Sri Chandika Stotram – ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಯಾ ದೇವೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಸಕಲಜನಪದವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವದುರ್ಗಾ
ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶುಕ್ಲಪಾಶಾ ದ್ವಿಜಗಣಗಣಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮದೇಹಾರ್ಧವಾಸಾ |
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಸಾಧಯಿತ್ರೀ ಯತಿಗಿರಿಗಮನಜ್ಞಾನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬೋಧಾ
ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೧ ||

ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಚರ್ಮಮುಂಡೇ ಶವಗಮನಹತೇ ಭೀಷಣೇ ಭೀಮವಕ್ತ್ರೇ
ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೋಧಮೂರ್ತಿರ್ವಿಕೃತಕುಚಮುಖೇ ರೌದ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲೇ |
ಕಂ ಕಂ ಕಂ ಕಾಲಧಾರಿ ಭ್ರಮಸಿ ಜಗದಿದಂ ಭಕ್ಷಯಂತೀ ಗ್ರಸಂತೀ
ಹುಂಕಾರಂ ಚೋಚ್ಚರಂತೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೨ ||

ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ರುದ್ರರೂಪೇ ತ್ರಿಭುವನನಮಿತೇ ಪಾಶಹಸ್ತೇ ತ್ರಿನೇತ್ರೇ
ರಾಂ ರೀಂ ರೂಂ ರಂಗರಂಗೇ ಕಿಲಿಕಿಲಿತರವೇ ಶೂಲಹಸ್ತೇ ಪ್ರಚಂಡೇ |
ಲಾಂ ಲೀಂ ಲೂಂ ಲಂಬಜಿಹ್ವೇ ಹಸತಿ ಕಹಕಹಾಶುದ್ಧ ಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸೇ
ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೩ ||

ಘ್ರಾಂ ಘ್ರೀಂ ಘ್ರೂಂ ಘೋರರೂಪೇ ಘಘಘಘಘಟಿತೈರ್ಘುರ್ಘುರಾರಾವಘೋರೇ
ನಿರ್ಮಾಂಸೀ ಶುಷ್ಕಜಂಘೇ ಪಿಬತು ನರವಸಾ ಧೂಮ್ರಧೂಮ್ರಾಯಮಾನೇ |
ದ್ರಾಂ ದ್ರೀಂ ದ್ರೂಂ ದ್ರಾವಯಂತೀ ಸಕಲಭುವಿ ತಥಾ ಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವನಾಗಾನ್
ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷೀಂ ಕ್ಷೂಂ ಕ್ಷೋಭಯಂತೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೪ ||

ಭ್ರಾಂ ಭ್ರೀಂ ಭ್ರೂಂ ಚಂಡವರ್ಗೇ ಹರಿಹರನಮಿತೇ ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿ-
-ಶ್ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ಚ ಕರ್ಣೌ ಜಡಮುಕುಟಶಿರೋವೇಷ್ಟಿತಾ ಕೇತುಮಾಲಾ |
ಸ್ರಕ್ ಸರ್ವೌ ಚೋರಗೇಂದ್ರೌ ಶಶಿಕಿರಣನಿಭಾ ತಾರಕಾಹಾರಕಂಠಾ
ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೫ ||

ಖಂ ಖಂ ಖಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತೇ ವರಕನಕನಿಭೇ ಸೂರ್ಯಕಾಂತೇ ಸ್ವತೇಜೋ-
-ವಿದ್ಯುಜ್ಜ್ವಾಲಾವಲೀನಾಂ ನವನಿಶಿತಮಹಾಕೃತ್ತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ |
ವಾಮೇ ಹಸ್ತೇ ಕಪಾಲಂ ವರವಿಮಲಸುರಾಪೂರಿತಂ ಧಾರಯಂತೀ
ಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೬ ||

ಓಂ ಹುಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಕಾಲರಾತ್ರೀ ರು ರು ಸುರಮಥನೀ ಧೂಮ್ರಮಾರೀ ಕುಮಾರೀ
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹತ್ತಿಶೋರೌಕ್ಷಪಿತುಕಿಲಿಕಿಲಾಶಬ್ದ ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸೇ |
ಹಾಹಾಭೂತಪ್ರಸೂತೇ ಕಿಲಿಕಿಲಿತಮುಖಾ ಕೀಲಯಂತೀ ಗ್ರಸಂತೀ
ಹುಂಕಾರಂ ಚೋಚ್ಚರಂತೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೭ ||

ಭೃಂಗೀ ಕಾಲೀ ಕಪಾಲೀಪರಿಜನಸಹಿತೇ ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡನಿತ್ಯಾ
ರೋಂ ರೋಂ ರೋಂಕಾರನಿತ್ಯೇ ಶಶಿಕರಧವಲೇ ಕಾಲಕೂಟೇ ದುರಂತೇ |
ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂಕಾರಕಾರೀ ಸುರಗಣನಮಿತೇ ಕಾಲಕಾರೀ ವಿಕಾರೀ
ವಶ್ಯೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕಾರೀ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೮ ||

ವಂದೇ ದಂಡಪ್ರಚಂಡಾ ಡಮರುರುಣಿಮಣಿಷ್ಟೋಪಟಂಕಾರಘಂಟೈ-
-ರ್ನೃತ್ಯಂತೀ ಯಾಟ್ಟಪಾತೈರಟಪಟವಿಭವೈರ್ನಿರ್ಮಲಾ ಮಂತ್ರಮಾಲಾ |
ಸುಕ್ಷೌ ಕಕ್ಷೌ ವಹಂತೀ ಖರಖರಿತಸಖಾಚಾರ್ಚಿನೀ ಪ್ರೇತಮಾಲಾ-
-ಮುಚ್ಚೈಸ್ತೈಶ್ಚಾಟ್ಟಹಾಸೈರ್ಘುರುಘುರಿತರವಾ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೯ ||

ತ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ತ್ವಂ ಚ ರೌದ್ರಾ ಶವಶಿಖಿಗಮನಾ ತ್ವಂ ಚ ದೇವೀ ಕುಮಾರೀ
ತ್ವಂ ಚಕ್ರೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಘುರುಘುರಿತರವಾ ತ್ವಂ ವರಾಹಸ್ವರೂಪಾ |
ರೌದ್ರೇ ತ್ವಂ ಚರ್ಮಮುಂಡಾ ಸಕಲಭುವಿ ಪರೇ ಸಂಸ್ಥಿತೇ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ
ಪಾತಾಲೇ ಶೈಲಶೃಂಗೇ ಹರಿಹರನಮಿತೇ ದೇವಿ ಚಂಡೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೦ ||

ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ಮುಂಡಧಾರೀ ಗಿರಿವರವಿಹರೇ ನಿರ್ಝರೇ ಪರ್ವತೇ ವಾ
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯೇ ವಿಶ ವಿಶ ಭವಿಕೇ ಸಂಕಟೇ ಕುತ್ಸಿತೇ ವಾ |
ವ್ಯಾಘ್ರೇ ಚೌರೇ ಚ ಸರ್ಪೇಽಪ್ಯುದಧಿಭುವಿ ತಥಾ ವಹ್ನಿಮಧ್ಯೇ ಚ ದುರ್ಗೇ
ರಕ್ಷೇತ್ಸಾ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರದಹತು ದುರಿತಂ ಚಂಡಮುಂಡಾ ಪ್ರಚಂಡಾ || ೧೧ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಬೀಜಮಂತ್ರೈಃ ಸ್ತವನಮತಿಶಿವಂ ಪಾತಕವ್ಯಾಧಿನಾಶಂ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದಿವ್ಯರೂಪಂ ಗ್ರಹಗಣಮಥನಂ ಮರ್ದನಂ ಶಾಕಿನೀನಾಮ್ |
ಇತ್ಯೇವಂ ವೇಗವೇಗಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಶ್ಚ ನಿತ್ಯಂ
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಕಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಸ ಲಭತೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ವಿರಚಿತಂ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed