Sri Rudra Chandi Stotram – ஶ்ரீ ருத்³ரசண்டீ³ ஸ்தோத்ரம்


த்⁴யாநம் –
ரக்தவர்ணாம் மஹாதே³வீ லஸச்சந்த்³ரவிபூ⁴ஷிதாம்
பட்டவஸ்த்ரபரீதா⁴நாம் ஸ்வர்ணாலங்காரபூ⁴ஷிதம் ।
வராப⁴யகராம் தே³வீம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம்
கோடிசந்த்³ரஸமாஸீநாம் வத³நை꞉ ஶோபி⁴தாம் பராம் ॥

கராளவத³நாம் தே³வீம் கிஞ்சிஜிஹ்வாம் ச லோலிதாம்
ஸ்வர்ணவர்ணமஹாதே³வஹ்ருத³யோபரிஸம்ஸ்தி²தாம் ।
அக்ஷமாலாத⁴ராம் தே³வீம் ஜபகர்மஸமாஹிதாம்
வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிநீம் ருத்³ரசண்டீ³மஹம் ப⁴ஜே ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச ।
சண்டி³கா ஹ்ருத³யம் ந்யஸ்ய ஶரணம் ய꞉ கரோத்யபி ।
அநந்தப²லமாப்நோதி தே³வீ சண்டீ³ப்ரஸாத³த꞉ ॥ 1 ॥

கோ⁴ரசண்டீ³ மஹாசண்டீ³ சண்ட³முண்ட³விக²ண்டி³நீ ।
சதுர்வக்த்ரா மஹாவீர்யா மஹாதே³வவிபூ⁴ஷிதா ॥ 2 ॥

ரக்தத³ந்தா வராரோஹா மஹிஷாஸுரமர்தி³நீ ।
தாரிணீ ஜநநீ து³ர்கா³ சண்டி³கா சண்ட³விக்ரமா ॥ 3 ॥

கு³ஹ்யகாளீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ சண்டீ³ ச யாமளோத்³ப⁴வா ।
ஶ்மஶாநவாஸிநீ தே³வீ கோ⁴ரசண்டீ³ ப⁴யாநகா ॥ 4 ॥

ஶிவா கோ⁴ரா ருத்³ரசண்டீ³ மஹேஶீ க³ணபூ⁴ஷிதா ।
ஜாஹ்நவீ பரமா க்ருஷ்ணா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 5 ॥

ஶ்ரீவித்³யா பரமாவித்³யா சண்டி³கா வைரிமர்தி³நீ ।
து³ர்கா³ து³ர்க³ஶிவா கோ⁴ரா சண்ட³ஹஸ்தா ப்ரசண்டி³கா ॥ 6 ॥

மாஹேஶீ ப³க³ளா தே³வீ பை⁴ரவீ சண்ட³விக்ரமா ।
ப்ரமதை²ர்பூ⁴ஷிதா க்ருஷ்ணா சாமுண்டா³ முண்ட³மர்தி³நீ ॥ 7 ॥

ரணக²ண்டா³ சந்த்³ரக⁴ண்டா ரணே ராமவரப்ரதா³ ।
மாரணீ ப⁴த்³ரகாளீ ச ஶிவா கோ⁴ரப⁴யாநகா ॥ 8 ॥

விஷ்ணுப்ரியா மஹாமாயா நந்த³கோ³பக்³ருஹோத்³ப⁴வா ।
மங்க³ளா ஜநநீ சண்டீ³ மஹாக்ருத்³தா⁴ ப⁴யங்கரீ ॥ 9 ॥

விமலா பை⁴ரவீ நித்³ரா ஜாதிரூபா மநோஹரா ।
த்ருஷ்ணா நித்³ரா க்ஷுதா⁴ மாயா ஶக்திர்மாயாமநோஹரா ॥ 10 ॥

தஸ்யை தே³வ்யை நமோ யா வை ஸர்வரூபேண ஸம்ஸ்தி²தா ।
நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமஸ்தஸ்யை நமோ நம꞉ ॥ 11 ॥

இமாம் சண்டீ³ ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் ப்³ராஹ்மணஸ்து ஸதா³ படே²த் ।
நாந்யஸ்து ஸம்படே²த்³தே³வி பட²நே ப்³ரஹ்மஹா ப⁴வேத் ॥ 12 ॥

ய꞉ ஶ்ருணோதி த⁴ராயாம் ச முச்யதே ஸர்வபாதகை꞉ ।
ப்³ரஹ்மஹத்யா ச கோ³ஹத்யா ஸ்த்ரீவதோ⁴த்³ப⁴வபாதகம் ॥ 13 ॥

ஶ்வஶ்ரூக³மநபாபம் ச கந்யாக³மநபாதகம் ।
தத்ஸர்வம் பாதகம் து³ர்கே³ மாதுர்க³மநபாதகம் ॥ 14 ॥

ஸுதஸ்த்ரீக³மநம் சைவ யத்³யத்பாபம் ப்ரஜாயதே ।
பரதா³ரக்ருதம் பாபம் தத் க்ஷணாதே³வ நஶ்யதி ॥ 15 ॥

ஜந்மஜந்மாந்தராத்பாபாத்³கு³ருஹத்யாதி³பாதகாத் ।
முச்யதே முச்யதே தே³வி கு³ருபத்நீஸுஸங்க³மாத் ॥ 16 ॥

மநஸா வசஸா பாபம் யத்பாபம் ப்³ரஹ்மஹிம்ஸநே ।
மித்²யாஜந்யம் ச யத்பாபம் தத்பாபம் நஶ்யதி க்ஷணாத் ॥ 17 ॥

ஶ்ரவணம் பட²நம் சைவ ய꞉ கரோதி த⁴ராதலே ।
ஸ த⁴ந்யஶ்ச க்ருதார்த²ஶ்ச ராஜா ராஜாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 18 ॥

ரவிவாரே யதா³ சண்டீ³ படே²தா³க³மஸம்மதாம் ।
நவாவ்ருத்திப²லம் தஸ்ய ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 19 ॥

ஸோமவாரே யதா³ சண்டீ³ படே²த்³யஸ்து ஸமாஹித꞉ ।
ஸஹஸ்ராவ்ருத்திபாட²ஸ்ய ப²லம் ஜாநீஹி ஸுவ்ரத ॥ 20 ॥

குஜவாரே ஜக³த்³தா⁴த்ரீம் படே²தா³க³மஸம்மதாம் ।
ஶதாவ்ருத்திப²லம் தஸ்ய பு³தே⁴ லக்ஷப²லம் த்⁴ருவம் ॥ 21 ॥

கு³ரௌ யதி³ மஹாமாயே லக்ஷயுக்³மப²லம் த்⁴ருவம் ।
ஶுக்ரே தே³வி ஜக³த்³தா⁴த்ரி சண்டீ³பாடே²ந ஶாங்கரீ ॥ 22 ॥

ஜ்ஞேயம் துல்யப²லம் து³ர்கே³ யதி³ சண்டீ³ஸமாஹித꞉ ।
ஶநிவாரே ஜக³த்³தா⁴த்ரி கோட்யாவ்ருத்திப²லம் த்⁴ருவம் ॥ 23 ॥

அத ஏவ மஹேஶாநி யோ வை சண்டீ³ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸ ஸத்³யஶ்ச க்ருதார்த²꞉ ஸ்யாத்³ராஜராஜாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

ஆரோக்³யம் விஜயம் ஸௌக்²யம் வஸ்த்ரரத்நப்ரவாளகம் ।
பட²நாச்ச்²ரவணாச்சைவ ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 25 ॥

த⁴நம் தா⁴ந்யம் ப்ரவாளம் ச வஸ்த்ரம் ரத்நவிபூ⁴ஷணம் ।
சண்டீ³ஶ்ரவணமாத்ரேண குர்யாத்ஸர்வம் மஹேஶ்வரீ ॥ 26 ॥

ய꞉ கரிஷ்யத்வவிஜ்ஞாய ருத்³ரயாமளசண்டி³காம் ।
பாபைரேதை꞉ ஸமாயுக்தோ ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத் ॥ 27 ॥

அஶ்ரத்³த⁴யா ச குர்வந்தி தே ச பாதகிநோ நரா꞉ ।
ரௌரவம் நரகம் குண்ட³ம் க்ருமிகுண்ட³ம் மலஸ்ய வை ॥ 28 ॥

ஶுக்ரஸ்ய குண்ட³ம் ஸ்த்ரீகுண்ட³ம் யாந்தி தே ஹ்யசிரேண வை ।
தத꞉ பித்ருக³ணை꞉ ஸார்த⁴ம் விஷ்டா²யாம் ஜாயதே க்ருமி꞉ ॥ 29 ॥

ஶ்ருணு தே³வி மஹாமாயே சண்டீ³பாட²ம் கரோதி ய꞉ ।
க³ங்கா³யாம் சைவ யத்புண்யம் காஶ்யாம் விஶ்வேஶ்வராக்³ரத꞉ ॥ 30 ॥

ப்ரயாகே³ முண்ட³நே சைவ ஹரித்³வாரே ஹரேர்க்³ருஹே ।
தஸ்ய புண்யம் ப⁴வேத்³தே³வி ஸத்யம் து³ர்கே³ ரமே ஶிவே ॥ 31 ॥

த்ரிக³யாயாம் த்ரிகாஶ்யாம் வை யச்ச புண்யம் ஸமுத்தி²தம் ।
தச்ச புண்யம் தச்ச புண்யம் தச்ச புண்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 32 ॥

அந்யச்ச –
ப⁴வாநீ ச ப⁴வாநீ ச ப⁴வாநீ சோச்யதே பு³தை⁴꞉ ।
ப⁴காரஸ்து ப⁴காரஸ்து ப⁴கார꞉ கேவல꞉ ஶிவ꞉ ॥ 33 ॥

வாணீ சைவ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ வராரோஹே ப⁴காரக꞉ ।
ப்ரேதவத்³தே³வி விஶ்வேஶி ப⁴கார꞉ ப்ரேதவத்ஸதா³ ॥ 34 ॥

ஆரோக்³யம் ச ஜயம் புண்யம் நாத꞉ ஸுக²விவர்த⁴நம் ।
த⁴நம் புத்ர ஜராரோக்³யம் குஷ்ட²ம் க³ளிதநாஶநம் ॥ 35 ॥

அர்தா⁴ங்க³ரோகா³ந்முச்யேத த³த்³ருரோகா³ச்ச பார்வதி ।
ஸத்யம் ஸத்யம் ஜக³த்³தா⁴த்ரி மஹாமாயே ஶிவே ஶிவே ॥ 36 ॥

சண்டே³ சண்டி³ மஹாராவே சண்டி³கா வ்யாதி⁴நாஶிநீ ।
மந்தே³ தி³நே மஹேஶாநி விஶேஷப²லதா³யிநீ ॥ 37 ॥

ஸர்வது³꞉கா²தி³முச்யதே ப⁴க்த்யா சண்டீ³ ஶ்ருணோதி ய꞉ ।
ப்³ராஹ்மணோ ஹிதகாரீ ச படே²ந்நியதமாநஸ꞉ ॥ 38 ॥

மங்க³ளம் மங்க³ளம் ஜ்ஞேயம் மங்க³ளம் ஜயமங்க³ளம் ।
ப⁴வேத்³தி⁴ புத்ரபௌத்ரைஶ்ச கந்யாதா³ஸாதி³பி⁴ர்யுத꞉ ॥ 39 ॥

தத்த்வஜ்ஞாநேந நித⁴நகாலே நிர்வாணமாப்நுயாத் ।
மணிதா³நோத்³ப⁴வம் புண்யம் துலாஹிரண்யகே ததா² ॥ 40 ॥

சண்டீ³ஶ்ரவணமாத்ரேண பட²நாத்³ப்³ராஹ்மணோ(அ)பி ச ।
நிர்வாணமேதி தே³வேஶி மஹாஸ்வஸ்த்யயநே ஹித꞉ ॥ 41 ॥

ஸர்வத்ர விஜயம் யாதி ஶ்ரவணாத்³க்³ரஹதோ³ஷத꞉ ।
முச்யதே ச ஜக³த்³தா⁴த்ரி ராஜராஜாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 42 ॥

மஹாசண்டீ³ ஶிவா கோ⁴ரா மஹாபீ⁴மா ப⁴யாநகா ।
காஞ்சநீ கமலா வித்³யா மஹாரோக³விமர்தி³நீ ॥ 43 ॥

கு³ஹ்யசண்டீ³ கோ⁴ரசண்டீ³ சண்டீ³ த்ரைலோக்யது³ர்லபா⁴ ।
தே³வாநாம் து³ர்லபா⁴ சண்டீ³ ருத்³ரயாமளஸம்மதா ॥ 44 ॥

அப்ரகாஶ்யா மஹாதே³வீ ப்ரியா ராவணமர்தி³நீ ।
மத்ஸ்யப்ரியா மாம்ஸரதா மத்ஸ்யமாம்ஸப³லிப்ரியா ॥ 45 ॥

மத³மத்தா மஹாநித்யா பூ⁴தப்ரமத²ஸங்க³தா ।
மஹாபா⁴கா³ மஹாராமா தா⁴ந்யதா³ த⁴நரத்நதா³ ॥ 46 ॥

வஸ்த்ரதா³ மணிராஜ்யாதி³ஸதா³விஷயவர்தி⁴நீ ।
முக்திதா³ ஸர்வதா³ சண்டீ³ மஹாபத்திவிநாஶிநீ ॥ 47 ॥

இமாம் ஹி சண்டீ³ம் பட²தே மநுஷ்ய꞉
ஶ்ருணோதி ப⁴க்த்யா பரமாம் ஶிவஸ்ய ।
சண்டீ³ம் த⁴ரண்யாமதிபுண்யயுக்தாம்
ஸ வை ந க³ச்சே²த்பரமந்தி³ரம் கில ॥ 48 ॥

ஜப்யம் மநோரத²ம் து³ர்கே³ தநோதி த⁴ரணீதலே ।
ருத்³ரசண்டீ³ப்ரஸாதே³ந கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ॥ 49 ॥

அந்யச்ச –
ருத்³ரத்⁴யேயா ருத்³ரரூபா ருத்³ராணீ ருத்³ரவல்லபா⁴ ।
ருத்³ரஶக்தீ ருத்³ரரூபா ருத்³ராநநஸமந்விதா ॥ 50 ॥

ஶிவசண்டீ³ மஹாசண்டீ³ ஶிவப்ரேதக³ணாந்விதா ।
பை⁴ரவீ பரமா வித்³யா மஹாவித்³யா ச ஷோட³ஶீ ॥ 51 ॥

ஸுந்த³ரீ பரமா பூஜ்யா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
கு³ஹ்யகாளீ ப⁴த்³ரகாளீ மஹாகாலவிமர்தி³நீ ॥ 52 ॥

க்ருஷ்ணா த்ருஷ்ணா ஸ்வரூபா ஸா ஜக³ந்மோஹநகாரிணீ ।
அதிமாத்ரா மஹாலஜ்ஜா ஸர்வமங்க³ளதா³யிநி ॥ 53 ॥

கோ⁴ரதந்த்³ரீ பீ⁴மரூபா பீ⁴மா தே³வீ மநோஹரா ।
மங்க³ளா ப³க³ளா ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ஸர்வதா³ ஶிவா ॥ 54 ॥

ஸ்ம்ருதிரூபா கீர்திரூபா யோகீ³ந்த்³ரைரபி ஸேவிதா ।
ப⁴யாநகா மஹாதே³வீ ப⁴யது³꞉க²விநாஶிநீ ॥ 55 ॥

சண்டி³கா ஶக்திஹஸ்தா ச கௌமாரீ ஸர்வகாமதா³ ।
வாராஹீ ச வராஹாஸ்யா இந்த்³ராணீ ஶக்ரபூஜிதா ॥ 56 ॥

மாஹேஶ்வரீ மஹேஶஸ்ய மஹேஶக³ணபூ⁴ஷிதா ।
சாமுண்டா³ நாரஸிம்ஹீ ச ந்ருஸிம்ஹரிபுமர்தி³நீ ॥ 57 ॥

ஸர்வஶத்ருப்ரஶமநீ ஸர்வாரோக்³யப்ரதா³யிநீ ।
இதி ஸத்யம் மஹாதே³வி ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் ॥ 58 ॥

நைவ ஶோகோ நைவ ரோகோ³ நைவ து³꞉க²ம் ப⁴யம் ததா² ।
ஆரோக்³யம் மங்க³ளம் நித்யம் கரோதி ஶுப⁴மங்க³ளம் ॥ 59 ॥

மஹேஶாநி வராரோஹே ப்³ரவீமி ஸதி³த³ம் வச꞉ ।
அப⁴க்தாய ந தா³தவ்யம் மம ப்ராணாதி⁴கம் ஶுப⁴ம் ॥ 60 ॥

தவ ப⁴க்த்யா ப்ரஶாந்தாய ஶிவவிஷ்ணுப்ரியாய ச ।
த³த்³யாத்கதா³சித்³தே³வேஶி ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேஶ்வரி ॥ 61 ॥

அநந்தப²லமாப்நோதி ஶிவசண்டீ³ப்ரஸாத³த꞉ ।
அஶ்வமேத⁴ம் வாஜபேயம் ராஜஸூயஶதாநி ச ॥ 62 ॥

துஷ்டாஶ்ச பிதரோ தே³வாஸ்ததா² ச ஸர்வதே³வதா꞉ ।
து³ர்கே³யம் ம்ருந்மயீ ஜ்ஞாநம் ருத்³ரயாமளபுஸ்தகம் ॥ 63 ॥

மந்த்ரமக்ஷரஸஞ்ஜ்ஞாநம் கரோத்யபி நராத⁴ம꞉ ।
அத ஏவ மஹேஶாநி கிம் வக்ஷ்யே தவ ஸந்நிதௌ⁴ ॥ 64 ॥

லம்போ³த³ராதி⁴கஶ்சண்டீ³பட²நாச்ச்²ரவணாத்து ய꞉ ।
தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யேந முக்திமாப்நோதி து³ர்லபா⁴ம் ॥ 65 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே தே³வீஶ்வரஸம்வாதே³ ஶ்ரீ ருத்³ரசண்டீ³ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed