Sri Lalitha Arya Kavacham – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾರ್ಯಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಮ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ |
ಲಲಿತಾ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಕರುಣಾಮಯಿ ಚೇತ್ತವ || ೧ ||

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ನಿದಾನಂ ಶ್ರೇಯಸಾಮೇತಲ್ಲಲಿತಾವರ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಂ |
ಪಠತಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ತದಿದಂ ಭಕ್ತಿತಶ್ಶೃಣು || ೨ ||

ಲಲಿತಾ ಪಾತು ಶಿರೋ ಮೇ ಲಲಾಟಮಂಬಾ ಮಧುಮತೀರೂಪಾ |
ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ಚ ಭವಾನೀ ಪುಷ್ಪಶರಾ ಪಾತು ಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಮ್ || ೩ ||

ಪಾಯಾನ್ನಾಸಾಂ ಬಾಲಾ ಸುಭಗಾ ದಂತಾಂಶ್ಚ ಸುಂದರೀ ಜಿಹ್ವಾಮ್ |
ಅಧರೋಷ್ಠಮಾದಿಶಕ್ತಿಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ಪಾತು ಮೇ ಸದಾ ಚುಬುಕಮ್ || ೪ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯವತು ಕರ್ಣೌ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಾತು ಮೇ ಗಂಡಯೋರ್ಯುಗ್ಮಮ್ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾಖ್ಯಾ ವಕ್ತ್ರಂ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯವತು ಗಳಂ || ೫ ||

ಸ್ಕಂದಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧೌ ಬಾಹೂ ಚ ಪಾಟಲಾಂಗೀ ಮೇ |
ಪಾಣೀ ಚ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪಾಯಾದನಿಶಂ ನಖಾವಳಿಂ ವಿಜಯಾ || ೬ ||

ಕೋದಂಡಿನೀ ಚ ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾಯಾತ್ಕುಲಾಚಲಾತ್ತಭವಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀತ್ವವತು ಲಗ್ನಂ ಕಟಿಂ ಚ ಪಾಯಾತ್ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾ || ೭ ||

ಊರುದ್ವಯಂ ಚ ಪಾಯಾದುಮಾ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇತ್ |
ಜಂಘೇ ಚ ಷೋಡಶೀ ಮೇ ಪಾಯಾತ್ಪಾದೌ ಚ ಪಾಶಸೃಣಿಹಸ್ತಾ || ೮ ||

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಾ ಮಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಮಣಿಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾ |
ಶರ್ವಾಣ್ಯವತು ಚ ಸಾಯಂ ಪಾಯಾದ್ರಾತ್ರೌ ಚ ಭೈರವೀ ಸತತಮ್ || ೯ ||

ಭಾರ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಗೌರೀ ಪಾಯಾತ್ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಬಿಂದುಗ್ರಹಪೀಠಾ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಚ ಯಶೋ ಮೇ ಶೀಲಂ ಚಾವ್ಯಾಚ್ಚಿರಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ || ೧೦ ||

ಪವನಮಯಿ ಪಾವಕಮಯಿ ಕ್ಷೋಣೀಮಯಿ ವ್ಯೋಮಮಯಿ ಕೃಪೀಟಮಯಿ |
ಶ್ರೀಮಯಿ ಶಶಿಮಯಿ ರವಿಮಯಿ ಸಮಯಮಯಿ ಪ್ರಾಣಮಯಿ ಶಿವಮಯೀತ್ಯಾದಿ || ೧೧ ||

ಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ಭೈರವೀ ಮಾತಂಗೀ ಪಂಚಮೀ ತ್ರಿಪುರೇ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನೀ ಬಾಲೇ ಭುವನೇಶಿ ಪಾಲಯ ಚಿರಂ ಮಾಮ್ || ೧೨ ||

ಅಭಿನವಸಿಂದೂರಾಭಾಮಂಬ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಂತಿ ಯೇ ಹೃದಯೇ |
ಉಪರಿ ನಿಪತಂತಿ ತೇಷಾಮುತ್ಪಲನಯನಾ ಕಟಾಕ್ಷಕಲ್ಲೋಲಾಃ || ೧೩ ||

ವರ್ಗಾಷ್ಟಪಂಕ್ತಿಕಾಭಿರ್ವಶಿನೀ ಮುಖಾಭಿರಧಿಕೃತಾಂ ಭವತೀಮ್ |
ಚಿಂತಯತಾಂ ಪೀತವರ್ಣಾಂ ಪಾಪೋನಿರ್ಯಾತ್ಯ ಯತ್ನತೋ ವದನಾತ್ || ೧೪ ||

ಕನಕಲತಾವದ್ಗೌರೀಂ ಕರ್ಣ ವ್ಯಾಲೋಲ ಕುಂಡಲ ದ್ವಿತಯಾಮ್ |
ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಚ ಭವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಂತೋಯೇ ಭವಂತಿ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಃ || ೧೫ ||

ಶೀರ್ಷಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯೇ ಶೀತಲಪೀಯೂಷವರ್ಷಿಣೀಂ ಭವತೀಮ್ |
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾಮಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ ಪುಷ್ಕಲಮವನ್ಯಾಮ್ || ೧೬ ||

ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಂ ಮದಾರುಣನಯನಾಂ ಮಾತಂಗಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಮ್ |
ಚಂದ್ರಾವತಂಸಿನೀಂ ತ್ವಾಂ ಸತತಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸುಕೃತಿನಃ ಕೇಚಿತ್ || ೧೭ ||

ಲಲಿತಾಯಾಃ ಸ್ತವರತ್ನಂ ಲಲಿತಪದಾಭಿಃ ಪ್ರಣೀತಮಾರ್ಯಾಭಿಃ |
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾಂ ಫಲಾನಿವಕ್ತುಂ ಪ್ರಗಲ್ಭತೇ ನ ಶಿವಃ || ೧೮ ||

ಪೂಜಾ ಹೋಮಸ್ತರ್ಪಣಂ ಸ್ಯಾನ್ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಪ್ರಭಾವತಃ |
ಪುಷ್ಪಾಜ್ಯ ತೋಯಾಭಾವೇಪಿ ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾರ್ಯಾಕವಚಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed