Krishna Kruta Durga Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃತಂ)


ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ |
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಜನನೀ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ |
ತ್ವಮೇವಾದ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿವಿಧೌ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧ ||

ಕಾರ್ಯಾರ್ಥೇ ಸಗುಣಾ ತ್ವಂ ಚ ವಸ್ತುತೋ ನಿರ್ಗುಣಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸನಾತನೀ || ೨ ||

ತೇಜಃ ಸ್ವರೂಪಾ ಪರಮಾ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರವಿಗ್ರಹಾ |
ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವೇಶಾ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಪರಾತ್ಪರಾ || ೩ ||

ಸರ್ವಬೀಜಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಂಗಳಾ || ೪ ||

ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಭಾವಿನೀ || ೫ ||

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾ ದೇವದಾನೇ ಚ ಪಿತೃದಾನೇ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ದಕ್ಷಿಣಾ ಸರ್ವದಾನೇ ಚ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೬ ||

ನಿದ್ರಾ ತ್ವಂ ಚ ದಯಾ ತ್ವಂ ಚ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ವಂ ಚಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಿಯಾ |
ಕ್ಷುತ್ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿರೀಶಾ ಚ ಕಾಂತಿಸ್ತುಷ್ಟಿಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀ || ೭ ||

ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಟಿಶ್ಚ ತಂದ್ರಾ ಚ ಲಜ್ಜಾ ಶೋಭಾ ದಯಾ ತಥಾ |
ಸತಾಂ ಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಶ್ರೀರ್ವಿಪತ್ತಿರಸತಾಮಿಹ || ೮ ||

ಪ್ರೀತಿರೂಪಾ ಪುಣ್ಯವತಾಂ ಪಾಪಿನಾಂ ಕಲಹಾಂಕುರಾ |
ಶಶ್ವತ್ಕರ್ಮಮಯೀ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಜೀವಿನಾಮ್ || ೯ ||

ದೇವೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಪದೋ ದಾತ್ರೀ ಧಾತುರ್ಧಾತ್ರೀ ಕೃಪಾಮಯೀ |
ಹಿತಾಯ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಸರ್ವಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ || ೧೦ ||

ಯೋಗಿನಿದ್ರಾ ಯೋಗರೂಪಾ ಯೋಗದಾತ್ರೀ ಚ ಯೋಗಿನಾಮ್ |
ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಾ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ || ೧೧ ||

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ |
ಭದ್ರದಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಭಯಂಕರೀ || ೧೨ ||

ಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮದೇವೀ ಗೃಹದೇವೀ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ |
ಸತಾಂ ಕೀರ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ನಿಂದಾ ತ್ವಮಸತಾಂ ಸದಾ || ೧೩ ||

ಮಹಾಯುದ್ಧೇ ಮಹಾಮಾರೀ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರರೂಪಿಣೀ |
ರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಾ ಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ಮಾತೇವ ಹಿತಕಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ವಂದ್ಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಸ್ತುತಾ ತ್ವಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಚ ಸರ್ವದಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರೂಪಾ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ತಪಸ್ಯಾ ಚ ತಪಸ್ವಿನಾಮ್ || ೧೫ ||

ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾವತಾಂ ತ್ವಂ ಚ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಸತಾಮ್ |
ಮೇಧಾ ಸ್ಮೃತಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಭಾವತಾಮ್ || ೧೬ ||

ರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರತಾಪರೂಪಾ ಚ ವಿಶಾಂ ವಾಣಿಜ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಸೃಷ್ಟೌ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರೂಪಾ ಚ ಪಾಲನೇ || ೧೭ ||

ತಥಾಂತೇ ತ್ವಂ ಮಹಾಮಾರೀ ವಿಶ್ವೇ ವಿಶ್ವೈಶ್ಚ ಪೂಜಿತೇ |
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮೋಹರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮೋಹಿನೀ || ೧೮ ||

ದುರತ್ಯಯಾ ಮೇ ಮಾಯಾ ತ್ವಂ ಯಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತಂ ಜಗತ್ |
ಯಯಾ ಮುಗ್ಧೋ ಹಿ ವಿದ್ವಾಂಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಂ ನ ಪಶ್ಯತಿ || ೧೯ ||

ಇತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದುರ್ಗಾಯಾ ದುರ್ಗನಾಶನಮ್ |
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ವಾಂಛಿತಾ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ದುರ್ಗೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಷಟ್ಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed