Sri Gayatri Hrudayam (Devi Bhagavate) – శ్రీ గాయత్రీ హృదయం (దేవీభాగవతే)


నారద ఉవాచ |
భగవన్ దేవదేవేశ భూతభవ్యజగత్ప్రభో |
కవచం చ శ్రుతం దివ్యం గాయత్రీమంత్రవిగ్రహమ్ || ౧ ||

అధునా శ్రోతుమిచ్ఛామి గాయత్రీహృదయం పరమ్ |
యద్ధారణాద్భవేత్పుణ్యం గాయత్రీజపతోఽఖిలమ్ || ౨ ||

శ్రీనారాయణ ఉవాచ |
దేవ్యాశ్చ హృదయం ప్రోక్తం నారదాథర్వణే స్ఫుటమ్ |
తదేవాహం ప్రవక్ష్యామి రహస్యాతిరహస్యకమ్ || ౩ ||

విరాడ్రూపాం మహాదేవీం గాయత్రీం వేదమాతరమ్ |
ధ్యాత్వా తస్యాస్త్వథాంగేషు ధ్యాయేదేతాశ్చ దేవతాః || ౪ ||

పిండబ్రహ్మండయోరైక్యాద్భావయేత్స్వతనౌ తథా |
దేవీరూపే నిజే దేహే తన్మయత్వాయ సాధకః || ౫ ||

నాదేవోఽభ్యర్చయేద్దేవమితి వేదవిదో విదుః |
తతోఽభేదాయ కాయే స్వే భావయేద్దేవతా ఇమాః || ౬ ||

అథ తత్సంప్రవక్ష్యామి తన్మయత్వమథో భవేత్ |
గాయత్రీహృదయస్యాఽస్యాఽప్యహమేవ ఋషిః స్మృతః || ౭ ||

గాయత్రీఛంద ఉద్దిష్టం దేవతా పరమేశ్వరీ |
పూర్వోక్తేన ప్రకారేణ కుర్యాదంగాని షట్క్రమాత్ |
ఆసనే విజనే దేశే ధ్యాయేదేకాగ్రమానసః || ౮ ||

అథార్థన్యాసః | ద్యౌమూర్ధ్ని దైవతమ్ | దంతపంక్తావశ్వినౌ | ఉభే సంధ్యే చౌష్ఠౌ | ముఖమగ్నిః | జిహ్వా సరస్వతీ | గ్రీవాయాం తు బృహస్పతిః | స్తనయోర్వసవోఽష్టౌ | బాహ్వోర్మరుతః | హృదయే పర్జన్యః | ఆకాశముదరమ్ | నాభావంతరిక్షమ్ | కట్యోరింద్రాగ్నీ | జఘనే విజ్ఞానఘనః ప్రజాపతిః | కైలాసమలయే ఊరూ | విశ్వేదేవా జాన్వోః | జంఘాయాం కౌశికః | గుహ్యమయనే | ఊరూ పితరః | పాదౌ పృథివీ | వనస్పతయోఽంగులీషు | ఋషయో రోమాణి | నఖాని ముహూర్తాని | అస్థిషు గ్రహాః | అసృఙ్మాంసమృతవః || సంవత్సరా వై నిమిషమ్ | అహోరాత్రావాదిత్యశ్చంద్రమాః | ప్రవరాం దివ్యాం గాయత్రీం సహస్రనేత్రాం శరణమహం ప్రపద్యే ||

ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యాయ నమః | ఓం తత్పూర్వాజయాయ నమః | తత్ప్రాతరాదిత్యాయ నమః | తత్ప్రాతరాదిత్యప్రతిష్ఠాయై నమః ||

ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి | సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి | సాయం ప్రాతరధీయానో అపాపో భవతి | సర్వతీర్థేషు స్నాతో భవతి | సర్వైర్దేవైర్జ్ఞాతో భవతి | అవాచ్యవచనాత్పూతో భవతి | అభక్ష్యభక్షణాత్పూతో భవతి | అభోజ్యభోజనాత్పూతో భవతి | అచోష్యచోషణాత్పూతో భవతి | అసాధ్యసాధనాత్పూతో భవతి | దుష్ప్రతిగ్రహశతసహస్రాత్పూతో భవతి | సర్వప్రతిగ్రహాత్పూతో భవతి | పంక్తిదూషణాత్పూతో భవతి | అనృతవచనాత్పూతో భవతి | అథాఽబ్రహ్మచారీ బ్రహ్మచారీ భవతీ | అనేన హృదయేనాధీతేన క్రతుసహస్రేణేష్టం భవతి | షష్టిశతసహస్రగాయత్ర్యా జప్యాని ఫలాని భవంతి | అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్గ్రాహయేత్ | తస్య సిద్ధిర్భవతి | య ఇదం నిత్యమధీయానో బ్రాహ్మణః ప్రాతః శుచిః సర్వపాపైః ప్రముచ్యత ఇతి | బ్రహ్మలోకే మహీయతే ||

ఇత్యాహ భగవాన్ శ్రీనారాయణః ||

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే శ్రీ గాయత్రీ హృదయం నామ చతుర్థోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed