Sri Rudra Chandi Stotram – ಶ್ರೀ ರುದ್ರಚಂಡೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಧ್ಯಾನಮ್ –
ರಕ್ತವರ್ಣಾಂ ಮಹಾದೇವೀ ಲಸಚ್ಚಂದ್ರವಿಭೂಷಿತಾಂ
ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಂ ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ |
ವರಾಭಯಕರಾಂ ದೇವೀಂ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಂ
ಕೋಟಿಚಂದ್ರಸಮಾಸೀನಾಂ ವದನೈಃ ಶೋಭಿತಾಂ ಪರಾಮ್ ||

ಕರಾಲವದನಾಂ ದೇವೀಂ ಕಿಂಚಿಜಿಹ್ವಾಂ ಚ ಲೋಲಿತಾಂ
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಮಹಾದೇವಹೃದಯೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಜಪಕರ್ಮಸಮಾಹಿತಾಂ
ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀಂ ರುದ್ರಚಂಡೀಮಹಂ ಭಜೇ ||

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ಚಂಡಿಕಾ ಹೃದಯಂ ನ್ಯಸ್ಯ ಶರಣಂ ಯಃ ಕರೋತ್ಯಪಿ |
ಅನಂತಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೀ ಚಂಡೀಪ್ರಸಾದತಃ || ೧ ||

ಘೋರಚಂಡೀ ಮಹಾಚಂಡೀ ಚಂಡಮುಂಡವಿಖಂಡಿನೀ |
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಮಹಾದೇವವಿಭೂಷಿತಾ || ೨ ||

ರಕ್ತದಂತಾ ವರಾರೋಹಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ತಾರಿಣೀ ಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ || ೩ ||

ಗುಹ್ಯಕಾಳೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಚಂಡೀ ಚ ಯಾಮಲೋದ್ಭವಾ |
ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ದೇವೀ ಘೋರಚಂಡೀ ಭಯಾನಕಾ || ೪ ||

ಶಿವಾ ಘೋರಾ ರುದ್ರಚಂಡೀ ಮಹೇಶೀ ಗಣಭೂಷಿತಾ |
ಜಾಹ್ನವೀ ಪರಮಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೫ ||

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪರಮಾವಿದ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ವೈರಿಮರ್ದಿನೀ |
ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಶಿವಾ ಘೋರಾ ಚಂಡಹಸ್ತಾ ಪ್ರಚಂಡಿಕಾ || ೬ ||

ಮಾಹೇಶೀ ಬಗಲಾ ದೇವೀ ಭೈರವೀ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ |
ಪ್ರಮಥೈರ್ಭೂಷಿತಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಮರ್ದಿನೀ || ೭ ||

ರಣಖಂಡಾ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ರಣೇ ರಾಮವರಪ್ರದಾ |
ಮಾರಣೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಚ ಶಿವಾ ಘೋರಭಯಾನಕಾ || ೮ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ನಂದಗೋಪಗೃಹೋದ್ಭವಾ |
ಮಂಗಳಾ ಜನನೀ ಚಂಡೀ ಮಹಾಕ್ರುದ್ಧಾ ಭಯಂಕರೀ || ೯ ||

ವಿಮಲಾ ಭೈರವೀ ನಿದ್ರಾ ಜಾತಿರೂಪಾ ಮನೋಹರಾ |
ತೃಷ್ಣಾ ನಿದ್ರಾ ಕ್ಷುಧಾ ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾಯಾಮನೋಹರಾ || ೧೦ ||

ತಸ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ಯಾ ವೈ ಸರ್ವರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೧ ||

ಇಮಾಂ ಚಂಡೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತು ಸದಾ ಪಠೇತ್ |
ನಾನ್ಯಸ್ತು ಸಂಪಠೇದ್ದೇವಿ ಪಠನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಭವೇತ್ || ೧೨ ||

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಧರಾಯಾಂ ಚ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾತಕೈಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಚ ಗೋಹತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀವಧೋದ್ಭವಪಾತಕಮ್ || ೧೩ ||

ಶ್ವಶ್ರೂಗಮನಪಾಪಂ ಚ ಕನ್ಯಾಗಮನಪಾತಕಮ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾತಕಂ ದುರ್ಗೇ ಮಾತುರ್ಗಮನಪಾತಕಮ್ || ೧೪ ||

ಸುತಸ್ತ್ರೀಗಮನಂ ಚೈವ ಯದ್ಯತ್ಪಾಪಂ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಪರದಾರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ತತ್ ಕ್ಷಣಾದೇವ ನಶ್ಯತಿ || ೧೫ ||

ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಾತ್ಪಾಪಾದ್ಗುರುಹತ್ಯಾದಿಪಾತಕಾತ್ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಮುಚ್ಯತೇ ದೇವಿ ಗುರುಪತ್ನೀಸುಸಂಗಮಾತ್ || ೧೬ ||

ಮನಸಾ ವಚಸಾ ಪಾಪಂ ಯತ್ಪಾಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಹಿಂಸನೇ |
ಮಿಥ್ಯಾಜನ್ಯಂ ಚ ಯತ್ಪಾಪಂ ತತ್ಪಾಪಂ ನಶ್ಯತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೧೭ ||

ಶ್ರವಣಂ ಪಠನಂ ಚೈವ ಯಃ ಕರೋತಿ ಧರಾತಲೇ |
ಸ ಧನ್ಯಶ್ಚ ಕೃತಾರ್ಥಶ್ಚ ರಾಜಾ ರಾಜಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ || ೧೮ ||

ರವಿವಾರೇ ಯದಾ ಚಂಡೀ ಪಠೇದಾಗಮಸಮ್ಮತಾಮ್ |
ನವಾವೃತ್ತಿಫಲಂ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೯ ||

ಸೋಮವಾರೇ ಯದಾ ಚಂಡೀ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸಹಸ್ರಾವೃತ್ತಿಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಜಾನೀಹಿ ಸುವ್ರತ || ೨೦ ||

ಕುಜವಾರೇ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಪಠೇದಾಗಮಸಮ್ಮತಾಮ್ |
ಶತಾವೃತ್ತಿಫಲಂ ತಸ್ಯ ಬುಧೇ ಲಕ್ಷಫಲಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೧ ||

ಗುರೌ ಯದಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಲಕ್ಷಯುಗ್ಮಫಲಂ ಧ್ರುವಮ್ |
ಶುಕ್ರೇ ದೇವಿ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಚಂಡೀಪಾಠೇನ ಶಾಂಕರೀ || ೨೨ ||

ಜ್ಞೇಯಂ ತುಲ್ಯಫಲಂ ದುರ್ಗೇ ಯದಿ ಚಂಡೀಸಮಾಹಿತಃ |
ಶನಿವಾರೇ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾವೃತ್ತಿಫಲಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೨೩ ||

ಅತ ಏವ ಮಹೇಶಾನಿ ಯೋ ವೈ ಚಂಡೀ ಸಮಭ್ಯಸೇತ್ |
ಸ ಸದ್ಯಶ್ಚ ಕೃತಾರ್ಥಃ ಸ್ಯಾದ್ರಾಜರಾಜಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ || ೨೪ ||

ಆರೋಗ್ಯಂ ವಿಜಯಂ ಸೌಖ್ಯಂ ವಸ್ತ್ರರತ್ನಪ್ರವಾಲಕಮ್ |
ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾಚ್ಚೈವ ಜಾಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೫ ||

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪ್ರವಾಲಂ ಚ ವಸ್ತ್ರಂ ರತ್ನವಿಭೂಷಣಮ್ |
ಚಂಡೀಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಕುರ್ಯಾತ್ಸರ್ವಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ || ೨೬ ||

ಯಃ ಕರಿಷ್ಯತ್ವವಿಜ್ಞಾಯ ರುದ್ರಯಾಮಲಚಂಡಿಕಾಮ್ |
ಪಾಪೈರೇತೈಃ ಸಮಾಯುಕ್ತೋ ರೌರವಂ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೨೭ ||

ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ಚ ಪಾತಕಿನೋ ನರಾಃ |
ರೌರವಂ ನರಕಂ ಕುಂಡಂ ಕೃಮಿಕುಂಡಂ ಮಲಸ್ಯ ವೈ || ೨೮ ||

ಶುಕ್ರಸ್ಯ ಕುಂಡಂ ಸ್ತ್ರೀಕುಂಡಂ ಯಾಂತಿ ತೇ ಹ್ಯಚಿರೇಣ ವೈ |
ತತಃ ಪಿತೃಗಣೈಃ ಸಾರ್ಧಂ ವಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಾಯತೇ ಕೃಮಿಃ || ೨೯ ||

ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಚಂಡೀಪಾಠಂ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ಗಂಗಾಯಾಂ ಚೈವ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಕಾಶ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಗ್ರತಃ || ೩೦ ||

ಪ್ರಯಾಗೇ ಮುಂಡನೇ ಚೈವ ಹರಿದ್ವಾರೇ ಹರೇರ್ಗೃಹೇ |
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ ಭವೇದ್ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ದುರ್ಗೇ ರಮೇ ಶಿವೇ || ೩೧ ||

ತ್ರಿಗಯಾಯಾಂ ತ್ರಿಕಾಶ್ಯಾಂ ವೈ ಯಚ್ಚ ಪುಣ್ಯಂ ಸಮುತ್ಥಿತಮ್ |
ತಚ್ಚ ಪುಣ್ಯಂ ತಚ್ಚ ಪುಣ್ಯಂ ತಚ್ಚ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೩೨ ||

ಅನ್ಯಚ್ಚ –
ಭವಾನೀ ಚ ಭವಾನೀ ಚ ಭವಾನೀ ಚೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ |
ಭಕಾರಸ್ತು ಭಕಾರಸ್ತು ಭಕಾರಃ ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ || ೩೩ ||

ವಾಣೀ ಚೈವ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವರಾರೋಹೇ ಭಕಾರಕಃ |
ಪ್ರೇತವದ್ದೇವಿ ವಿಶ್ವೇಶಿ ಭಕಾರಃ ಪ್ರೇತವತ್ಸದಾ || ೩೪ ||

ಆರೋಗ್ಯಂ ಚ ಜಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಾತಃ ಸುಖವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಧನಂ ಪುತ್ರ ಜರಾರೋಗ್ಯಂ ಕುಷ್ಠಂ ಗಲಿತನಾಶನಮ್ || ೩೫ ||

ಅರ್ಧಾಂಗರೋಗಾನ್ಮುಚ್ಯೇತ ದದ್ರುರೋಗಾಚ್ಚ ಪಾರ್ವತಿ |
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಶಿವೇ ಶಿವೇ || ೩೬ ||

ಚಂಡೇ ಚಂಡಿ ಮಹಾರಾವೇ ಚಂಡಿಕಾ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನೀ |
ಮಂದೇ ದಿನೇ ಮಹೇಶಾನಿ ವಿಶೇಷಫಲದಾಯಿನೀ || ೩೭ ||

ಸರ್ವದುಃಖಾದಿಮುಚ್ಯತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಂಡೀ ಶೃಣೋತಿ ಯಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಹಿತಕಾರೀ ಚ ಪಠೇನ್ನಿಯತಮಾನಸಃ || ೩೮ ||

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳಮ್ |
ಭವೇದ್ಧಿ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಶ್ಚ ಕನ್ಯಾದಾಸಾದಿಭಿರ್ಯುತಃ || ೩೯ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೇನ ನಿಧನಕಾಲೇ ನಿರ್ವಾಣಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಮಣಿದಾನೋದ್ಭವಂ ಪುಣ್ಯಂ ತುಲಾಹಿರಣ್ಯಕೇ ತಥಾ || ೪೦ ||

ಚಂಡೀಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಪಠನಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಽಪಿ ಚ |
ನಿರ್ವಾಣಮೇತಿ ದೇವೇಶಿ ಮಹಾಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೇ ಹಿತಃ || ೪೧ ||

ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಂ ಯಾತಿ ಶ್ರವಣಾದ್ಗ್ರಹದೋಷತಃ |
ಮುಚ್ಯತೇ ಚ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ರಾಜರಾಜಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ || ೪೨ ||

ಮಹಾಚಂಡೀ ಶಿವಾ ಘೋರಾ ಮಹಾಭೀಮಾ ಭಯಾನಕಾ |
ಕಾಂಚನೀ ಕಮಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾರೋಗವಿಮರ್ದಿನೀ || ೪೩ ||

ಗುಹ್ಯಚಂಡೀ ಘೋರಚಂಡೀ ಚಂಡೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದುರ್ಲಭಾ |
ದೇವಾನಾಂ ದುರ್ಲಭಾ ಚಂಡೀ ರುದ್ರಯಾಮಲಸಮ್ಮತಾ || ೪೪ ||

ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಪ್ರಿಯಾ ರಾವಣಮರ್ದಿನೀ |
ಮತ್ಸ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಮಾಂಸರತಾ ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಬಲಿಪ್ರಿಯಾ || ೪೫ ||

ಮದಮತ್ತಾ ಮಹಾನಿತ್ಯಾ ಭೂತಪ್ರಮಥಸಂಗತಾ |
ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹಾರಾಮಾ ಧಾನ್ಯದಾ ಧನರತ್ನದಾ || ೪೬ ||

ವಸ್ತ್ರದಾ ಮಣಿರಾಜ್ಯಾದಿಸದಾವಿಷಯವರ್ಧಿನೀ |
ಮುಕ್ತಿದಾ ಸರ್ವದಾ ಚಂಡೀ ಮಹಾಪತ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ || ೪೭ ||

ಇಮಾಂ ಹಿ ಚಂಡೀಂ ಪಠತೇ ಮನುಷ್ಯಃ
ಶೃಣೋತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಮಾಂ ಶಿವಸ್ಯ |
ಚಂಡೀಂ ಧರಣ್ಯಾಮತಿಪುಣ್ಯಯುಕ್ತಾಂ
ಸ ವೈ ನ ಗಚ್ಛೇತ್ಪರಮಂದಿರಂ ಕಿಲ || ೪೮ ||

ಜಪ್ಯಂ ಮನೋರಥಂ ದುರ್ಗೇ ತನೋತಿ ಧರಣೀತಲೇ |
ರುದ್ರಚಂಡೀಪ್ರಸಾದೇನ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ || ೪೯ ||

ಅನ್ಯಚ್ಚ –
ರುದ್ರಧ್ಯೇಯಾ ರುದ್ರರೂಪಾ ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರವಲ್ಲಭಾ |
ರುದ್ರಶಕ್ತೀ ರುದ್ರರೂಪಾ ರುದ್ರಾನನಸಮನ್ವಿತಾ || ೫೦ ||

ಶಿವಚಂಡೀ ಮಹಾಚಂಡೀ ಶಿವಪ್ರೇತಗಣಾನ್ವಿತಾ |
ಭೈರವೀ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಚ ಷೋಡಶೀ || ೫೧ ||

ಸುಂದರೀ ಪರಮಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ಗುಹ್ಯಕಾಳೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ಮಹಾಕಾಲವಿಮರ್ದಿನೀ || ೫೨ ||

ಕೃಷ್ಣಾ ತೃಷ್ಣಾ ಸ್ವರೂಪಾ ಸಾ ಜಗನ್ಮೋಹನಕಾರಿಣೀ |
ಅತಿಮಾತ್ರಾ ಮಹಾಲಜ್ಜಾ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಿ || ೫೩ ||

ಘೋರತಂದ್ರೀ ಭೀಮರೂಪಾ ಭೀಮಾ ದೇವೀ ಮನೋಹರಾ |
ಮಂಗಳಾ ಬಗಲಾ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ಸರ್ವದಾ ಶಿವಾ || ೫೪ ||

ಸ್ಮೃತಿರೂಪಾ ಕೀರ್ತಿರೂಪಾ ಯೋಗೀಂದ್ರೈರಪಿ ಸೇವಿತಾ |
ಭಯಾನಕಾ ಮಹಾದೇವೀ ಭಯದುಃಖವಿನಾಶಿನೀ || ೫೫ ||

ಚಂಡಿಕಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಚ ಕೌಮಾರೀ ಸರ್ವಕಾಮದಾ |
ವಾರಾಹೀ ಚ ವರಾಹಾಸ್ಯಾ ಇಂದ್ರಾಣೀ ಶಕ್ರಪೂಜಿತಾ || ೫೬ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹೇಶಸ್ಯ ಮಹೇಶಗಣಭೂಷಿತಾ |
ಚಾಮುಂಡಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಚ ನೃಸಿಂಹರಿಪುಮರ್ದಿನೀ || ೫೭ ||

ಸರ್ವಶತ್ರುಪ್ರಶಮನೀ ಸರ್ವಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫೮ ||

ನೈವ ಶೋಕೋ ನೈವ ರೋಗೋ ನೈವ ದುಃಖಂ ಭಯಂ ತಥಾ |
ಆರೋಗ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಶುಭಮಂಗಳಮ್ || ೫೯ ||

ಮಹೇಶಾನಿ ವರಾರೋಹೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಸದಿದಂ ವಚಃ |
ಅಭಕ್ತಾಯ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕಂ ಶುಭಮ್ || ೬೦ ||

ತವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಶಿವವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ಚ |
ದದ್ಯಾತ್ಕದಾಚಿದ್ದೇವೇಶಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೬೧ ||

ಅನಂತಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವಚಂಡೀಪ್ರಸಾದತಃ |
ಅಶ್ವಮೇಧಂ ವಾಜಪೇಯಂ ರಾಜಸೂಯಶತಾನಿ ಚ || ೬೨ ||

ತುಷ್ಟಾಶ್ಚ ಪಿತರೋ ದೇವಾಸ್ತಥಾ ಚ ಸರ್ವದೇವತಾಃ |
ದುರ್ಗೇಯಂ ಮೃನ್ಮಯೀ ಜ್ಞಾನಂ ರುದ್ರಯಾಮಲಪುಸ್ತಕಮ್ || ೬೩ ||

ಮಂತ್ರಮಕ್ಷರಸಂಜ್ಞಾನಂ ಕರೋತ್ಯಪಿ ನರಾಧಮಃ |
ಅತ ಏವ ಮಹೇಶಾನಿ ಕಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ತವ ಸನ್ನಿಧೌ || ೬೪ ||

ಲಂಬೋದರಾಧಿಕಶ್ಚಂಡೀಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾತ್ತು ಯಃ |
ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೇನ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಲಭಾಮ್ || ೬೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ದೇವೀಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಚಂಡೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed