Mahadeva Kruta Durga Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾದೇವ ಕೃತಂ)


ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ |
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನಿ |
ಮಾಂ ಭಕ್ತಮನುರಕ್ತಂ ಚ ಶತ್ರುಗ್ರಸ್ತಂ ಕೃಪಾಮಯಿ || ೧ ||

ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ ಮಹಾಭಾಗೇ ನಾರಾಯಣಿ ಸನಾತನಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಪರಮೇ ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೨ ||

ತ್ವಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಾನಾಮಂಬಿಕೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ |
ತ್ವಂ ಸಾಕಾರೇ ಚ ಗುಣತೋ ನಿರಾಕಾರೇ ಚ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ || ೩ ||

ಮಾಯಯಾ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಂ ಚ ಮಾಯಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸ್ವಯಮ್ |
ತಯೋಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ತ್ವಂ ಬಿಭರ್ಷಿ ಸನಾತನಿ || ೪ ||

ವೇದಾನಾಂ ಜನನೀ ತ್ವಂ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಚ ಪರಾತ್ಪರಾ |
ವೈಕುಂಠೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೫ ||

ಮರ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಕ್ಷೀರೋದೇ ಕಾಮಿನೀ ಶೇಷಶಾಯಿನಃ |
ಸ್ವರ್ಗೇಷು ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಭೂತಲೇ || ೬ ||

ನಾಗಾದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪಾತಾಲೇ ಗೃಹೇಷು ಗೃಹದೇವತಾ |
ಸರ್ವಸಸ್ಯಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯವಿಧಾಯಿನೀ || ೭ ||

ರಾಗಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವೀ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಪ್ರಾಣಾನಾಮಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ || ೮ ||

ಗೋಲೋಕೇ ಚ ಸ್ವಯಂ ರಾಧಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯೈವ ವಕ್ಷಸಿ |
ಗೋಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಿತಾ ದೇವೀ ವೃಂದಾ ವೃಂದಾವನೇ ವನೇ || ೯ ||

ಶ್ರೀರಾಸಮಂಡಲೇ ರಮ್ಯಾ ವೃಂದಾವನವಿನೋದಿನೀ |
ಶತಶೃಂಗಾಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ನಾಮ್ನಾ ಚಿತ್ರಾವಲೀತಿ ಚ || ೧೦ ||

ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ಕುತ್ರಕಲ್ಪೇ ಕುತ್ರಕಲ್ಪೇ ಚ ಶೈಲಜಾ |
ದೇವಮಾತಾಽದಿತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ || ೧೧ ||

ತ್ವಮೇವ ಗಂಗಾ ತುಲಸೀ ತ್ವಂ ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಸತೀ |
ತ್ವದಂಶಾಂಶಾಂಶಕಲಯಾ ಸರ್ವದೇವಾದಿಯೋಷಿತಃ || ೧೨ ||

ಸ್ತ್ರೀರೂಪಂ ಚಾಪಿ ಪುರುಷಂ ದೇವಿ ತ್ವಂ ಚ ನಪುಂಸಕಮ್ |
ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ವೃಕ್ಷರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟಾ ಚಾಂಕುರರೂಪಿಣೀ || ೧೩ ||

ವಹ್ನೌ ಚ ದಾಹಿಕಾ ಶಕ್ತಿರ್ಜಲೇ ಶೈತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸೂರ್ಯೇ ತೇಜಃಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪ್ರಭಾರೂಪಾ ಚ ಸಂತತಮ್ || ೧೪ ||

ಗಂಧರೂಪಾ ಚ ಭೂಮೌ ಚ ಆಕಾಶೇ ಶಬ್ದರೂಪಿಣೀ |
ಶೋಭಾಸ್ವರೂಪಾ ಚಂದ್ರೇ ಚ ಪದ್ಮಸಂಘೇ ಚ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೫ ||

ಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ ಪರಿಪಾಲಿಕಾ |
ಮಹಾಮಾರೀ ಚ ಸಂಹಾರೇ ಜಲೇ ಚ ಜಲರೂಪಿಣೀ || ೧೬ ||

ಕ್ಷುತ್ ತ್ವಂ ದಯಾ ತ್ವಂ ನಿದ್ರಾ ತ್ವಂ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ವಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಿಣೀ |
ತುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಚಾಪಿ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತ್ವಂ ಶ್ರದ್ಧಾಸ್ತ್ವಂ ಚ ಕ್ಷಮಾ ಸ್ವಯಮ್ || ೧೭ ||

ಶಾಂತಿಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸ್ವಯಂ ಭ್ರಾಂತಿಃ ಕಾಂತಿಸ್ತ್ವಂ ಕೀರ್ತಿರೇವ ಚ |
ಲಜ್ಜಾ ತ್ವಂ ಚ ತಥಾ ಮಾಯಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೮ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ವೇದೇಽನಿರ್ವಚನೀಯಾ ತ್ವಂ ತ್ವಾಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಶ್ಚನ || ೧೯ ||

ಸಹಸ್ರವಕ್ತ್ರಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ನ ಶಕ್ತಃ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ವೇದಾ ನ ಶಕ್ತಾಃ ಕೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಚ ಶಕ್ತಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೨೦ ||

ಸ್ವಯಂ ವಿಧಾತಾ ಶಕ್ತೋ ನ ನ ಚ ವಿಷ್ಣುಃ ಸನಾತನಃ |
ಕಿಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪಂಚವಕ್ತ್ರೈಸ್ತು ರಣತ್ರಸ್ತೋ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಹಾಮಾಯೇ ಮಮ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ಕುರು || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಖಂಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಅಷ್ಟಾಶೀತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಮಹಾದೇವ ಕೃತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed