Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ಕಮಲಾನನೇ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತಾ ಸದಾ ಭವೇತ್ || ೧ ||

ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ |
ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಆದ್ಯಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ || ೨ ||

ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಚಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಮಹಾತಪಾ |
ಮನೋಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಾ ಚಿತ್ತರೂಪಾ ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ || ೩ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಅನಂತಾ ಭಾವಿನೀ ಭಾವ್ಯಾ ಭವಾ ಭವ್ಯಾ ಸದಾಗತಿಃ || ೪ ||

ಶಂಭುಪತ್ನೀ ದೇವಮಾತಾ ಚಿಂತಾ ರತ್ನಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ || ೫ ||

ಅಪರ್ಣಾ ಚೈವ ಪರ್ಣಾ ಚ ಪಾಟಲಾ ಪಾಟಲಾವತೀ |
ಪಟ್ಟಾಂಬರಪರೀಧಾನಾ ಕಲಮಂಜೀರರಂಜಿನೀ || ೬ ||

ಅಮೇಯಾ ವಿಕ್ರಮಾ ಕ್ರೂರಾ ಸುಂದರೀ ಸುರಸುಂದರೀ |
ವನದುರ್ಗಾ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಮತಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾ || ೭ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈಂದ್ರೀ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಚಾಮುಂಡಾ ಚೈವ ವಾರಾಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪುರುಷಾಕೃತಿಃ || ೮ ||

ವಿಮಲೋತ್ಕರ್ಷಿಣೀ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾ ಸತ್ಯಾ ಚ ವಾಕ್ಪ್ರದಾ |
ಬಹುಲಾ ಬಹುಲಪ್ರೇಮಾ ಸರ್ವವಾಹನವಾಹನಾ || ೯ ||

ನಿಶುಂಭಶುಂಭಹನನೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಾಸುರವಿನಾಶಾ ಚ ಸರ್ವದಾನವಘಾತಿನೀ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ತಥಾ || ೧೧ ||

ಅನೇಕಶಸ್ತ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರವಿಧಾರಿಣೀ |
ಕುಮಾರೀ ಚೈವ ಕನ್ಯಾ ಚ ಕೌಮಾರೀ ಯುವತೀ ಯತಿಃ || ೧೨ ||

ಅಪ್ರೌಢಾ ಚೈವ ಪ್ರೌಢಾ ಚ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಬಲಪ್ರದಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಶಾಂತಿರ್ಧೃತಿಃ ಕಾಂತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಾತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ದಯಾ || ೧೩ ||

ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಶ್ಚಿತಿರ್ಭ್ರಾಂತಿರ್ಮಾತಾ ಕ್ಷುಚ್ಚೇತನಾ ಮತಿಃ |
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಚ ನಿದ್ರಾ ಚ ಛಾಯಾ ಕಾಮಪ್ರಪೂರಣೀ || ೧೪ ||

ಯ ಇದಂ ಚ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದುರ್ಗಾನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ |
ನಾಸಾಧ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಪಾರ್ವತಿ || ೧೫ ||

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಸುತನ್ ಜಾಯಾಂ ಹಯಂ ಹಸ್ತಿನಮೇವ ಚ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಂ ತಥಾ ಚಾಂತೇ ಲಭೇನ್ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ || ೧೬ ||

ಕುಮಾರೀಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಸುರೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಪೂಜಯೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ || ೧೭ ||

ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವೈಃ ಸುರವರೈರಪಿ |
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಗೋರೋಚನಾಲಕ್ತಕಕುಂಕುಮೇನ ಸಿಂದೂರಕರ್ಪೂರಮಧುತ್ರಯೇಣ |
ವಿಲಿಖ್ಯ ಯಂತ್ರಂ ವಿಧಿನಾ ವಿಧಿಜ್ಞೋ ಭವೇತ್ಸದಾ ಧಾರಯತಾ ಪುರಾರಿಃ || ೧೯ ||

ಭೌಮಾವಾಸ್ಯಾ ನಿಶಾಭಾಗೇ ಚಂದ್ರೇ ಶತಭಿಷಾಂ ಗತೇ |
ವಿಲಿಖ್ಯ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ ಭವೇತ್ ಸಂಪದಾಂ ಪದಮ್ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಸಾರತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed