Sri Chandika Stotram – శ్రీ చండికా స్తోత్రం


యా దేవీ ఖడ్గహస్తా సకలజనపదవ్యాపినీ విశ్వదుర్గా
శ్యామాంగీ శుక్లపాశా ద్విజగణగణితా బ్రహ్మదేహార్ధవాసా |
జ్ఞానానాం సాధయిత్రీ యతిగిరిగమనజ్ఞాన దివ్య ప్రబోధా
సా దేవీ దివ్యమూర్తిః ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౧ ||

హ్రాం హ్రీం హ్రూం చర్మముండే శవగమనహతే భీషణే భీమవక్త్రే
క్రాం క్రీం క్రూం క్రోధమూర్తిర్వికృతకుచముఖే రౌద్రదంష్ట్రాకరాలే |
కం కం కం కాలధారి భ్రమసి జగదిదం భక్షయంతీ గ్రసంతీ
హుంకారం చోచ్చరంతీ ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౨ ||

హ్రాం హ్రీం హ్రూం రుద్రరూపే త్రిభువననమితే పాశహస్తే త్రినేత్రే
రాం రీం రూం రంగరంగే కిలికిలితరవే శూలహస్తే ప్రచండే |
లాం లీం లూం లంబజిహ్వే హసతి కహకహాశుద్ధ ఘోరాట్టహాసే
కంకాలీ కాలరాత్రిః ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౩ ||

ఘ్రాం ఘ్రీం ఘ్రూం ఘోరరూపే ఘఘఘఘఘటితైర్ఘుర్ఘురారావఘోరే
నిర్మాంసీ శుష్కజంఘే పిబతు నరవసా ధూమ్రధూమ్రాయమానే |
ద్రాం ద్రీం ద్రూం ద్రావయంతీ సకలభువి తథా యక్షగంధర్వనాగాన్
క్షాం క్షీం క్షూం క్షోభయంతీ ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౪ ||

భ్రాం భ్రీం భ్రూం చండవర్గే హరిహరనమితే రుద్రమూర్తిశ్చ కీర్తి-
-శ్చంద్రాదిత్యౌ చ కర్ణౌ జడముకుటశిరోవేష్టితా కేతుమాలా |
స్రక్ సర్వౌ చోరగేంద్రౌ శశికిరణనిభా తారకాహారకంఠా
సా దేవీ దివ్యమూర్తిః ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౫ ||

ఖం ఖం ఖం ఖడ్గహస్తే వరకనకనిభే సూర్యకాంతే స్వతేజో-
-విద్యుజ్జ్వాలావలీనాం నవనిశితమహాకృత్తికా దక్షిణేన |
వామే హస్తే కపాలం వరవిమలసురాపూరితం ధారయంతీ
సా దేవీ దివ్యమూర్తిః ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౬ ||

ఓం హుం హుం ఫట్ కాలరాత్రీ రు రు సురమథనీ ధూమ్రమారీ కుమారీ
హ్రాం హ్రీం హ్రూం హత్తిశోరౌక్షపితుకిలికిలాశబ్ద అట్టాట్టహాసే |
హాహాభూతప్రసూతే కిలికిలితముఖా కీలయంతీ గ్రసంతీ
హుంకారం చోచ్చరంతీ ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౭ ||

భృంగీ కాలీ కపాలీపరిజనసహితే చండి చాముండనిత్యా
రోం రోం రోంకారనిత్యే శశికరధవలే కాలకూటే దురంతే |
హుం హుం హుంకారకారీ సురగణనమితే కాలకారీ వికారీ
వశ్యే త్రైలోక్యకారీ ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౮ ||

వందే దండప్రచండా డమరురుణిమణిష్టోపటంకారఘంటై-
-ర్నృత్యంతీ యాట్టపాతైరటపటవిభవైర్నిర్మలా మంత్రమాలా |
సుక్షౌ కక్షౌ వహంతీ ఖరఖరితసఖాచార్చినీ ప్రేతమాలా-
-ముచ్చైస్తైశ్చాట్టహాసైర్ఘురుఘురితరవా చండముండా ప్రచండా || ౯ ||

త్వం బ్రాహ్మీ త్వం చ రౌద్రా శవశిఖిగమనా త్వం చ దేవీ కుమారీ
త్వం చక్రీ చక్రహస్తా ఘురుఘురితరవా త్వం వరాహస్వరూపా |
రౌద్రే త్వం చర్మముండా సకలభువి పరే సంస్థితే స్వర్గమార్గే
పాతాలే శైలశృంగే హరిహరనమితే దేవి చండే నమస్తే || ౧౦ ||

రక్ష త్వం ముండధారీ గిరివరవిహరే నిర్ఝరే పర్వతే వా
సంగ్రామే శత్రుమధ్యే విశ విశ భవికే సంకటే కుత్సితే వా |
వ్యాఘ్రే చౌరే చ సర్పేఽప్యుదధిభువి తథా వహ్నిమధ్యే చ దుర్గే
రక్షేత్సా దివ్యమూర్తిః ప్రదహతు దురితం చండముండా ప్రచండా || ౧౧ ||

ఇత్యేవం బీజమంత్రైః స్తవనమతిశివం పాతకవ్యాధినాశం
ప్రత్యక్షం దివ్యరూపం గ్రహగణమథనం మర్దనం శాకినీనామ్ |
ఇత్యేవం వేగవేగం సకలభయహరం మంత్రశక్తిశ్చ నిత్యం
మంత్రాణాం స్తోత్రకం యః పఠతి స లభతే ప్రార్థితాం మంత్రసిద్ధిమ్ || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయ విరచితం చండికా స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ దుర్గా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed