Sri Durga Chalisa – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ


ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೇ ಸುಖ ಕರನೀ |
ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬೇ ದುಃಖ ಹರನೀ || ೧ ||

ನಿರಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ತಿಹೂಂ ಲೋಕ ಫೈಲೀ ಉಜಿಯಾರೀ || ೨ ||

ಶಶಿ ಲಲಾಟ ಮುಖ ಮಹಾವಿಶಾಲಾ |
ನೇತ್ರ ಲಾಲ ಭೃಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ || ೩ ||

ರೂಪ ಮಾತು ಕೋ ಅಧಿಕ ಸುಹಾವೇ |
ದರಶ ಕರತ ಜನ ಅತಿ ಸುಖ ಪಾವೇ || ೪ ||

ತುಮ ಸಂಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಲಯ ಕೀನಾ |
ಪಾಲನ ಹೇತು ಅನ್ನ ಧನ ದೀನಾ || ೫ ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಹುಯಿ ಜಗ ಪಾಲಾ |
ತುಮ ಹೀ ಆದಿ ಸುಂದರೀ ಬಾಲಾ || ೬ ||

ಪ್ರಲಯಕಾಲ ಸಬ ನಾಶನ ಹಾರೀ |
ತುಮ ಗೌರೀ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪ್ಯಾರೀ || ೭ ||

ಶಿವ ಯೋಗೀ ತುಮ್ಹರೇ ಗುಣ ಗಾವೇಂ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ತುಮ್ಹೇಂ ನಿತ ಧ್ಯಾವೇಂ || ೮ ||

ರೂಪ ಸರಸ್ವತೀ ಕಾ ತುಮ ಧಾರಾ |
ದೇ ಸುಬುದ್ಧಿ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಉಬಾರಾ || ೯ ||

ಧರಾ ರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಕೋ ಅಂಬಾ |
ಪರಗಟ ಭಯಿ ಫಾಡ ಕೇ ಖಂಬಾ || ೧೦ ||

ರಕ್ಷಾ ಕರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಚಾಯೋ |
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪಠಾಯೋ || ೧೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಧರೋ ಜಗ ಮಾಹೀಂ |
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಸಮಾಹೀಂ || ೧೨ ||

ಕ್ಷೀರಸಿಂಧು ಮೇಂ ಕರತ ವಿಲಾಸಾ |
ದಯಾಸಿಂಧು ದೀಜೈ ಮನ ಆಸಾ || ೧೩ ||

ಹಿಂಗಲಾಜ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ಭವಾನೀ |
ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತ ನ ಜಾತ ಬಖಾನೀ || ೧೪ ||

ಮಾತಂಗೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಾತಾ |
ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಬಗಲಾ ಸುಖದಾತಾ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ತಾರಾ ಜಗ ತಾರಿಣೀ |
ಛಿನ್ನ ಭಾಲ ಭವ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ಕೇಹರಿ ವಾಹನ ಸೋಹ ಭವಾನೀ |
ಲಾಂಗುರ ವೀರ ಚಲತ ಅಗವಾನೀ || ೧೭ ||

ಕರ ಮೇಂ ಖಪ್ಪರ ಖಡಗ ವಿರಾಜೇ |
ಜಾಕೋ ದೇಖ ಕಾಲ ಡರ ಭಾಜೇ || ೧೮ ||

ತೋಹೇ ಕರ ಮೇಂ ಅಸ್ತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಾ |
ಜಾತೇ ಉಠತ ಶತ್ರು ಹಿಯ ಶೂಲಾ || ೧೯ ||

ನಗರಕೋಟಿ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ವಿರಾಜತ |
ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಮೇಂ ಡಂಕಾ ಬಾಜತ || ೨೦ ||

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದಾನವ ತುಮ ಮಾರೇ |
ರಕ್ತಬೀಜ ಶಂಖನ ಸಂಹಾರೇ || ೨೧ ||

ಮಹಿಷಾಸುರ ನೃಪ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನೀ |
ಜೇಹಿ ಅಘ ಭಾರ ಮಹೀ ಅಕುಲಾನೀ || ೨೨ ||

ರೂಪ ಕರಾಲ ಕಾಲಿಕಾ ಧಾರಾ |
ಸೇನ ಸಹಿತ ತುಮ ತಿಹಿ ಸಂಹಾರಾ || ೨೩ ||

ಪಡೀ ಭೀಢ ಸಂತನ ಪರ ಜಬ ಜಬ |
ಭಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾತು ತುಮ ತಬ ತಬ || ೨೪ ||

ಅಮರಪುರೀ ಅರು ಬಾಸವ ಲೋಕಾ |
ತಬ ಮಹಿಮಾ ಸಬ ಕಹೇಂ ಅಶೋಕಾ || ೨೫ ||

ಜ್ವಾಲಾ ಮೇಂ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ತುಮ್ಹೇಂ ಸದಾ ಪೂಜೇಂ ನರ ನಾರೀ || ೨೬ ||

ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಜೋ ಯಶ ಗಾವೇಂ |
ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇಂ || ೨೭ ||

ಧ್ಯಾವೇ ತುಮ್ಹೇಂ ಜೋ ನರ ಮನ ಲಾಯಿ |
ಜನ್ಮ ಮರಣ ತೇ ಸೌಂ ಛುಟ ಜಾಯಿ || ೨೮ ||

ಜೋಗೀ ಸುರ ಮುನಿ ಕಹತ ಪುಕಾರೀ |
ಯೋಗ ನ ಹೋಯಿ ಬಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ || ೨೯ ||

ಶಂಕರ ಆಚಾರಜ ತಪ ಕೀನೋ |
ಕಾಮ ಅರು ಕ್ರೋಧ ಜೀತ ಸಬ ಲೀನೋ || ೩೦ ||

ನಿಶಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಧರೋ ಶಂಕರ ಕೋ |
ಕಾಹು ಕಾಲ ನಹಿಂ ಸುಮಿರೋ ತುಮಕೋ || ೩೧ ||

ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕೋ ಮರಮ ನ ಪಾಯೋ |
ಶಕ್ತಿ ಗಯೀ ತಬ ಮನ ಪಛತಾಯೋ || ೩೨ ||

ಶರಣಾಗತ ಹುಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಖಾನೀ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ || ೩೩ ||

ಭಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಿ ಜಗದಂಬಾ |
ದಯಿ ಶಕ್ತಿ ನಹಿಂ ಕೀನ ವಿಲಂಬಾ || ೩೪ ||

ಮೋಕೋ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ಅತಿ ಘೇರೋ |
ತುಮ ಬಿನ ಕೌನ ಹರೈ ದುಃಖ ಮೇರೋ || ೩೫ ||

ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ನಿಪಟ ಸತಾವೇಂ |
ರಿಪು ಮೂರಖ ಮೊಹಿ ಅತಿ ದರ ಪಾವೈಂ || ೩೬ ||

ಶತ್ರು ನಾಶ ಕೀಜೈ ಮಹಾರಾನೀ |
ಸುಮಿರೌಂ ಇಕಚಿತ ತುಮ್ಹೇಂ ಭವಾನೀ || ೩೭ ||

ಕರೋ ಕೃಪಾ ಹೇ ಮಾತು ದಯಾಲಾ |
ಋದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ದೇ ಕರಹು ನಿಹಾಲಾ | ೩೮ ||

ಜಬ ಲಗಿ ಜಿಯೂಂ ದಯಾ ಫಲ ಪಾವೂಂ |
ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಮೈಂ ಸದಾ ಸುನಾವೂಂ || ೩೯ ||

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಜೋ ಗಾವೈ |
ಸಬ ಸುಖ ಭೋಗ ಪರಮಪದ ಪಾವೈ || ೪೦ ||

ದೇವೀದಾಸ ಶರಣ ನಿಜ ಜಾನೀ |
ಕರಹು ಕೃಪಾ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed