Sri Gayatri Hrudayam (Devi Bhagavate) – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಹೃದಯಂ (ದೇವೀಭಾಗವತೇ)


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಭೂತಭವ್ಯಜಗತ್ಪ್ರಭೋ |
ಕವಚಂ ಚ ಶ್ರುತಂ ದಿವ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರವಿಗ್ರಹಮ್ || ೧ ||

ಅಧುನಾ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಂ ಪರಮ್ |
ಯದ್ಧಾರಣಾದ್ಭವೇತ್ಪುಣ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತೋಽಖಿಲಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ದೇವ್ಯಾಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದಾಥರ್ವಣೇ ಸ್ಫುಟಮ್ |
ತದೇವಾಹಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ || ೩ ||

ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ವೇದಮಾತರಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತಸ್ಯಾಸ್ತ್ವಥಾಂಗೇಷು ಧ್ಯಾಯೇದೇತಾಶ್ಚ ದೇವತಾಃ || ೪ ||

ಪಿಂಡಬ್ರಹ್ಮಂಡಯೋರೈಕ್ಯಾದ್ಭಾವಯೇತ್ಸ್ವತನೌ ತಥಾ |
ದೇವೀರೂಪೇ ನಿಜೇ ದೇಹೇ ತನ್ಮಯತ್ವಾಯ ಸಾಧಕಃ || ೫ ||

ನಾದೇವೋಽಭ್ಯರ್ಚಯೇದ್ದೇವಮಿತಿ ವೇದವಿದೋ ವಿದುಃ |
ತತೋಽಭೇದಾಯ ಕಾಯೇ ಸ್ವೇ ಭಾವಯೇದ್ದೇವತಾ ಇಮಾಃ || ೬ ||

ಅಥ ತತ್ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಯತ್ವಮಥೋ ಭವೇತ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಹೃದಯಸ್ಯಾಽಸ್ಯಾಽಪ್ಯಹಮೇವ ಋಷಿಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೭ ||

ಗಾಯತ್ರೀಛಂದ ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ ದೇವತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕುರ್ಯಾದಂಗಾನಿ ಷಟ್ಕ್ರಮಾತ್ |
ಆಸನೇ ವಿಜನೇ ದೇಶೇ ಧ್ಯಾಯೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ || ೮ ||

ಅಥಾರ್ಥನ್ಯಾಸಃ | ದ್ಯೌಮೂರ್ಧ್ನಿ ದೈವತಮ್ | ದಂತಪಂಕ್ತಾವಶ್ವಿನೌ | ಉಭೇ ಸಂಧ್ಯೇ ಚೌಷ್ಠೌ | ಮುಖಮಗ್ನಿಃ | ಜಿಹ್ವಾ ಸರಸ್ವತೀ | ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ | ಸ್ತನಯೋರ್ವಸವೋಽಷ್ಟೌ | ಬಾಹ್ವೋರ್ಮರುತಃ | ಹೃದಯೇ ಪರ್ಜನ್ಯಃ | ಆಕಾಶಮುದರಮ್ | ನಾಭಾವಂತರಿಕ್ಷಮ್ | ಕಟ್ಯೋರಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ | ಜಘನೇ ವಿಜ್ಞಾನಘನಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ಕೈಲಾಸಮಲಯೇ ಊರೂ | ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಜಾನ್ವೋಃ | ಜಂಘಾಯಾಂ ಕೌಶಿಕಃ | ಗುಹ್ಯಮಯನೇ | ಊರೂ ಪಿತರಃ | ಪಾದೌ ಪೃಥಿವೀ | ವನಸ್ಪತಯೋಽಂಗುಲೀಷು | ಋಷಯೋ ರೋಮಾಣಿ | ನಖಾನಿ ಮುಹೂರ್ತಾನಿ | ಅಸ್ಥಿಷು ಗ್ರಹಾಃ | ಅಸೃಙ್ಮಾಂಸಮೃತವಃ || ಸಂವತ್ಸರಾ ವೈ ನಿಮಿಷಮ್ | ಅಹೋರಾತ್ರಾವಾದಿತ್ಯಶ್ಚಂದ್ರಮಾಃ | ಪ್ರವರಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಸಹಸ್ರನೇತ್ರಾಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ | ಓಂ ತತ್ಪೂರ್ವಾಜಯಾಯ ನಮಃ | ತತ್ಪ್ರಾತರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ | ತತ್ಪ್ರಾತರಾದಿತ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ||

ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ | ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ | ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ | ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಸ್ನಾತೋ ಭವತಿ | ಸರ್ವೈರ್ದೇವೈರ್ಜ್ಞಾತೋ ಭವತಿ | ಅವಾಚ್ಯವಚನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅಭೋಜ್ಯಭೋಜನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅಚೋಷ್ಯಚೋಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ದುಷ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹಶತಸಹಸ್ರಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಸರ್ವಪ್ರತಿಗ್ರಹಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಪಂಕ್ತಿದೂಷಣಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅನೃತವಚನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ | ಅಥಾಽಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಭವತೀ | ಅನೇನ ಹೃದಯೇನಾಧೀತೇನ ಕ್ರತುಸಹಸ್ರೇಣೇಷ್ಟಂ ಭವತಿ | ಷಷ್ಟಿಶತಸಹಸ್ರಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಜಪ್ಯಾನಿ ಫಲಾನಿ ಭವಂತಿ | ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ಗ್ರಾಹಯೇತ್ | ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ | ಯ ಇದಂ ನಿತ್ಯಮಧೀಯಾನೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಾತಃ ಶುಚಿಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತ ಇತಿ | ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ||

ಇತ್ಯಾಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಹೃದಯಂ ನಾಮ ಚತುರ್ಥೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed