Parashurama Kruta Durga Stotram – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (పరశురామ కృతం)


పరశురామ ఉవాచ |
శ్రీకృష్ణస్య చ గోలోకే పరిపూర్ణతమస్య చ |
ఆవిర్భూతా విగ్రహతః పురా సృష్ట్యున్ముఖస్య చ || ౧ ||

సూర్యకోటిప్రభాయుక్తా వస్త్రాలంకారభూషితా |
వహ్నిశుద్ధాంశుకాధానా సస్మితా సుమనోహరా || ౨ ||

నవయౌవనసంపన్నా సిందూరారుణ్యశోభితా |
లలితం కబరీభారం మాలతీమాల్యమండితమ్ || ౩ ||

అహోఽనిర్వచనీయా త్వం చారుమూర్తిం చ బిభ్రతీ |
మోక్షప్రదా ముముక్షూణాం మహావిష్ణుర్విధిః స్వయమ్ || ౪ ||

ముమోహ క్షణమాత్రేణ దృష్ట్వా త్వాం సర్వమోహినీమ్ |
బాలైః సంభూయ సహసా సస్మితా ధావితా పురా || ౫ ||

సద్భిః ఖ్యాతా తేన రాధా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ |
కృష్ణస్తాం సహసా భీతో వీర్యాధానం చకార హ || ౬ ||

తతో డింభం మహజ్జజ్ఞే తతో జాతో మహావిరాట్ |
యస్యైవ లోమకూపేషు బ్రహ్మాండాన్యఖిలాని చ || ౭ ||

రాధారతిక్రమేణైవ తన్నిఃశ్వాసో బభూవ హ |
స నిఃశ్వాసో మహావాయుః స విరాడ్విశ్వధారకః || ౮ ||

భయధర్మజలేనైవ పుప్లువే విశ్వగోలకమ్ |
స విరాడ్విశ్వనిలయో జలరాశిర్బభూవ హ || ౯ ||

తతస్త్వం పంచధా భూయ పంచమూర్తీశ్చ బిభ్రతీ |
ప్రాణాధిష్ఠాతృమూర్తిర్యా కృష్ణస్య పరమాత్మనః || ౧౦ ||

కృష్ణప్రాణాధికాం రాధాం తాం వదంతి పురావిదః |
వేదాధిష్ఠాతృమూర్తిర్యా వేదాశాస్త్రప్రసూరపి || ౧౧ ||

తాం సావిత్రీం శుద్ధరూపాం ప్రవదంతి మనీషిణః |
ఐశ్వర్యాధిష్ఠాతృమూర్తిః శాంతిస్త్వం శాంతరూపిణీ || ౧౨ ||

లక్ష్మీం వదంతి సంతస్తాం శుద్ధాం సత్త్వస్వరూపిణీమ్ |
రాగాధిష్ఠాతృదేవీ యా శుక్లమూర్తిః సతాం ప్రసూః || ౧౩ ||

సరస్వతీం తాం శాస్త్రజ్ఞాం శాస్త్రజ్ఞాః ప్రవదంత్యహో |
బుద్ధిర్విద్యా సర్వశక్తేర్యా మూర్తిరధిదేవతా || ౧౪ ||

సర్వమంగళదా సంతో వదంతి సర్వమంగళామ్ |
సర్వమంగళమంగళ్యా సర్వమంగళరూపిణీ || ౧౫ ||

సర్వమంగళబీజస్య శివస్య నిలయేఽధునా |
శివే శివాస్వరూపా త్వం లక్ష్మీర్నారాయణాంతికే || ౧౬ ||

సరస్వతీ చ సావిత్రీ వేదసూర్బ్రహ్మణః ప్రియా |
రాధా రాసేశ్వరస్యైవ పరిపూర్ణతమస్య చ || ౧౭ ||

పరమానందరూపస్య పరమానందరూపిణీ |
త్వత్కలాంశాంశకలయా దేవానామపి యోషితః || ౧౮ ||

త్వం విద్యా యోషితః సర్వాః సర్వేషాం బీజరూపిణీ |
ఛాయా సూర్యస్య చంద్రస్య రోహిణీ సర్వమోహినీ || ౧౯ ||

శచీ శక్రస్య కామస్య కామినీ రతిరీశ్వరీ |
వరుణానీ జలేశస్య వాయోః స్త్రీ ప్రాణవల్లభా || ౨౦ ||

వహ్నేః ప్రియా హి స్వాహా చ కుబేరస్య చ సుందరీ |
యమస్య తు సుశీలా చ నైరృతస్య చ కైటభీ || ౨౧ ||

ఐశానీ స్యాచ్ఛశికలా శతరూపా మనోః ప్రియా |
దేవహూతిః కర్దమస్య వసిష్ఠస్యాప్యరుంధతీ || ౨౨ ||

లోపాముద్రాఽప్యగస్త్యస్య దేవమాతాఽదితిస్తథా |
అహల్యా గౌతమస్యాపి సర్వాధారా వసుంధరా || ౨౩ ||

గంగా చ తులసీ చాపి పృథివ్యాం యాః సరిద్వరా |
ఏతాః సర్వాశ్చ యా హ్యన్యా సర్వాస్త్వత్కలయాంబికే || ౨౪ ||

గృహలక్ష్మీర్గృహే నౄణాం రాజలక్ష్మీశ్చ రాజసు |
తపస్వినాం తపస్యా త్వం గాయత్రీ బ్రాహ్మణస్య చ || ౨౫ ||

సతాం సత్త్వస్వరూపా త్వమసతాం కలహాంకురా |
జ్యోతిరూపా నిర్గుణస్య శక్తిస్త్వం సగుణస్య చ || ౨౬ ||

సూర్యే ప్రభాస్వరూపా త్వం దాహికా చ హుతాశనే |
జలే శైత్యస్వరూపా చ శోభారూపా నిశాకరే || ౨౭ ||

త్వం భూమౌ గంధరూపా చాప్యాకాశే శబ్దరూపిణీ |
క్షుత్పిపాసాదయస్త్వం చ జీవినాం సర్వశక్తయః || ౨౮ ||

సర్వబీజస్వరూపా త్వం సంసారే సారరూపిణీ |
స్మృతిర్మేధా చ బుద్ధిర్వా జ్ఞానశక్తిర్విపశ్చితామ్ || ౨౯ ||

కృష్ణేన విద్యా యా దత్తా సర్వజ్ఞానప్రసూః శుభా |
శూలినే కృపయా సా త్వం యయా మృత్యుంజయః శివః || ౩౦ ||

సృష్టిపాలనసంహారశక్తయస్త్రివిధాశ్చ యాః |
బ్రహ్మవిష్ణుమహేశానాం సా త్వమేవ నమోఽస్తు తే || ౩౧ ||

మధుకైటభభీత్యా చ త్రస్తో ధాతా ప్రకంపితః |
స్తుత్వా ముక్తశ్చ యాం దేవీం తాం మూర్ధ్నా ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౨ ||

మధుకైటభయోర్యుద్ధే త్రాతాఽసౌ విష్ణురీశ్వరీమ్ |
బభూవ శక్తిమాన్ స్తుత్వా తాం దుర్గాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౩ ||

త్రిపురస్య మహాయుద్ధే సరథే పతితే శివే |
యాం తుష్టువుః సురాః సర్వే తాం దుర్గాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౪ ||

విష్ణునా వృషరూపేణ స్వయం శంభుః సముత్థితః |
జఘాన త్రిపురం స్తుత్వా తాం దుర్గాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౫ ||

యదాజ్ఞయా వాతి వాతః సూర్యస్తపతి సంతతమ్ |
వర్షతీంద్రో దహత్యగ్నిస్తాం దుర్గాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౬ ||

యదాజ్ఞయా హి కాలశ్చ శశ్వద్భ్రమతి వేగతః |
మృత్యుశ్చరతి జంతూనాం తాం దుర్గాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౭ ||

స్రష్టా సృజతి సృష్టిం చ పాతా పాతి యదాజ్ఞయా |
సంహర్తా సంహరేత్కాలే తాం దుర్గాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩౮ ||

జ్యోతిఃస్వరూపో భగవాన్ శ్రీకృష్ణో నిర్గుణః స్వయమ్ |
యయా వినా న శక్తశ్చ సృష్టిం కర్తుం నమామి తామ్ || ౩౯ ||

రక్ష రక్ష జగన్మాతరపరాధం క్షమస్వ మే |
శిశూనామపరాధేన కుతో మాతా హి కుప్యతి || ౪౦ ||

ఇత్యుక్త్వా పరశురామశ్చ నత్వా తాం చ రురోద హ |
తుష్టా దుర్గా సంభ్రమేణ చాభయం చ వరం దదౌ || ౪౧ ||

అమరో భవ హే పుత్ర వత్స సుస్థిరతాం వ్రజ |
శర్వప్రసాదాత్సర్వత్ర జయోఽస్తు తవ సంతతమ్ || ౪౨ ||

సర్వాంతరాత్మా భగవాంస్తుష్టః స్యాత్సంతతం హరిః |
భక్తిర్భవతు తే కృష్ణే శివదే చ శివే గురౌ || ౪౩ ||

ఇష్టదేవే గురౌ యస్య భక్తిర్భవతి శాశ్వతీ |
తం హంతుం న హి శక్తా వా రుష్టా వా సర్వదేవతాః || ౪౪ ||

శ్రీకృష్ణస్య చ భక్తస్త్వం శిష్యో వై శంకరస్య చ |
గురుపత్నీం స్తౌషి యస్మాత్కస్త్వాం హంతుమిహేశ్వరః || ౪౫ ||

అహో న కృష్ణభక్తానామశుభం విద్యతే క్వచిత్ |
అన్యదేవేషు యే భక్తా న భక్తా వా నిరంకుశాః || ౪౬ ||

చంద్రమా బలవాంస్తుష్టో యేషాం భాగ్యవతాం భృగో |
తేషాం తారాగణా రుష్టాః కిం కుర్వంతి చ దుర్బలాః || ౪౭ ||

యస్మై తుష్టః పాలయతి నరదేవో మహాన్సుఖీ |
తస్య కిం వా కరిష్యంతి రుష్టా భృత్యాశ్చ దుర్బలాః || ౪౮ ||

ఇత్యుక్త్వా పార్వతీ తుష్టా దత్త్వా రామాయ చాశిషమ్ |
జగామాంతఃపురం తూర్ణం హరిశబ్దో బభూవ హ || ౪౯ ||

స్తోత్రం వై కాణ్వశాఖోక్తం పూజాకాలే చ యః పఠేత్ |
యాత్రాకాలే తథాప్రాతర్వాంఛితార్థం లభేద్ధ్రువమ్ || ౫౦ ||

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం కన్యార్థీ కన్యకాం లభేత్ |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ప్రజార్థీ చాప్నుయాత్ప్రజాః || ౫౧ ||

భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం నష్టవిత్తో ధనం లభేత్ |
యస్య రుష్టో గురుర్దేవో రాజా వా బాంధవోఽథవా || ౫౨ ||

తస్య తుష్టశ్చ వరదః స్తోత్రరాజప్రసాదతః |
దస్యుగ్రస్తః ఫణిగ్రస్తః శత్రుగ్రస్తో భయానకః || ౫౩ ||

వ్యాధిగ్రస్తో భవేన్ముక్తః స్తోత్రస్మరణమాత్రతః |
రాజద్వారే శ్మశానే చ కారాగారే చ బంధనే || ౫౪ ||

జలరాశౌ నిమగ్నశ్చ ముక్తస్తత్ స్మృతిమాత్రతః |
స్వామిభేదే పుత్రభేదే మిత్రభేదే చ దారుణే || ౫౫ ||

స్తోత్రస్మరణమాత్రేణ వాంఛితార్థం లభేద్ధ్రువమ్ |
కృత్వా హవిష్యం వర్షం చ స్తోత్రరాజం శృణోతి యా || ౫౬ ||

భక్త్యా దుర్గాం చ సంపూజ్య మహావంధ్యా ప్రసూయతే |
లభతే సా దివ్యపుత్రం జ్ఞానినం చిరజీవినమ్ || ౫౭ ||

అసౌభాగ్యా చ సౌభాగ్యం షణ్మాసశ్రవణాల్లభేత్ |
నవమాసం కాకవంధ్యా మృతవత్సా చ భక్తితః || ౫౮ ||

స్తోత్రరాజం యా శృణోతి సా పుత్రం లభతే ధ్రువమ్ |
కన్యామాతా పుత్రహీనా పంచమాసం శృణోతి యా |
ఘటే సంపూజ్య దుర్గాం చ సా పుత్రం లభతే ధ్రువమ్ || ౫౯ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే గణపతిఖండే నారదనారాయణసంవాదే పంచచత్వారింశోఽధ్యాయే పరశురామకృత దుర్గా స్తోత్రమ్ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed