Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham – ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ (ವಂಶಾಖ್ಯಂ) ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ


(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ಪೀ.ಆರ್.ರಾಮಚನ್ದರ್ ಮಹೋದಯ)

ಶನೈಶ್ಚರ ಉವಾಚ |
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ |
ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇಽನಘ |
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದ್ದೇವೇಶ ವಂಶೋ ವೃದ್ಧಿರ್ಹಿ ಜಾಯತೇ |

ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಪುತ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿರ್ಯತ್ಪಾಠಾದ್ಗರ್ಭರಕ್ಷಾ ಸದಾ ನೃಣಾಮ್ ||

ವಂಧ್ಯಾಽಪಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ಸುತೈರ್ಯುತಾ |
ಮೃತವತ್ಸಾ ಸಪುತ್ರಾಸ್ಯಾತ್ ಸ್ರವದ್ಗರ್ಭಾ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜಾ ||

ಅಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಯಸ್ಯ ಧಾರಣಾಚ್ಚ ಸುಖಪ್ರಸೂಃ |
ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಜಾ ಪುತ್ರಿಣೀ ಸ್ಯಾದೇತತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಾವತಃ |

ಭೂತಪ್ರೇತಾದಿಜಾ ಬಾಧಾ ಯಾ ಬಾಧಾ ಕಲಿದೋಷಜಾ |
ಗ್ರಹಬಾಧಾ ದೇವಬಾಧಾ ಬಾಧಾ ಶತ್ರುಕೃತಾ ಚ ಯಾ ||

ಭಸ್ಮೀ ಭವನ್ತಿ ಸರ್ವಾಸ್ತಾಃ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ |
ಸರ್ವೇ ರೋಗಾಃ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಬಾಲಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಯೇ ||

|| ಅಥ ಕವಚಮ್ ||
ಪೂರ್ವೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹೀ ಚಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಂಬಿಕಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಶವವಾಹಿನೀ ||

ವಾರಾಹೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಉತ್ತರೇ ವೈಷ್ಣವೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ತು ಶಾರದಾ ರಕ್ಷೇದಧೋ ರಕ್ಷತು ಪಾರ್ವತೀ |
ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇನ್ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಭೈರವೀ ||

ಕಂಠಂ ರಕ್ಷತು ಚಾಮುಂಡಾ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷತಾಚ್ಛಿವಾ |
ಈಶಾನೀ ಚ ಭುಜೌ ರಕ್ಷೇತ್ಕುಕ್ಷಿಂ ನಾಭಿಂ ಚ ಕಾಳಿಕಾ ||

ಅಪರ್ಣಾ ಹ್ಯುದರಂ ರಕ್ಷೇತ್ಕಟಿಂ ಬಸ್ತಿಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ |
ಊರೂ ರಕ್ಷತು ಕೌಮಾರೀ ಜಯಾ ಜಾನುದ್ವಯಂ ತಥಾ ||

ಗುಲ್ಫೌ ಪಾದೌ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ||

ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ |
ಪುತ್ರಸೌಖ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂ ಕುರುಷ್ವ ನಃ ||

|| ಮೂಲಮಂತ್ರಃ ||
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಐಂ ಐಂ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ರೂಪಾಯೈ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಸಂತಾನಸೌಖ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ವಂಧ್ಯತ್ವಂ ಮೃತವತ್ಸತ್ವಂ ಚ ಹರ ಹರ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂ ಕುರು ಕುರು ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ಕುಲಜಾಂ ಬಾಹ್ಯಜಾಂ ಕೃತಾಂ ಅಕೃತಾಂ ಚ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಸರ್ವಗಾತ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗರ್ಭಂ ಪೋಷಯ ಪೋಷಯ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಂ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಸ್ವಾಹಾ ||

|| ಫಲಶೃತಿಃ ||
ಅನೇನ ಕವಚೇನಾಂಗಂ ಸಪ್ತವಾರಾಭಿಮಂತ್ರಿತಂ |
ಋತುಸ್ನಾತ ಜಲಂ ಪೀತ್ವಾ ಭವೇತ್ ಗರ್ಭವತೀ ಧ್ರುವಮ್ |

ಗರ್ಭಪಾತಭಯೇ ಪೀತ್ವಾ ದೃಢಗರ್ಭಾ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ಅನೇನ ಕವಚೇನಾಥ ಮಾರ್ಜಿತಾ ಯಾ ನಿಶಾಗಮೇ ||

ಸರ್ವಬಾಧಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ಯಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ |
ಅನೇನ ಕವಚೇನೇಹ ಗ್ರಂಥಿತಂ ರಕ್ತದೋರಕಮ್ |

ಕಟಿ ದೇಶೇ ಧಾರಯಂತೀ ಸುಪುತ್ರಸುಖಭಾಗಿನೀ |
ಅಸೂತಪುತ್ರಮಿಂದ್ರಾಣಾಂ ಜಯಂತಂ ಯತ್ಪ್ರಭಾವತಃ ||

ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಂ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ತದಿದಂ ಸದಾ |
ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಚೇದಂ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಹಿ ಸರ್ವತಃ |
ಧಾರಣಾತ್ ಪಠನಾದಸ್ಯ ವಂಶಚ್ಛೇದೋ ನ ಜಾಯತೇ ||

ಇತಿ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed