Sri Durga Manasa Puja Stotram – ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ


ಉದ್ಯಚ್ಚಂದನಕುಂಕುಮಾರುಣಪಯೋಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಾಂ
ನಾನಾನರ್ಘ್ಯಮಣಿಪ್ರವಾಲಘಟಿತಾಂ ದತ್ತಾಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ |
ಆಮೃಷ್ಟಾಂ ಸುರಸುಂದರೀಭಿರಭಿತೋ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೈರ್ಭಕ್ತಿತೋ
ಮಾತಃ ಸುಂದರಿ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಲತಿಕೇ ಶ್ರೀಪಾದುಕಾಮಾದರಾತ್ || ೧ ||

ದೇವೇಂದ್ರಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಂ ಸುರಗಣೈರಾದಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ
ಚಂಚತ್ಕಾಂಚನಸಂಚಯಾಭಿರಚಿತಂ ಚಾರುಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಮ್ |
ಏತಚ್ಚಂಪಕಕೇತಕೀಪರಿಮಲಂ ತೈಲಂ ಮಹಾನಿರ್ಮಲಂ
ಗಂಧೋದ್ವರ್ತನಮಾದರೇಣ ತರುಣೀದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ || ೨ ||

ಪಶ್ಚಾದ್ದೇವಿ ಗೃಹಾಣ ಶಂಭುಗೃಹಿಣಿ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ಪ್ರಾಯಶೋ
ಗಂಧದ್ರವ್ಯಸಮೂಹನಿರ್ಭರತರಂ ಧಾತ್ರೀಫಲಂ ನಿರ್ಮಲಮ್ |
ತತ್ಕೇಶಾನ್ ಪರಿಶೋಧ್ಯ ಕಂಕತಿಕಯಾ ಮಂದಾಕಿನೀಸ್ರೋತಸಿ
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಗಂಧಕಂ ಭವತು ಹೇ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ತ್ವನ್ಮುದೇ || ೩ ||

ಸುರಾಧಿಪತಿಕಾಮಿನೀಕರಸರೋಜನಾಲೀಧೃತಾಂ
ಸಚಂದನಸಕುಂಕುಮಾಗುರುಭರೇಣ ವಿಭ್ರಾಜಿತಾಮ್ |
ಮಹಾಪರಿಮಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಸರಸಶುದ್ಧಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಗೃಹಾಣ ವರದಾಯಿನಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ || ೪ ||

ಗಂಧರ್ವಾಮರಕಿನ್ನರಪ್ರಿಯತಮಾಸಂತಾನಹಸ್ತಾಂಬುಜ-
-ಪ್ರಸ್ತಾರೈರ್ಧ್ರಿಯಮಾಣಮುತ್ತಮತರಂ ಕಾಶ್ಮೀರಜಾಪಿಂಜರಮ್ |
ಮಾತರ್ಭಾಸ್ವರಭಾನುಮಂಡಲಲಸತ್ಕಾಂತಿಪ್ರದಾನೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಚೈತನ್ನಿರ್ಮಲಮಾತನೋತು ವಸನಂ ಶ್ರೀಸುಂದರಿ ತ್ವನ್ಮುದಮ್ || ೫ ||

ಸ್ವರ್ಣಾಕಲ್ಪಿತಕುಂಡಲೇ ಶ್ರುತಿಯುಗೇ ಹಸ್ತಾಂಬುಜೇ ಮುದ್ರಿಕಾ
ಮಧ್ಯೇ ಸಾರಸನಾ ನಿತಂಬಫಲಕೇ ಮಂಜೀರಮಂಘ್ರಿದ್ವಯೇ |
ಹಾರೋ ವಕ್ಷಸಿ ಕಂಕಣೌ ಕ್ವಣರಣತ್ಕಾರೌ ಕರದ್ವಂದ್ವಕೇ
ವಿನ್ಯಸ್ತಂ ಮುಕುಟಂ ಶಿರಸ್ಯನುದಿನಂ ದತ್ತೋನ್ಮದಂ ಸ್ತೂಯತಾಮ್ || ೬ ||

ಗ್ರೀವಾಯಾಂ ಧೃತಕಾಂತಿಕಾಂತಪಟಲಂ ಗ್ರೈವೇಯಕಂ ಸುಂದರಂ
ಸಿಂದೂರಂ ವಿಲಸಲ್ಲಲಾಟಫಲಕೇ ಸೌಂದರ್ಯಮುದ್ರಾಧರಮ್ |
ರಾಜತ್ಕಜ್ಜಲಮುಜ್ಜ್ವಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ರೀಮೋಚನೇ ಲೋಚನೇ
ತದ್ದಿವ್ಯೌಷಧಿನಿರ್ಮಿತಂ ರಚಯತು ಶ್ರೀಶಾಂಭವಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ || ೭ ||

ಅಮಂದತರಮಂದರೋನ್ಮಥಿತದುಗ್ಧಸಿಂಧೂದ್ಭವಂ
ನಿಶಾಕರಕರೋಪಮಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಪ್ರದೇ |
ಗೃಹಾಣ ಮುಖಮೀಕ್ಷತುಂ ಮುಕುರಬಿಂಬಮಾವಿದ್ರುಮೈ-
-ರ್ವಿನಿರ್ಮಿತಮಘಚ್ಛಿದೇ ರತಿಕರಾಂಬುಜಸ್ಥಾಯಿನಮ್ || ೮ ||

ಕಸ್ತೂರೀದ್ರವಚಂದನಾಗುರುಸುಧಾಧಾರಾಭಿರಾಪ್ಲಾವಿತಂ
ಚಂಚಚ್ಚಂಪಕಪಾಟಲಾದಿಸುರಭಿದ್ರವ್ಯೈಃ ಸುಗಂಧೀಕೃತಮ್ |
ದೇವಸ್ತ್ರೀಗಣಮಸ್ತಕಸ್ಥಿತಮಹಾರತ್ನಾದಿಕುಂಭವ್ರಜೈ-
-ರಂಭಃಶಾಂಭವಿ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ವಿಮಲಂ ದತ್ತಂ ಗೃಹಾಣಾಂಬಿಕೇ || ೯ ||

ಕಹ್ಲಾರೋತ್ಪಲನಾಗಕೇಸರಸರೋಜಾಖ್ಯಾವಲೀಮಾಲತೀ-
-ಮಲ್ಲೀಕೈರವಕೇತಕಾದಿಕುಸುಮೈ ರಕ್ತಾಶ್ವಮಾರಾದಿಭಿಃ |
ಪುಷ್ಪೈರ್ಮಾಲ್ಯಭರೇಣ ವೈ ಸುರಭಿಣಾ ನಾನಾರಸಸ್ರೋತಸಾ
ತಾಮ್ರಾಂಭೋಜನಿವಾಸಿನೀಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕಾಂ ಪೂಜಯೇ || ೧೦ ||

ಮಾಂಸೀಗುಗ್ಗುಲಚಂದನಾಗುರುರಜಃ ಕರ್ಪೂರಶೈಲೇಯಜೈ-
-ರ್ಮಾಧ್ವೀಕೈಃ ಸಹ ಕುಂಕುಮೈಃ ಸುರಚಿತೈಃ ಸರ್ಪಿರ್ಭಿರಾಮಿಶ್ರಿತೈಃ |
ಸೌರಭ್ಯಸ್ಥಿತಿಮಂದಿರೇ ಮಣಿಮಯೇ ಪಾತ್ರೇ ಭವೇತ್ ಪ್ರೀತಯೇ
ಧೂಪೋಽಯಂ ಸುರಕಾಮಿನೀವಿರಚಿತಃ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕೇ ತ್ವನ್ಮುದೇ || ೧೧ ||

ಘೃತದ್ರವಪರಿಸ್ಫುರದ್ರುಚಿರರತ್ನಯಷ್ಟ್ಯಾನ್ವಿತೋ
ಮಹಾತಿಮಿರನಾಶನಃ ಸುರನಿತಂಬಿನೀನಿರ್ಮಿತಃ |
ಸುವರ್ಣಚಷಕಸ್ಥಿತಃ ಸಘನಸಾರವರ್ತ್ಯಾನ್ವಿತ-
-ಸ್ತವ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಸ್ಫುರತಿ ದೇವಿ ದೀಪೋ ಮುದೇ || ೧೨ ||

ಜಾತೀಸೌರಭನಿರ್ಭರಂ ರುಚಿಕರಂ ಶಾಲ್ಯೋದನಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಯುಕ್ತಂ ಹಿಂಗುಮರೀಚಜೀರಸುರಭಿರ್ದ್ರವ್ಯಾನ್ವಿತೈರ್ವ್ಯಂಜನೈಃ |
ಪಕ್ವಾನ್ನೇನ ಸಪಾಯಸೇನ ಮಧುನಾ ದಧ್ಯಾಜ್ಯಸಮ್ಮಿಶ್ರಿತಂ
ನೈವೇದ್ಯಂ ಸುರಕಾಮಿನೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಚಂಡಿಕೇ ತ್ವನ್ಮುದೇ || ೧೩ ||

ಲವಂಗಕಲಿಕೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಬಹುಲನಾಗವಲ್ಲೀದಲಂ
ಸಜಾತಿಫಲಕೋಮಲಂ ಸಘನಸಾರಪೂಗೀಫಲಮ್ |
ಸುಧಾಮಧುರಿಮಾಕುಲಂ ರುಚಿರರತ್ನಪಾತ್ರಸ್ಥಿತಂ
ಗೃಹಾಣ ಮುಖಪಂಕಜೇ ಸ್ಫುರಿತಮಂಬ ತಾಂಬೂಲಕಮ್ || ೧೪ ||

ಶರತ್ಪ್ರಭವಚಂದ್ರಮಃ ಸ್ಫುರಿತಚಂದ್ರಿಕಾಸುಂದರಂ
ಗಲತ್ಸುರತರಂಗಿಣೀಲಲಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಡಂಬರಮ್ |
ಗೃಹಾಣ ನವಕಾಂಚನಪ್ರಭವದಂಡಖಂಡೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಪ್ರಕಟಮಾತಪತ್ರಂ ಮಹತ್ || ೧೫ ||

ಮಾತಸ್ತ್ವನ್ಮುದಮಾತನೋತು ಸುಭಗಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಸದಾಽಽಂದೋಲಿತಂ
ಶುಭ್ರಂ ಚಾಮರಮಿಂದುಕುಂದಸದೃಶಂ ಪ್ರಸ್ವೇದದುಃಖಾಪಹಮ್ |
ಸದ್ಯೋಽಗಸ್ತ್ಯವಸಿಷ್ಠನಾರದಶುಕವ್ಯಾಸಾದಿವಾಲ್ಮೀಕಿಭಿಃ
ಸ್ವೇ ಚಿತ್ತೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಏವ ಕುರುತಾಂ ಶರ್ಮಾಣಿ ವೇದಧ್ವನಿಃ || ೧೬ ||

ಸ್ವರ್ಗಾಂಗಣೇ ವೇಣುಮೃದಂಗಶಂಖ-
-ಭೇರೀನಿನಾದೈರೂಪಗೀಯಮಾನಾ |
ಕೋಲಾಹಲೈರಾಕಲಿತಾ ತವಾಸ್ತು
ವಿದ್ಯಾಧರೀನೃತ್ಯಕಲಾ ಸುಖಾಯ || ೧೭ ||

ದೇವಿ ಭಕ್ತಿರಸಭಾವಿತವೃತ್ತೇ
ಪ್ರೀಯತಾಂ ಯದಿ ಕುತೋಽಪಿ ಲಭ್ಯತೇ |
ತತ್ರ ಲೌಲ್ಯಮಪಿ ಸತ್ಫಲಮೇಕಂ
ಜನ್ಮಕೋಟಿಭಿರಪೀಹ ನ ಲಭ್ಯಮ್ || ೧೮ ||

ಏತೈಃ ಷೋಡಶಭಿಃ ಪದ್ಯೈರುಪಚಾರೋಪಕಲ್ಪಿತೈಃ |
ಯಃ ಪರಾಂ ದೇವತಾಂ ಸ್ತೌತಿ ಸ ತೇಷಾಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಇತಿ ದುರ್ಗಾತಂತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed