Sri Gayatri Bhujanga Stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಉಷಃಕಾಲಗಮ್ಯಾಮುದಾತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಂ
ಅಕಾರಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮುದಾರಾಂಗಭೂಷಾಮ್ |
ಅಜೇಶಾದಿ ವಂದ್ಯಾಮಜಾರ್ಚಾಂಗಭಾಜಾಂ
ಅನೌಪಮ್ಯರೂಪಾಂ ಭಜಾಮ್ಯಾದಿಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೧ ||

ಸದಾ ಹಂಸಯಾನಾಂ ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನವಸ್ತ್ರಾಂ
ವರಾಭೀತಿಹಸ್ತಾಂ ಖಗಾಮ್ನಾಯರೂಪಾಮ್ |
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ವಾಧಿಕಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಕುಂಭಂ
ದಧನಾಮಹಂ ಭಾವಯೇ ಪೂರ್ವಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರವಾಳ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಂಗ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂತೀಂ
ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಸದ್ರತ್ನರಾಜಪ್ರಭಾತಾಮ್ |
ವಿಶಾಲೋರುಭಾಸಾಂ ಕುಚಾಶ್ಲೇಷಹಾರಾಂ
ಭಜೇ ಬಾಲಕಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ವಿನೋದಾಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಾಂತಾಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಂ
ಮಹಾಚಂದ್ರಕಾಂತಾದ್ರಿ ಪೀನಸ್ತನಾಢ್ಯಾಮ್ |
ತ್ರಿಶೂಲಾಕ್ಷಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ
ವೃಷಾರೂಢಪಾದಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೪ ||

ಷಡಾಧಾರರೂಪಾಂ ಷಡಾಧಾರಗಮ್ಯಾಂ
ಷಡಧ್ವಾತಿಶುದ್ಧಾಂ ಯಜುರ್ವೇದರೂಪಾಮ್ |
ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ಸುತಾಂ ಕುಂದದಂತಾವಭಾಸಾಂ
ಮಹೇಶಾರ್ಧದೇಹಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೫ ||

ಸುಷುಮ್ನಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಸುಧಾಸೇವ್ಯಮಾನಾ-
-ಮುಕಾರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ದ್ವಿತೀಯಸ್ವರೂಪಾಮ್ |
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಸತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಸದಾ ಯೌವನಾಢ್ಯಾಂ ಭಜೇ ಮಧ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೬ ||

ಸದಾಸಾಮಗಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ
ಅಕಾರಾಂತರಸ್ಥಾಂ ಕರೋಲ್ಲಾಸಿಚಕ್ರಾಮ್ |
ಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಧ್ವನತ್ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಂ
ಖಗೇಶೋಪವಿಷ್ಟಾಂ ಭಜೇಮಾಸ್ತಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೭ ||

ಪ್ರಗಲ್ಭಸ್ವರೂಪಾಂ ಸ್ಫುರತ್ಕಂಕಣಾಢ್ಯಾಂ
ಅಹಂಲಂಬಮಾನಸ್ತನಪ್ರಾಂತಹಾರಮ್ |
ಮಹಾನೀಲರತ್ನಪ್ರಭಾಕುಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಂ ಭಜೇ ತುರ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೮ ||

ಸದಾತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಕಗಮ್ಯಾಂ
ಮಹಾಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕ ಪಾಥೇಯರೂಪಾಮ್ |
ಮಹಾಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಭವೋತ್ತಾರಣೀಂ ತುರ್ಯಸಂಧ್ಯಾಮ್ || ೯ ||

ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಪರಾಮ್ನಾಯಮೀಡೇ
ಸುಖಾಸೀನಸದ್ರಾಜಹಂಸಾಂ ಮನೋಜ್ಞಾಮ್ |
ಸದಾ ಹೇಮಭಾಸಾಂ ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಮಧ್ಯಾಂ
ಭಜಾಮ ಸ್ತುವಾಮೋ ವದಾಮ ಸ್ಮರಾಮಃ || ೧೦ ||

ಸದಾ ತತ್ಪದೈಸ್ತೂಯಮಾನಾಂ ಸವಿತ್ರೀಂ
ವರೇಣ್ಯಾಂ ಮಹಾಭರ್ಗರೂಪಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ಸದಾ ದೇವದೇವಾದಿ ದೇವಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ
ಅಹಂ ಧೀಮಹೀತ್ಯಾದಿ ಪಾದೈಕ ಜುಷ್ಟಾಮ್ || ೧೧ ||

ಅನಾಥಂ ದರಿದ್ರಂ ದುರಾಚಾರಯುಕ್ತಂ
ಶಠಂ ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಿಂ ಪರಂ ಧರ್ಮಹೀನಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಂ ಜಪಧ್ಯಾನಹೀನಂ ಮಹೇಶೀಂ
ಪರಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಮೇವ || ೧೨ ||

ಇತೀದಂ ಭುಜಂಗಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾಧಾಯ ಚಿತ್ತೇ ಸದಾ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಸ್ವರೂಪಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಾಂ
ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸರ್ವಪಾಪೈರಜಸ್ರಮ್ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed