Sri Gayatri Stavaraja – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸ்தவராஜ꞉


அஸ்ய ஶ்ரீகா³யத்ரீஸ்தவராஜஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய விஶ்வாமித்ர ருஷி꞉, ஸகலஜநநீ சதுஷ்பதா³ ஶ்ரீகா³யத்ரீ பரமாத்மா தே³வதா, ஸர்வோத்க்ருஷ்டம் பரம் தா⁴ம ப்ரத²மபாதோ³ பீ³ஜம், த்³விதீய꞉ ஶக்தி꞉, த்ருதீய꞉ கீலகம், த³ஶப்ரணவஸம்யுக்தா ஸவ்யாஹ்ருதிகா துரீயபாதோ³ வ்யாபகம், மம த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஜபே விநியோக³꞉ । ந்யாஸம் க்ருத்வா த்⁴யாயேத் ।

அத² த்⁴யாநம் ।
கா³யத்ரீம் வேத³தா⁴த்ரீம் ஶதமக²ப²லதா³ம் வேத³ஶாஸ்த்ரைகவேத்³யாம்
சிச்ச²க்திம் ப்³ரஹ்மவித்³யாம் பரமஶிவபதா³ம் ஶ்ரீபத³ம் வை கரோதி ।
ஸர்வோத்க்ருஷ்டம் பத³ம் தத்ஸவிதுரநுபதா³ந்தே வரேண்யம் ஶரண்யம்
ப⁴ர்கோ³ தே³வஸ்ய தீ⁴மஹ்யபி⁴த³த⁴தி தி⁴யோ யோ ந꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ 1 ॥

இத்யௌர்வதேஜ꞉ ।

ஸாம்ராஜ்யபீ³ஜம் ப்ரணவம் த்ரிபாத³ம்
ஸவ்யாபஸவ்யம் ப்ரஜபேத்ஸஹஸ்ரகம் ।
ஸம்பூர்ணகாமம் ப்ரணவம் விபூ⁴திம்
ததா² ப⁴வேத்³வாக்யவிசித்ரவாணீ ॥ 2 ॥

ஶுப⁴ம் ஶிவம் ஶோப⁴நமஸ்து மஹ்யம்
ஸௌபா⁴க்³யபோ⁴கோ³த்ஸவமஸ்து நித்யம் ।
ப்ரகாஶவித்³யாத்ரயஶாஸ்த்ரஸர்வம்
ப⁴ஜேந்மஹாமந்த்ரப²லம் ப்ரியே வை ॥ 3 ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரம் ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ம் ஶிரஸி ஶிகி²மஹத்³ப்³ரஹ்மஶீர்ஷம் நமோ(அ)ந்தம்
ஸூக்தம் பாராயணோக்தம் ப்ரணவமத² மஹாவாக்யஸித்³தா⁴ந்தமூலம் ।
துர்யம் த்ரீணி த்³விதீயம் ப்ரத²மமநுமஹாவேத³வேதா³ந்தஸூக்தம்
நித்யம் ஸ்ம்ருத்யாநுஸாரம் நியமிதசரிதம் மூலமந்த்ரம் நமோ(அ)ந்தம் ॥ 4 ॥

அஸ்த்ரம் ஶஸ்த்ரஹதம் த்வகோ⁴ரஸஹிதம் த³ண்டே³ந வாஜீஹதம்
சாதி³த்யாதி³ஹதம் ஶிரோ(அ)ந்தஸஹிதம் பாபக்ஷயார்த²ம் பரம் ।
துர்யாந்த்யாதி³விளோமமந்த்ரபட²நம் பீ³ஜம் ஶிகா²ந்தோர்த்⁴வகம்
நித்யம் காலநியம்யவிப்ரவிது³ஷாம் கிம் து³ஷ்க்ருதம் பூ⁴ஸுரான் ॥ 5 ॥

நித்யம் முக்திப்ரத³ம் நியம்ய பவநம் நிர்கோ⁴ஷஶக்தித்ரயம்
ஸம்யக்³ஜ்ஞாநகு³ரூபதே³ஶவிதி⁴வத்³தே³வீம் ஶிகா²ம் தாமபி ।
ஷஷ்ட்யைகோத்தரஸங்க்²யயாநுக³தஸௌஷும்நாதி³மார்க³த்ரயீம்
த்⁴யாயேந்நித்யஸமஸ்தவேத³ஜநநீம் தே³வீம் த்ரிஸந்த்⁴யாமயீம் ॥ 6 ॥

கா³யத்ரீம் ஸகலாக³மார்த²விது³ஷாம் ஸௌரஸ்ய பீ³ஜேஶ்வரீம்
ஸர்வாம்நாயஸமஸ்தமந்த்ரஜநநீம் ஸர்வஜ்ஞதா⁴மேஶ்வரீம் ।
ப்³ரஹ்மாதி³த்ரயஸம்புடார்த²கரணீம் ஸம்ஸாரபாராயணீம்
ஸந்த்⁴யாம் ஸர்வஸமாநதந்த்ர பரயா ப்³ரஹ்மாநுஸந்தா⁴யிநீம் ॥ 7 ॥

ஏகத்³வித்ரிசது꞉ஸமாநக³ணநாவர்ணாஷ்டகம் பாத³யோ꞉
பாதா³தௌ³ ப்ரணவாதி³மந்த்ரபட²நே மந்த்ரத்ரயீ ஸம்புடாம் ।
ஸந்த்⁴யாயாம் த்³விபத³ம் படே²த்பரதரம் ஸாயம் துரீயம் யுதம்
நித்யாநித்யமநந்தகோடிப²லத³ம் ப்ராப்தம் நமஸ்குர்மஹே ॥ 8 ॥

ஓஜோ(அ)ஸீதி ஸஹோ(அ)ஸ்யஹோ ப³லமஸி ப்⁴ராஜோ(அ)ஸி தேஜஸ்விநீ
வர்சஸ்வீ ஸவிதாக்³நிஸோமமம்ருதம் ரூபம் பரம் தீ⁴மஹி ।
தே³வாநாம் த்³விஜவர்யதாம் முநிக³ணே முக்த்யர்தி²நாம் ஶாந்திநா-
-மோமித்யேகம்ருசம் பட²ந்தி யமிநோ யம் யம் ஸ்மரேத்ப்ராப்நுயாத் ॥ 9 ॥

ஓமித்யேகமஜஸ்வரூபமமலம் தத்ஸப்ததா⁴ பா⁴ஜிதம்
தாரம் தந்த்ரஸமந்விதம் பரதரே பாத³த்ரயம் க³ர்பி⁴தம் ।
ஆபோ ஜ்யோதி ரஸோ(அ)ம்ருதம் ஜநமஹ꞉ ஸத்யம் தப꞉ ஸ்வர்பு⁴வ-
-ர்பூ⁴யோ பூ⁴ய நமாமி பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வரோமேதைர்மஹாமந்த்ரகம் ॥ 10 ॥

ஆதௌ³ பி³ந்து³மநுஸ்மரன் பரதரே பா³லா த்ரிவர்ணோச்சரன்
வ்யாஹ்ருத்யாதி³ஸபி³ந்து³யுக்தத்ரிபதா³தாரத்ரயம் துர்யகம் ।
ஆரோஹாத³வரோஹத꞉ க்ரமக³தா ஶ்ரீகுண்ட³லீத்த²ம் ஸ்தி²தா
தே³வீ மாநஸபங்கஜே த்ரிநயநா பஞ்சாநநா பாது மாம் ॥ 11 ॥

ஸர்வே ஸர்வவஶே ஸமஸ்தஸமயே ஸத்யாத்மிகே ஸாத்த்விகே
ஸாவித்ரீஸவிதாத்மிகே ஶஶியுதே ஸாங்க்²யாயநீ கோ³த்ரஜே ।
ஸந்த்⁴யாத்ரீண்யுபகல்ப்ய ஸங்க்³ரஹவிதி⁴꞉ ஸந்த்⁴யாபி⁴தா⁴நாமகே
கா³யத்ரீப்ரணவாதி³மந்த்ரகு³ருணா ஸம்ப்ராப்ய தஸ்மை நம꞉ ॥ 12 ॥

க்ஷேமம் தி³வ்யமநோரதா²꞉ பரதரே சேத꞉ ஸமாதீ⁴யிதாம்
ஜ்ஞாநம் நித்யவரேண்யமேதத³மலம் தே³வஸ்ய ப⁴ர்கோ³ தி⁴யன் ।
மோக்ஷஶ்ரீர்விஜயார்தி²நோ(அ)த² ஸவிது꞉ ஶ்ரேஷ்ட²ம் விதி⁴ஸ்தத்பத³ம்
ப்ரஜ்ஞா மேத⁴ ப்ரசோத³யாத்ப்ரதிதி³நம் யோ ந꞉ பத³ம் பாது மாம் ॥ 13 ॥

ஸத்யம் தத்ஸவிதுர்வரேண்யவிரளம் விஶ்வாதி³மாயாத்மகம்
ஸர்வாத்³யம் ப்ரதிபாத³பாத³ரமயா தாரம் ததா² மந்மத²ம் ।
துர்யாந்யத்ரிதயம் த்³விதீயமபரம் ஸம்யோக³ஸவ்யாஹ்ருதிம்
ஸர்வாம்நாயமநோந்மநீம் மநஸிஜாம் த்⁴யாயாமி தே³வீம் பராம் ॥ 14 ॥

ஆதௌ³ கா³யத்ரிமந்த்ரம் கு³ருக்ருதநியமம் த⁴ர்மகர்மாநுகூலம்
ஸர்வாத்³யம் ஸாரபூ⁴தம் ஸகலமநுமயம் தே³வதாநாமக³ம்யம் ।
தே³வாநாம் பூர்வதே³வம் த்³விஜகுலமுநிபி⁴꞉ ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராத்³யை꞉
கோ வா வக்தும் ஸமர்த²ஸ்தவ மநுமஹிமாபீ³ஜராஜாதி³மூலம் ॥ 15 ॥

கா³யத்ரீம் த்ரிபதா³ம் த்ரிபீ³ஜஸஹிதாம் த்ரிவ்யாஹ்ருதிம் த்ரிபதா³ம்
த்ரிப்³ரஹ்மா த்ரிகு³ணாம் த்ரிகாலநியமாம் வேத³த்ரயீம் தாம் பராம் ।
ஸாங்க்²யாதி³த்ரயரூபிணீம் த்ரிநயநாம் மாத்ருத்ரயீம் தத்பராம்
த்ரைலோக்ய த்ரித³ஶத்ரிகோடிஸஹிதாம் ஸந்த்⁴யாம் த்ரயீம் தாம் நும꞉ ॥ 16 ॥

ஓமித்யேதத்த்ரிமாத்ரா த்ரிபு⁴வநகரணம் த்ரிஸ்வரம் வஹ்நிரூபம்
த்ரீணி த்ரீணி த்ரிபாத³ம் த்ரிகு³ணகு³ணமயம் த்ரைபுராந்தம் த்ரிஸூக்தம் ।
தத்த்வாநாம் பூர்வஶக்திம் த்³விதயகு³ருபத³ம் பீட²யந்த்ராத்மகம் தம்
தஸ்மாதே³தத்த்ரிபாத³ம் த்ரிபத³மநுஸரம் த்ராஹி மாம் போ⁴ நமஸ்தே ॥ 17 ॥

ஸ்வஸ்தி ஶ்ரத்³தா⁴(அ)திமேதா⁴ மது⁴மதிமது⁴ர꞉ ஸம்ஶய꞉ ப்ரஜ்ஞகாந்தி-
-ர்வித்³யாபு³த்³தி⁴ர்ப³லம் ஶ்ரீரதுலத⁴நபதி꞉ ஸௌம்யவாக்யாநுவ்ருத்தி꞉ ।
மேதா⁴ ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ம்ருது³பதிமது⁴ராபூர்ணவித்³யா ப்ரபூர்ணம்
ப்ராப்தம் ப்ரத்யூஷசிந்த்யம் ப்ரணவபரவஶாத்ப்ராணிநாம் நித்யகர்ம ॥ 18 ॥

பஞ்சாஶத்³வர்ணமத்⁴யே ப்ரணவபரயுதே மந்த்ரமாத்³யம் நமோந்தம்
ஸர்வம் ஸவ்யாபஸவ்யம் ஶதகு³ணமபி⁴தோ வர்ணமஷ்டோத்தரம் தே ।
ஏவம் நித்யம் ப்ரஜப்தம் த்ரிபு⁴வநஸஹிதம் துர்யமந்த்ரம் த்ரிபாத³ம்
ஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநக³ம்யம் க³க³நஸுஸத்³ருஶம் த்⁴யாயதே ய꞉ ஸ முக்த꞉ ॥ 19 ॥

ஆதி³க்ஷாந்தஸபி³ந்து³யுக்தஸஹிதம் மேரும் க்ஷகாராத்மகம்
வ்யஸ்தாவ்யஸ்தஸமஸ்தவர்க³ஸஹிதம் பூர்ணம் ஶதாஷ்டோத்தரம் ।
கா³யத்ரீம் ஜபதாம் த்ரிகாலஸஹிதாம் நித்யம் ஸநைமித்திகம்
ஏவம் ஜாப்யப²லம் ஶிவேந கதி²தம் ஸத்³போ⁴க³மோக்ஷப்ரத³ம் ॥ 20 ॥

ஸப்தவ்யாஹ்ருதிஸப்ததாரவிக்ருதி꞉ ஸத்யம் வரேண்யம் த்⁴ருதி꞉
ஸர்வம் தத்ஸவிதுஶ்ச தீ⁴மஹி மஹாப⁴ர்க³ஸ்ய தே³வம் ப⁴ஜே ।
தா⁴ம்நோ தா⁴ம ஸமாதி⁴தா⁴ரணமஹான் தீ⁴மத்பத³ம் த்⁴யாயதே
ஓம் தத்ஸர்வமநுப்ரபூர்ணத³ஶகம் பாத³த்ரயம் கேவலம் ॥ 21 ॥

விஜ்ஞாநம் விளஸத்³விவேகவசஸ꞉ ப்ரஜ்ஞாநுஸந்தா⁴ரிணீம்
ஶ்ரத்³தா⁴மேத்⁴யயஶ꞉ ஶிர꞉ ஸுமநஸ꞉ ஸ்வஸ்தி ஶ்ரியம் த்வாம் ஸதா³ ।
ஆயுஷ்யம் த⁴நதா⁴ந்யலக்ஷ்மிமதுலம் தே³வீம் கடாக்ஷம் பரம்
தத்காலே ஸகலார்த²ஸாத⁴நமஹாந்முக்திர்மஹத்வம் பத³ம் ॥ 22 ॥

ப்ருத்²வீ க³ந்தோ⁴(அ)ர்சநாயாம் நப⁴ஸி குஸுமதா வாயுதூ⁴பப்ரகர்ஷோ
வஹ்நிர்தீ³பப்ரகாஶோ ஜலமம்ருதமயம் நித்யஸங்கல்பபூஜா ।
ஏதத்ஸர்வம் நிவேத்³யம் ஸுக²வஸதி ஹ்ருதி³ ஸர்வதா³ த³ம்பதீநாம்
த்வம் ஸர்வஜ்ஞ ஶிவம் குருஷ்வ மமதா நாஹம் த்வயா ஜ்ஞேயஸி ॥ 23 ॥

ஸௌம்யம் ஸௌபா⁴க்³யஹேதும் ஸகலஸுக²கரம் ஸர்வஸௌக்²யம் ஸமஸ்தம்
ஸத்யம் ஸத்³போ⁴க³நித்யம் ஸுக²ஜநஸுஹ்ருத³ம் ஸுந்த³ரம் ஶ்ரீஸமஸ்தம் ।
ஸௌமங்க³ல்யம் ஸமக்³ரம் ஸகலஶுப⁴கரம் ஸ்வஸ்திவாசம் ஸமஸ்தம்
ஸர்வாத்³யம் ஸத்³விவேகம் த்ரிபத³பத³யுக³ம் ப்ராப்துமத்⁴யாஸமஸ்தம் ॥ 24 ॥

கா³யத்ரீபத³பஞ்சபஞ்சப்ரணவத்³வந்த்³வம் த்ரிதா⁴ ஸம்புடம்
ஸ்ருஷ்ட்யாதி³க்ரமமந்த்ரஜாப்யத³ஶகம் தே³வீபத³ம் க்ஷுத்த்ரயம் ।
மந்த்ராதி³ஸ்தி²திகேஷு ஸம்புடமித³ம் ஶ்ரீமாத்ருகாவேஷ்டிதம்
வர்ணாந்த்யாதி³விளோமமந்த்ரஜபநம் ஸம்ஹாரஸம்மோஹநம் ॥ 25 ॥

பூ⁴ராத்³யம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்வஸ்த்ரிபத³பத³யுதம் த்ர்யக்ஷமாத்³யந்தயோஜ்யம்
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகார்யம் க்ரமஶிகி²ஸகலம் ஸர்வமந்த்ரம் ப்ரஶஸ்தம் ।
ஸர்வாங்க³ம் மாத்ருகாணாம் மநுமயவபுஷம் மந்த்ரயோக³ம் ப்ரயுக்தம்
ஸம்ஹாரம் க்ஷாதி³வர்ணம் வஸுஶதக³ணநம் மந்த்ரராஜம் நமாமி ॥ 26 ॥

விஶ்வாமித்ரமுதா³ஹ்ருதம் ஹிதகரம் ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴ப்ரத³ம்
ஸ்தோத்ராணாம் பரமம் ப்ரபா⁴தஸமயே பாராயணம் நித்யஶ꞉ ।
வேதா³நாம் விதி⁴வாத³மந்த்ரஸகலம் ஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ஸம்பதா³ம்
ஸம்ப்ராப்நோதி பரத்ர ஸர்வஸுக²த³ம் சாயுஷ்யமாரோக்³யதாம் ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீவிஶ்வாமித்ர க்ருத ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸ்தவராஜ꞉ ।


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: