Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – 1


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 >>

ఈశ్వర ఉవాచ |
శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే |
యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా సదా భవేత్ || ౧ ||

సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ |
ఆర్యా దుర్గా జయా ఆద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || ౨ ||

పినాకధారిణీ చిత్రా చంద్రఘంటా మహాతపా |
మనోబుద్ధిరహంకారా చిత్తరూపా చితా చితిః || ౩ ||

సర్వమంత్రమయీ సత్యా సత్యానందస్వరూపిణీ |
అనంతా భావినీ భావ్యా భవా భవ్యా సదాగతిః || ౪ ||

శంభుపత్నీ దేవమాతా చింతా రత్నప్రియా సదా |
సర్వవిద్యా దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ || ౫ ||

అపర్ణా చైవ పర్ణా చ పాటలా పాటలావతీ |
పట్టాంబరపరీధానా కలమంజీరరంజినీ || ౬ ||

అమేయా విక్రమా క్రూరా సుందరీ సురసుందరీ |
వనదుర్గా చ మాతంగీ మతంగమునిపూజితా || ౭ ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైంద్రీ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
చాముండా చైవ వారాహీ లక్ష్మీశ్చ పురుషాకృతిః || ౮ ||

విమలోత్కర్షిణీ జ్ఞానక్రియా సత్యా చ వాక్ప్రదా |
బహులా బహులప్రేమా సర్వవాహనవాహనా || ౯ ||

నిశుంభశుంభహననీ మహిషాసురమర్దినీ |
మధుకైటభహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ || ౧౦ ||

సర్వాసురవినాశా చ సర్వదానవఘాతినీ |
సర్వశాస్త్రమయీ విద్యా సర్వాస్త్రధారిణీ తథా || ౧౧ ||

అనేకశస్త్రహస్తా చ అనేకాస్త్రవిధారిణీ |
కుమారీ చైవ కన్యా చ కౌమారీ యువతీ యతిః || ౧౨ ||

అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా బలప్రదా |
శ్రద్ధా శాంతిర్ధృతిః కాంతిర్లక్ష్మీర్జాతిః స్మృతిర్దయా || ౧౩ ||

తుష్టిః పుష్టిశ్చితిర్భ్రాంతిర్మాతా క్షుచ్చేతనా మతిః |
విష్ణుమాయా చ నిద్రా చ ఛాయా కామప్రపూరణీ || ౧౪ ||

య ఇదం చ పఠేత్ స్తోత్రం దుర్గానామశతాష్టకమ్ |
నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషు లోకేషు పార్వతి || ౧౫ ||

ధనం ధాన్యం సుతన్ జాయాం హయం హస్తినమేవ చ |
చతుర్వర్గం తథా చాంతే లభేన్ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ || ౧౬ ||

కుమారీః పూజయిత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీమ్ |
పూజయేత్పరయా భక్త్యా పఠేన్నామశతాష్టకమ్ || ౧౭ ||

తస్య సిద్ధిర్భవేద్దేవి సర్వైః సురవరైరపి |
రాజానో దాసతాం యాంతి రాజ్యశ్రియమవాప్నుయాత్ || ౧౮ ||

గోరోచనాలక్తకకుంకుమేన సిందూరకర్పూరమధుత్రయేణ |
విలిఖ్య యంత్రం విధినా విధిజ్ఞో భవేత్సదా ధారయతా పురారిః || ౧౯ ||

భౌమావాస్యా నిశాభాగే చంద్రే శతభిషాం గతే |
విలిఖ్య ప్రపఠేత్ స్తోత్రం స భవేత్ సంపదాం పదమ్ || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీవిశ్వసారతంత్రే శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – 1

స్పందించండి

error: Not allowed
%d bloggers like this: