Sri Lalitha Arya Kavacham – శ్రీ లలితార్యా కవచ స్తోత్రం


అగస్త్య ఉవాచ |
హయగ్రీవ మహాప్రాజ్ఞ మమ జ్ఞానప్రదాయక |
లలితా కవచం బ్రూహి కరుణామయి చేత్తవ || ౧ ||

హయగ్రీవ ఉవాచ |
నిదానం శ్రేయసామేతల్లలితావర్మసంజ్ఞితం |
పఠతాం సర్వసిద్ధిస్స్యాత్తదిదం భక్తితశ్శృణు || ౨ ||

లలితా పాతు శిరో మే లలాటమంబా మధుమతీరూపా |
భ్రూయుగ్మం చ భవానీ పుష్పశరా పాతు లోచనద్వంద్వమ్ || ౩ ||

పాయాన్నాసాం బాలా సుభగా దంతాంశ్చ సుందరీ జిహ్వామ్ |
అధరోష్ఠమాదిశక్తిశ్చక్రేశీ పాతు మే సదా చుబుకమ్ || ౪ ||

కామేశ్వర్యవతు కర్ణౌ కామాక్షీ పాతు మే గండయోర్యుగ్మమ్ |
శృంగారనాయికాఖ్యా వక్త్రం సింహాసనేశ్వర్యవతు గళం || ౫ ||

స్కందప్రసూశ్చ పాతు స్కంధౌ బాహూ చ పాటలాంగీ మే |
పాణీ చ పద్మనిలయా పాయాదనిశం నఖావళిం విజయా || ౬ ||

కోదండినీ చ వక్షః కుక్షిం పాయాత్కులాచలాత్తభవా |
కల్యాణీత్వవతు లగ్నం కటిం చ పాయాత్కలాధరశిఖండా || ౭ ||

ఊరుద్వయం చ పాయాదుమా మృడానీ చ జానునీ రక్షేత్ |
జంఘే చ షోడశీ మే పాయాత్పాదౌ చ పాశసృణిహస్తా || ౮ ||

ప్రాతః పాతు పరా మాం మధ్యాహ్నే పాతు మాం మణిగృహాంతస్థా |
శర్వాణ్యవతు చ సాయం పాయాద్రాత్రౌ చ భైరవీ సతతమ్ || ౯ ||

భార్యాం రక్షతు గౌరీ పాయాత్పుత్రాంశ్చ బిందుగ్రహపీఠా |
శ్రీవిద్యా చ యశో మే శీలం చావ్యాచ్చిరం మహారాజ్ఞీ || ౧౦ ||

పవనమయి పావకమయి క్షోణీమయి వ్యోమమయి కృపీటమయి |
శ్రీమయి శశిమయి రవిమయి సమయమయి ప్రాణమయి శివమయీత్యాది || ౧౧ ||

కాలీ కపాలినీ శూలినీ భైరవీ మాతంగీ పంచమీ త్రిపురే |
వాగ్దేవీ వింధ్యవాసినీ బాలే భువనేశి పాలయ చిరం మామ్ || ౧౨ ||

అభినవసిందూరాభామంబ త్వాం చింతయంతి యే హృదయే |
ఉపరి నిపతంతి తేషాముత్పలనయనా కటాక్షకల్లోలాః || ౧౩ ||

వర్గాష్టపంక్తికాభిర్వశినీ ముఖాభిరధికృతాం భవతీమ్ |
చింతయతాం పీతవర్ణాం పాపోనిర్యాత్య యత్నతో వదనాత్ || ౧౪ ||

కనకలతావద్గౌరీం కర్ణ వ్యాలోల కుండల ద్వితయామ్ |
ప్రహసితముఖీం చ భవతీం ధ్యాయంతోయే భవంతి మూర్ధన్యాః || ౧౫ ||

శీర్షాంభోరుహమధ్యే శీతలపీయూషవర్షిణీం భవతీమ్ |
అనుదినమనుచింతయతామాయుష్యం భవతి పుష్కలమవన్యామ్ || ౧౬ ||

మధురస్మితాం మదారుణనయనాం మాతంగకుంభవక్షోజామ్ |
చంద్రావతంసినీం త్వాం సతతం పశ్యంతి సుకృతినః కేచిత్ || ౧౭ ||

లలితాయాః స్తవరత్నం లలితపదాభిః ప్రణీతమార్యాభిః |
అనుదినమనుచింతయతాం ఫలానివక్తుం ప్రగల్భతే న శివః || ౧౮ ||

పూజా హోమస్తర్పణం స్యాన్మంత్రశక్తిప్రభావతః |
పుష్పాజ్య తోయాభావేపి జపమాత్రేణ సిద్ధ్యతి || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీలలితార్యాకవచస్తోత్రరత్నమ్ |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed