Sri Deepa Durga Kavacham – ಶ್ರೀ ದೀಪ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ


ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜ್ವಾಲಾದುರ್ಗಾಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಮ್ |
ಕವಚಂ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಚ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾಭಿದಮ್ || ೧ ||

ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ |
ವಿನಾಮುನಾ ನ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕವಚೇನ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೨ ||

ಅವಕ್ತವ್ಯಮದಾತವ್ಯಂ ದುಷ್ಟಾಯಾಽಸಾಧಕಾಯ ಚ |
ನಿಂದಕಾಯಾನ್ಯಶಿಷ್ಯಾಯ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ || ೩ ||

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ವದ ಮೇ ಬಹುಧಾ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ |
ಸ್ವಯಂ ತ್ವಯಾ ಪ್ರಸಾದೋಽಯಂ ಕೃತಃ ಸ್ನೇಹೇನ ಮೇ ಪ್ರಭೋ || ೪ ||

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ |
ಪ್ರಭಾತೇ ಚೈವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಂಕಾಲೇರ್ಧರಾತ್ರಕೇ |
ಕವಚಂ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಚ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ || ೫ ||

ಮಧುನಾ ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಾದಿಮೋದಕೇನ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ |
ದೇವತಾಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ || ೬ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಜ್ವಾಲಾ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಮಾತೃಕಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಮೇಽವತಾತ್ ಫಾಲಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ವಿಶ್ವಮಾತೃಕಾ || ೭ ||

ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ ಸಾ ದೇವೀ ಮಾಯಾ ಭ್ರುವೌ ಮಮ |
ಓಂ ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಸೌಃ ಪಾಯಾನ್ನೇತ್ರಾ ಮೇ ವಿಶ್ವಸುಂದರೀ || ೮ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಪುತ್ರ ನಾಸಾಂ ಉಂ ಊಂ ಕರ್ಣೌ ಚ ಮೋಹಿನೀ |
ಋಂ ೠಂ ಲೃಂ ಲೄಂ ಸೌಃ ಮೇ ಬಾಲಾ ಪಾಯಾದ್ಗಂಡೌ ಚ ಚಕ್ಷುಷೀ || ೯ ||

ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಸದಾಽವ್ಯಾನ್ಮೇ ಮುಖಂ ಶ್ರೀ ಭಗರೂಪಿಣೀ |
ಅಂ ಅಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಾಯಾದ್ಗಲಂ ಮೇ ಭಗಧಾರಿಣೀ || ೧೦ ||

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ (ಓಂ ಹ್ರೀಂ) ಸೌಃ ಸ್ಕಂಧೌ ಮೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ |
ಙಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ (ಹ್ರೀಂ) ಸೌಃ ವಕ್ಷಃ ಪಾಯಾಚ್ಚ ಬೈಂದವೇಶ್ವರೀ || ೧೧ ||

ಝಂ ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಸೌಃ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೂಂ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ ಸಾ ಭುಜಾಂತರಮ್ |
ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತಂ ಸ್ತನೌ ಪಾಯಾದ್ಭೇರುಂಡಾ ಮಮ ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾಯಾನ್ಮಮ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪರಾ ಜಯಾ |
ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಮೃಡಾನೀ ಪಾತು ಮೇ ಸದಾ || ೧೩ ||

ಭಂ ಮಂ ಯಂ ರಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಃ ಲಂ ವಂ ನಾಭಿಂ ಮೇ ಪಾತು ಕನ್ಯಕಾಃ |
ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಸದಾ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರೀ || ೧೪ ||

ವೃಕ್ಷಃ ಪಾತು ಸದಾ ಲಿಂಗಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಾತು ಮೇ ಮೇಢ್ರಂ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಪಾತು ವಾರುಣೀ || ೧೫ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹುಂ ಹೂಂ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇ ಪಾತ್ವಮಾಸದಾ |
ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯಾಂ ವಾತ್ಯಾಲೀ ಜಂಘೇ ಪಾಯಾತ್ಸದಾ ಮಮ || ೧೬ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಸದಾ ಪಾಯಾಜ್ಜಾನುನೀ ಕುಲಸುಂದರೀ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹೂಂ ಕೂವಲೀ ಚ ಗುಲ್ಫೌ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಮಮಾಽವತು || ೧೭ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಪಾಯಾತ್ ಕುಂಠೀ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೌಃ ಮೇ ತಲಮ್ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪಾದೌ ಸೌಃ ಪಾಯದ್ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುತ್ಸಿತಾ ಮಮ || ೧೮ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಟಿಲಾ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪಾದಪೃಷ್ಠಂ ಚ ಮೇಽವತು |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಚ ಮೇ ಪಾತು ಪಾದಸ್ಥಾ ಅಂಗುಲೀಃ ಸದಾ || ೧೯ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸೌಃ ಐಂ ಕುಹೂಃ ಮಜ್ಜಾಂ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕುಂತೀ ಮಮಾಽವತು |
ರಕ್ತಂ ಕುಂಭೇಶ್ವರೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಶುಕ್ಲಂ ಪಾಯಾಚ್ಚ ಖೇಚರೀ || ೨೦ ||

ಪಾತು ಮೇಽಂಗಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ಸದಾ |
ಪಾದಾದಿಮೂರ್ಧಪರ್ಯಂತಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕಾರುಣೀ ಸದಾ || ೨೧ ||

ಮೂರ್ಧಾದಿಪಾದಪರ್ಯಂತಂ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕೃತಿರ್ಮಮ |
ಊರ್ಧ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ಬ್ರಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಅಧಃ ಶ್ರೀಂ ಶಾಂಭವೀ ಮಮ || ೨೨ ||

ದುಂ ದುರ್ಗಾ ಪಾತು ಮೇ ಪೂರ್ವೇ ವಾಂ ವಾರಾಹೀ ಶಿವಾಲಯೇ |
ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೂಂ ಶ್ರೀಂ ಚ ಮಾಂ ಪಾತು ಉತ್ತರೇ ಕುಲಕಾಮಿನೀ || ೨೩ ||

ನಾರಸಿಂಹೀ ಸೌಃ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ (ಹ್ರೀಂ) ವಾಯವ್ಯೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಚ ಕೌಮಾರೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ || ೨೪ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ನಿರೃತೌ ಪಾತು ಮಾತಂಗೀ ಮಾಂ ಶುಭಂಕರೀ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸದಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ || ೨೫ ||

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸದಾಽಗ್ನೇಯ್ಯಾಮುಗ್ರತಾರಾ ತದಾಽವತು |
ಓಂ ವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇನ್ಮಾಂ ಹ್ರೀಂ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲಿಕಾ || ೨೬ ||

ಸರ್ವಕಾಲಂ ಸದಾ ಪಾತು ಐಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ಮಾರೀಭಯೇ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಪೀಡಾಯಾಂ ಯೋಗಿನೀಭಯೇ || ೨೭ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೀ ಪಾತು ದೇವೀ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಮಮ |
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ || ೨೮ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಅಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದೀಶೋಽಹಂ ಭೈರವಾಣಾಂ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೨೯ ||

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಪಾರ್ವತೀ |
ಕುಂಕುಮೇನ ಲಿಖೇದ್ಭೂರ್ಜೇ ಆಸವೇನಸ್ವರೇತಸಾ || ೩೦ ||

ಸ್ತಮ್ಭಯೇದಖಿಲಾನ್ ದೇವಾನ್ ಮೋಹಯೇದಖಿಲಾಃ ಪ್ರಜಾಃ |
ಮಾರಯೇದಖಿಲಾನ್ ಶತ್ರೂನ್ ವಶಯೇದಪಿ ದೇವತಾಃ || ೩೧ ||

ಬಾಹೌ ಧೃತ್ವಾ ಚರೇದ್ಯುದ್ಧೇ ಶತ್ರೂನ್ ಜಿತ್ವಾ ಗೃಹಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಪ್ರೋತೇ ರಣೇ ವಿವಾದೇ ಚ ಕಾರಾಯಾಂ ರೋಗಪೀಡನೇ || ೩೨ ||

ಗ್ರಹಪೀಡಾದಿ ಕಾಲೇಷು ಪಠೇತ್ ಸರ್ವಂ ಶಮಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಮಂತ್ರಗರ್ಭಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಮ್ || ೩೩ ||

ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ನ ದಾತವ್ಯಂ ವಿನಾ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಪಾರ್ವತಿ |
ಮಾಸೇನೈಕೇನ ಭವೇತ್ ಸಿದ್ಧಿರ್ದೇವಾನಾಂ ಯಾ ಚ ದುರ್ಲಾಭಾ |
ಪಠೇನ್ಮಾಸತ್ರಯಂ ಮರ್ತ್ಯೋ ದೇವೀದರ್ಶನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೩೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಯಾಮಲ ತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀಭೈರವದೇವಿ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀದೀಪದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed