Sri Deepa Durga Kavacham – ஶ்ரீ தீ³ப து³ர்கா³ கவசம்

ஶ்ரீ பை⁴ரவ உவாச |
ஶ்ருணு தே³வி ஜக³ன்மாதர்ஜ்வாலாது³ர்கா³ம் ப்³ரவீம்யஹம் |
கவசம் மந்த்ரக³ர்ப⁴ம் ச த்ரைலோக்யவிஜயாபி⁴த⁴ம் || 1 ||

அப்ரகாஶ்யம் பரம் கு³ஹ்யம் ந கஸ்ய கதி²தம் மயா |
வினாமுனா ந ஸித்³தி⁴꞉ ஸ்யாத் கவசேன மஹேஶ்வரி || 2 ||

அவக்தவ்யமதா³தவ்யம் து³ஷ்டாயா ஸாத⁴காய ச |
நிந்த³காயான்யஶிஷ்யாய ந வக்தவ்யம் கதா³சன || 3 ||

ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச |
த்ரைலோக்யனாத² வத³ மே ப³ஹுதா⁴ கதி²தம் மயா |
ஸ்வயம் த்வயா ப்ரஸாதோ³(அ)யம் க்ருத꞉ ஸ்னேஹேன மே ப்ரபோ⁴ || 4 ||

ஶ்ரீ பை⁴ரவ உவாச |
ப்ரபா⁴தே சைவ மத்⁴யாஹ்னே ஸாயங்காலேர்த⁴ராத்ரகே |
கவசம் மந்த்ரக³ர்ப⁴ம் ச பட²னீயம் பராத்பரம் || 5 ||

மது⁴னா மத்ஸ்யமாம்ஸாதி³மோத³கேன ஸமர்சயேத் |
தே³வதாம் பரயா ப⁴க்த்யா படே²த் கவசமுத்தமம் || 6 ||

ஓம் ஹ்ரீம் மே பாது மூர்தா⁴னம் ஜ்வாலா த்³வ்யக்ஷரமாத்ருகா |
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் மே(அ)வதாத் பா²லம் த்ர்யக்ஷரீ விஶ்வமாத்ருகா || 7 ||

ஓம் ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ மமாவ்யாத் ஸா தே³வீ மாயா ப்⁴ருவௌ மம |
ஓம் அம் ஆம் இம் ஈம் ஸௌ꞉ பாயான்னேத்ரா மே விஶ்வஸுந்த³ரீ || 8 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸௌ꞉ புத்ர நாஸாம் உம் ஊம் கர்ணௌ ச மோஹினீ |
ரும் ரூம் ல்ரும் ல்ரூம் ஸௌ꞉ மே பா³லா பாயாத்³க³ண்டௌ³ ச சக்ஷுஷீ || 9 ||

ஓம் ஐம் ஓம் ஔம் ஸதா³(அ)வ்யான்மே முக²ம் ஶ்ரீ ப⁴க³ரூபிணீ |
அம் அ꞉ ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸௌ꞉ பாயத்³க³ளம் மே ப⁴க³தா⁴ரிணீ || 10 ||

கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் (ஓம் ஹ்ரீம்) ஸௌ꞉ ஸ்கந்தௌ⁴ மே த்ரிபுரேஶ்வரீ |
ஙம் சம் ச²ம் ஜம் (ஹ்ரீம்) ஸௌ꞉ வக்ஷ꞉ பாயாச்ச பை³ந்த³வேஶ்வரீ || 11 ||

ஜ²ம் ஞம் டம் ட²ம் ஸௌ꞉ ஐம் க்லீம் ஹூம் மமாவ்யாத் ஸா பு⁴ஜாந்தரம் |
ட³ம் ட⁴ம் ணம் தம் ஸ்தனௌ பாயாத்³பே⁴ருண்டா³ மம ஸர்வதா³ || 12 ||

த²ம் த³ம் த⁴ம் நம் குக்ஷிம் பாயான்மம ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பரா ஜயா |
பம் ப²ம் ப³ம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸௌ꞉ பார்ஶ்வம் ம்ருடா³னீ பாது மே ஸதா³ || 13 ||

ப⁴ம் மம் யம் ரம் ஶ்ரீம் ஸௌ꞉ லம் வம் நாபி⁴ம் மே பாந்து கன்யகா꞉ |
ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் ஸதா³ பாது கு³ஹ்யம் மே கு³ஹ்யகேஶ்வரீ || 14 ||

வ்ருக்ஷ꞉ பாது ஸதா³ லிங்க³ம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் லிங்க³னிவாஸினீ |
ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ பாது மே மேட்⁴ரம் ப்ருஷ்ட²ம் மே பாது வாருணீ || 15 ||

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹும் ஹூம் பாது ஊரூ மே பாத்வமாஸதா³ |
ஓம் ஐம் க்லீம் ஸௌ꞉ யாம் வாத்யாலீ ஜங்கே⁴ பாயாத்ஸதா³ மம || 16 ||

ஓம் ஶ்ரீம் ஸௌ꞉ க்லீம் ஸதா³ பாயாஜ்ஜானுனீ குலஸுந்த³ரீ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹூம் கூவலீ ச கு³ல்பௌ² ஐம் ஶ்ரீம் மமா(அ)வது || 17 ||

ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ꞉ பாயாத் குண்டீ² க்லீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரௌ꞉ மே தலம் |
ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பாதௌ³ ஸௌ꞉ பாயத்³ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் குத்ஸிதா மம || 18 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் குடிலா ஹ்ரீம் க்லீம் பாத³ப்ருஷ்ட²ம் ச மே(அ)வது |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ச மே பாது பாத³ஸ்தா² அங்கு³லீ꞉ ஸதா³ || 19 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஸௌ꞉ ஐம் குஹூ꞉ மஜ்ஜாம் ஓம் ஶ்ரீம் குந்தீ மமா(அ)வது |
ரக்தம் கும்பே⁴ஶ்வரீ ஐம் க்லீம் ஶுக்லம் பாயாச்ச கூசரீ || 20 ||

பாது மே(அ)ங்கா³னி ஸர்வாணி ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ꞉ ஸதா³ |
பாதா³தி³மூர்த⁴பர்யந்தம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஶ்ரீம் காருணீ ஸதா³ || 21 ||

மூர்தா⁴தி³பாத³பர்யந்தம் பாது க்லீம் ஶ்ரீம் க்ருதிர்மம |
ஊர்த்⁴வம் மே பாது ப்³ராம் ப்³ராஹ்மீம் அத⁴꞉ ஶ்ரீம் ஶாம்ப⁴வீ மம || 22 ||

து³ம் து³ர்கா³ பாது மே பூர்வே வாம் வாராஹீ ஶிவாலயே |
ஹ்ரீம் க்லீம் ஹூம் ஶ்ரீம் ச மாம் பாது உத்தரே குலகாமினீ || 23 ||

நாரஸிம்ஹீ ஸௌ꞉ ஐம் (ஹ்ரீம்) க்லீம் வாயாவ்யே பாது மாம் ஸதா³ |
ஓம் ஶ்ரீம் க்லீம் ஐம் ச கௌமாரீ பஶ்சிமே பாது மாம் ஸதா³ || 24 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் நிர்ருதௌ பாது மாதங்கீ³ மாம் ஶுப⁴ங்கரீ |
ஓம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஸதா³ பாது த³க்ஷிணே ப⁴த்³ரகாலிகா || 25 ||

ஓம் ஶ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸதா³(அ)க்³னேய்யாமுக்³ரதாரா ததா³(அ)வது |
ஓம் வம் த³ஶதி³ஶோ ரக்ஷேன்மாம் ஹ்ரீம் த³க்ஷிணகாளிகா || 26 ||

ஸர்வகாலம் ஸதா³ பாது ஐம் ஸௌ꞉ த்ரிபுரஸுந்த³ரீ |
மாரீப⁴யே ச து³ர்பி⁴க்ஷே பீடா³யாம் யோகி³னீப⁴யே || 27 ||

ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் த்ர்யக்ஷரீ பாது தே³வீ ஜ்வாலாமுகீ² மம |
இதீத³ம் கவசம் புண்யம் த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் || 28 ||

த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம மந்த்ரக³ர்ப⁴ம் மஹேஶ்வரீ |
அஸ்ய ப்ரஸாதா³தீ³ஶோ(அ)ஹம் பை⁴ரவாணாம் ஜக³த்த்ரயே || 29 ||

ஸ்ருஷ்டிகர்தாபஹர்தா ச பட²னாத³ஸ்ய பார்வதீ |
குங்குமேன லிகே²த்³பூ⁴ர்ஜே ஆஸவேனஸ்வரேதஸா || 30 ||

ஸ்தம்ப⁴யேத³கி²லான் தே³வான் மோஹயேத³கி²லா꞉ ப்ரஜா꞉ |
மாரயேத³கி²லான் ஶத்ரூன் வஶயேத³பி தே³வதா꞉ || 31 ||

பா³ஹௌ த்⁴ருத்வா சரேத்³யுத்³தே⁴ ஶத்ரூன் ஜித்வா க்³ருஹம் வ்ரஜேத் |
ப்ரோதே ரணே விவாதே³ ச காராயாம் ரோக³பீட³னே || 32 ||

க்³ரஹபீடா³தி³ காலேஷு படே²த் ஸர்வம் ஶமம் வ்ரஜேத் |
இதீத³ம் கவசம் தே³வி மந்த்ரக³ர்ப⁴ம் ஸுரார்சிதம் || 33 ||

யஸ்ய கஸ்ய ந தா³தவ்யம் வினா ஶிஷ்யாய பார்வதி |
மாஸேனைகேன ப⁴வேத் ஸித்³தி⁴ர்தே³வானாம் யா ச து³ர்லாபா⁴ |
படே²ன்மாஸத்ரயம் மர்த்யோ தே³வீத³ர்ஶனமாப்னுயாத் || 34 ||

இதி ஶ்ரீ ருத்³ரயாமல தந்த்ரே ஶ்ரீபை⁴ரவதே³வி ஸம்வாதே³ ஶ்ரீதீ³பது³ர்கா³ கவச ஸ்தோத்ரம் |

மரின்னி ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: