Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಶತನಾಮ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವ ಕಮಲಾನನೇ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಾತ್ರೇಣ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರೀತಾ ಭವೇತ್ ಸತೀ || ೧ ||

ಸತೀ ಸಾಧ್ವೀ ಭವಪ್ರೀತಾ ಭವಾನೀ ಭವಮೋಚನೀ |
ಆರ್ಯಾ ದುರ್ಗಾ ಜಯಾ ಚಾಽದ್ಯಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಶೂಲಧಾರಿಣೀ || ೨ ||

ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಚಿತ್ರಾ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಮಹಾತಪಾಃ |
ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರಹಂಕಾರಾ ಚಿತ್ತರೂಪಾ ಚಿತಾ ಚಿತಿಃ || ೩ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯೀ ಸತ್ತಾ ಸತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಅನಂತಾ ಭಾವಿನೀ ಭಾವ್ಯಾ ಭವ್ಯಾಽಭವ್ಯಾ ಸದಾಗತಿಃ || ೪ ||

ಶಾಂಭವೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ಚಿಂತಾ ರತ್ನಪ್ರಿಯಾ ಸದಾ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೀ || ೫ ||

ಅಪರ್ಣಾಽನೇಕವರ್ಣಾ ಚ ಪಾಟಲಾ ಪಾಟಲಾವತೀ |
ಪಟ್ಟಾಂಬರಪರೀಧಾನಾ ಕಲಮಂಜೀರರಂಜಿನೀ || ೬ ||

ಅಮೇಯವಿಕ್ರಮಾ ಕ್ರೂರಾ ಸುಂದರೀ ಸುರಸುಂದರೀ |
ವನದುರ್ಗಾ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಮತಂಗಮುನಿಪೂಜಿತಾ || ೭ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚೈಂದ್ರೀ ಕೌಮಾರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ಚಾಮುಂಡಾ ಚೈವ ವಾರಾಹೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪುರುಷಾಕೃತಿಃ || ೮ ||

ವಿಮಲೋತ್ಕರ್ಷಿಣೀ ಜ್ಞಾನಾ ಕ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಚ ಬುದ್ಧಿದಾ |
ಬಹುಳಾ ಬಹುಳಪ್ರೇಮಾ ಸರ್ವವಾಹನವಾಹನಾ || ೯ ||

ನಿಶುಂಭಶುಂಭಹನನೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ || ೧೦ ||

ಸರ್ವಾಸುರವಿನಾಶಾ ಚ ಸರ್ವದಾನವಘಾತಿನೀ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ತಥಾ || ೧೧ ||

ಅನೇಕಶಸ್ತ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಅನೇಕಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಧಾರಿಣೀ |
ಕುಮಾರೀ ಚೈಕಕನ್ಯಾ ಚ ಕೈಶೋರೀ ಯುವತೀ ಯತಿಃ || ೧೨ ||

ಅಪ್ರೌಢಾ ಚೈವ ಪ್ರೌಢಾ ಚ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಬಲಪ್ರದಾ |
ಮಹೋದರೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಘೋರರೂಪಾ ಮಹಾಬಲಾ || ೧೩ ||

ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ರೌದ್ರಮುಖೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ತಪಸ್ವಿನೀ |
ನಾರಾಯಣೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಜಲೋದರೀ || ೧೪ ||

ಶಿವದೂತೀ ಕರಾಲೀ ಚ ಅನಂತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ || ೧೫ ||

ಯ ಇದಂ ಪ್ರಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ದುರ್ಗಾನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ |
ನಾಸಾಧ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ದೇವಿ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಪಾರ್ವತಿ || ೧೬ ||

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಸುತಂ ಜಾಯಾಂ ಹಯಂ ಹಸ್ತಿನಮೇವ ಚ |
ಚತುರ್ವರ್ಗಂ ತಥಾ ಚಾಂತೇ ಲಭೇನ್ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ || ೧೭ ||

ಕುಮಾರೀಃ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಸುರೇಶ್ವರೀಮ್ |
ಪೂಜಯೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ || ೧೮ ||

ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವೈಸ್ಸುರವರೈರಪಿ |
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ರಾಜ್ಯಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಗೋರೋಚನಾಲಕ್ತಕಕುಂಕುಮೇನ ಸಿಂಧೂರಕರ್ಪೂರಮಧುತ್ರಯೇಣ |
ವಿಲಿಖ್ಯ ಯಂತ್ರಂ ವಿಧಿನಾ ವಿಧಿಜ್ಞೋ ಭವೇತ್ಸದಾ ಧಾರಯತೇ ಪುರಾರಿಃ || ೨೦ ||

ಭೌಮಾವಾಸ್ಯಾನಿಶಾಮಗ್ರೇ ಚಂದ್ರೇ ಶತಭಿಷಾಂ ಗತೇ |
ವಿಲಿಖ್ಯ ಪ್ರಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ ಭವೇತ್ ಸಂಪದಾಂ ಪದಮ್ || ೨೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: