Sri Gayatri Mantra Kavacham (Devi Bhagavate) – శ్రీ గాయత్రీ మంత్ర కవచం (దేవీభాగవతే)


నారద ఉవాచ |
స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ సంశయోఽస్తి మమ ప్రభో |
చతుఃషష్టికలాభిజ్ఞ పాతకాద్యోగవిద్వర || ౧ ||

ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ |
దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్రరూపో విశేషతః || ౨ ||

కర్మ తచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకమ్ |
ఋషిశ్ఛందోఽధిదైవం చ ధ్యానం చ విధివద్విభో || ౩ ||

శ్రీనారాయణ ఉవాచ |
అస్త్యేకం పరమం గుహ్యం గాయత్రీకవచం తథా |
పఠనాద్ధారణాన్మర్త్యః సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || ౪ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి దేవీరూపశ్చ జాయతే |
గాయత్రీకవచస్యాస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః || ౫ ||

ఋషయో ఋగ్యజుఃసామాథర్వశ్ఛందాంసి నారద |
బ్రహ్మరూపా దేవతోక్తా గాయత్రీ పరమా కలా || ౬ ||

తద్బీజం భర్గ ఇత్యేషా శక్తిరుక్తా మనీషిభిః |
కీలకం చ ధియః ప్రోక్తం మోక్షార్థే వినియోజనమ్ || ౭ ||

చతుర్భిర్హృదయం ప్రోక్తం త్రిభిర్వర్ణైః శిరః స్మృతమ్ |
చతుర్భిః స్యాచ్ఛిఖా పశ్చాత్ త్రిభిస్తు కవచం స్మృతమ్ || ౮ ||

చతుర్భిర్నేత్రముద్దిష్టం చతుర్భిః స్యాత్తదస్త్రకమ్ |
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకాభీష్టదాయకమ్ || ౯ ||

ముక్తావిద్రుమహేమనీలధవలచ్ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణై-
-ర్యుక్తామిందునిబద్ధరత్నముకుటాం తత్త్వార్థవర్ణాత్మికామ్ |
గాయత్రీం వరదాఽభయాంకుశకశాః శుభ్రం కపాలం గుణం
శంఖం చక్రమథారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే || ౧౦ ||

గాయత్రీ పూర్వతః పాతు సావిత్రీ పాతు దక్షిణే |
బ్రహ్మసంధ్యా తు మే పశ్చాదుత్తరాయాం సరస్వతీ || ౧౧ ||

పార్వతీ మే దిశం రక్షేత్పావకీం జలశాయినీ |
యాతుధానీ దిశం రక్షేద్యాతుధానభయంకరీ || ౧౨ ||

పావమానీ దిశం రక్షేత్పవమానవిలాసినీ |
దిశం రౌద్రీం చ మే పాతు రుద్రాణీ రుద్రరూపిణీ || ౧౩ ||

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణి మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా |
ఏవం దశ దిశో రక్షేత్సర్వాంగం భువనేశ్వరీ || ౧౪ ||

తత్పదం పాతు మే పాదౌ జంఘే మే సవితుః పదమ్ |
వరేణ్యం కటిదేశే తు నాభిం భర్గస్తథైవ చ || ౧౫ ||

దేవస్య మే తద్ధృదయం ధీమహీతి చ గల్లయోః |
ధియః పదం చ మే నేత్రే యః పదం మే లలాటకమ్ || ౧౬ ||

నః పాతు మే పదం మూర్ధ్ని శిఖాయాం మే ప్రచోదయాత్ |
తత్పదం పాతు మూర్ధానం సకారః పాతు భాలకమ్ || ౧౭ ||

చక్షుషీ తు వికారార్ణస్తుకారస్తు కపోలయోః |
నాసాపుటం వకారార్ణో రేకారస్తు ముఖే తథా || ౧౮ ||

ణికార ఊర్ధ్వమోష్ఠం తు యకారస్త్వధరోష్ఠకమ్ |
ఆస్యమధ్యే భకారార్ణో ర్గోకారశ్చుబుకే తథా || ౧౯ ||

దేకారః కంఠదేశే తు వకారః స్కంధదేశకమ్ |
స్యకారో దక్షిణం హస్తం ధీకారో వామహస్తకమ్ || ౨౦ ||

మకారో హృదయం రక్షేద్ధికార ఉదరే తథా |
ధికారో నాభిదేశే తు యోకారస్తు కటిం తథా || ౨౧ ||

గుహ్యం రక్షతు యోకార ఊరూ ద్వౌ నః పదాక్షరమ్ |
ప్రకారో జానునీ రక్షేచ్చోకారో జంఘదేశకమ్ || ౨౨ ||

దకారం గుల్ఫదేశే తు యకారః పదయుగ్మకమ్ |
తకారవ్యంజనం చైవ సర్వాంగం మే సదాఽవతు || ౨౩ ||

ఇదం తు కవచం దివ్యం బాధాశతవినాశనమ్ |
చతుఃషష్టికళావిద్యాదాయకం మోక్షకారకమ్ || ౨౪ ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి |
పఠనాచ్ఛ్రవణాద్వాపి గోసహస్రఫలం లభేత్ || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే శ్రీ గాయత్రీ మంత్రకవచం నామ తృతీయోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed