೩೦ ||

ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಚಕ್ರೇ-
-ಽಸ್ಮಿನ್ ಗುಪ್ತಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾಃ |
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಮಮ ದುರಿತಂ
ತುದ್ಯಾತ್ ಕಂಠಾವಲಂಬಿಮಣಿಹಾರಾ || ೧೩೧ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಣಿಪೀಠೇ
ತಾಮ್ರಾಂಭೋರುಹದಲಪ್ರಭಾಶೋಣಾಃ |
ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯನಂಗಕುಸುಮಾ-
-ಪ್ರಮುಖಾ ದೇವೀಶ್ಚ ವಿಧೃತಕೂರ್ಪಾಸಾಃ || ೧೩೨ ||

ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಕೇಽಸ್ಮಿಂ-
-ಶ್ಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ |
ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗುಪ್ತತರಾಖ್ಯಾಃ
ಗೋಪಾಯತು ಮಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ || ೧೩೩ ||

ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪ್ರಧಾನಾಃ
ಶಕ್ತೀಸ್ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವವಲಯಕೃತವಾಸಾಃ |
ಆಲೋಲನೀಲವೇಣೀ-
-ರಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಯೌವನೋನ್ಮತ್ತಾಃ || ೧೩೪ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕೇಽಸ್ಮಿಂ-
-ಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ಜೀಯಾತ್ |
ಶಕ್ತೀಶ್ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಭಿಧಾಃ
ಸಮಸ್ತಾಃ ಪ್ರಮೋದಯಂತ್ವನಿಶಮ್ || ೧೩೫ ||

ಮಣಿಪೀಠೋಪರಿ ತಾಸಾಂ
ಮಹತಿ ಚತುರ್ಹಸ್ತವಿಸ್ತೃತೇ ವಲಯೇ |
ಸಂತತವಿರಚಿತವಾಸಾಃ
ಶಕ್ತೀಃ ಕಲಯಾಮಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮುಖಾಃ || ೧೩೬ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಖ್ಯೇ
ಚಕ್ರೇಽಮುಷ್ಮಿನ್ ಸಮಸ್ತಫಲದಾತ್ರೀ |
ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀರ್ಮಮ ಕುಶಲಂ
ದಿಶತಾದುತ್ತೀರ್ಣಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ || ೧೩೭ ||

ತಾಸಾಂ ನಿಲಯಸ್ಯೋಪರಿ
ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ಕೌಸುಂಭಕಂಚುಕಮನೋಜ್ಞಾಃ |
ಸರ್ವಾಜ್ಞಾದ್ಯಾಃ ದೇವ್ಯಃ
ಸಕಲಾಃ ಸಂಪಾದಯಂತು ಮಮ ಕೀರ್ತಿಮ್ || ೧೩೮ ||

ಚಕ್ರೇ ಸಮಸ್ತರಕ್ಷಾ-
-ಕರನಾಮ್ನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮಸ್ತಜನಸೇವ್ಯಾಮ್ |
ಮನಸಿ ನಿಗರ್ಭಾಸಹಿತಾಂ
ಮನ್ಯೇ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀಂ ದೇವೀಮ್ || ೧೩೯ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾಸದನಸ್ಯೋಪರಿ
ಚಕ್ರೇ ವಿಪುಲೇ ಸಮಾಕಲಿತಗೇಹಾಃ |
ವಂದೇ ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಃ
ಶಕ್ತೀಃ ಸಿಂದೂರರೇಣುರುಚಃ || ೧೪೦ ||

ಶ್ರೀಸರ್ವರೋಗಹರಾಖ್ಯ-
-ಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿಂಸ್ತ್ರಿಪುರಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಸಿದ್ಧಾಮ್ |
ವಂದೇ ರಹಸ್ಯನಾಮ್ನಾ
ವೇದ್ಯಾಭಿಃ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಾಮ್ || ೧೪೧ ||

ವಶಿನೀಗೃಹೋಪರಿಷ್ಟಾ-
-ದ್ವಿಂಶತಿಹಸ್ತೋನ್ನತೇ ಮಹಾಪೀಠೇ |
ಶಮಯಂತು ಶತ್ರುಬೃಂದಂ
ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಾದಿದಂಪತ್ಯೋಃ || ೧೪೨ ||

ಶಸ್ತ್ರಸದನೋಪರಿಷ್ಟಾ-
-ದ್ವಲಯೇ ವಲವೈರಿರತ್ನಸಂಘಟಿತೇ |
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಪ್ರಧಾನಾಃ
ಕಲಯೇ ದೇವೀಃ ಸಮಸ್ತಜನವಂದ್ಯಾಃ || ೧೪೩ ||

ಚಕ್ರೇಽತ್ರ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ-
-ನಾಮನಿ ಸರ್ವಫಲದಾತ್ರೀ |
ತ್ರಿಪುರಾಂಬಾವತು ಸತತಂ
ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ || ೧೪೪ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀಗೃಹೋಪರಿವಲಯೇ
ವಿವಿಧಮನುಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಃ |
ಚತ್ವಾರೋ ಯುಗನಾಥಾ
ಜಯಂತು ಮಿತ್ರೇಶಪೂರ್ವಕಾಃ ಗುರವಃ || ೧೪೫ ||

ನಾಥಭವನೋಪರಿಷ್ಟಾ-
-ನ್ನಾನಾರತ್ನಚಯಮೇದುರೇ ಪೀಠೇ |
ಕಾಮೇಶ್ಯಾದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಃ
ಕಲಯಂತು ಮುದಂ ತಿಥಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ || ೧೪೬ ||

ನಿತ್ಯಾಸದನಸ್ಯೋಪರಿ
ನಿರ್ಮಲಮಣಿನಿವಹವಿರಚಿತೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ |
ಕುಶಲಂ ಷಡಂಗದೇವ್ಯಃ
ಕಲಯಂತ್ವಸ್ಮಾಕಮುತ್ತರಲನೇತ್ರಾಃ || ೧೪೭ ||

ಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ತಾಸಾಂ
ಸರ್ವಾನಂದಮಯನಾಮಕೇ ಬಿಂದೌ |
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರಾಂ
ಮಂಚಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣಮ್ || ೧೪೮ ||

ಪರಿತೋ ಮಣಿಮಂಚಸ್ಯ
ಪ್ರಲಂಬಮಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಿತಾ ಪಾಶೈಃ |
ಮಾಯಾಮಯೀ ಜವನಿಕಾ
ಮಮ ದುರಿತಂ ಹರತು ಮೇಚಕಚ್ಛಾಯಾ || ೧೪೯ ||

ಮಂಚಸ್ಯೋಪರಿ ಲಂಬ-
-ನ್ಮದನೀಪುನ್ನಾಗಮಾಲಿಕಾಭರಿತಮ್ |
ಹರಿಗೋಪಮಯವಿತಾನಂ
ಹರತಾದಾಲಸ್ಯಮನಿಶಮಸ್ಮಾಕಮ್ || ೧೫೦ ||

ಪರ್ಯಂಕಸ್ಯ ಭಜಾಮಃ
ಪಾದಾನ್ಬಿಂಬಾಂಬುದೇಂದುಹೇಮರುಚಃ |
ಅಜಹರಿರುದ್ರೇಶಮಯಾ-
-ನನಲಾಸುರಮಾರುತೇಶಕೋಣಸ್ಥಾನ್ || ೧೫೧ ||

ಫಲಕಂ ಸದಾಶಿವಮಯಂ
ಪ್ರಣೌಮಿ ಸಿಂದೂರರೇಣುಕಿರಣಾಭಮ್ |
ಆರಭ್ಯಾಂಗೇಶೀನಾಂ
ಸದನಾತ್ಕಲಿತಂ ಚ ರತ್ನಸೋಪಾನಮ್ || ೧೫೨ ||

ಪಟ್ಟೋಪಧಾನಗಂಡಕ-
-ಚತುಷ್ಟಯಸ್ಫುರಿತಪಾಟಲಾಸ್ತರಣಮ್ |
ಪರ್ಯಂಕೋಪರಿ ಘಟಿತಂ
ಪಾತು ಚಿರಂ ಹಂಸತೂಲಶಯನಂ ನಃ || ೧೫೩ ||

ತಸ್ಯೋಪರಿ ನಿವಸಂತಂ
ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನಿಷೇವಿತಂ ಸತತಮ್ |
ಆವೃಂತಪುಲ್ಲಹಲ್ಲಕ-
-ಮರೀಚಿಕಾಪುಂಜಮಂಜುಲಚ್ಛಾಯಮ್ || ೧೫೪ ||

ಸಿಂದೂರಶೋಣವಸನಂ
ಶೀತಾಂಶುಸ್ತಬಕಚುಂಬಿತಕಿರೀಟಮ್ |
ಕುಂಕುಮತಿಲಕಮನೋಹರ-
-ಕುಟಿಲಾಲಿಕಹಸಿತಕುಮುದಬಂಧುಶಿಶುಮ್ || ೧೫೫ ||

ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬವದನಂ
ಫುಲ್ಲಸರೋಜಾತಲೋಚನತ್ರಿತಯಮ್ |
ತರಲಾಪಾಂಗತರಂಗಿತ-
-ಶಫರಾಂಕನಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥಮ್ || ೧೫೬ ||

ಮಣಿಮಯಕುಂಡಲಪುಷ್ಯ-
-ನ್ಮರೀಚಿಕಲ್ಲೋಲಮಾಂಸಲಕಪೋಲಮ್ |
ವಿದ್ರುಮಸಹೋದರಾಧರ-
-ವಿಸೃಮರಸುಸ್ಮಿತಕಿಶೋರಸಂಚಾರಮ್ || ೧೫೭ ||

ಆಮೋದಿಕುಸುಮಶೇಖರ-
-ಮಾನೀಲಭ್ರೂಲತಾಯುಗಮನೋಜ್ಞಮ್ |
ವೀಟೀಸೌರಭವೀಚೀ-
-ದ್ವಿಗುಣಿತವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಸೌರಭ್ಯಮ್ || ೧೫೮ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶೇಕ್ಷುಚಾಪ-
-ಪ್ರಸವಶರಸ್ಫುರಿತಕೋಮಲಕರಾಬ್ಜಮ್ |
ಕಾಶ್ಮೀರಪಂಕಿಲಾಂಗಂ
ಕಾಮೇಶಂ ಮನಸಿ ಕುರ್ಮಹೇ ಸತತಮ್ || ೧೫೯ ||

ತಸ್ಯಾಂಕಭುವಿ ನಿಷಣ್ಣಾಂ
ತರುಣಕದಂಬಪ್ರಸೂನಕಿರಣಾಭಾಮ್ |
ಶೀತಾಂಶುಖಂಡಚೂಡಾಂ
ಸೀಮಂತನ್ಯಸ್ತಸಾಂದ್ರಸಿಂದೂರಾಮ್ || ೧೬೦ ||

ಕುಂಕುಮಲಲಾಮಭಾಸ್ವ-
-ನ್ನಿಟಿಲಾಂ ಕುಟಿಲತರಚಿಲ್ಲಿಕಾಯುಗಲಾಮ್ |
ನಾಲೀಕತುಲ್ಯನಯನಾಂ
ನಾಸಾಂಚಲನಟಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಭರಣಾಮ್ || ೧೬೧ ||

ಅಂಕುರಿತಮಂದಹಾಸ-
-ಮರುಣಾಧರಕಾಂತಿವಿಜಿತಬಿಂಬಾಭಾಮ್ |
ಕಸ್ತೂರೀಮಕರೀಯುತ-
-ಕಪೋಲಸಂಕ್ರಾಂತಕನಕತಾಟಂಕಾಮ್ || ೧೬೨ ||

ಕರ್ಪೂರಸಾಂದ್ರವೀಟೀ-
-ಕಬಲಿತವದನಾರವಿಂದಕಮನೀಯಾಮ್ |
ಕಂಬುಸಹೋದರಕಂಠ-
-ಪ್ರಲಂಬಮಾನಾಚ್ಛಮೌಕ್ತಿಕಕಲಾಪಾಮ್ || ೧೬೩ ||

ಕಹ್ಲಾರದಾಮಕೋಮಲ-
-ಭುಜಯುಗಲಸ್ಫುರಿತರತ್ನಕೇಯೂರಾಮ್ |
ಕರಪದ್ಮಮೂಲವಿಲಸ-
-ತ್ಕಾಂಚನಮಯಕಟಕವಲಯಸಂದೋಹಾಮ್ || ೧೬೪ ||

ಪಾಣಿಚತುಷ್ಟಯವಿಲಸ-
-ತ್ಪಾಶಾಂಕುಶಪುಂಡ್ರಚಾಪಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಾಮ್ |
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಶಿಖರಾಂ
ಕುಂಕುಮಕರ್ದಮಿತರತ್ನಕೂರ್ಪಾಸಾಮ್ || ೧೬೫ ||

ಅಣುದಾಯಾದವಲಗ್ನಾ-
-ಮಂಬುದಶೋಭಾಸನಾಭಿರೋಮಲತಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಖಚಿತಕಾಂಚೀ-
-ಮರೀಚಿಕಾಕ್ರಾಂತಮಾಂಸಲನಿತಂಬಾಮ್ || ೧೬೬ ||

ಕರಭೋರುಕಾಂಡಯುಗಲಾಂ
ಜಂಘಾಜಿತಕಾಮಜೈತ್ರತೂಣೀರಾಮ್ |
ಪ್ರಪದಪರಿಭೂತಕೂರ್ಮಾಂ
ಪಲ್ಲವಸಚ್ಛಾಯಪದಯುಗಮನೋಜ್ಞಾಮ್ || ೧೬೭ ||

ಕಮಲಭವಕಂಜಲೋಚನ-
-ಕಿರೀಟರತ್ನಾಂಶುರಂಜಿತಪದಾಬ್ಜಾಮ್ |
ಉನ್ಮಸ್ತಕಾನುಕಂಪಾ-
-ಮುತ್ತರಲಾಪಾಂಗಪೋಷಿತಾನಂಗಾಮ್ || ೧೬೮ ||

ಆದಿಮರಸಾವಲಂಬಾ-
-ಮನಿದಂ ಪ್ರಥಮೋಕ್ತಿವಲ್ಲರೀಕಲಿಕಾಮ್ |
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀ-
-ಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಸುಂದರೀಮನಿಶಮ್ || ೧೬೯ ||

ಕಸ್ತು ಕ್ಷಿತೌ ಪಟೀಯಾ-
-ನ್ವಸ್ತು ಸ್ತೋತುಂ ಶಿವಾಂಕವಾಸ್ತವ್ಯಮ್ |
ಅಸ್ತು ಚಿರಂತನಸುಕೃತೈಃ
ಪ್ರಸ್ತುತಕಾಮ್ಯಾಯ ತನ್ಮಮ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ೧೭೦ ||

ಪ್ರಭುಸಮ್ಮಿತೋಕ್ತಿಗಮ್ಯಂ
ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗತುಂಗಪರ್ಯಂಕಮ್ |
ತೇಜಃ ಕಿಂಚನ ದಿವ್ಯಂ
ಪುರತೋ ಮೇ ಭವತು ಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡಮ್ || ೧೭೧ ||

ಮಧುರಿಮಭರಿತಶರಾಸಂ
ಮಕರಂದಸ್ಯಂದಿಮಾರ್ಗಣೋದಾರಮ್ |
ಕೈರವಿಣೀವಿಟಚೂಡಂ
ಕೈವಲ್ಯಾಯಾಸ್ತು ಕಿಂಚನ ಮಹೋ ನಃ || ೧೭೨ ||

ಅಕ್ಷುದ್ರಮಿಕ್ಷುಚಾಪಂ
ಪರೋಕ್ಷಮವಲಗ್ನಸೀಮ್ನಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮ್ |
ಕ್ಷಪಯತು ಮೇ ಕ್ಷೇಮೇತರ-
-ಮುಕ್ಷರಥಪ್ರೇಮಪಕ್ಷ್ಮಲಂ ತೇಜಃ || ೧೭೩ ||

ಭೃಂಗರುಚಿಸಂಗರಕರಾಪಾಂಗಂ
ಶೃಂಗಾರತುಂಗಮರುಣಾಂಗಮ್ |
ಮಂಗಲಮಭಂಗುರಂ ಮೇ
ಘಟಯತು ಗಂಗಾಧರಾಂಗಸಂಗಿ ಮಹಃ || ೧೭೪ ||

ಪ್ರಪದಾಜಿತಕೂರ್ಮಮೂರ್ಜಿತ-
-ಕರುಣಂ ಭರ್ಮರುಚಿನಿರ್ಮಥನದೇಹಮ್ |
ಶ್ರಿತವರ್ಮ ಮರ್ಮ ಶಂಭೋಃ
ಕಿಂಚನ ಮಮ ನರ್ಮ ಶರ್ಮ ನಿರ್ಮಾತು || ೧೭೫ ||

ಕಾಲಕುರಲಾಲಿಕಾಲಿಮ-
-ಕಂದಲವಿಜಿತಾಲಿ ವಿಧೃತಮಣಿವಾಲಿ |
ಮಿಲತು ಹೃದಿ ಪುಲಿನಜಘನಂ
ಬಹುಲಿತಗಲಗರಲಕೇಲಿ ಕಿಮಪಿ ಮಹಃ || ೧೭೬ ||

ಕುಂಕುಮತಿಲಕಿತಫಾಲಾ
ಕುರುವಿಂದಚ್ಛಾಯಪಾಟಲದುಕೂಲಾ |
ಕರುಣಾಪಯೋಧಿವೇಲಾ
ಕಾಚನ ಚಿತ್ತೇ ಚಕಾಸ್ತು ಮೇ ಲೀಲಾ || ೧೭೭ ||

ಪುಷ್ಪಂಧಯರುಚಿವೇಣ್ಯಃ
ಪುಲಿನಾಭೋಗತ್ರಪಾಕರಶ್ರೇಣ್ಯಃ |
ಜೀಯಾಸುರಿಕ್ಷುಪಾಣ್ಯಃ
ಕಾಶ್ಚನ ಕಾಮಾರಿಕೇಲಿಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಃ || ೧೭೮ ||

ತಪನೀಯಾಂಶುಕಭಾಂಸಿ
ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಾಧುರ್ಯನಾಸ್ತಿಕವಚಾಂಸಿ |
ಕತಿಚನ ಶುಚಂ ಮಹಾಂಸಿ
ಕ್ಷಪಯತು ಕಪಾಲಿತೋಷಿತಮನಾಂಸಿ || ೧೭೯ ||

ಅಸಿತಕಚಮಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಕುಸುಮಶರಂ ಕೂಲಮುದ್ವಹಕೃಪಾರ್ದ್ರಮ್ |
ಆದಿಮರಸಾಧಿದೈವತ-
-ಮಂತಃ ಕಲಯೇ ಹರಾಂಕವಾಸಿ ಮಹಃ || ೧೮೦ ||

ಕರ್ಣೋಪಾಂತತರಂಗಿತ-
-ಕಟಾಕ್ಷವಿಸ್ಪಂದಿಕಂಠದಘ್ನಕೃಪಾಮ್ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕನಿಲಯಾಂ
ಕಾಮಪಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾತನೀಂ ಕಲಯೇ || ೧೮೧ ||

ಅರವಿಂದಕಾಂತ್ಯರುಂತುದ-
-ವಿಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಸುಂದರಮುಖೇಂದು |
ಛಂದಃ ಕಂದಲಮಂದಿರ-
-ಮಂತಃಪುರಮೈಂದುಶೇಖರಂ ವಂದೇ || ೧೮೨ ||

ಬಿಂಬಿನಿಕುರಂಬಡಂಬರ-
-ವಿಡಂಬಕಚ್ಛಾಯಮಂಬರವಲಗ್ನಮ್ |
ಕಂಬುಗಲಮಂಬುದಕುಚಂ
ಬಿಂಬೋಕಂ ಕಮಪಿ ಚುಂಬತು ಮನೋ ಮೇ || ೧೮೩ ||

ಕಮಪಿ ಕಮನೀಯರೂಪಂ
ಕಲಯಾಮ್ಯಂತಃ ಕದಂಬಕುಸುಮಾಢ್ಯಮ್ |
ಚಂಪಕರುಚಿರಸುವೇಷೈಃ
ಸಂಪಾದಿತಕಾಂತ್ಯಲಂಕೃತದಿಗಂತಮ್ || ೧೮೪ ||

ಶಂಪಾರುಚಿಭರ-
-ಗರ್ಹಾಸಂಪಾದಕಕಾಂತಿಕವಚಿತದಿಗಂತಮ್ |
ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ನಿಗಮಾನಾಂ
ಶುದ್ಧಾಂತಂ ಕಿಮಪಿ ಶೂಲಿನಃ ಕಲಯೇ || ೧೮೫ ||

ಉದ್ಯದ್ದಿನಕರಶೋಣಾ-
-ನುತ್ಪಲಬಂಧುಸ್ತನಂಧಯಾಪೀಡಾನ್ |
ಕರಕಲಿತಪುಂಡ್ರಚಾಪಾ-
-ನ್ಕಲಯೇ ಕಾನಪಿ ಕಪರ್ದಿನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ || ೧೮೬ ||

ರಶನಾಲಸಜ್ಜಘನಯಾ
ರಸನಾಜೀವಾತುಚಾಪಭಾಸುರಯಾ |
ಘ್ರಾಣಾಯುಷ್ಕರಶರಯಾ
ಘ್ರಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಕಯಾಪಿ ವಾಸನಯಾ || ೧೮೭ ||

ಸರಸಿಜಸಹಯುಧ್ವದೃಶಾ
ಶಂಪಾಲತಿಕಾಸನಾಭಿವಿಗ್ರಹಯಾ |
ಭಾಸಾ ಕಯಾಪಿ ಚೇತೋ
ನಾಸಾಮಣಿಶೋಭಿವದನಯಾ ಭರಿತಮ್ || ೧೮೮ ||

ನವಯಾವಕಾಭಸಿಚಯಾನ್ವಿತಯಾ
ಗಜಯಾನಯಾ ದಯಾಪರಯಾ |
ಧೃತಯಾಮಿನೀಶಕಲಯಾ
ಧಿಯಾ ಕಯಾಪಿ ಕ್ಷತಾಮಯಾ ಹಿ ವಯಮ್ || ೧೮೯ ||

ಅಲಮಲಮಕುಸುಮಬಾಣೈ-
-ರಬಿಂಬಶೋಣೈರಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡೈಃ |
ಅಕುಮುದಬಾಂಧವಚೂಡೈ-
-ರನ್ಯೈರಿಹ ಜಗತಿ ದೈವತಂ ಮನ್ಯೈಃ || ೧೯೦ ||

ಕುವಲಯಸದೃಕ್ಷನಯನೈಃ
ಕುಲಗಿರಿಕೂಟಸ್ಥಬಂಧುಕುಚಭಾರೈಃ |
ಕರುಣಾಸ್ಪಂದಿಕಟಾಕ್ಷೈಃ
ಕವಚಿತಚಿತ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಕತಿಪಯೈಃ ಕುತುಕೈಃ || ೧೯೧ ||

ನತಜನಸುಲಭಾಯ ನಮೋ
ನಾಲೀಕಸನಾಭಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ನಂದಿತಗಿರಿಶಾಯ ನಮೋ
ಮಹಸೇ ನವನೀಪಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ || ೧೯೨ ||

ಕಾದಂಬಕುಸುಮದಾಮ್ನೇ
ಕಾಯಚ್ಛಾಯಾಕಣಾಯಿತಾರ್ಯಮ್ಣೇ |
ಸೀಮ್ನೇ ಚಿರಂತನಗಿರಾಂ
ಭೂಮ್ನೇ ಕಸ್ಮೈಚಿದಾದದೇ ಪ್ರಣತಿಮ್ || ೧೯೩ ||

ಕುಟಿಲಕಬರೀಭರೇಭ್ಯಃ
ಕುಂಕುಮಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕಿರಣೇಭ್ಯಃ |
ಕೂಲಂಕಷಸ್ತನೇಭ್ಯಃ
ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುಲಾದ್ರಿಕುತುಕೇಭ್ಯಃ || ೧೯೪ ||

ಕೋಕನದಶೋಣಚರಣಾ-
-ತ್ಕೋಮಲಕುರಲಾಲಿವಿಜಿತಶೈವಾಲಾತ್ |
ಉತ್ಪಲಸಗಂಧಿನಯನಾ-
-ದುರರೀಕುರ್ಮೋ ನ ದೇವತಮಾನ್ಯಾಮ್ || ೧೯೫ ||

ಆಪಾಟಲಾಧರಾಣಾ-
-ಮಾನೀಲಸ್ನಿಗ್ಧಬರ್ಬರಕಚಾನಾಮ್ |
ಆಮ್ನಾಯಜೀವನಾನಾ-
-ಮಾಕೂತಾನಾಂ ಹರಸ್ಯ ದಾಸೋಽಹಮ್ || ೧೯೬ ||

ಪುಂಖಿತವಿಲಾಸಹಾಸ-
-ಸ್ಫುರಿತಾಸು ಪುರಾಹಿತಾಂಕನಿಲಯಾಸು |
ಮಗ್ನಂ ಮನೋ ಮದೀಯಂ
ಕಾಸ್ವಪಿ ಕಾಮಾರಿಜೀವನಾಡೀಷು || ೧೯೭ ||

ಲಲಿತಾ ಪಾತು ಶಿರೋ ಮೇ
ಲಲಾಟಮಂಬಾ ಚ ಮಧುಮತೀರೂಪಾ |
ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ಚ ಭವಾನೀ
ಪುಷ್ಪಶರಾ ಪಾತು ಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಮ್ || ೧೯೮ ||

ಪಾಯಾನ್ನಾಸಾಂ ಬಾಲಾ
ಸುಭಗಾ ದಂತಾಂಶ್ಚ ಸುಂದರೀ ಜಿಹ್ವಾಮ್ |
ಅಧರೋಷ್ಠಮಾದಿಶಕ್ತಿ-
-ಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ಪಾತು ಮೇ ಚಿರಂ ಚಿಬುಕಮ್ || ೧೯೯ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಚ ಕರ್ಣೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಾತು ಗಂಡಯೋರ್ಯುಗಲಮ್ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾವ್ಯಾ-
-ದ್ವದನಂ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ಚ ಗಲಮ್ || ೨೦೦ ||

ಸ್ಕಂದಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಪಾತು
ಸ್ಕಂಧೌ ಬಾಹೂ ಚ ಪಾಟಲಾಂಗೀ ಮೇ |
ಪಾಣೀ ಚ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ
ಪಾಯಾದನಿಶಂ ನಖಾವಲೀರ್ವಿಜಯಾ || ೨೦೧ ||

ಕೋದಂಡಿನೀ ಚ ವಕ್ಷಃ
ಕುಕ್ಷಿಂ ಚಾವ್ಯಾತ್ ಕುಲಾಚಲತನೂಜಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಚ ವಲಗ್ನಂ
ಕಟಿಂ ಚ ಪಾಯಾತ್ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾ || ೨೦೨ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಚ ಪಾಯಾ-
-ದುಮಾ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇತ್ |
ಜಂಘೇ ಚ ಷೋಡಶೀ ಮೇ
ಪಾಯಾತ್ ಪಾದೌ ಚ ಪಾಶಸೃಣಿಹಸ್ತಾ || ೨೦೩ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಾ ಮಾಂ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪಾತು ಮಣಿಗೃಹಾಧೀಶಾ |
ಶರ್ವಾಣ್ಯವತು ಚ ಸಾಯಂ
ಪಾಯಾದ್ರಾತ್ರೌ ಚ ಭೈರವೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ || ೨೦೪ ||

ಭಾರ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಗೌರೀಂ
ಪಾಯಾತ್ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಬಿಂದುಗೃಹಪೀಠಾ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಚ ಯಶೋ ಮೇ
ಶೀಲಂ ಚಾವ್ಯಾಚ್ಚಿರಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ || ೨೦೫ ||

ಪವನಮಯಿ ಪಾವಕಮಯಿ
ಕ್ಷೋಣೀಮಯಿ ಗಗನಮಯಿ ಕೃಪೀಟಮಯಿ |
ರವಿಮಯಿ ಶಶಿಮಯಿ ದಿಙ್ಮಯಿ
ಸಮಯಮಯಿ ಪ್ರಾಣಮಯಿ ಶಿವೇ ಪಾಹಿ || ೨೦೬ ||

ಕಾಲಿ ಕಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ
ಭೈರವಿ ಮಾತಂಗಿ ಪಂಚಮಿ ತ್ರಿಪುರೇ |
ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿ
ಬಾಲೇ ಭುವನೇಶಿ ಪಾಲಯ ಚಿರಂ ಮಾಮ್ || ೨೦೭ ||

ಅಭಿನವಸಿಂದೂರಾಭಾ-
-ಮಂಬ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಂತಿ ಯೇ ಹೃದಯೇ |
ಉಪರಿ ನಿಪತಂತಿ ತೇಷಾ-
-ಮುತ್ಪಲನಯನಾಕಟಾಕ್ಷಕಲ್ಲೋಲಾಃ || ೨೦೮ ||

ವರ್ಗಾಷ್ಟಕಮಿಲಿತಾಭಿ-
-ರ್ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಭಿರಾವೃತಾಂ ಭವತೀಮ್ |
ಚಿಂತಯತಾಂ ಸಿತವರ್ಣಾಂ
ವಾಚೋ ನಿರ್ಯಾಂತ್ಯಯತ್ನತೋ ವದನಾತ್ || ೨೦೯ ||

ಕನಕಶಲಾಕಾಗೌರೀಂ
ಕರ್ಣವ್ಯಾಲೋಲಕುಂಡಲದ್ವಿತಯಾಮ್ |
ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಚ ಭವತೀಂ
ಧ್ಯಾಯಂತೋ ಯೇ ತ ಏವ ಭೂಧನದಾಃ || ೨೧೦ ||

ಶೀರ್ಷಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯೇ
ಶೀತಲಪೀಯೂಷವರ್ಷಿಣೀಂ ಭವತೀಮ್ |
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾ-
-ಮಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ ಪುಷ್ಕಲಮವನ್ಯಾಮ್ || ೨೧೧ ||

ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಂ ಮದಾರುಣನಯನಾಂ
ಮಾತಂಗಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಮ್ |
ಚಂದ್ರವತಂಸಿನೀಂ ತ್ವಾಂ
ಸವಿಧೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸುಕೃತಿನಃ ಕೇಚಿತ್ || ೨೧೨ ||

ಲಲಿತಾಯಾಃ ಸ್ತವರತ್ನಂ
ಲಲಿತಪದಾಭಿಃ ಪ್ರಣೀತಮಾರ್ಯಾಭಿಃ |
ಪ್ರತಿದಿನಮವನೌ ಪಠತಾಂ
ಫಲಾನಿ ವಕ್ತುಂ ಪ್ರಗಲ್ಭತೇ ಸೈವ || ೨೧೩ ||

ಸದಸದನುಗ್ರಹನಿಗ್ರಹ-
-ಗೃಹೀತಮುನಿವಿಗ್ರಹೋ ಭಗವಾನ್ |
ಸರ್ವಾಸಾಮುಪನಿಷದಾಂ
ದುರ್ವಾಸಾ ಜಯತಿ ದೇಶಿಕಃ ಪ್ರಥಮಃ || ೨೧೪ ||

ಇತಿ ಮಹರ್ಷಿದುರ್ವಾಸಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸ್ತವರತ್ನಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: