Parashurama Kruta Durga Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪರಶುರಾಮ ಕೃತಂ)


ಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ |
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಚ ಗೋಲೋಕೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಸ್ಯ ಚ |
ಆವಿರ್ಭೂತಾ ವಿಗ್ರಹತಃ ಪುರಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯುನ್ಮುಖಸ್ಯ ಚ || ೧ ||

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಭಾಯುಕ್ತಾ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ |
ವಹ್ನಿಶುದ್ಧಾಂಶುಕಾಧಾನಾ ಸಸ್ಮಿತಾ ಸುಮನೋಹರಾ || ೨ ||

ನವಯೌವನಸಂಪನ್ನಾ ಸಿಂದೂರಾರುಣ್ಯಶೋಭಿತಾ |
ಲಲಿತಂ ಕಬರೀಭಾರಂ ಮಾಲತೀಮಾಲ್ಯಮಂಡಿತಮ್ || ೩ ||

ಅಹೋಽನಿರ್ವಚನೀಯಾ ತ್ವಂ ಚಾರುಮೂರ್ತಿಂ ಚ ಬಿಭ್ರತೀ |
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರ್ವಿಧಿಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೪ ||

ಮುಮೋಹ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೇಣ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀಮ್ |
ಬಾಲೈಃ ಸಂಭೂಯ ಸಹಸಾ ಸಸ್ಮಿತಾ ಧಾವಿತಾ ಪುರಾ || ೫ ||

ಸದ್ಭಿಃ ಖ್ಯಾತಾ ತೇನ ರಾಧಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ |
ಕೃಷ್ಣಸ್ತಾಂ ಸಹಸಾ ಭೀತೋ ವೀರ್ಯಾಧಾನಂ ಚಕಾರ ಹ || ೬ ||

ತತೋ ಡಿಂಭಂ ಮಹಜ್ಜಜ್ಞೇ ತತೋ ಜಾತೋ ಮಹಾವಿರಾಟ್ |
ಯಸ್ಯೈವ ಲೋಮಕೂಪೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಚ || ೭ ||

ರಾಧಾರತಿಕ್ರಮೇಣೈವ ತನ್ನಿಃಶ್ವಾಸೋ ಬಭೂವ ಹ |
ಸ ನಿಃಶ್ವಾಸೋ ಮಹಾವಾಯುಃ ಸ ವಿರಾಡ್ವಿಶ್ವಧಾರಕಃ || ೮ ||

ಭಯಧರ್ಮಜಲೇನೈವ ಪುಪ್ಲುವೇ ವಿಶ್ವಗೋಲಕಮ್ |
ಸ ವಿರಾಡ್ವಿಶ್ವನಿಲಯೋ ಜಲರಾಶಿರ್ಬಭೂವ ಹ || ೯ ||

ತತಸ್ತ್ವಂ ಪಂಚಧಾ ಭೂಯ ಪಂಚಮೂರ್ತೀಶ್ಚ ಬಿಭ್ರತೀ |
ಪ್ರಾಣಾಧಿಷ್ಠಾತೃಮೂರ್ತಿರ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ || ೧೦ ||

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಧಿಕಾಂ ರಾಧಾಂ ತಾಂ ವದಂತಿ ಪುರಾವಿದಃ |
ವೇದಾಧಿಷ್ಠಾತೃಮೂರ್ತಿರ್ಯಾ ವೇದಾಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸೂರಪಿ || ೧೧ ||

ತಾಂ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಶುದ್ಧರೂಪಾಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ |
ಐಶ್ವರ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃಮೂರ್ತಿಃ ಶಾಂತಿಸ್ತ್ವಂ ಶಾಂತರೂಪಿಣೀ || ೧೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವದಂತಿ ಸಂತಸ್ತಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ |
ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವೀ ಯಾ ಶುಕ್ಲಮೂರ್ತಿಃ ಸತಾಂ ಪ್ರಸೂಃ || ೧೩ ||

ಸರಸ್ವತೀಂ ತಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಃ ಪ್ರವದಂತ್ಯಹೋ |
ಬುದ್ಧಿರ್ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಶಕ್ತೇರ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿರಧಿದೇವತಾ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳದಾ ಸಂತೋ ವದಂತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಮ್ |
ಸರ್ವಮಂಗಳಮಂಗಳ್ಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಳರೂಪಿಣೀ || ೧೫ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಬೀಜಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ನಿಲಯೇಽಧುನಾ |
ಶಿವೇ ಶಿವಾಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನಾರಾಯಣಾಂತಿಕೇ || ೧೬ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ವೇದಸೂರ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಿಯಾ |
ರಾಧಾ ರಾಸೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಸ್ಯ ಚ || ೧೭ ||

ಪರಮಾನಂದರೂಪಸ್ಯ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ |
ತ್ವತ್ಕಲಾಂಶಾಂಶಕಲಯಾ ದೇವಾನಾಮಪಿ ಯೋಷಿತಃ || ೧೮ ||

ತ್ವಂ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಷಿತಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಬೀಜರೂಪಿಣೀ |
ಛಾಯಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಚಂದ್ರಸ್ಯ ರೋಹಿಣೀ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ || ೧೯ ||

ಶಚೀ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಕಾಮಿನೀ ರತಿರೀಶ್ವರೀ |
ವರುಣಾನೀ ಜಲೇಶಸ್ಯ ವಾಯೋಃ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾ || ೨೦ ||

ವಹ್ನೇಃ ಪ್ರಿಯಾ ಹಿ ಸ್ವಾಹಾ ಚ ಕುಬೇರಸ್ಯ ಚ ಸುಂದರೀ |
ಯಮಸ್ಯ ತು ಸುಶೀಲಾ ಚ ನೈರೃತಸ್ಯ ಚ ಕೈಟಭೀ || ೨೧ ||

ಐಶಾನೀ ಸ್ಯಾಚ್ಛಶಿಕಲಾ ಶತರೂಪಾ ಮನೋಃ ಪ್ರಿಯಾ |
ದೇವಹೂತಿಃ ಕರ್ದಮಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠಸ್ಯಾಪ್ಯರುಂಧತೀ || ೨೨ ||

ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಽಪ್ಯಗಸ್ತ್ಯಸ್ಯ ದೇವಮಾತಾಽದಿತಿಸ್ತಥಾ |
ಅಹಲ್ಯಾ ಗೌತಮಸ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ || ೨೩ ||

ಗಂಗಾ ಚ ತುಲಸೀ ಚಾಪಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯಾಃ ಸರಿದ್ವರಾ |
ಏತಾಃ ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಯಾ ಹ್ಯನ್ಯಾ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ವತ್ಕಲಯಾಂಬಿಕೇ || ೨೪ ||

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೃಹೇ ನೄಣಾಂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ರಾಜಸು |
ತಪಸ್ವಿನಾಂ ತಪಸ್ಯಾ ತ್ವಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಚ || ೨೫ ||

ಸತಾಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಮಸತಾಂ ಕಲಹಾಂಕುರಾ |
ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ಸಗುಣಸ್ಯ ಚ || ೨೬ ||

ಸೂರ್ಯೇ ಪ್ರಭಾಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ದಾಹಿಕಾ ಚ ಹುತಾಶನೇ |
ಜಲೇ ಶೈತ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶೋಭಾರೂಪಾ ನಿಶಾಕರೇ || ೨೭ ||

ತ್ವಂ ಭೂಮೌ ಗಂಧರೂಪಾ ಚಾಪ್ಯಾಕಾಶೇ ಶಬ್ದರೂಪಿಣೀ |
ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾದಯಸ್ತ್ವಂ ಚ ಜೀವಿನಾಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಯಃ || ೨೮ ||

ಸರ್ವಬೀಜಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸಂಸಾರೇ ಸಾರರೂಪಿಣೀ |
ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಚ ಬುದ್ಧಿರ್ವಾ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿರ್ವಿಪಶ್ಚಿತಾಮ್ || ೨೯ ||

ಕೃಷ್ಣೇನ ವಿದ್ಯಾ ಯಾ ದತ್ತಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂಃ ಶುಭಾ |
ಶೂಲಿನೇ ಕೃಪಯಾ ಸಾ ತ್ವಂ ಯಯಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಃ ಶಿವಃ || ೩೦ ||

ಸೃಷ್ಟಿಪಾಲನಸಂಹಾರಶಕ್ತಯಸ್ತ್ರಿವಿಧಾಶ್ಚ ಯಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಂ ಸಾ ತ್ವಮೇವ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩೧ ||

ಮಧುಕೈಟಭಭೀತ್ಯಾ ಚ ತ್ರಸ್ತೋ ಧಾತಾ ಪ್ರಕಂಪಿತಃ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಯಾಂ ದೇವೀಂ ತಾಂ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೨ ||

ಮಧುಕೈಟಭಯೋರ್ಯುದ್ಧೇ ತ್ರಾತಾಽಸೌ ವಿಷ್ಣುರೀಶ್ವರೀಮ್ |
ಬಭೂವ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸ್ತುತ್ವಾ ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೩ ||

ತ್ರಿಪುರಸ್ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧೇ ಸರಥೇ ಪತಿತೇ ಶಿವೇ |
ಯಾಂ ತುಷ್ಟುವುಃ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೪ ||

ವಿಷ್ಣುನಾ ವೃಷರೂಪೇಣ ಸ್ವಯಂ ಶಂಭುಃ ಸಮುತ್ಥಿತಃ |
ಜಘಾನ ತ್ರಿಪುರಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೫ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತಿ ವಾತಃ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪತಿ ಸಂತತಮ್ |
ವರ್ಷತೀಂದ್ರೋ ದಹತ್ಯಗ್ನಿಸ್ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೬ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಹಿ ಕಾಲಶ್ಚ ಶಶ್ವದ್ಭ್ರಮತಿ ವೇಗತಃ |
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚರತಿ ಜಂತೂನಾಂ ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೭ ||

ಸ್ರಷ್ಟಾ ಸೃಜತಿ ಸೃಷ್ಟಿಂ ಚ ಪಾತಾ ಪಾತಿ ಯದಾಜ್ಞಯಾ |
ಸಂಹರ್ತಾ ಸಂಹರೇತ್ಕಾಲೇ ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩೮ ||

ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ಯಯಾ ವಿನಾ ನ ಶಕ್ತಶ್ಚ ಸೃಷ್ಟಿಂ ಕರ್ತುಂ ನಮಾಮಿ ತಾಮ್ || ೩೯ ||

ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜಗನ್ಮಾತರಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ |
ಶಿಶೂನಾಮಪರಾಧೇನ ಕುತೋ ಮಾತಾ ಹಿ ಕುಪ್ಯತಿ || ೪೦ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ನತ್ವಾ ತಾಂ ಚ ರುರೋದ ಹ |
ತುಷ್ಟಾ ದುರ್ಗಾ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ಚಾಭಯಂ ಚ ವರಂ ದದೌ || ೪೧ ||

ಅಮರೋ ಭವ ಹೇ ಪುತ್ರ ವತ್ಸ ಸುಸ್ಥಿರತಾಂ ವ್ರಜ |
ಶರ್ವಪ್ರಸಾದಾತ್ಸರ್ವತ್ರ ಜಯೋಽಸ್ತು ತವ ಸಂತತಮ್ || ೪೨ ||

ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಾ ಭಗವಾಂಸ್ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾತ್ಸಂತತಂ ಹರಿಃ |
ಭಕ್ತಿರ್ಭವತು ತೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಶಿವದೇ ಚ ಶಿವೇ ಗುರೌ || ೪೩ ||

ಇಷ್ಟದೇವೇ ಗುರೌ ಯಸ್ಯ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ಶಾಶ್ವತೀ |
ತಂ ಹಂತುಂ ನ ಹಿ ಶಕ್ತಾ ವಾ ರುಷ್ಟಾ ವಾ ಸರ್ವದೇವತಾಃ || ೪೪ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಚ ಭಕ್ತಸ್ತ್ವಂ ಶಿಷ್ಯೋ ವೈ ಶಂಕರಸ್ಯ ಚ |
ಗುರುಪತ್ನೀಂ ಸ್ತೌಷಿ ಯಸ್ಮಾತ್ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಹಂತುಮಿಹೇಶ್ವರಃ || ೪೫ ||

ಅಹೋ ನ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾನಾಮಶುಭಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ |
ಅನ್ಯದೇವೇಷು ಯೇ ಭಕ್ತಾ ನ ಭಕ್ತಾ ವಾ ನಿರಂಕುಶಾಃ || ೪೬ ||

ಚಂದ್ರಮಾ ಬಲವಾಂಸ್ತುಷ್ಟೋ ಯೇಷಾಂ ಭಾಗ್ಯವತಾಂ ಭೃಗೋ |
ತೇಷಾಂ ತಾರಾಗಣಾ ರುಷ್ಟಾಃ ಕಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಚ ದುರ್ಬಲಾಃ || ೪೭ ||

ಯಸ್ಮೈ ತುಷ್ಟಃ ಪಾಲಯತಿ ನರದೇವೋ ಮಹಾನ್ಸುಖೀ |
ತಸ್ಯ ಕಿಂ ವಾ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ರುಷ್ಟಾ ಭೃತ್ಯಾಶ್ಚ ದುರ್ಬಲಾಃ || ೪೮ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪಾರ್ವತೀ ತುಷ್ಟಾ ದತ್ತ್ವಾ ರಾಮಾಯ ಚಾಶಿಷಮ್ |
ಜಗಾಮಾಂತಃಪುರಂ ತೂರ್ಣಂ ಹರಿಶಬ್ದೋ ಬಭೂವ ಹ || ೪೯ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೈ ಕಾಣ್ವಶಾಖೋಕ್ತಂ ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ತಥಾಪ್ರಾತರ್ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೫೦ ||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಕನ್ಯಕಾಂ ಲಭೇತ್ |
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ಪ್ರಜಾಃ || ೫೧ ||

ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ನಷ್ಟವಿತ್ತೋ ಧನಂ ಲಭೇತ್ |
ಯಸ್ಯ ರುಷ್ಟೋ ಗುರುರ್ದೇವೋ ರಾಜಾ ವಾ ಬಾಂಧವೋಽಥವಾ || ೫೨ ||

ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟಶ್ಚ ವರದಃ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಪ್ರಸಾದತಃ |
ದಸ್ಯುಗ್ರಸ್ತಃ ಫಣಿಗ್ರಸ್ತಃ ಶತ್ರುಗ್ರಸ್ತೋ ಭಯಾನಕಃ || ೫೩ ||

ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೋ ಭವೇನ್ಮುಕ್ತಃ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಕಾರಾಗಾರೇ ಚ ಬಂಧನೇ || ೫೪ ||

ಜಲರಾಶೌ ನಿಮಗ್ನಶ್ಚ ಮುಕ್ತಸ್ತತ್ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಃ |
ಸ್ವಾಮಿಭೇದೇ ಪುತ್ರಭೇದೇ ಮಿತ್ರಭೇದೇ ಚ ದಾರುಣೇ || ೫೫ ||

ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಕೃತ್ವಾ ಹವಿಷ್ಯಂ ವರ್ಷಂ ಚ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಾ || ೫೬ ||

ಭಕ್ತ್ಯಾ ದುರ್ಗಾಂ ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮಹಾವಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಸೂಯತೇ |
ಲಭತೇ ಸಾ ದಿವ್ಯಪುತ್ರಂ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್ || ೫೭ ||

ಅಸೌಭಾಗ್ಯಾ ಚ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಷಣ್ಮಾಸಶ್ರವಣಾಲ್ಲಭೇತ್ |
ನವಮಾಸಂ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಭಕ್ತಿತಃ || ೫೮ ||

ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ಯಾ ಶೃಣೋತಿ ಸಾ ಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ಧ್ರುವಮ್ |
ಕನ್ಯಾಮಾತಾ ಪುತ್ರಹೀನಾ ಪಂಚಮಾಸಂ ಶೃಣೋತಿ ಯಾ |
ಘಟೇ ಸಂಪೂಜ್ಯ ದುರ್ಗಾಂ ಚ ಸಾ ಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೫೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಪರಶುರಾಮಕೃತ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: