Sri Durga Manasa Puja Stotram – ஶ்ரீ துர்கா மானஸ பூஜா


உத்³யச்சந்த³நகுங்குமாருணபயோதா⁴ராபி⁴ராப்லாவிதாம்
நாநாநர்க்⁴யமணிப்ரவாளக⁴டிதாம் த³த்தாம் க்³ருஹாணாம்பி³கே ।
ஆம்ருஷ்டாம் ஸுரஸுந்த³ரீபி⁴ரபி⁴தோ ஹஸ்தாம்பு³ஜைர்ப⁴க்திதோ
மாத꞉ ஸுந்த³ரி ப⁴க்தகல்பலதிகே ஶ்ரீபாது³காமாத³ராத் ॥ 1 ॥

தே³வேந்த்³ராதி³பி⁴ரர்சிதம் ஸுரக³ணைராதா³ய ஸிம்ஹாஸநம்
சஞ்சத்காஞ்சநஸஞ்சயாபி⁴ரசிதம் சாருப்ரபா⁴பா⁴ஸ்வரம் ।
ஏதச்சம்பககேதகீபரிமளம் தைலம் மஹாநிர்மலம்
க³ந்தோ⁴த்³வர்தநமாத³ரேண தருணீத³த்தம் க்³ருஹாணாம்பி³கே ॥ 2 ॥

பஶ்சாத்³தே³வி க்³ருஹாண ஶம்பு⁴க்³ருஹிணி ஶ்ரீஸுந்த³ரி ப்ராயஶோ
க³ந்த⁴த்³ரவ்யஸமூஹநிர்ப⁴ரதரம் தா⁴த்ரீப²லம் நிர்மலம் ।
தத்கேஶான் பரிஶோத்⁴ய கங்கதிகயா மந்தா³கிநீஸ்ரோதஸி
ஸ்நாத்வா ப்ரோஜ்ஜ்வலக³ந்த⁴கம் ப⁴வது ஹே ஶ்ரீஸுந்த³ரி த்வந்முதே³ ॥ 3 ॥

ஸுராதி⁴பதிகாமிநீகரஸரோஜநாலீத்⁴ருதாம்
ஸசந்த³நஸகுங்குமாகு³ருப⁴ரேண விப்⁴ராஜிதாம் ।
மஹாபரிமளோஜ்ஜ்வலாம் ஸரஸஶுத்³த⁴கஸ்தூரிகாம்
க்³ருஹாண வரதா³யிநி த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஶ்ரீப்ரதே³ ॥ 4 ॥

க³ந்த⁴ர்வாமரகிந்நரப்ரியதமாஸந்தாநஹஸ்தாம்பு³ஜ-
-ப்ரஸ்தாரைர்த்⁴ரியமாணமுத்தமதரம் காஶ்மீரஜாபிஞ்ஜரம் ।
மாதர்பா⁴ஸ்வரபா⁴நுமண்ட³லலஸத்காந்திப்ரதா³நோஜ்ஜ்வலம்
சைதந்நிர்மலமாதநோது வஸநம் ஶ்ரீஸுந்த³ரி த்வந்முத³ம் ॥ 5 ॥

ஸ்வர்ணாகல்பிதகுண்ட³லே ஶ்ருதியுகே³ ஹஸ்தாம்பு³ஜே முத்³ரிகா
மத்⁴யே ஸாரஸநா நிதம்ப³ப²லகே மஞ்ஜீரமங்க்⁴ரித்³வயே ।
ஹாரோ வக்ஷஸி கங்கணௌ க்வணரணத்காரௌ கரத்³வந்த்³வகே
விந்யஸ்தம் முகுடம் ஶிரஸ்யநுதி³நம் த³த்தோந்மத³ம் ஸ்தூயதாம் ॥ 6 ॥

க்³ரீவாயாம் த்⁴ருதகாந்திகாந்தபடலம் க்³ரைவேயகம் ஸுந்த³ரம்
ஸிந்தூ³ரம் விளஸல்லலாடப²லகே ஸௌந்த³ர்யமுத்³ராத⁴ரம் ।
ராஜத்கஜ்ஜலமுஜ்ஜ்வலோத்பலத³ளஶ்ரீமோசநே லோசநே
தத்³தி³வ்யௌஷதி⁴நிர்மிதம் ரசயது ஶ்ரீஶாம்ப⁴வி ஶ்ரீப்ரதே³ ॥ 7 ॥

அமந்த³தரமந்த³ரோந்மதி²தது³க்³த⁴ஸிந்தூ⁴த்³ப⁴வம்
நிஶாகரகரோபமம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஶ்ரீப்ரதே³ ।
க்³ருஹாண முக²மீக்ஷதும் முகுரபி³ம்ப³மாவித்³ருமை-
-ர்விநிர்மிதமக⁴ச்சி²தே³ ரதிகராம்பு³ஜஸ்தா²யிநம் ॥ 8 ॥

கஸ்தூரீத்³ரவசந்த³நாகு³ருஸுதா⁴தா⁴ராபி⁴ராப்லாவிதம்
சஞ்சச்சம்பகபாடலாதி³ஸுரபி⁴த்³ரவ்யை꞉ ஸுக³ந்தீ⁴க்ருதம் ।
தே³வஸ்த்ரீக³ணமஸ்தகஸ்தி²தமஹாரத்நாதி³கும்ப⁴வ்ரஜை-
-ரம்ப⁴꞉ஶாம்ப⁴வி ஸம்ப்⁴ரமேண விமலம் த³த்தம் க்³ருஹாணாம்பி³கே ॥ 9 ॥

கஹ்லாரோத்பலநாக³கேஸரஸரோஜாக்²யாவளீமாலதீ-
-மல்லீகைரவகேதகாதி³குஸுமை ரக்தாஶ்வமாராதி³பி⁴꞉ ।
புஷ்பைர்மால்யப⁴ரேண வை ஸுரபி⁴ணா நாநாரஸஸ்ரோதஸா
தாம்ராம்போ⁴ஜநிவாஸிநீம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீசண்டி³காம் பூஜயே ॥ 10 ॥

மாம்ஸீகு³க்³கு³ளசந்த³நாகு³ருரஜ꞉ கர்பூரஶைலேயஜை-
-ர்மாத்⁴வீகை꞉ ஸஹ குங்குமை꞉ ஸுரசிதை꞉ ஸர்பிர்பி⁴ராமிஶ்ரிதை꞉ ।
ஸௌரப்⁴யஸ்தி²திமந்தி³ரே மணிமயே பாத்ரே ப⁴வேத் ப்ரீதயே
தூ⁴போ(அ)யம் ஸுரகாமிநீவிரசித꞉ ஶ்ரீசண்டி³கே த்வந்முதே³ ॥ 11 ॥

க்⁴ருதத்³ரவபரிஸ்பு²ரத்³ருசிரரத்நயஷ்ட்யாந்விதோ
மஹாதிமிரநாஶந꞉ ஸுரநிதம்பி³நீநிர்மித꞉ ।
ஸுவர்ணசஷகஸ்தி²த꞉ ஸக⁴நஸாரவர்த்யாந்வித-
-ஸ்தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஸ்பு²ரதி தே³வி தீ³போ முதே³ ॥ 12 ॥

ஜாதீஸௌரப⁴நிர்ப⁴ரம் ருசிகரம் ஶால்யோத³நம் நிர்மலம்
யுக்தம் ஹிங்கு³மரீசஜீரஸுரபி⁴ர்த்³ரவ்யாந்விதைர்வ்யஞ்ஜநை꞉ ।
பக்வாந்நேந ஸபாயஸேந மது⁴நா த³த்⁴யாஜ்யஸம்மிஶ்ரிதம்
நைவேத்³யம் ஸுரகாமிநீவிரசிதம் ஶ்ரீசண்டி³கே த்வந்முதே³ ॥ 13 ॥

லவங்க³கலிகோஜ்ஜ்வலம் ப³ஹுளநாக³வல்லீத³ளம்
ஸஜாதிப²லகோமளம் ஸக⁴நஸாரபூகீ³ப²லம் ।
ஸுதா⁴மது⁴ரிமாகுலம் ருசிரரத்நபாத்ரஸ்தி²தம்
க்³ருஹாண முக²பங்கஜே ஸ்பு²ரிதமம்ப³ தாம்பூ³லகம் ॥ 14 ॥

ஶரத்ப்ரப⁴வசந்த்³ரம꞉ ஸ்பு²ரிதசந்த்³ரிகாஸுந்த³ரம்
க³ளத்ஸுரதரங்கி³ணீலலிதமௌக்திகாட³ம்ப³ரம் ।
க்³ருஹாண நவகாஞ்சநப்ரப⁴வத³ண்ட³க²ண்டோ³ஜ்ஜ்வலம்
மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரி ப்ரகடமாதபத்ரம் மஹத் ॥ 15 ॥

மாதஸ்த்வந்முத³மாதநோது ஸுப⁴க³ஸ்த்ரீபி⁴꞉ ஸதா³(ஆ)ந்தோ³ளிதம்
ஶுப்⁴ரம் சாமரமிந்து³குந்த³ஸத்³ருஶம் ப்ரஸ்வேத³து³꞉கா²பஹம் ।
ஸத்³யோ(அ)க³ஸ்த்யவஸிஷ்ட²நாரத³ஶுகவ்யாஸாதி³வால்மீகிபி⁴꞉
ஸ்வே சித்தே க்ரியமாண ஏவ குருதாம் ஶர்மாணி வேத³த்⁴வநி꞉ ॥ 16 ॥

ஸ்வர்கா³ங்க³ணே வேணும்ருத³ங்க³ஶங்க²-
-பே⁴ரீநிநாதை³ரூபகீ³யமாநா ।
கோலாஹலைராகலிதா தவாஸ்து
வித்³யாத⁴ரீந்ருத்யகலா ஸுகா²ய ॥ 17 ॥

தே³வி ப⁴க்திரஸபா⁴விதவ்ருத்தே
ப்ரீயதாம் யதி³ குதோ(அ)பி லப்⁴யதே ।
தத்ர லௌல்யமபி ஸத்ப²லமேகம்
ஜந்மகோடிபி⁴ரபீஹ ந லப்⁴யம் ॥ 18 ॥

ஏதை꞉ ஷோட³ஶபி⁴꞉ பத்³யைருபசாரோபகல்பிதை꞉ ।
ய꞉ பராம் தே³வதாம் ஸ்தௌதி ஸ தேஷாம் ப²லமாப்நுயாத் ॥ 19 ॥

இதி து³ர்கா³தந்த்ரே ஶ்ரீ து³ர்கா³ மாநஸ பூஜா ஸ்தோத்ரம் ॥


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: