Category: Durga – ದುರ್ಗಾ

Sri Durga Sahasranama stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ | ಹಿಮವಾನ್ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ದುರ್ಗಾಭಗವತೀ ದೇವತಾ | ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಧ್ಯಾನಂ- ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಲಾಭ್ರಾಭಾಂ ಕಟಾಕ್ಷೈರರಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌಲಿಬದ್ಧೇಂದುರೇಖಾಂ...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ – ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ಕಮಲಾನನೇ | ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತಾ ಭವೇತ್ ಸತೀ || ೧ || ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ | ಆರ್ಯಾ...

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 2 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ದುರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಗೌರೀಚ ಚಂಡಿಕಾ | ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || ೧ || ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಪುಣ್ಯಾ ದೇವಯೋನಿರಯೋನಿಜಾ | ಭೂಮಿಜಾ ನಿರ್ಗುಣಾಧಾರಶಕ್ತಿಶ್ಚಾನೀಶ್ವರೀ ತಥಾ || ೨ || ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ...

Siddha Kunjika Stotram – ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕುಂಜಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ದೇವತಾ, ಓಂ ಐಂ ಬೀಜಂ, ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಮ್, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಶಿವ...

Narayani stuti – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣೀ ಸ್ತುತಿ

ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಥಿತೇ | ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ || ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮಪ್ರದಾಯಿನಿ | ವಿಶ್ವಸ್ಯೋಪರತೌ ಶಕ್ತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨...

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅರ್ಜುನ ಕೃತಂ)

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬದರೀ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಖ್ಯಾ ಯೋಗ ದೇವೀ ದೇವತಾ, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ...

Sri Durga stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈಶಂಪಾಯನ ಉವಾಚ | ವಿರಾಟನಗರಂ ರಮ್ಯಂ ಗಚ್ಛಮಾನೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ | ಅಸ್ತುವನ್ಮನಸಾ ದೇವೀಂ ದುರ್ಗಾಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧ || ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಾಂ ನಾರಾಯಣವರಪ್ರಿಯಾಮ್ | ನಂದಗೋಪಕುಲೇ ಜಾತಾಂ ಮಂಗಳ್ಯಾಂ...

Saptashloki Durga – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶ್ಲೋಕೀ

ಶಿವ ಉವಾಚ- ದೇವೀ ತ್ವಂ ಭಕ್ತಸುಲಭೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿಧಾಯಿನಿ | ಕಲೌ ಹಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮುಪಾಯಂ ಬ್ರೂಹಿ ಯತ್ನತಃ || ದೇವ್ಯುವಾಚ- ಶೃಣು ದೇವ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಲೌ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಾಧನಮ್ | ಮಯಾ ತವೈವ ಸ್ನೇಹೇನಾಪ್ಯಂಬಾಸ್ತುತಿಃ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ...

error: Not allowed