Sri Gayatri Mantra Kavacham (Devi Bhagavate) – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ ಕವಚಂ (ದೇವೀಭಾಗವತೇ)


ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ |
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞ ಪಾತಕಾದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ || ೧ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್ |
ದೇಹಶ್ಚ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ || ೨ ||

ಕರ್ಮ ತಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಋಷಿಶ್ಛಂದೋಽಧಿದೈವಂ ಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿವದ್ವಿಭೋ || ೩ ||

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ಅಸ್ತ್ಯೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಂ ತಥಾ |
ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ೪ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೀರೂಪಶ್ಚ ಜಾಯತೇ |
ಗಾಯತ್ರೀಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ || ೫ ||

ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಶ್ಛಂದಾಂಸಿ ನಾರದ |
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ದೇವತೋಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾ ಕಲಾ || ೬ ||

ತದ್ಬೀಜಂ ಭರ್ಗ ಇತ್ಯೇಷಾ ಶಕ್ತಿರುಕ್ತಾ ಮನೀಷಿಭಿಃ |
ಕೀಲಕಂ ಚ ಧಿಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಜನಮ್ || ೭ ||

ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿಭಿರ್ವರ್ಣೈಃ ಶಿರಃ ಸ್ಮೃತಮ್ |
ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಯಾಚ್ಛಿಖಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ತ್ರಿಭಿಸ್ತು ಕವಚಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || ೮ ||

ಚತುರ್ಭಿರ್ನೇತ್ರಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತದಸ್ತ್ರಕಮ್ |
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್ || ೯ ||

ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಹೇಮನೀಲಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈ-
-ರ್ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿಬದ್ಧರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಽಭಯಾಂಕುಶಕಶಾಃ ಶುಭ್ರಂ ಕಪಾಲಂ ಗುಣಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ || ೧೦ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಸಂಧ್ಯಾ ತು ಮೇ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ || ೧೧ ||

ಪಾರ್ವತೀ ಮೇ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪಾವಕೀಂ ಜಲಶಾಯಿನೀ |
ಯಾತುಧಾನೀ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇದ್ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ || ೧೨ ||

ಪಾವಮಾನೀ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪವಮಾನವಿಲಾಸಿನೀ |
ದಿಶಂ ರೌದ್ರೀಂ ಚ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ || ೧೩ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಮೇ ರಕ್ಷೇದಧಸ್ತಾದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ಸರ್ವಾಂಗಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೧೪ ||

ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಜಂಘೇ ಮೇ ಸವಿತುಃ ಪದಮ್ |
ವರೇಣ್ಯಂ ಕಟಿದೇಶೇ ತು ನಾಭಿಂ ಭರ್ಗಸ್ತಥೈವ ಚ || ೧೫ ||

ದೇವಸ್ಯ ಮೇ ತದ್ಧೃದಯಂ ಧೀಮಹೀತಿ ಚ ಗಲ್ಲಯೋಃ |
ಧಿಯಃ ಪದಂ ಚ ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಯಃ ಪದಂ ಮೇ ಲಲಾಟಕಮ್ || ೧೬ ||

ನಃ ಪಾತು ಮೇ ಪದಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶಿಖಾಯಾಂ ಮೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ |
ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಸಕಾರಃ ಪಾತು ಭಾಲಕಮ್ || ೧೭ ||

ಚಕ್ಷುಷೀ ತು ವಿಕಾರಾರ್ಣಸ್ತುಕಾರಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ |
ನಾಸಾಪುಟಂ ವಕಾರಾರ್ಣೋ ರೇಕಾರಸ್ತು ಮುಖೇ ತಥಾ || ೧೮ ||

ಣಿಕಾರ ಊರ್ಧ್ವಮೋಷ್ಠಂ ತು ಯಕಾರಸ್ತ್ವಧರೋಷ್ಠಕಮ್ |
ಆಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ಭಕಾರಾರ್ಣೋ ರ್ಗೋಕಾರಶ್ಚುಬುಕೇ ತಥಾ || ೧೯ ||

ದೇಕಾರಃ ಕಂಠದೇಶೇ ತು ವಕಾರಃ ಸ್ಕಂಧದೇಶಕಮ್ |
ಸ್ಯಕಾರೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸ್ತಂ ಧೀಕಾರೋ ವಾಮಹಸ್ತಕಮ್ || ೨೦ ||

ಮಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧಿಕಾರ ಉದರೇ ತಥಾ |
ಧಿಕಾರೋ ನಾಭಿದೇಶೇ ತು ಯೋಕಾರಸ್ತು ಕಟಿಂ ತಥಾ || ೨೧ ||

ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಯೋಕಾರ ಊರೂ ದ್ವೌ ನಃ ಪದಾಕ್ಷರಮ್ |
ಪ್ರಕಾರೋ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇಚ್ಚೋಕಾರೋ ಜಂಘದೇಶಕಮ್ || ೨೨ ||

ದಕಾರಂ ಗುಲ್ಫದೇಶೇ ತು ಯಕಾರಃ ಪದಯುಗ್ಮಕಮ್ |
ತಕಾರವ್ಯಂಜನಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು || ೨೩ ||

ಇದಂ ತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಧಾಶತವಿನಾಶನಮ್ |
ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಳಾವಿದ್ಯಾದಾಯಕಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕಮ್ || ೨೪ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ |
ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾದ್ವಾಪಿ ಗೋಸಹಸ್ರಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಕವಚಂ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed