Sri Durga Arya Stavam – ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஆர்யா ஸ்தவம்


வைஶம்பாயந உவாச ।
ஆர்யாஸ்தவம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யதோ²க்தம்ருஷிபி⁴꞉ புரா ।
நாராயணீம் நமஸ்யாமி தே³வீம் த்ரிபு⁴வநேஶ்வரீம் ॥ 1 ॥

த்வம் ஹி ஸித்³தி⁴ர்த்⁴ருதி꞉ கீர்தி꞉ ஶ்ரீர்வித்³யா ஸந்நதிர்மதி꞉ ।
ஸந்த்⁴யா ராத்ரி꞉ ப்ரபா⁴ நித்³ரா காலராத்ரிஸ்ததை²வ ச ॥ 2 ॥

ஆர்யா காத்யாயநீ தே³வீ கௌஶிகீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
ஜநநீ ஸித்³த⁴ஸேநஸ்ய உக்³ரசாரீ மஹாப³லா ॥ 3 ॥

ஜயா ச விஜயா சைவ புஷ்டிஸ்துஷ்டி꞉ க்ஷமா த³யா ।
ஜ்யேஷ்டா² யமஸ்ய ப⁴கி³நீ நீலகௌஶேயவாஸிநீ ॥ 4 ॥

ப³ஹுரூபா விரூபா ச அநேகவிதி⁴சாரிணீ ।
விரூபாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ப⁴க்தாநாம் பரிரக்ஷிணீ ॥ 5 ॥

பர்வதாக்³ரேஷு கோ⁴ரேஷு நதீ³ஷு ச கு³ஹாஸு ச ।
வாஸஸ்தே ச மஹாதே³வி வநேஷூபவநேஷு ச ॥ 6 ॥

ஶப³ரைர்ப³ர்ப³ரைஶ்சைவ புலிந்தை³ஶ்ச ஸுபூஜிதா ।
மயூரபிச்ச²த்⁴வஜிநீ லோகான் க்ரமஸி ஸர்வஶ꞉ ॥ 7 ॥

குகுடைஶ்சா²க³ளைர்மேஷை꞉ ஸிம்ஹைர்வ்யாக்⁴ரை꞉ ஸமாகுலா ।
க⁴ண்டாநிநாத³ப³ஹுளா விந்த்⁴யவாஸிந்யபி⁴ஶ்ருதா ॥ 8 ॥

த்ரிஶூலீ பட்டிஶத⁴ரா ஸூர்யசந்த்³ரபதாகிநீ ।
நவமீ க்ருஷ்ணபக்ஷஸ்ய ஶுக்லஸ்யைகாத³ஶீ ததா² ॥ 9 ॥

ப⁴கி³நீ ப³லதே³வஸ்ய ரஜநீ கலஹப்ரியா ।
ஆவாஸ꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் நிஷ்டா² ச பரமா க³தி꞉ ॥ 10 ॥

நந்த³கோ³பஸுதா சைவ தே³வாநாம் விஜயாவஹா ।
சீரவாஸா꞉ ஸுவாஸாஶ்ச ரௌத்³ரீ ஸந்த்⁴யாசரீ நிஶா ॥ 11 ॥

ப்ரகீர்ணகேஶீ ம்ருத்யுஶ்ச ஸுராமாம்ஸப³லிப்ரியா ।
லக்ஷ்மீரளக்ஷ்மீரூபேண தா³நவாநாம் வதா⁴ய ச ॥ 12 ॥

ஸாவித்ரீ சாபி தே³வாநாம் மாதா மந்த்ரக³ணஸ்ய ச ।
கந்யாநாம் ப்³ரஹ்மசர்யா த்வம் ஸௌபா⁴க்³யம் ப்ரமதா³ஸு ச ॥ 13 ॥

அந்தர்வேதீ³ ச யஜ்ஞாநாம்ருத்விஜாம் சைவ த³க்ஷிணா ।
கர்ஷகாணாம் ச ஸீதேதி பூ⁴தாநாம் த⁴ரணீதி ச ॥ 14 ॥

ஸித்³தி⁴꞉ ஸாம்யாத்ரிகாணாம் து வேலா த்வம் ஸாக³ரஸ்ய ச ॥ ।
யக்ஷாணாம் ப்ரத²மா யக்ஷீ நாகா³நாம் ஸுரஸேதி ச ॥ 15 ॥

ப்³ரஹ்மவாதி³ந்யதோ² தீ³க்ஷா ஶோபா⁴ ச பரமா ததா² ।
ஜ்யோதிஷாம் த்வம் ப்ரபா⁴ தே³வி நக்ஷத்ராணாம் ச ரோஹிணீ ॥ 16 ॥

ராஜத்³வாரேஷு தீர்தே²ஷு நதீ³நாம் ஸங்க³மேஷு ச ।
பூர்ணா ச பூர்ணிமா சந்த்³ரே க்ருத்திவாஸா இதி ஸ்ம்ருதா ॥ 17 ॥

ஸரஸ்வதீ ச வால்மீகே ஸ்ம்ருதிர்த்³வைபாயநே ததா² ।
ருஷீணாம் த⁴ர்மபு³த்³தி⁴ஸ்து தே³வாநாம் மாநஸீ ததா² ॥ 18 ॥

ஸுரா தே³வீ து பூ⁴தேஷு ஸ்தூயஸே த்வம் ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ।
இந்த்³ரஸ்ய சாருத்³ருஷ்டிஸ்த்வம் ஸஹஸ்ரநயநேதி ச ॥ 19 ॥

தாபஸாநாம் ச தே³வீ த்வமரணீ சாக்³நிஹோத்ரிணாம் ।
க்ஷுதா⁴ ச ஸர்வபூ⁴தாநாம் த்ருப்திஸ்த்வம் தை³வதேஷு ச ॥ 20 ॥

ஸ்வாஹா த்ருப்திர்த்⁴ருதிர்மேதா⁴ வஸூநாம் த்வம் வஸூமதீ ।
ஆஶா த்வம் மாநுஷாணாம் ச புஷ்டிஶ்ச க்ருதகர்மணாம் ॥ 21 ॥

தி³ஶஶ்ச விதி³ஶஶ்சைவ ததா² ஹ்யக்³நிஶிகா² ப்ரபா⁴ ।
ஶகுநீ பூதநா த்வம் ச ரேவதீ ச ஸுதா³ருணா ॥ 22 ॥

நித்³ராபி ஸர்வபூ⁴தாநாம் மோஹிநீ க்ஷத்ரியா ததா² ।
வித்³யாநாம் ப்³ரஹ்மவித்³யா த்வமோங்காரோ(அ)த² வஷட் ததா² ॥ 23 ॥

நாரீணாம் பார்வதீம் ச த்வாம் பௌராணீம்ருஷயோ விது³꞉ ।
அருந்த⁴தீ ச ஸாத்⁴வீநாம் ப்ரஜாபதிவசோ யதா² ॥ 24 ॥

பர்யாயநாமபி⁴ர்தி³வ்யைரிந்த்³ராணீ சேதி விஶ்ருதா ।
த்வயா வ்யாப்தமித³ம் ஸர்வம் ஜக³த் ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ॥ 25 ॥

ஸங்க்³ராமேஷு ச ஸர்வேஷு அக்³நிப்ரஜ்வலிதேஷு ச ।
நதீ³தீரேஷு சௌரேஷு காந்தாரேஷு ப⁴யேஷு ச ॥ 26 ॥

ப்ரவாஸே ராஜப³ந்தே⁴ ச ஶத்ரூணாம் ச ப்ரமர்த³நே ।
ப்ரயாணாத்³யேஷு ஸர்வேஷு த்வம் ஹி ரக்ஷா ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 27 ॥

த்வயி மே ஹத³யம் தே³வி த்வயி சித்தம் மநஸ்த்வயி ।
ரக்ஷ மாம் ஸர்வபாபேப்⁴ய꞉ ப்ரஸாத³ம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 28 ॥

இமம் ய꞉ ஸுஸ்தவம் தி³வ்யமிதி வ்யாஸப்ரகல்பிதம் ।
ய꞉ படே²த் ப்ராதருத்தா²ய ஶுசி꞉ ப்ரயதமாநஸ꞉ ॥ 29 ॥

த்ரிபி⁴ர்மாஸை꞉ காங்க்ஷிதம் ச ப²லம் வை ஸம்ப்ரயச்ச²ஸி ।
ஷட்³பி⁴ர்மாஸைர்வரிஷ்ட²ம் து வரமேகம் ப்ரயச்ச²ஸி ॥ 30 ॥

அர்சிதா து த்ரிபி⁴ர்மாஸைர்தி³வ்யம் சக்ஷு꞉ ப்ரயச்ச²ஸி ।
ஸம்வத்ஸரேண ஸித்³தி⁴ம் து யதா²காமம் ப்ரயச்ச²ஸி ॥ 31 ॥

ஸத்யம் ப்³ரஹ்ம ச தி³வ்யம் ச த்³வைபாயநவசோ யதா² ।
ந்ருணாம் ப³ந்த⁴ம் வத⁴ம் கோ⁴ரம் புத்ரநாஶம் த⁴நக்ஷயம் ॥ 32 ॥

வ்யாதி⁴ம்ருத்யுப⁴யம் சைவ பூஜிதா ஶமயிஷ்யஸி ।
ப⁴விஷ்யஸி மஹாபா⁴கே³ வரதா³ காமரூபிணீ ॥ 33 ॥

மோஹயித்வா ச தம் கம்ஸமேகா த்வம் போ⁴க்ஷ்யஸே ஜக³த் ।
அஹமப்யாத்மநோ வ்ருத்திம் விதா⁴ஸ்யே கோ³ஷு கோ³பவத் ॥ 34 ॥

ஸ்வவ்ருத்³த்⁴யர்த²மஹம் சைவ கரிஷ்யே கம்ஸகோ³பதாம் ।
ஏவம் தாம் ஸ ஸமாதி³ஶ்ய க³தோந்தர்தா⁴நமீஶ்வர꞉ ॥ 35 ॥

ஸா சாபி தம் நமஸ்க்ருத்ய ததா²ஸ்த்விதி ச நிஶ்சிதா ।
யஶ்சைதத்பட²தே ஸ்தோத்ரம் ஶ்ருணுயாத்³வாப்யபீ⁴க்ஷ்ணஶ꞉ ।
ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴ம் லப⁴தே நரோ நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லபா⁴கே³ ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி த்ருதீயோ(அ)த்⁴யாயே ஆர்யா ஸ்தவம் ॥


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed