Sri Gayatri Panjara Stotram – శ్రీ గాయత్రీ పంజర స్తోత్రం (సావిత్రీ పంజరం)


భగవంతం దేవదేవం బ్రహ్మాణం పరమేష్ఠినమ్ |
విధాతారం విశ్వసృజం పద్మయోనిం ప్రజాపతిమ్ || ౧ ||

శుద్ధస్ఫటికసంకాశం మహేంద్రశిఖరోపమమ్ |
బద్ధపింగజటాజూటం తడిత్కనకకుండలమ్ || ౨ ||

శరచ్చంద్రాభవదనం స్ఫురదిందీవరేక్షణమ్ |
హిరణ్మయం విశ్వరూపముపవీతాజినావృతమ్ || ౩ ||

మౌక్తికాభాక్షవలయస్తంత్రీలయసమన్వితః |
కర్పూరోద్ధూళితతనుం స్రష్టారం నేత్రగోచరమ్ || ౪ ||

వినయేనోపసంగమ్య శిరసా ప్రణిపత్య చ |
నారదః పరిపప్రచ్ఛ దేవర్షిగణమధ్యగః || ౫ ||

నారద ఉవాచ |
భగవన్ దేవదేవేశ సర్వజ్ఞ కరుణానిధే |
శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్తత్వం భోగమోక్షైకసాధనమ్ || ౬ ||

ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య ఫలదం ద్వంద్వవర్జితమ్ |
బ్రహ్మహత్యాదిపాపఘ్నం పాపాద్యరిభయాపహమ్ || ౭ ||

యదేకం నిష్కళం సూక్ష్మం నిరంజనమనామయమ్ |
యత్తే ప్రియతమం లోకే తన్మే బ్రూహి పితర్మమ || ౮ ||

బ్రహ్మోవాచ |
శృణు నారద వక్ష్యామి బ్రహ్మమూలం సనాతనమ్ |
సృష్ట్యాదౌ మన్ముఖే క్షిప్తం దేవదేవేన విష్ణునా || ౯ ||

ప్రపంచబీజమిత్యాహురుత్పత్తిస్థితిహేతుకమ్ |
పురా మయా తు కథితం కశ్యపాయ సుధీమతే || ౧౦ ||

సావిత్రీపంజరం నామ రహస్యం నిగమత్రయే |
ఋష్యాదికం చ దిగ్వర్ణం సాంగావరణకం క్రమాత్ || ౧౧ ||

వాహనాయుధమంత్రాస్త్రమూర్తిధ్యానసమన్వితమ్ |
స్తోత్రం శృణు ప్రవక్ష్యామి తవ స్నేహాచ్చ నారద || ౧౨ ||

బ్రహ్మనిష్ఠాయ దేయం స్యాదదేయం యస్య కస్యచిత్ |
ఆచమ్య నియతః పశ్చాదాత్మధ్యానపురఃసరమ్ || ౧౩ ||

ఓమిత్యాదౌ విచింత్యాథ వ్యోమహేమాబ్జసంస్థితమ్ |
ధర్మకందగతజ్ఞానాదైశ్వర్యాష్టదళాన్వితమ్ || ౧౪ ||

వైరాగ్యకర్ణికాధీనాం ప్రణవగ్రహమధ్యగామ్ |
బ్రహ్మవేదిసమాయుక్తాం చైతన్యపురమధ్యగామ్ || ౧౫ ||

తత్త్వహంససమాకీర్ణాం శబ్దపీఠే సుసంస్థితామ్ |
నాదబిందుకళాతీతాం గోపురైరపి సంవృతామ్ || ౧౬ ||

విద్యాఽవిద్యాఽమృతత్వాది ప్రకారైరపిసంవృతామ్ |
నిగమార్గళసంఛన్నాం నిర్గుణద్వారవాటికామ్ || ౧౭ ||

చతుర్వర్గఫలోపేతాం మహాకల్పవనైర్వృతామ్ |
సాంద్రానందసుధాసింధునిగమద్వారవాటికామ్ || ౧౮ ||

ధ్యానధారణయోగాది తృణగుల్మలతావృతామ్ |
సదసచ్చిత్స్వరూపాఖ్య మృగపక్షిసమాకులామ్ || ౧౯ ||

విద్యాఽవిద్యావిచారాఖ్యలోకాలోకాచలావృతామ్ |
పంచీకరణపంచోత్థభూతతత్త్వనివేదితామ్ || ౨౦ ||

అవికారసమాశ్లిష్టనిజధ్యానగుణావృతామ్ |
వేదోపనిషదర్థాఖ్య దేవర్షిగణసేవితామ్ || ౨౧ ||

ఇతిహాసగ్రహగణైః సదారైరభివందితామ్ |
గాథాప్సరోభిర్యక్షైశ్చ గణకిన్నరసేవితామ్ || ౨౨ ||

నారసింహముఖైశ్చాపి పురుషైః కల్పచారణైః |
కృతగానవినోదాదికథాలాపనతత్పరామ్ || ౨౩ ||

తదిత్యవాఙ్మనోగమ్యతేజోరూపధరాం పరామ్ |
జగతః ప్రసవిత్రీం తాం సవితుః సృష్టికారిణీమ్ || ౨౪ ||

వరేణ్యమిత్యన్నమయీం పురుషార్థఫలప్రదామ్ |
అవిద్యావర్ణవర్జ్యాం చ తేజోవద్భర్గసంజ్ఞికామ్ || ౨౫ ||

దేవస్య సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మరసాత్మికామ్ |
ధీమహ్యహం స వై తద్వద్బ్రహ్మాద్వైతస్వరూపిణీమ్ || ౨౬ ||

ధియో యో నస్తు సవితా ప్రచోదయాదుపాసితామ్ |
పరోఽసౌ సవితా సాక్షాద్దేవోనిర్హరణాయ చ || ౨౭ ||

పరోరజస ఇత్యాది పరబ్రహ్మాత్మసావదోమ్ |
ఆపో జ్యోతిరితి ద్వాభ్యాం పాంచభౌతికసంజ్ఞికామ్ || ౨౮ ||

రసోఽమృతం బ్రహ్మపదైస్తాం నిత్యాం తాపినీం పరామ్ |
భూర్భువఃసువరిత్యేతైర్నిగమత్వప్రకాశికామ్ || ౨౯ ||

మహర్జనస్తపఃసత్యలోకోపరిసుసంస్థితామ్ |
తాదృగస్యా విరాడ్రూపం రహస్యం ప్రవదామ్యహమ్ || ౩౦ ||

వ్యోమకేశాకులాకాశ ద్యోకిరీటవిరాజితామ్ |
తటిద్భ్రుకుటినాక్రాంతవిధివిష్ణుశివార్చితామ్ || ౩౧ ||

గురుభార్గవకర్ణాంతాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనామ్ |
ఇడాపింగళసౌషుమ్ణ వామనాసాపుటాన్వితామ్ || ౩౨ ||

సంధ్యాద్విరోష్ఠపుటితాం లసద్వాగ్భవజిహ్వికామ్ |
సంధ్యాసౌ ద్యుమణేః కంఠలసద్బాహుసమన్వితామ్ || ౩౩ ||

పర్జన్యహృదయాసక్తవసుసుస్తనమండలామ్ |
ఆకాశోదరవిత్రస్తనాభ్యవాంతరదేశికామ్ || ౩౪ ||

ప్రాజాపత్యాఖ్యజఘనామింద్రాణీకటిసంజ్ఞికామ్ |
ఊరూ మలయమేరుభ్యాం శోభమానాం సురద్విషమ్ || ౩౫ ||

జానునీ జహ్నుకుశికౌ వైశ్వదేవలసద్భుజామ్ |
అయనద్వయజంఘాద్యసురాద్యపితృసంజ్ఞికామ్ || ౩౬ ||

పదాంఘ్రినఖరోమాళిభూతలద్రుమలాంఛితామ్ |
గ్రహరాశ్యర్క్షదేవర్షిమూర్తిం చ పరసంజ్ఞికామ్ || ౩౭ ||

తిథిమాసర్తువర్షాఖ్యసుకేతునిమిషాత్మికామ్ |
అహోరాత్రార్ధమాసాఖ్యామార్యాం చంద్రమసాత్మికామ్ || ౩౮ ||

మాయాకల్పితవైచిత్ర్యసంధ్యాచ్ఛాదనసంవృతామ్ |
జ్వలత్కాలానలప్రఖ్యాం తడిత్కోటిసమప్రభామ్ || ౩౯ ||

కోటిసూర్యప్రతీకాశాం చంద్రకోటిసుశీతలామ్ |
సుధామండలమధ్యస్థాం సాంద్రానందామృతాత్మికామ్ || ౪౦ ||

వాగతీతాం మనోరమ్యాం వరదాం వేదమాతరమ్ |
చరాచరమయీం నిత్యాం బ్రహ్మాక్షరసమన్వితామ్ || ౪౧ ||

ధ్యాత్వా స్వాత్మన్యభేదేన బ్రహ్మపంజరమారభేత్ |
పంజరస్య ఋషిశ్చాహం ఛందో వికృతిరుచ్యతే || ౪౨ ||

దేవతా చ పరో హంసః పరబ్రహ్మాధిదేవతా |
ప్రణవో బీజశక్తిః స్యాదోం కీలకముదాహృతమ్ || ౪౩ ||

తత్తత్త్వం ధీమహి క్షేత్రం ధియోఽస్త్రం యః పరం పదమ్ |
మంత్రమాపో జ్యోతిరితి యోనిర్హంసః సవేధకమ్ || ౪౪ ||

వినియోగస్తు సిద్ధ్యర్థం పురుషార్థచతుష్టయే |
తతస్తైరంగషట్కం స్యాత్తైరేవ వ్యాపకత్రయమ్ || ౪౫ ||

పూర్వోక్తదేవతాం ధ్యాయేత్సాకారగుణసంయుతామ్ |
పంచవక్త్రాం దశభుజాం త్రిపంచనయనైర్యుతామ్ || ౪౬ ||

ముక్తావిద్రుమసౌవర్ణామోషధీశసమాననామ్ |
వాణీం పరాం రమాం మాయాం చామరైర్దర్పణైర్యుతామ్ || ౪౭ ||

షడంగదేవతామంత్రై రూపాద్యవయవాత్మికామ్ |
మృగేంద్రవృషపక్షీంద్రమృగహంసాసనస్థితామ్ || ౪౮ ||

అర్ధేందుబద్ధముకుటకిరీటమణికుండలామ్ |
రత్నతాటంకమాంగళ్యపరగ్రైవేయనూపురామ్ || ౪౯ ||

అంగుళీయకకేయూరకంకణాద్యైరలంకృతామ్ |
దివ్యస్రగ్వస్త్రసంఛన్నరవిమండలమధ్యగామ్ || ౫౦ ||

వరాఽభయాబ్జయుగళాం శంఖచక్రగదాంకుశామ్ |
శుభ్రం కపాలం దధతీం వహంతీమక్షమాలికామ్ || ౫౧ ||

గాయత్రీం వరదాం దేవీం సావిత్రీం వేదమాతరమ్ |
ఆదిత్యపథగాం దేవీం స్మరేద్బ్రహ్మస్వరూపిణీమ్ || ౫౨ ||

విచిత్రమంత్రజననీం స్మరేద్విద్యాం సరస్వతీమ్ |
త్రిపదా ఋఙ్మయీ పూర్వా ముఖీ బ్రహ్మాస్త్రసంజ్ఞికా || ౫౩ ||

చతుర్వింశతితత్త్వాఖ్యా పాతు ప్రాచీం దిశం మమ |
చతుష్పాదా యజుర్బ్రహ్మదండాఖ్యా పాతు దక్షిణా || ౫౪ ||

షట్త్రింశత్తత్త్వయుక్తా సా పాతు మే దక్షిణాం దిశమ్ |
ప్రత్యఙ్ముఖీ పంచపదీ పంచాశత్తత్త్వరూపిణీ || ౫౫ ||

పాతు ప్రతీచీమనిశం సామబ్రహ్మశిరోంకితా |
సౌమ్యా బ్రహ్మస్వరూపాఖ్యా సాథర్వాంగిరసాత్మికా || ౫౬ ||

ఉదీచీం షట్పదా పాతు చతుఃషష్టికళాత్మికా |
పంచాశత్తత్త్వరచితా భవపాదా శతాక్షరీ || ౫౭ ||

వ్యోమాఖ్యా పాతు మే చోర్ధ్వం దిశం వేదాంగసంస్థితా |
విద్యున్నిభా బ్రహ్మసంజ్ఞా మృగారూఢా చతుర్భుజా || ౫౮ ||

చాపేషుచర్మాసిధరా పాతు మే పావకీం దిశమ్ |
బ్రాహ్మీ కుమారీ గాయత్రీ రక్తాంగీ హంసవాహినీ || ౫౯ ||

బిభ్రత్కమండల్వక్షస్రక్స్రువాన్మే పాతు నైరృతీమ్ |
చతుర్భుజా వేదమాతా శుక్లాంగీ వృషవాహినీ || ౬౦ ||

వరాఽభయకపాలాక్షస్రగ్విణీ పాతు మారుతీమ్ |
శ్యామా సరస్వతీ వృద్ధా వైష్ణవీ గరుడాసనా || ౬౧ ||

శంఖారాబ్జాభయకరా పాతు శైవీం దిశం మమ |
చతుర్భుజా వేదమాతా గౌరాంగీ సింహవాహనా || ౬౨ ||

వరాభయాబ్జయుగళైర్భుజైః పాత్వధరాం దిశమ్ |
తత్తత్పార్శ్వస్థితాః స్వస్వవాహనాయుధభూషణాః || ౬౩ ||

స్వస్వదిక్షు స్థితాః పాంతు గ్రహశక్త్యంగదేవతాః |
మంత్రాధిదేవతారూపా ముద్రాధిష్ఠానదేవతాః || ౬౪ ||

వ్యాపకత్వేన పాత్వస్మానాపహృత్తలమస్తకీ |
తత్పదం మే శిరః పాతు ఫాలం మే సవితుఃపదమ్ || ౬౫ ||

వరేణ్యం మే దృశౌ పాతు శ్రుతిం భర్గః సదా మమ |
ఘ్రాణం దేవస్య మే పాతు పాతు ధీమహి మే ముఖమ్ || ౬౬ ||

జిహ్వాం మమ ధియః పాతు కంఠం మే పాతు యఃపదమ్ |
నః పదం పాతు మే స్కంధౌ భుజౌ పాతు ప్రచోదయాత్ || ౬౭ ||

కరౌ మే చ పరః పాతు పాదౌ మే రజసోఽవతు |
సా మే నాభిం సదా పాతు కటిం వై పాతుమేవదోమ్ || ౬౮ ||

ఓమాపః సక్థినీ పాతు గుహ్యం జ్యోతిః సదా మమ |
ఊరూ మమ రసః పాతు జానునీ అమృతం మమ || ౬౯ ||

జంఘే బ్రహ్మపదం పాతు గుల్ఫౌ భూః పాతు మే సదా |
పాదౌ మమ భువః పాతు సువః పాత్వఖిలం వపుః || ౭౦ ||

రోమాణి మే మహః పాతు లోమకం పాతు మే జనః |
ప్రాణాంశ్చ ధాతుతత్త్వాని తదీశః పాతు మే తపః || ౭౧ ||

సత్యం పాతు మమాయూంషి హంసో వృద్ధిం చ పాతు మే |
శుచిషత్పాతు మే శుక్రం వసుః పాతు శ్రియం మమ || ౭౨ ||

మతిం పాత్వంతరిక్షసద్ధోతా దానం చ పాతు మే |
వేదిషత్పాతు మే విద్యామతిథిః పాతు మే గృహమ్ || ౭౩ ||

ధర్మం దురోణసత్పాతు నృషత్పాతు వధూం మమ |
వరసత్పాతు మే మాయాఽమృతసత్పాతు మే సుతాన్ || ౭౪ ||

వ్యోమసత్పాతు మే బంధూన్ భ్రాతౄనబ్జశ్చ పాతు మే |
పశూన్మే పాతు గోజాశ్చ ఋతజాః పాతు మే భువమ్ || ౭౫ ||

సర్వం మే అద్రిజా పాతు యానం మే పాత్వృతం సదా |
మమ సర్వం బృహత్పాతు విభురోం పాతు సర్వదా || ౭౬ ||

అనుక్తమథ యత్స్థానం శరీరాంతర్బహిశ్చ యత్ |
తత్సర్వం పాతు మే నిత్యం హంసః సోఽహమహర్నిశమ్ || ౭౭ ||

ఇదం తు కథితం సమ్యఙ్మయా తే బ్రహ్మపంజరమ్ |
సంధ్యయోః ప్రత్యహం భక్త్యా జపకాలే విశేషతః || ౭౮ ||

ధారయేద్ద్విజవర్యో యః శ్రావయేద్వా సమాహితః |
స విష్ణుః స శివః సోఽహం సోఽక్షరః స విరాట్ స్వరాట్ || ౭౯ ||

శతాక్షరాత్మకం దేవ్యా నామాష్టావింశతిః శతమ్ |
శృణు వక్ష్యామి తత్సర్వమతి గుహ్యం సనాతనమ్ || ౮౦ ||

భూతిదా భువనా వాణీ వసుధా సుమనా మహీ |
తుర్యా శోభా ద్విజప్రీతా కామధుక్ భక్తసిద్ధిదా || ౮౧ ||

విశ్వా చ విజయా వేద్యా సంధ్యా బ్రాహ్మీ సరస్వతీ |
హరిణీ జననీ నందా సవిసర్గా తపస్వినీ || ౮౨ ||

పయస్వినీ సతీ త్యాగా చైందవీ సత్యవీ రసా |
శైవీ లాస్యప్రియా తుష్టా జప్యా సత్యా సతీ ధ్రువా || ౮౩ ||

భక్తవశ్యా చ గాయత్రీ భీమా విష్ణుప్రియా జయా |
విశ్వా తుర్యా పరా రేచ్యా నిర్ఘృణీ యమినీ భవా || ౮౪ ||

గోవేద్యా చ జరిష్ఠా చ స్కందినీ ధీర్మతిర్హిమా |
అనంతా రవిమధ్యస్థా సావిత్రీ బ్రాహ్మణీ త్రయీ || ౮౫ ||

అపర్ణా చండికా ధ్యేయా మనుశ్రేష్ఠా చ సాత్వికీ |
భీషణా యోగినీ పక్షీ నదీ ప్రజ్ఞా చ చోదినీ || ౮౬ ||

ధనినీ యామినీ పద్మా రోహిణీ రమణీ ఋషిః |
బ్రహ్మిష్ఠా భక్తిగమ్యా చ కామదా బలదా వసుః || ౮౭ ||

ఆద్యా వర్ణమయీ హృద్యా లక్ష్మీః శాంతా రమాఽచ్యుతా |
సేనాముఖీ సామమయీ బహుళా దోషవర్జితా || ౮౮ ||

సర్వకామదుఘా సోమోద్భవాఽహంకారవర్జితా |
తత్పరా సుఖదా సిద్ధిః వేద్యా పూజ్యా ప్రసాదినీ || ౮౯ ||

విప్రప్రసాదినీ పూజ్యా విశ్వవంద్యా వినోదినీ |
ద్విపదా చ చతుష్పాదా త్రిపదా చైవ షట్పదా || ౯౦ ||

అష్టాపదీ నవపదీ సా సహస్రాక్షరాత్మికా |
అమోఘఫలదాఽనాదిః సర్వా సర్వాంగసుందరీ || ౯౧ ||

శర్వాణీ వైష్ణవీ చంద్రచూడా త్రిణయనా క్షమా |
విశ్వమాతా త్రయీసారా త్రికాలజ్ఞానరూపిణీ || ౯౨ ||

చంద్రమండలమధ్యస్థా భక్తపాపవినాశినీ |
వరదా ఛందసాం మాతా బ్రాహ్మణ్యపదదాయినీ || ౯౩ ||

య ఇదం పరమం గుహ్యం సావిత్రీమంత్రపంజరమ్ |
నామాష్టవింశతిశతం శృణుయాచ్ఛ్రావయేత్పఠేత్ || ౯౪ ||

మర్త్యానామమృతత్త్వాయ భీతానామభయాయ చ |
మోక్షాయ చ ముముక్షూణాం శ్రీకామానాం శ్రియే సదా || ౯౫ ||

విజయాయ యుయుత్సూనాం వ్యాధితానామరోగకృత్ |
వశ్యాయ వశ్యకామానాం విద్యాయై వేదకామినామ్ || ౯౬ ||

ద్రవిణాయ దరిద్రాణాం పాపినాం పాపశాంతయే |
వాదినాం వాదవిజయే కవీనాం కవితాప్రదమ్ || ౯౭ ||

అన్నాయ క్షుధితానాం చ స్వర్గాయ స్వర్గమిచ్ఛతామ్ |
పశుభ్యః పశుకామానాం పుత్రేభ్యః పుత్రకాంక్షిణామ్ || ౯౮ ||

క్లేశినాం శోకశాంత్యర్థం నృణాం శత్రుభయాయ చ |
రాజవశ్యాయ ద్రష్టవ్యం పంజరం నృపసేవినామ్ || ౯౯ ||

భక్త్యర్థం విష్ణుభక్తానాం విష్ణోః సర్వాంతరాత్మని |
నాయకం విధిసృష్టానాం శాంతయే భవతి ధ్రువమ్ || ౧౦౦ ||

నిఃస్పృహాణాం నృణాం ముక్తిః శాశ్వతీ భవతీ ధ్రువమ్ |
జప్యం త్రివర్గసంయుక్తం గృహస్థేన విశేషతః || ౧౦౧ ||

మునీనాం జ్ఞానసిద్ధ్యర్థం యతీనాం మోక్షసిద్ధయే |
ఉద్యంతం చంద్రకిరణముపస్థాయ కృతాంజలిః || ౧౦౨ ||

కాననే వా స్వభవనే తిష్ఠంఛుద్ధో జపేదిదమ్ |
సర్వాన్కామానవాప్నోతి తథైవ శివసన్నిధౌ || ౧౦౩ ||

మమ ప్రీతికరం దివ్యం విష్ణుభక్తివివర్ధనమ్ |
జ్వరార్తానాం కుశాగ్రేణ మార్జయేత్కుష్ఠరోగిణామ్ || ౧౦౪ ||

మృగమంగం యథాలింగం కవచేన తు సాధకః |
మండలేన విశుద్ధ్యేత సర్వరోగైర్న సంశయః || ౧౦౫ ||

మృతప్రజా చ యా నారీ జన్మవంధ్యా తథైవ చ |
కన్యాదివంధ్యా యా నారీ తాసామంగం ప్రమార్జయేత్ || ౧౦౬ ||

తాస్తాః సంవత్సరాదర్వాగ్ధ్రియేయుర్గర్భముత్తమమ్ |
పతివిద్వేషిణీ యా స్త్రీ అంగం తస్యాః ప్రమార్జయేత్ || ౧౦౭ ||

తమేవ భజతే సా స్త్రీ పతిం కామవశం నయేత్ |
అశ్వత్థే రాజవశ్యార్థం బిల్వమూలే సురూపభాక్ || ౧౦౮ ||

పాలాశమూలే విద్యార్థీ తేజస్వ్యభిముఖో రవేః |
కన్యార్థీ చండికాగేహే జపేచ్ఛత్రుభయాయ చ || ౧౦౯ ||

శ్రీకామో విష్ణుగేహే చ ఉద్యానే స్త్రీర్వశీ భవేత్ |
ఆరోగ్యార్థే స్వగేహే చ మోక్షార్థీ శైలమస్తకే || ౧౧౦ ||

సర్వకామో విష్ణుగేహే మోక్షార్థీ యత్ర కుత్రచిత్ |
జపారంభే తు హృదయం జపాంతే కవచం పఠేత్ || ౧౧౧ ||

కిమత్ర బహునోక్తేన శృణు నారద తత్త్వతః |
యం యం చింతయతే నిత్యం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౧౧౨ ||

ఇతి శ్రీమద్వసిష్ఠసంహితాయాం బ్రహ్మనారదసంవాదే శ్రీ గాయత్రీ పంజర స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed