Sri Gayatri Stavaraja – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತವರಾಜಃ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಸ್ತವರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಃ, ಸಕಲಜನನೀ ಚತುಷ್ಪದಾ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಪರಂ ಧಾಮ ಪ್ರಥಮಪಾದೋ ಬೀಜಂ, ದ್ವಿತೀಯಃ ಶಕ್ತಿಃ, ತೃತೀಯಃ ಕೀಲಕಂ, ದಶಪ್ರಣವಸಂಯುಕ್ತಾ ಸವ್ಯಾಹೃತಿಕಾ ತುರೀಯಪಾದೋ ವ್ಯಾಪಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ನ್ಯಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ಧ್ಯಾಯೇತ್ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವೇದಧಾತ್ರೀಂ ಶತಮಖಫಲದಾಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೈಕವೇದ್ಯಾಂ
ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಂ ಪರಮಶಿವಪದಾಂ ಶ್ರೀಪದಂ ವೈ ಕರೋತಿ |
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಪದಂ ತತ್ಸವಿತುರನುಪದಾಂತೇ ವರೇಣ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹ್ಯಭಿದಧತಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧ ||
ಇತ್ಯೌರ್ವತೇಜಃ |

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಬೀಜಂ ಪ್ರಣವಂ ತ್ರಿಪಾದಂ
ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಂ ಪ್ರಣವಂ ವಿಭೂತಿಂ
ತಥಾ ಭವೇದ್ವಾಕ್ಯವಿಚಿತ್ರವಾಣೀ || ೨ ||

ಶುಭಂ ಶಿವಂ ಶೋಭನಮಸ್ತು ಮಹ್ಯಂ
ಸೌಭಾಗ್ಯಭೋಗೋತ್ಸವಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪ್ರಕಾಶವಿದ್ಯಾತ್ರಯಶಾಸ್ತ್ರಸರ್ವಂ
ಭಜೇನ್ಮಹಾಮಂತ್ರಫಲಂ ಪ್ರಿಯೇ ವೈ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಂ ಶಿರಸಿ ಶಿಖಿಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಂ ನಮೋಽಂತಂ
ಸೂಕ್ತಂ ಪಾರಾಯಣೋಕ್ತಂ ಪ್ರಣವಮಥ ಮಹಾವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಮೂಲಮ್ |
ತುರ್ಯಂ ತ್ರೀಣಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪ್ರಥಮಮನುಮಹಾವೇದವೇದಾಂತಸೂಕ್ತಂ
ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮೃತ್ಯಾನುಸಾರಂ ನಿಯಮಿತಚರಿತಂ ಮೂಲಮಂತ್ರಂ ನಮೋಽಂತಮ್ || ೪ ||

ಅಸ್ತ್ರಂ ಶಸ್ತ್ರಹತಂ ತ್ವಘೋರಸಹಿತಂ ದಂಡೇನ ವಾಜೀಹತಂ
ಚಾದಿತ್ಯಾದಿಹತಂ ಶಿರೋಽಂತಸಹಿತಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಪರಮ್ |
ತುರ್ಯಾಂತ್ಯಾದಿವಿಲೋಮಮಂತ್ರಪಠನಂ ಬೀಜಂ ಶಿಖಾಂತೋರ್ಧ್ವಕಂ
ನಿತ್ಯಂ ಕಾಲನಿಯಮ್ಯವಿಪ್ರವಿದುಷಾಂ ಕಿಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಭೂಸುರಾನ್ || ೫ ||

ನಿತ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನಿಯಮ್ಯ ಪವನಂ ನಿರ್ಘೋಷಶಕ್ತಿತ್ರಯಂ
ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಗುರೂಪದೇಶವಿಧಿವದ್ದೇವೀಂ ಶಿಖಾಂ ತಾಮಪಿ |
ಷಷ್ಟ್ಯೈಕೋತ್ತರಸಂಖ್ಯಯಾನುಗತಸೌಷುಮ್ನಾದಿಮಾರ್ಗತ್ರಯೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಸಮಸ್ತವೇದಜನನೀಂ ದೇವೀಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಮಯೀಮ್ || ೬ ||

ಗಾಯತ್ರೀಂ ಸಕಲಾಗಮಾರ್ಥವಿದುಷಾಂ ಸೌರಸ್ಯ ಬೀಜೇಶ್ವರೀಂ
ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಸಮಸ್ತಮಂತ್ರಜನನೀಂ ಸರ್ವಜ್ಞಧಾಮೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿತ್ರಯಸಂಪುಟಾರ್ಥಕರಣೀಂ ಸಂಸಾರಪಾರಾಯಣೀಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ಸರ್ವಸಮಾನತಂತ್ರ ಪರಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾಯಿನೀಮ್ || ೭ ||

ಏಕದ್ವಿತ್ರಿಚತುಃಸಮಾನಗಣನಾವರ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಪಾದಯೋಃ
ಪಾದಾದೌ ಪ್ರಣವಾದಿಮಂತ್ರಪಠನೇ ಮಂತ್ರತ್ರಯೀ ಸಂಪುಟಾಮ್ |
ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ದ್ವಿಪದಂ ಪಠೇತ್ಪರತರಂ ಸಾಯಂ ತುರೀಯಂ ಯುತಂ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಮನಂತಕೋಟಿಫಲದಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಹೇ || ೮ ||

ಓಜೋಽಸೀತಿ ಸಹೋಽಸ್ಯಹೋ ಬಲಮಸಿ ಭ್ರಾಜೋಽಸಿ ತೇಜಸ್ವಿನೀ
ವರ್ಚಸ್ವೀ ಸವಿತಾಗ್ನಿಸೋಮಮಮೃತಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ |
ದೇವಾನಾಂ ದ್ವಿಜವರ್ಯತಾಂ ಮುನಿಗಣೇ ಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಿನಾಂ ಶಾಂತಿನಾ-
-ಮೋಮಿತ್ಯೇಕಮೃಚಂ ಪಠಂತಿ ಯಮಿನೋ ಯಂ ಯಂ ಸ್ಮರೇತ್ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

ಓಮಿತ್ಯೇಕಮಜಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ತತ್ಸಪ್ತಧಾ ಭಾಜಿತಂ
ತಾರಂ ತಂತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ ಪರತರೇ ಪಾದತ್ರಯಂ ಗರ್ಭಿತಮ್ |
ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ರಸೋಽಮೃತಂ ಜನಮಹಃ ಸತ್ಯಂ ತಪಃ ಸ್ವರ್ಭುವ-
-ರ್ಭೂಯೋ ಭೂಯ ನಮಾಮಿ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರೋಮೇತೈರ್ಮಹಾಮಂತ್ರಕಮ್ || ೧೦ ||

ಆದೌ ಬಿಂದುಮನುಸ್ಮರನ್ ಪರತರೇ ಬಾಲಾ ತ್ರಿವರ್ಣೋಚ್ಚರನ್
ವ್ಯಾಹೃತ್ಯಾದಿಸಬಿಂದುಯುಕ್ತತ್ರಿಪದಾತಾರತ್ರಯಂ ತುರ್ಯಕಮ್ |
ಆರೋಹಾದವರೋಹತಃ ಕ್ರಮಗತಾ ಶ್ರೀಕುಂಡಲೀತ್ಥಂ ಸ್ಥಿತಾ
ದೇವೀ ಮಾನಸಪಂಕಜೇ ತ್ರಿನಯನಾ ಪಂಚಾನನಾ ಪಾತು ಮಾಮ್ || ೧೧ ||

ಸರ್ವೇ ಸರ್ವವಶೇ ಸಮಸ್ತಸಮಯೇ ಸತ್ಯಾತ್ಮಿಕೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೇ
ಸಾವಿತ್ರೀಸವಿತಾತ್ಮಿಕೇ ಶಶಿಯುತೇ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನೀ ಗೋತ್ರಜೇ |
ಸಂಧ್ಯಾತ್ರೀಣ್ಯುಪಕಲ್ಪ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಿಧಿಃ ಸಂಧ್ಯಾಭಿಧಾನಾಮಕೇ
ಗಾಯತ್ರೀಪ್ರಣವಾದಿಮಂತ್ರಗುರುಣಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೧೨ ||

ಕ್ಷೇಮಂ ದಿವ್ಯಮನೋರಥಾಃ ಪರತರೇ ಚೇತಃ ಸಮಾಧೀಯಿತಾಂ
ಜ್ಞಾನಂ ನಿತ್ಯವರೇಣ್ಯಮೇತದಮಲಂ ದೇವಸ್ಯ ಭರ್ಗೋ ಧಿಯನ್ |
ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀರ್ವಿಜಯಾರ್ಥಿನೋಽಥ ಸವಿತುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ವಿಧಿಸ್ತತ್ಪದಂ
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಧ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯೋ ನಃ ಪದಂ ಪಾತು ಮಾಮ್ || ೧೩ ||

ಸತ್ಯಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯವಿರಳಂ ವಿಶ್ವಾದಿಮಾಯಾತ್ಮಕಂ
ಸರ್ವಾದ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದಪಾದರಮಯಾ ತಾರಂ ತಥಾ ಮನ್ಮಥಮ್ |
ತುರ್ಯಾನ್ಯತ್ರಿತಯಂ ದ್ವಿತೀಯಮಪರಂ ಸಂಯೋಗಸವ್ಯಾಹೃತಿಂ
ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಮನೋನ್ಮನೀಂ ಮನಸಿಜಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ದೇವೀಂ ಪರಾಮ್ || ೧೪ ||

ಆದೌ ಗಾಯತ್ರಿಮಂತ್ರಂ ಗುರುಕೃತನಿಯಮಂ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾನುಕೂಲಂ
ಸರ್ವಾದ್ಯಂ ಸಾರಭೂತಂ ಸಕಲಮನುಮಯಂ ದೇವತಾನಾಮಗಮ್ಯಮ್ |
ದೇವಾನಾಂ ಪೂರ್ವದೇವಂ ದ್ವಿಜಕುಲಮುನಿಭಿಃ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾದ್ಯೈಃ
ಕೋ ವಾ ವಕ್ತುಂ ಸಮರ್ಥಸ್ತವ ಮನುಮಹಿಮಾಬೀಜರಾಜಾದಿಮೂಲಮ್ || ೧೫ ||

ಗಾಯತ್ರೀಂ ತ್ರಿಪದಾಂ ತ್ರಿಬೀಜಸಹಿತಾಂ ತ್ರಿವ್ಯಾಹೃತಿಂ ತ್ರಿಪದಾಂ
ತ್ರಿಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ರಿಗುಣಾಂ ತ್ರಿಕಾಲನಿಯಮಾಂ ವೇದತ್ರಯೀಂ ತಾಂ ಪರಾಮ್ |
ಸಾಂಖ್ಯಾದಿತ್ರಯರೂಪಿಣೀಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾತೃತ್ರಯೀಂ ತತ್ಪರಾಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ತ್ರಿದಶತ್ರಿಕೋಟಿಸಹಿತಾಂ ಸಂಧ್ಯಾಂ ತ್ರಯೀಂ ತಾಂ ನುಮಃ || ೧೬ ||

ಓಮಿತ್ಯೇತತ್ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ತ್ರಿಭುವನಕರಣಂ ತ್ರಿಸ್ವರಂ ವಹ್ನಿರೂಪಂ
ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ತ್ರಿಪಾದಂ ತ್ರಿಗುಣಗುಣಮಯಂ ತ್ರೈಪುರಾಂತಂ ತ್ರಿಸೂಕ್ತಮ್ |
ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪೂರ್ವಶಕ್ತಿಂ ದ್ವಿತಯಗುರುಪದಂ ಪೀಠಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಂ ತಂ
ತಸ್ಮಾದೇತತ್ತ್ರಿಪಾದಂ ತ್ರಿಪದಮನುಸರಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಭೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೭ ||

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಽತಿಮೇಧಾ ಮಧುಮತಿಮಧುರಃ ಸಂಶಯಃ ಪ್ರಜ್ಞಕಾಂತಿ-
-ರ್ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಶ್ರೀರತುಲಧನಪತಿಃ ಸೌಮ್ಯವಾಕ್ಯಾನುವೃತ್ತಿಃ |
ಮೇಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೃದುಪತಿಮಧುರಾಪೂರ್ಣವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಪೂರ್ಣಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಚಿಂತ್ಯಂ ಪ್ರಣವಪರವಶಾತ್ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ || ೧೮ ||

ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಣವಪರಯುತೇ ಮಂತ್ರಮಾದ್ಯಂ ನಮೋಂತಂ
ಸರ್ವಂ ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯಂ ಶತಗುಣಮಭಿತೋ ವರ್ಣಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ತೇ |
ಏವಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಜಪ್ತಂ ತ್ರಿಭುವನಸಹಿತಂ ತುರ್ಯಮಂತ್ರಂ ತ್ರಿಪಾದಂ
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಗಗನಸುಸದೃಶಂ ಧ್ಯಾಯತೇ ಯಃ ಸ ಮುಕ್ತಃ || ೧೯ ||

ಆದಿಕ್ಷಾಂತಸಬಿಂದುಯುಕ್ತಸಹಿತಂ ಮೇರುಂ ಕ್ಷಕಾರಾತ್ಮಕಂ
ವ್ಯಸ್ತಾವ್ಯಸ್ತಸಮಸ್ತವರ್ಗಸಹಿತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಶತಾಷ್ಟೋತ್ತರಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಜಪತಾಂ ತ್ರಿಕಾಲಸಹಿತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಸನೈಮಿತ್ತಿಕಂ
ಏವಂ ಜಾಪ್ಯಫಲಂ ಶಿವೇನ ಕಥಿತಂ ಸದ್ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಮ್ || ೨೦ ||

ಸಪ್ತವ್ಯಾಹೃತಿಸಪ್ತತಾರವಿಕೃತಿಃ ಸತ್ಯಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಧೃತಿಃ
ಸರ್ವಂ ತತ್ಸವಿತುಶ್ಚ ಧೀಮಹಿ ಮಹಾಭರ್ಗಸ್ಯ ದೇವಂ ಭಜೇ |
ಧಾಮ್ನೋ ಧಾಮ ಸಮಾಧಿಧಾರಣಮಹಾನ್ ಧೀಮತ್ಪದಂ ಧ್ಯಾಯತೇ
ಓಂ ತತ್ಸರ್ವಮನುಪ್ರಪೂರ್ಣದಶಕಂ ಪಾದತ್ರಯಂ ಕೇವಲಮ್ || ೨೧ ||

ವಿಜ್ಞಾನಂ ವಿಲಸದ್ವಿವೇಕವಚಸಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನುಸಂಧಾರಿಣೀಂ
ಶ್ರದ್ಧಾಮೇಧ್ಯಯಶಃ ಶಿರಃ ಸುಮನಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರಿಯಂ ತ್ವಾಂ ಸದಾ |
ಆಯುಷ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಮತುಲಂ ದೇವೀಂ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಪರಂ
ತತ್ಕಾಲೇ ಸಕಲಾರ್ಥಸಾಧನಮಹಾನ್ಮುಕ್ತಿರ್ಮಹತ್ವಂ ಪದಮ್ || ೨೨ ||

ಪೃಥ್ವೀ ಗಂಧೋಽರ್ಚನಾಯಾಂ ನಭಸಿ ಕುಸುಮತಾ ವಾಯುಧೂಪಪ್ರಕರ್ಷೋ
ವಹ್ನಿರ್ದೀಪಪ್ರಕಾಶೋ ಜಲಮಮೃತಮಯಂ ನಿತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಪೂಜಾ |
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ನಿವೇದ್ಯಂ ಸುಖವಸತಿ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ ದಂಪತೀನಾಂ
ತ್ವಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿವಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಮತಾ ನಾಹಂ ತ್ವಯಾ ಜ್ಞೇಯಸಿ || ೨೩ ||

ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಹೇತುಂ ಸಕಲಸುಖಕರಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಸತ್ಯಂ ಸದ್ಭೋಗನಿತ್ಯಂ ಸುಖಜನಸುಹೃದಂ ಸುಂದರಂ ಶ್ರೀಸಮಸ್ತಮ್ |
ಸೌಮಂಗಳ್ಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಸಕಲಶುಭಕರಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಸರ್ವಾದ್ಯಂ ಸದ್ವಿವೇಕಂ ತ್ರಿಪದಪದಯುಗಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮಧ್ಯಾಸಮಸ್ತಮ್ || ೨೪ ||

ಗಾಯತ್ರೀಪದಪಂಚಪಂಚಪ್ರಣವದ್ವಂದ್ವಂ ತ್ರಿಧಾ ಸಂಪುಟಂ
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕ್ರಮಮಂತ್ರಜಾಪ್ಯದಶಕಂ ದೇವೀಪದಂ ಕ್ಷುತ್ತ್ರಯಮ್ |
ಮಂತ್ರಾದಿಸ್ಥಿತಿಕೇಷು ಸಂಪುಟಮಿದಂ ಶ್ರೀಮಾತೃಕಾವೇಷ್ಟಿತಂ
ವರ್ಣಾಂತ್ಯಾದಿವಿಲೋಮಮಂತ್ರಜಪನಂ ಸಂಹಾರಸಮ್ಮೋಹನಮ್ || ೨೫ ||

ಭೂರಾದ್ಯಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಸ್ತ್ರಿಪದಪದಯುತಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮಾದ್ಯಂತಯೋಜ್ಯಂ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರ್ಯಂ ಕ್ರಮಶಿಖಿಸಕಲಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮ್ |
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮಾತೃಕಾಣಾಂ ಮನುಮಯವಪುಷಂ ಮಂತ್ರಯೋಗಂ ಪ್ರಯುಕ್ತಂ
ಸಂಹಾರಂ ಕ್ಷಾದಿವರ್ಣಂ ವಸುಶತಗಣನಂ ಮಂತ್ರರಾಜಂ ನಮಾಮಿ || ೨೬ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮುದಾಹೃತಂ ಹಿತಕರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭಾತಸಮಯೇ ಪಾರಾಯಣಂ ನಿತ್ಯಶಃ |
ವೇದಾನಾಂ ವಿಧಿವಾದಮಂತ್ರಸಕಲಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಸಂಪದಾಂ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರತ್ರ ಸರ್ವಸುಖದಂ ಚಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯತಾಮ್ || ೨೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತವರಾಜಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed