Sri Gayatri Aksharavalli Stotram – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಕ್ಷರವಲ್ಲೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ತತ್ಕಾರಂ ಚಂಪಕಂ ಪೀತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ |
ಶಾಂತಂ ಪದ್ಮಾಸನಾರೂಢಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ || ೧ ||

ಸಕಾರಂ ಚಿಂತಯೇಚ್ಛಾಂತಂ ಅತಸೀಪುಷ್ಪಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ ಕಾಮ್ಯಮುಪಪಾತಕನಾಶನಮ್ || ೨ ||

ವಿಕಾರಂ ಕಪಿಲಂ ಚಿಂತ್ಯಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛಾಂತಂ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ || ೩ ||

ತುಕಾರಂ ಚಿಂತಯೇತ್ಪ್ರಾಜ್ಞ ಇಂದ್ರನೀಲಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ನಿರ್ದಹೇತ್ಸರ್ವದುಃಖಸ್ತು ಗ್ರಹರೋಗಸಮುದ್ಭವಮ್ || ೪ ||

ವಕಾರಂ ವಹ್ನಿದೀಪ್ತಾಭಂ ಚಿಂತಯಿತ್ವಾ ವಿಚಕ್ಷಣಃ |
ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತಕ್ಷಣಾದೇವ ನಾಶಯೇತ್ || ೫ ||

ರೇಕಾರಂ ವಿಮಲಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಗಮ್ಯಾಗಮನೋದ್ಭವಮ್ || ೬ ||

ಣಿಕಾರಂ ಚಿಂತಯೇದ್ಯೋಗೀ ವಿದ್ಯುದ್ವಲ್ಲೀಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಜಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ || ೭ ||

ಯಂಕಾರಂ ತಾರಕಾವರ್ಣಮಿಂದುಶೇಖರಭೂಷಿತಮ್ |
ಯೋಗಿನಾಂ ವರದಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಘನಾಶನಮ್ || ೮ ||

ಭಕಾರಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತು ನೀಲಮೇಘಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪುರುಷಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ ದ್ವಿಜಃ || ೯ ||

ರ್ಗೋಕಾರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ತು ಕಮಲಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ತಂ ಗೋಹತ್ಯಾಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯೇಚ್ಚ ವಿಚಿಂತಯನ್ || ೧೦ ||

ದೇಕಾರಂ ಮಕರಶ್ಯಾಮಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಚಿಂತಯೇತ್ಸತತಂ ಯೋಗೀ ಸ್ತ್ರೀಹತ್ಯಾದಹನಂ ಪರಮ್ || ೧೧ ||

ವಕಾರಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಂ ತು ಜಾಜೀಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಗುರುಹತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಹತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೨ ||

ಸ್ಯಕಾರಂ ಚ ತದಾ ಪೀತಂ ಸುವರ್ಣ ಸದೃಶಪ್ರಭಮ್ |
ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತಂ ಪಾಪಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದಹತಿ ನಿಶ್ಚಯಮ್ || ೧೩ ||

ಧೀಕಾರಂ ಚಿಂತಯೇಚ್ಛುಭ್ರಂ ಕುಂದಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಪಿತೃಮಾತೃವಧಾತ್ಪಾಪಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೪ ||

ಮಕಾರಂ ಪದ್ಮರಾಗಾಭಾಂ ಚಿಂತಯೇದ್ದೀಪ್ತತೇಜಸಮ್ |
ಪೂರ್ವಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ || ೧೫ ||

ಹಿಕಾರಂ ಶಂಖವರ್ಣಂ ಚ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಅಶೇಷಪಾಪದಹನಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೧೬ ||

ಧಿಕಾರಂ ಪಾಂಡುರಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಪದ್ಮಸ್ಯೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಪ್ರತಿಗ್ರಹಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ || ೧೭ ||

ಯೋಕಾರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ತು ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿವಧಂ ಪಾಪಂ ದಹತ್ಯಗ್ನಿರಿವೇಂಧನಮ್ || ೧೮ ||

ದ್ವಿತೀಯಚ್ಚೈವ ಯಃ ಪ್ರಾಕ್ತೋ ಯೋಕಾರೋ ರಕ್ತಸನ್ನಿಭಃ |
ನಿರ್ದಹೇತ್ಸರ್ವಪಾಪಾನಿ ನಾನ್ಯೈಃ ಪಾಪೈಶ್ಚ ಲಿಪ್ಯತೇ || ೧೯ ||

ನಕಾರಂ ತು ಮುಖಂ ಪೂರ್ವಮಾದಿತ್ಯೋದಯಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಸಕೃದ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಗಚ್ಛೇದೈಶ್ವರಂ ಪರಮ್ || ೨೦ ||

ನೀಲೋತ್ಪಲದಳಶ್ಯಾಮಂ ಪ್ರಕಾರಂ ದಕ್ಷಿಣಾನನಮ್ |
ಸಕೃದ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಗಚ್ಛೇದ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಮ್ || ೨೧ ||

ಶ್ವೇತವರ್ಣಂ ತು ತತ್ಪೀತಂ ಚೋಕಾರಂ ಪಶ್ಚಿಮಾನನಮ್ |
ಸಕೃದ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ರುದ್ರೇಣ ಸಹಮೋದತೇ || ೨೨ ||

ಶುಕ್ಲವರ್ಣೇಂದುಸಂಕಾಶಂ ದಕಾರಂ ಚೋತ್ತರಾನನಮ್ |
ಸಕೃದ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಗಚ್ಛೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃಪದಮ್ || ೨೩ ||

ಯಾತ್ಕಾರಸ್ತು ಶಿರಃ ಪ್ರೋಕ್ತಶ್ಚತುರ್ಥವದನಪ್ರಭಃ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಾತ್ಮಕಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೨೪ ||

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತು ಮೇಧಾವೀ ಜಪಂ ಹೋಮಂ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ನ ಭವೇತ್ಪಾತಕಂ ತಸ್ಯ ಅಮೃತಂ ಕಿಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವತ್ಯಸೌ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಕ್ಷರವಲ್ಲೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed